ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАН О-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

15 вересня 2011 р. Справа № Б-13/65

Господарський суд Івано-Ф ранківської області у складі судді Шкіндера П.А.

при секретарі судового зас ідання Кучмі І.І.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні матеріали справи

за заявою: Товариства з обм еженою відповідальністю "ІН ТЕРТРАНС",

вул. Сімфер опольська, 2-а, м.Дніпропетровс ьк,49000

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП ЛІС",

урочище Цапків, буд. 1-А , с.Завій, Калуський район, Іва но-Франківська область,77356

про визнання боржника б анкрутом

за участю представників сторін:

від кредитора: ПАТ "УкрСибб анк": ОСОБА_1. - провідний юр исконсульт відділу примусов ого стягнення, (довіреність № 1593 від 31.12.2010р.);

розпорядник майна Ковальс ький І.І. (Івано-Франківська об ласть, Калуський район, с.Голи нь).

від заявника: представник н е з'явилися

від боржника: представники не з'явилися

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарськог о суду Івано-Франківської об ласті від 06.07.09 за заявою ТзОВ "ІН ТЕРТРАНС" порушено проваджен ня у справі №Б-13/65 про банкрутст во ТзОВ "АТП ЛІС" (с. Завій, Калус ький район, Івано-Франківськ а область; ідентифікаційний код 32276100) та введено мораторій н а задоволення вимог кредитор ів.

Ухвалою господарського с уду Івано-Франківської облас ті від 20.10.09 за результатами під готовчого засідання зобов'яз ано ініціюючого кредитора зд ійснити публікацію оголошен ня про порушення справи про б анкрутство в офіційному друк ованому органі, введено проц едуру розпорядження майном б оржника та призначено розпо рядником майна боржника арбі тражного керуючого Ковальсь кого І.І.

29.10.09 опубліковано оголоше ння про порушення справи про банкрутство в газеті "Урядов ий кур'єр" за №200.

01.12.09 до господарського суду І вано-Франківської області на дійшла заява ТзОВ "Енегро-МИГ " з грошовими вимогами до борж ника на загальну суму 1 451 749,64 грн .

Ухвалою господарського су ду Івано-Франківської област і від 21.01.10 за результатами попе реднього засідання затвердж ено реєстр вимог кредиторів. При цьому, визнано грошові ви моги ТзОВ "Енегро-МИГ" до боржн ика на суму 1 190 581,54 грн. (четверта черга задоволення) і 123 714,80 грн. (ш оста черга задоволення), а реш та грошових вимог відхилено.

Постановою Львівського а пеляційного господарського суду від 28.04.10, серед іншого, апе ляційну скаргу ТзОВ "Енегро-М ИГ" залишено без задоволення , а ухвалу господарського суд у Івано-Франківської області від 21.01.10 в частині розгляду гро шових вимог ТзОВ "Енегро-МИГ" - без змін.

Постановою Вищого господ арського суду України від 08.09.10 , серед іншого, касаційну скар гу ТзОВ "Енегро-МИГ" задоволен о частково, ухвалу господарс ького суду Івано-Франківсько ї від 21.01.10 та постанову Львівсь кого апеляційного господарс ького суду від 28.04.10 скасовано в частині розгляду грошових в имог ТзОВ "Енегро-МИГ" та справ у в цій частині передано на но вий розгляд до господарськог о суду Івано-Франківської об ласті.

В іншій частині ухвалу госп одарського суду Івано-Франкі вської області від 21.01.10 та пост анову Львівського апеляційн ого господарського суду від 28.04.10 залишено без змін.

Розпорядженням голови гос подарського суду Івано-Франк івської області від 20.10.10 справ у № Б-13/65 в частині розгляду гро шових вимог ТзОВ "Енегро-МИГ" п ередано на новий розгляд суд ді Валєєвій Т.Е.

Ухвалою господарського су ду Івано-Франківської област і визнано грошові вимоги ТзО В "Енегро-МИГ" до ТзОВ "АТП ЛІС" н а суму 109 131,20 грн. (четверта черга задоволення), відмовлено у ви знанні грошових вимог ТзОВ "Е негро-МИГ" до ТзОВ "АТП ЛІС" на с уму 28 322,10 грн. та зобов' язано р озпорядника майна боржника а рбітражного керуючого Ковал ьського І.І. включити визнані грошові вимоги до реєстру ви мог кредиторів.

Розпорядженням голови го сподарського суду Івано-Фран ківської області від 03.03.11 спра ву за заявою ТзОВ "ІНТЕРТРАНС " до боржника ТзОВ "АТП ЛІС" пов ернуто для подальшого розгля ду судді Шкіндеру П.А.

В судовому засіданні 15 .09.11р. представниками сторін по дано на затвердження мирову угоду від 09.08.11р. (із підписами пр едставників сторін).

Згідно зі ст. 78 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, сторони вправі у ході с удового процесу дійти згоди і звернутися до суду із заяво ю про затвердження мирової у годи між ними.

За таких обставин та врахов уючи те, що подана на затвердж ення мирова угода стосується виключно предмета позову, що є обов'язковою вимогою ст. 78 Г осподарського процесуально го кодексу України - в суду н емає підстав для відмови сто ронам у задоволенні їх клопо тання і мирова угода підляга є затвердженню.

Відповідно до ч. 4 ст. 78 Господ арського процесуального код ексу України, одночасно із за твердженням мирової угоди, г осподарський суд припиняє пр овадження у справі.

Згідно з п.7 ст.80 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, сторони уклали миров у угоду і вона затверджена го сподарським судом.

Керуючись п.6 ст. 38, п. 5 ст. 40, с т. 51 Закону України "Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом" ,ст. 78, п. 7 ст. 80, ст. 86, Господа рського процесуального коде ксу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити миров у угоду укладену 09 серпня 2011 в м . Калуші, Івано-Франківської області між ТзОВ «АТП ЛІС»в о собі директора Бовіна П.Ю., що діє на підставі Статуту, з одн ого боку та комітетом кредит орів в особі голови комітету кредиторів представника ТОВ «ІНТЕРТРАНС»Семикіної Л.В., щ о діє на підставі протоколу з асідання комітету кредиторі в № 1 від 16.05.2011 р. від імені і в інте ресах наступних Кредиторів :

№ з/ п Повне найменування кредит ора Код ЕДРПОУ Черговість задоволення ви мог відповідно до реєстру Сума вимог грн. (згідно ухва ли суду від 21.01.2010р. та постанови від 06.12.2010 р.)

1 Публічне акціонерне товар иство «УКРСИББАНК»(в ухвалі суду від 21.01.2010р. - Акціонерний ко мерційний інноваційний Банк «УКРСИББАНК») 09807750 перша черга 789 101,39 грн. (вимоги забезпечені заставою)

3 Управління Пенсійного фон ду України в Калуському райо ні друга черга шоста черга 2 537,26 грн. 123,87 грн.

4 Товариство з обмеженою від повідальністю «Енерго-МИГ» четверта черга шоста черга 1 299 712,74 грн. 123 714,80 грн.

5 Товариство з обмеженою від повідальністю «ГОНОРАНТ» четверта черга шоста черга 5 000 000,00 грн. 724 109,59 грн.

6 Товариство з обмеженою від повідальністю «Форест» четверта черга 136 270,00 грн.

7 Закрите акціонерне товари ство «Калушліспромгосп» четверта черга 331 874,91 грн.

8 Товариство з обмеженою від повідальністю «ІНТЕРТРАНС» четверта черга 250 110,00 грн.

за згодою:

Публічного акціонерног о товариства «УКРСИББАНК»в о собі начальника Департамент у зі стягнення боргів АТ «Укр Сиббанк»ОСОБА_2, який діє на підставі довіреності, пос відченої 30.12.2010 р. приватним нота ріусом Обухівського районно го нотаріального округу Київ ської області ОСОБА_3 за Р -№ 5670, в подальшому при спільном у згадуванні - "Сторони", керую чись ст.ст.35-39 Закону України "П ро відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом", підписали да ну Мирову угоду про нижченав едене:

1. Загальні положення

1.1Даною Мировою угодою в становлюються порядок та умо ви задоволення Боржником вим ог Кредиторів. Ця Мирова угод а укладається на стадії розп орядження майном і є підстав ою припинення провадження у справі № Б-13/65 щодо банкрутства Боржника.

1.2. Дана Мирова угода підпи сана відповідно до норм Зако ну України «Про відновлення платоспроможності боржник а або визнання його банкруто м»від 30.06.99 р. № 784-ХІУ зі змінами й доповненнями (надалі - Закон) та ст.ст. 598, 604, 605 Цивільного кодек су України.

1.3.Черговість задоволенн я вимог кредиторів у Мировій угоді встановлюється у відп овідності зі ст.31 та ч. 1 ст. 36 Зак ону.

1.4.Цією Мировою угодою вс тановлюються умови щодо відс трочки та розстрочки, а також прощення (списання) Кредитор ами боргів Боржника, для кред иторів першої черги ці умови починають діяти після погаш ення Боржником заборгованос ті, яка була включена судом в р еєстр вимог кредиторів згідн о ухвали від 21.01.2010 року та відшк одування, у випадках передба чених цією Мировою угодою, по несених кредиторами судових витрат у справі про банкрутс тво Боржника. Мирова угода на буває чинності від дня її зат вердження господарським суд ом Івано- Франківської облас ті у справі № Б-13/65, є обов'язково ю для Боржника та Кредиторів та є підставою для заміни пер вісних зобов'язань Кредиторі в та Боржника, існуючих до дат и укладення Мирової угоди, но вими зобов'язаннями, передба ченими умовами даної Мирової угоди.

1.5.З дня затвердження го сподарським судом Мирової уг оди припиняються повноважен ня розпорядника майна Боржни ка.

2. Порядок і умови з адоволення вимог Кредиторів відповідно до черговості

З метою відновлення фіна нсової платоспроможності Бо ржника, його подальшої стабі льної фінансово-господарськ ої діяльності, відповідно до даної Мирової угоди, Сторони домовилися про наступне:

2.1. Порядок і умови викона ння зобов'язань Боржника пер ед Кредиторами, вимоги яких п ідлягають виконанню в першу чергу.

2.1.1. Погашення боргу перед Публічним акціонерним товар иством «УКРСИББАНК»(в ухвалі суду від 21.01.2010р. - Акціонерним ко мерційним інноваційним Банк ом «УКРСИББАНК») здійснюєтьс я відповідно до Закону Украї ни «Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом" та ст.ст. 598, 604, 605 Цивільного кодексу Украї ни у наступному порядку:

- сума боргу Боржника перед цим кредитором, затверджена ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 21.01.2010 р. у справі №Б-13/65 та відн есена до реєстру вимог креди торів Боржника, у розмірі 789 101,39 грн., з яких 322 634,44 гривень спрямо вується на погашення заборго ваності по кредитному догово ру №11241615000 від 25.10.2007 р., а 466 466,95 гривень - по кредитному договору №1119429400 0 від 06.08.2007 р., а також понесені Кр едитором судові витрати в ро змірі 1 945,00 грн. підлягають спла ті Боржником у строк до 30 вере сня 2011 року включно;

- суми боргу Боржника пере д Публічним акціонерним това риством «УКРСИББАНК», у тому числі проценти, інфляційні, р ічні, пеня, штрафні і фінансов і санкції, які не затверджені судом у реєстрі вимог кредит орів Боржника та які виникли до дати укладення і затвердж ення судом цієї Мирової угод и за кредитними договорами № 11241615000 від 25.10.2007 р. та №11194294000 від 06.08.2007 р. п ісля погашення Боржником заб оргованості, яка була включе на судом в реєстр вимог креди торів згідно ухвали від 21.01.2010 ро ку в сумі 789 101,39 грн. (з яких 322 634,44 гри вень спрямовується на погаше ння заборгованості по кредит ному договору №11241615000 від 25.10.2007 р., а 466 466,95 гривень - по кредитному до говору №11194294000 від 06.08.2007 р.) та судов их витрат в сумі 1945,00 грн., підляг ають списанню (прощенню) згід но ст.ст. 35, 37 Закону України «Пр о відновлення платоспроможн ості боржника або визнання й ого банкрутом», а зобов'язанн я за кредитними договорами № 11241615000 від 25.10.2007 р. та №11194294000 від 06.08.2007 р., з а договорами застави від 06.08.2007 р . та від 25.10.2007 р., укладеними між Б оржником та Акціонерним коме рційним інноваційним Банком «УКРСИББАНК», за Договорами поруки №11194294000/П від 06.08.2007 р. та №1124161500 0/1-П від 25.10.2007 р., укладеними між ОСОБА_4 та Акціонерним коме рційним інноваційним Банком «УКРСИББАНК», а також іншими договорами, які є забезпечен ням виконання зобов'язань за кредитними договорами №11241615000 в ід 25.10.2007р. та №11194294000 від 06.08.2007р., вважа ються припиненими з дати вик онання Боржником свого обов' язку щодо сплати грошових ко штів в сумі 789 101,39 грн. (кредитна з аборгованість) та 1945,00 грн. (судо ві витрати Кредитора) - передб ачених цим пунктом Мирової у годи. До зазначеної вище дати сплати Боржником коштів всі договори забезпечення за кр едитними договорами №11241615000 від 25.10.2007 р. та №11194294000 від/06.08.2007 р. (в т.ч. дог овори поруки) є діючими та так ими, що забезпечують виконан ня обов'язку Боржника перед П ублічним акціонерним товари ством

«УКРСИББАНК»за цією Миров ою угодою. У разі несвоєчасно го виконання Боржником своїх обов'язків, які передбачені в цій Мировій угоді, Публічне а кціонерне товариство «УКРСИ ББАНК»отримує право на зверн ення стягнення на предмети з абезпечення без необхідност і попереднього повідомлення Боржника.

До 30 вересня 2011 р. АТ «УКРСИ ББАНК»зобов'язується не стяг увати та не ініціювати судов их спорів щодо стягнення з Бо ржника та поручителів суми б оргу і майна за кредитними до говорами №11241615000 від 25.10.2007р. та №111942940 00 від 06.08.2007р., договорами застави від 06.08.2007 р. та від 25.10.2007 р., та догов орами поруки №11194294000/П від 06.08.2007 р. т а №11241615000/1-П від 25.10.2007 р., а за судовим и справами, провадження за як ими вже розпочато на день укл адення цієї Мирової угоди, АТ «УКРСИББАНК»зобов'язується надати клопотання (заяву) щод о зупинення судового розгляд у справи до 30.09.2011 р.

При погашенні Боржник ом суми боргу в обсязі, передб аченому цією Мировою угодою в термін до 30.09.2011 р. АТ «УКРСИББА НК»зобов'язується надати до суду, що слухає справу щодо ст ягнення суми боргу та/або май на за кредитними договорами №11241615000 від 25.10.2007р. та №11194294000 від 06.08.2007р. т а договорами поруки №11194294000/П ві д 06.08.2007 р. та №11241615000/1-П від 25.10.2007 р., заяв у про залишення без розгляду позовів у зв'язку з погашення м Боржником боргу за вищевка заними кредитними договорам и.

Після затвердження суд ом цієї Мирової угоди, в зв'язк у з мирним врегулюванням від носин з АТ «УкрСиббанк», Борж ник зобов'язується не ініцію вати судових спорів з АТ «Укр Сиббанк», які пов'язані з зобо в'язаннями за кредитними дог оворами №11241615000 від 25.10.2007р. та №11194294000 в ід 06.08.2007р., договорами застави в ід 06.08.2007 р. та від 25.10.2007 р., та договор ами поруки №11194294000/П від 06.08.2007 р. та № 11241615000/1-П від 25.10.2007 р., а у випадку вже відкритого судового провадж ення за позовом (в т.ч. зустріч ним) Боржника або будь-яких ін ших зацікавлених осіб (поруч ителів, учасників Боржника т ощо) зобов'язується забезпеч ити подання зазначеними особ ами заяв про залишення без ро згляду поданих позовів до АТ «УкрСиббанк».

2.2. Порядок і умови вико нання зобов'язань Боржника п еред Кредиторами, вимоги яки х підлягають виконанню у дру гу чергу.

Відстрочка (розстрочк а) і списання (прощення) боргу перед Управлінням Пенсійног о фонду України в Калуському районі здійснюється в насту пному порядку:

- сума боргу, що підлягає спи санню (прощенню) становить - 123,8 7 гривень (шоста черга).

- сума боргу, що підлягає від строчці до 01.10.2011р. становить - 2 537,2 6 гривень;

- сума боргу 2 537,26 гривень під лягає сплаті Боржником до 01.01.20 12 р.

Суми пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахо вані Кредиторами 2-ї черги від дня подачі заяви про порушен ня справи про банкрутство Бо ржника в господарський суд і введення мораторію на задов олення вимог кредиторів та д о дня припинення справи про б анкрутство Боржника підляга ють списанню.

2.3.Порядок та умови вик онання зобов'язань Боржника перед Кредиторами, вимоги як их підлягають виконанню в че тверту чергу.

Відповідно до рішен ня комітету кредиторів, затв ердженого протоколом засіда ння комітету кредиторів № 2 ві д 09.08.2011 р., з метою відновлення пл атоспроможності Боржника ви моги кредиторів четвертої че рги підлягають відстроченню на 1 (один) рік та розстроченню на 3 (три) роки на нижченаведен их умовах.

2.3.1.Відстрочка (розстро чка) і списання (прощення) борг у перед Товариством з обмеже ною відповідальністю «Енерг о-МИГ»здійснюється в наступн ому порядку:

- сума боргу, що підлягає від строчці до 30.09.2012р. становить - 1 299 7 12,74 гривень;

- сума боргу, що підлягає роз строчці на 3 (три) роки станови ть - 1 299 712,74 гривень;

- сума щомісячного погаше ння заборгованості Боржнико м протягом трьох років, тобто з 01.10.2012 р. по 30.09.2015 р., становить 36 103,13 (т ридцять шість тисяч сто три г рн. 13 коп.) гривень.

2.3.2. Відстрочка (розстр очка) і списання (прощення) бор гу перед Товариством з обмеж еною відповідальністю «ГОНО РАНТ»здійснюється в наступн ому порядку:

- сума боргу, що підлягає в ідстрочці до 30.09.2012р. становить - 5 000 000,00 гривень:

- сума боргу, що підлягає розстрочці на 3 (три) роки стан овить - 5 000 000,00 гривень;

- сума щомісячного погаш ення заборгованості Боржник ом протягом трьох років, тобт о з 01.10.2012 р. по 30.09.2015 р., становить 138 888,8 9 (сто тридцять вісім тисяч віс імсот вісімдесят вісім грн. 89 коп.) гривень.

2.3.3. Відстрочка (розстр очка) і списання (прощення) бор гу перед Товариством з обмеж еною відповідальністю «Форе ст»здійснюється в наступном у порядку:

- сума боргу, що підлягає в ідстрочці до 30.09.2012р. становить - 136 270,00 гривень;

- сума боргу, що підлягає розстрочці на 3 (три) роки стан овить - 136 270,00 гривень;

- сума щомісячного пога шення заборгованості Боржни ком протягом трьох років, тоб то з 01.10.2012 р. по 30.09.2015 р., становить 3 785 ,28 (три тисячі сімсот вісімдес ят п'ять грн. 28 коп.) гривень.

2.3.4. Погашення боргу Боржника перед Закритим акц іонерним товариством

«Калушліспромгосп»здійсн юється відповідно до Закону України «Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та с т. 601 Цивільного кодексу Украї ни шляхом зарахування зустрі чних однорідних вимог, а саме :

Згідно ухвали господа рського суду Івано-Франківсь кої області від 21.01.2010 р. у справі №Б-13/65 Боржник має затверджену судом суму боргу перед ЗАТ «К алушліспромгосп»у сумі 331 874,91 г рн.

Згідно ухвали госпо дарського суду Івано-Франків ської області від 21.01.2010 р. у спра ві №Б-13/64 ЗАТ «Калушліспромгос п»має затверджену судом суму боргу перед Боржником у сумі 121310,97 грн.

Відповідно до цієї М ирової угоди зараховуються з устрічні однорідні вимоги у сумі 121 310,97 грн., у зв'язку з чим, зо бов'язання ЗАТ «Калушліспром госп»перед Боржником у справ і №Б-13/64 вважаються повністю пр ипиненими з дати затвердженн я цієї Мирової угоди.

Зобов'язання Боржника перед ЗАТ «Калушліспромгосп »у цій справі після затвердж ення судом Мирової угоди ста новитимуть 210 563,94 грн., погашення яких здійснюється в наступн ому порядку:

- сума боргу, що підлягає від строчці до 30.09.2012р. становить - 210 563 ,94 гривень;

- сума боргу, що підлягає роз строчці на 3 (три) роки станови ть - 210 563,94 гривень;

- сума щомісячного погашен ня заборгованості Боржником протягом трьох років, тобто з 01.10.2012 р. по 30.09.2015 р., становить 5 849,00 (п'я ть тисяч вісімсот сорок дев'я ть грн. 00 коп.) гривень.

Відстрочка (розстро чка) і списання (прощення) борг у перед Товариством з обмеже ною відповідальністю «ІНТЕР ТРАНС»здійснюється в наступ ному порядку:

- сума боргу, що підлягає від строчці до 30.09.2012р. становить - 250 110 ,00 гривень;

- сума боргу, що підлягає роз строчці на 3 (три) роки станови ть - 250 110,00 гривень;

- сума щомісячного погашен ня заборгованості Боржником протягом трьох років, тобто з 01.10.2012 р. по 30.09.2015 р., становить 6 947,50 (ші сть тисяч дев'ятсот сорок сім грн. 50 коп.) гривень.

2.4 Вимоги Кредиторів, відн есені судом згідно реєстру в имог кредиторів Боржника до шостої черги задоволення, пі длягають списанню (прощенню) в повному обсязі.

2.5. Вимоги Кредиторів, по яких зроблені розрахунки ві дповідно до умов Мирової уго ди, вважаються погашеними.

3. Зобов'язання Сторін.

3.1.Боржник зобов'язуєть ся з дня набуття чинності суд ового рішення про затверджен ня мирової угоди:

3.1.1. Виконувати зобов'яз ання перед Кредиторами на ум овах цієї Мирової угоди.

3.2. Кредитори зобов'язуют ься з набуття чинності судов ого рішення про затвердження мирової угоди:

3.2.1.Не нараховувати пеню , штрафні санкції, інші зобов'я зання на суму боргу Боржника перед Кредиторами, яка списа на або розстрочена на умовах Мирової угоди, за умови викон ання Боржником своїх обов'яз ків за цією Мировою угодою в п орядку, розмірі і в строки, які в ній передбачені.

3.2.2.Дозволити Боржнику за стосовувати всі дозволені чи нним законодавством України способи погашення боргу пер ед Кредиторами на умовах Мир ової угоди.

3.3. Кредитори, вимоги як их відносяться до 1 черги задо волення та які зазначені в п. 2 .1.1 цієї Мирової угоди, зобов'яз уються протягом 10 робочих дні в з дати отримання від Боржни ка коштів, передбачених умов ами цієї Мирової угоди, зняти будь-які обтяження з заставл еного майна шляхом направлен ня нотаріусу або в регіональ ну філію ДП «Інформаційний ц ентр" заяви про вилучення обт яження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/а бо заяви про вилучення обтяж ення з Єдиного реєстру забор он відчуження об'єктів нерух омого майна та повідомлення про виключення запису з Держ авного реєстру іпотек, які бу ло накладено на предмет іпот еки.

4. Відповідальність Боржни ка

4.1. Боржник відповідає за невиконання або неналежн е виконання зобов'язань по Ми ровій угоді відповідно до ді ючого законодавства України .

4.2.Боржник не відпов ідає за невиконання або нена лежне виконання зобов'язань по даній Мировій угоді, якщо ц е пов'язане з дією непереборн ої сили (форс-мажорні обстави ни). За цією Мировою угодою до форс-мажорних обставин може бути віднесено виключено нас тупне: стихійні лиха (землетр ус, повінь, пожежі) та соціальн і явища (війни, повстання).

4.3. Боржник зобов'язан ий повідомити кожного Кредит ора про неможливість виконан ня зобов'язань при виникненн і вищевказаних форс-мажорних обставин, передбачених в п. 4.2 М ирової угоди, протягом 20 кален дарних днів.

4.4. Боржник повинен поча ти виконання зобов'язань, пок ладених на нього даною Миров ою угодою, відразу після прип инення дії обставин неперебо рної сили.

5. Додаткові умови

5.1. Вимоги кредиторів, як і виникли до дати введення мо раторію і заявлені після дат и затвердження господарськи м судом Івано-Франківської о бласті реєстру вимог кредито рів, або не заявлені взагалі, у даній угоді не розглядаютьс я та вважаються погашеними.

5.2. Форма проведення розр ахунків щодо виконання вимог кредиторів може бути змінен а за взаємною згодою сторін. З міна форми розрахунків з одн им із кредиторів не може прив ести до погіршення умов розр ахунку з іншими кредиторами.

5.3. У випадках, не передба чених Мировою угодою, Сторон и керуються чинним законодав ством України.

6. Термін дії Мирової угоди

6.1. Дія даної Мирової у годи припиняється після вико нання Боржником всіх зобов'я зань перед Кредиторами, які б ули покладені на нього цією М ировою угодою.

2.Провадження у спра ві за заявою ТзОВ "ІНТЕРТРАНС ", вул. Сімферопольська, 2-а, м.Дн іпропетровськ,49000, до боржника ТзОВ "АТП ЛІС", урочище Цапків , буд. 1-А, с.Завій, Калуський рай он, Івано-Франківська област ь,77356 про визнання боржника ба нкрутом - припинити.

Суддя Шкіндер П.А.

Дану ухвалу направ ити:

- ініціюючому кредитору (ву л. Сімферопольська, 2-а,Дніпроп етровськ,49000);

- боржнику (с.Завій, Калуськи й район, Івано-Франківська об ласть,77356);

- Івано-Франківському облас ному відділу з питань банкру тства (вул. С.Стрільців, 15, м. Іва но-Франківськ, 76000);

- розпоряднику майна Ковал ьському І.І. (АДРЕСА_1).

- державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута (м. Калуш, вул. Франка ,1);

Виготовлено в КП "Документо обіг госп. судів"

________________ Кучма І. І. 15.09.11

Дата ухвалення рішення 15.09.2011
Зареєстровано 27.09.2011
Оприлюднено 28.09.2011

Судовий реєстр по справі б-13/65

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 19.07.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 05.07.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 21.06.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 03.06.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 14.04.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Постанова від 28.04.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.03.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону