ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАН О-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05 липня 2011 р. Справа № Б-13/65

Господарський суд Івано-Ф ранківської області у складі судді Шкіндера П.А.

при секретарі судового зас ідання Кучмі І.І.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні матеріали справи

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТРАНС",

вул. Сімфер опольська, 2-а, м.Дніпропетровс ьк,49000

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП ЛІС",

урочище Цапків, буд. 1-А , с.Завій, Калуський район, Іва но-Франківська область,77356

про визнання боржника б анкрутом

за участю представників сторін:

від заявника: представник не з'явилися

від боржника: представники не з'явилися

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарськог о суду Івано-Франківської об ласті від 06.07.09 за заявою ТзОВ "ІН ТЕРТРАНС" порушено проваджен ня у справі №Б-13/65 про банкрутст во ТзОВ "АТП ЛІС" (с. Завій, Калус ький район, Івано-Франківськ а область; ідентифікаційний код 32276100) та введено мораторій н а задоволення вимог кредитор ів.

Ухвалою господарського с уду Івано-Франківської облас ті від 20.10.09 за результатами під готовчого засідання зобов'яз ано ініціюючого кредитора зд ійснити публікацію оголошен ня про порушення справи про б анкрутство в офіційному друк ованому органі, введено проц едуру розпорядження майном б оржника та призначено розпо рядником майна боржника арбі тражного керуючого Ковальсь кого І.І.

29.10.09 опубліковано оголоше ння про порушення справи про банкрутство в газеті "Урядов ий кур'єр" за №200.

01.12.09 до господарського суду І вано-Франківської області на дійшла заява ТзОВ "Енегро-МИГ " з грошовими вимогами до борж ника на загальну суму 1 451 749,64 грн .

Ухвалою господарського су ду Івано-Франківської област і від 21.01.10 за результатами попе реднього засідання затвердж ено реєстр вимог кредиторів. При цьому, визнано грошові ви моги ТзОВ "Енегро-МИГ" до боржн ика на суму 1 190 581,54 грн. (четверта черга задоволення) і 123 714,80 грн. (ш оста черга задоволення), а реш та грошових вимог відхилено.

Постановою Львівського а пеляційного господарського суду від 28.04.10, серед іншого, апе ляційну скаргу ТзОВ "Енегро-М ИГ" залишено без задоволення , а ухвалу господарського суд у Івано-Франківської області від 21.01.10 в частині розгляду гро шових вимог ТзОВ "Енегро-МИГ" - без змін.

Постановою Вищого господ арського суду України від 08.09.10 , серед іншого, касаційну скар гу ТзОВ "Енегро-МИГ" задоволен о частково, ухвалу господарс ького суду Івано-Франківсько ї від 21.01.10 та постанову Львівсь кого апеляційного господарс ького суду від 28.04.10 скасовано в частині розгляду грошових в имог ТзОВ "Енегро-МИГ" та справ у в цій частині передано на но вий розгляд до господарськог о суду Івано-Франківської об ласті.

В іншій частині ухвалу госп одарського суду Івано-Франкі вської області від 21.01.10 та пост анову Львівського апеляційн ого господарського суду від 28.04.10 залишено без змін.

Розпорядженням голови гос подарського суду Івано-Франк івської області від 20.10.10 справ у № Б-13/65 в частині розгляду гро шових вимог ТзОВ "Енегро-МИГ" п ередано на новий розгляд суд ді Валєєвій Т.Е.

Ухвалою господарського су ду Івано-Франківської област і визнано грошові вимоги ТзО В "Енегро-МИГ" до ТзОВ "АТП ЛІС" н а суму 109 131,20 грн. (четверта черга задоволення), відмовлено у ви знанні грошових вимог ТзОВ "Е негро-МИГ" до ТзОВ "АТП ЛІС" на с уму 28 322,10 грн. та зобов' язано р озпорядника майна боржника а рбітражного керуючого Ковал ьського І.І. включити визнані грошові вимоги до реєстру ви мог кредиторів.

Розпорядженням голови гос подарського суду Івано-Франк івської області від 03.03.11 справ у за заявою ТзОВ "ІНТЕРТРАНС" д о боржника ТзОВ "АТП ЛІС" повер нуто для подальшого розгляду судді Шкіндеру П.А.

Ухвалою суду від 21.01.10 вимоги в сумі 966036 грн. 24 коп. заявлені акц іонерним комерційним іннова ційним банком " Укрсиббанк" в изнано частково в сумі 789101грн.3 9коп., в решті вимог відмовлено у зв'язку , що кредитором (банк ом) зроблено розрахунок не на день порушення провадження по справі, а на день подання за яви про визнання кредиторськ их вимог, проте ПАТ "УкрСиббан к" подав до суду заперечення ( вих. № 137-41/37 від 20.01.10р.) на повідомле ння розпорядника майна №21/12-09 в ід 21.12.09 про результати розгляд у вимог кредитора, в якому про сять суд: "1.Зобов"язати розпор ядника майна включити окремо до реєстру вимог кредиторів ТзОВ "АТП ЛІС" вимоги Публічн ого акціонерного банку "УкрС иббанк" як такі, що забезпечен і заставою з зазначенням пер шої черги їх задоволення, а са ме вимоги щодо заборгованост і боржника за кредитним дого вором №11194294000 від 06.08.07 та кредитни м договором №11241615000 від 25.10.2007р.: за о сновним боргом в сумі 789101грн.39к оп.; по простроченим процента м за користування кредитами в сумі 125356грн.68коп. та пені в сум і 22 891грн.54коп., а всього 937349грн.61ко п.

Ухвалою суду від 21.01.10р. дане з аперечення призначено до ро згляду в судове засідання на 02.02.10р. Ухвалою суду від 02.02.10р. за к лопотанням представника ПАТ "Укрсиббанк" відкладено розг ляд заперечень на 02.03.10р.

02.03.10 розгляд даного заперече ння поданого ПАТ "УкрСиббанк " не відбулось у зв'язку з напр авленням матеріалів справи у Львівський апеляційний госп одарський суд України.

Ухвалою суду від 15.03.11р. справу призначено до розгляду на 29.03.1 1. Ухвалами суду від 29.03.11 та 14.04.11 за клопотанням сторін розгляд справи відкладався.

Ухвалою суду від 14.04.11 відклад ено розгляд справи на 17.05.11 та зо бов'язано розпорядника майна Ковальського І.І. провести зб ори кредиторів на яких виріш ити питання подальшої процед ури банкрутства.

В судовому засіданні 17.05.11 роз порядником майна подано до с уду заяву (4123/11-0вх.) в якому проси ть суд, затвердити рішення зб орів кредиторів ТзОВ "АТП ЛІС " засідання комітету кредито рів згідно протоколу зборів кредиторів від 16.05.11р. та проток олу засідання комітету креди торів, продовжити строк проц едури розпорядження майном т а повноваження розпорядника майна Ковальського І.І. на 6 мі сяців.

Ухвалою від 17.05.11 задоволено з аяву розпорядника майна Ков альського І.І. про продовженн я процедури розпорядження ма йном терміном на шість місяц ів та призначено до розгляду заперечення ПАТ "УкрСиббан к" ( вих. № 137-41/37 від 20.01.10) на повідомл ення розпорядника майна №21/12-0 9 від 21.12.09 про результати розгля ду вимог кредитора в судовом у засіданні на 03.06.11.

Представниками заявника , б оржника , а також ПАТ "УкрСибба нк" подано клопотання про від кладення розгляду справи у з в'язку із неможливістю забез печити уповноваженого предс тавника в судове засідання і можливістю укладання мирово ї угоди.

Розглянувши матеріали спр ави та беручи до уваги клопот ання представників сторін, с уд приходить до висновку про задоволення клопотання та в ідкладення розгляду запере чення ПАТ "УкрСиббанк" ( вих. № 137-41/37 від 20.01.10) на повідомлення ро зпорядника майна №21/12-09 від 21.12.09 п ро результати розгляду вимог кредитора.

Керуючись ст. 51 ст.4, п.2 ст. 12 З акону України "Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом", ст. 86, ст. 77 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд за перечення поданого ПАТ "Укрс иббанк" ( вих. № 137-41/37 від 20.01.10р.) на по відомлення розпорядника май на №21/12-09 від 21.12.09р. про результат и розгляду вимог кредитора в судовому засіданні на 06.09.11 о 10:10 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Івано-Франківської обл асті (адреса: м. Івано-Франківс ьк , вул. Шевченка 16, кімната/зал № 22).

3. Зобов'язати учас ників справи направити в судове засідання своїх пред ставників, повноваження яких оформити у відповідності з в имогами ст. 28 ГПК України, та на дати належним чином засвідче ні копії документів, що підтв ерджують повноваження предс тавників.

СУДДЯ П.А.ШКІНДЕР

Дану ухвалу направити:

- ініціюючому кредитору (ву л. Сімферопольська, 2-а,Дніпроп етровськ,49000);

- боржнику (с.Завій, Калуськ ий район, Івано-Франківська о бласть,77356);

- Івано-Франківському обла сному відділу з питань банкр утства (вул. С.Стрільців, 15, м . Івано-Франківськ, 76000);

- розпоряднику майна Ков альському І.І. (АДРЕСА_1).

- ПАТ "Укрсиббанк" ( м. Івано-Фр анківськ, вул. С. Стрільців,23).

Виготовлено в КП "Докум ентообіг госп. судів"

________________ Кучма І. І. 05.07.11

Дата ухвалення рішення 05.07.2011
Зареєстровано 12.07.2011
Оприлюднено 13.07.2011

Судовий реєстр по справі б-13/65

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 19.07.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 05.07.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 21.06.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 03.06.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 14.04.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 15.03.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Постанова від 28.04.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.03.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону