ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"10" травня 2011 р. Справа № 5013/537/11

Господарський суд Кіров оградської області у складі судді Кабакової В.Г., розгляну в у відкритому судовому засі данні матеріали справи № 5013/537/11

за позовом: об'єднання співв ласників багатоквартирного будинку "Конєва 15", м. Кіровогра д

до відповідача: обслуговую чого кооперативу "Житлово-бу дівельний кооператив "Фіаніт ", м. Кіровоград

про зобов'язання вчинити пе вні дії

за участю представників:

від позивача - Колтко Юрій В олодимирович, голова правлін ня,

від позивача - ОСОБА_1, до віреність від 04.04.2011, представни к,

від відповідача - Глухова На талія Семенівна, голова прав ління.

Об'єднання співвласників б агатоквартирного будинку "Ко нєва 15" звернулось до господар ського суду Кіровоградської області з позовною заявою ві д 08.04.2011 про зобов'язання обслуго вуючого кооперативу "Житлово -будівельний кооператив "Фіа ніт":

- передати на баланс об'єдна ння співвласників багатоква ртирного будинку "Конєва 15" жи тловий комплекс, що знаходит ься за адресою: вул. Маршала Ко нєва, 15, м. Кіровоград, та підпис ати акт приймання-передачі ж итлового комплексу з балансу на баланс у формі, що затвердж ена постановою Кабінету Міні стрів України від 11.10.2002 № 1521;

- передати об'єднанню співвл асників багатоквартирного б удинку "Конєва 15" технічну док ументацію на житловий компле кс, що знаходиться за адресою : вул. Маршала Конєва, 15, м. Кіров оград: інвентарні справи у кі лькості 2 шт., план земельної д ілянки, на якій розташований житловий комплекс, план приб удинкової території; план за будови, акти приймання житло вого комплексу в експлуатаці ю та рішення Кіровоградськог о міськвиконкому про затверд ження акта приймання житлово го комплексу від 06.12.1985 № 1145, від 03.07. 1985 № 594, технічний паспорт на житловий комплекс та земельн у ділянку, плани квартир, план и поверхів, плани підвалів та горищ, проектно-кошторисну д окументацію та виконавчі кре слення на житловий комплекс, акт технічного стану житлов ого комплексу на момент прий мання-передачі, плани (схеми) в нутрішньобудинкових мереж ц ентралізованого постачання холодної та гарячої води, вод овідведення, газо- та електро постачання, централізованог о опалення у житловому компл ексі, плани зовнішніх мереж, в иконавчі креслення контурів заземлення, паспорти ліфтов ого господарства, кошториси, описи робіт з поточного та ка пітального ремонту, акти тех нічного огляду, журнали заяв ок мешканців житлового компл ексу, протоколи виміру опору ізоляції електромереж, прот околи огляду системи вентиля ції;

- передати об'єднанню співвл асників багатоквартирного б удинку "Конєва 15" документи ре єстраційного обліку мешканц ів житлового комплексу, а так ож власників, співвласників окремих приміщень житлового будинку, які у ньому не мешкаю ть: домові книги, переліки ква ртир та картки за формою 16 на 216 квартир, ордери на отримання 216 квартир.

Представники позивача в су довому засіданні позовні вим оги підтримали повністю.

Відповідач у судовому засі данні позовні вимоги запереч ив з підстав того, що передача будинку на баланс позивача н едоцільна, так як предмет дія льності у новоствореного об' єднання співвласників анал огічний предмету діяльності відповідача; вказав на безпі дставність створення юриди чної особи - об'єднання співвл асників багатоквартирного будинку "Конєва, 15"; надання від повідачем всіх послуг згідно затвердженого тарифу; існув ання заборгованості мешканц ів будинку за вже надані посл уги; недотримання позивачем двомісячного строку щодо пер едачі з балансу на баланс; від сутності всіх документів, як і просить передати позивач.

Відповідачем власна позиц ія стосовно позовних вимог в икладена у відзиві на позовн у заяву від 09.05.2011 та у поясненні від 10.05.2011.

Розглянувши наявні матері али справи, заслухавши поясн ення представників сторін, г осподарський суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу від 05.12.2010 № 1 установчих зборів об'єднання співвласників багатокварти рного будинку "Конєва 15" затве рджено Статут об'єднання спі ввласників багатоквартирно го будинку "Конєва 15" (далі за те кстом - ОСББ "КОНЄВА 15"), який зар еєстрований виконавчим комі тетом Кіровоградської міськ ої ради 09.02.2011, реєстраційний № 14 441020000007495.

Протоколом від 06.03.2011 № 1 загаль них зборів ОСББ "КОНЄВА 15" вирі шено визначити розмір щоміся чних внесків (платежів) для чл енів ОСББ "КОНЄВА 15" та інших вл асників квартир у житловому комплексі для утримання та у правління житловим комплекс ом ОСББ "КОНЄВА 15" в розмірі 1,50 гр н за 1 кв.м житлового (нежит лового) приміщення, що знаход иться у власності члена ОСББ "КОНЄВА 15" або іншого учасника .

Відповідно до протоколу ві д 06.03.2011 № 1 засідання правління о б'єднання співвласників бага токвартирного будинку "Конєв а 15" вирішено створити комісію з приймання-передачі житлов ого комплексу на баланс ОСББ "КОНЄВА 15" у складі: Линника М.Д . - голова комісії, Колтка Ю.В., Решєтцова Л.В., Лукасевич В.І.

Окрім того, даним протоколо м вирішено запропонувати обс луговуючому кооперативу "Жит лово-будівельний кооператив "Фіаніт" (далі за текстом - ОК "Ж БК "Фіаніт") як стороні, що пере дає житловий комплекс на бал анс ОСББ "КОНЄВА 15", направити в ласних представників для роб оти в комісії.

Комісії доручено здійснит и процедуру приймання-переда чі житлового комплексу у від повідності до норм чинного з аконодавства.

Роботу комісії розпочато 09. 03.2011, повноваження по організац ії роботи покладено на голов у комісії.

Факт знаходження житловог о будинку по вул. Маршала Конє ва, 15, у м. Кіровограді на балансі ОК ЖБК "ФІАНІТ" підтв ерджено актом приймання-пере дачі житлового будинку з бал ансу на баланс від 23.02.2009, за яким вказаний житловий будинок б уло передано з балансу об'єдн ання житлово-будівельних коо перативів (ОЖБК) на баланс обс луговуючого кооперативу "Жит лово-будівельний кооператив "Фіаніт", копія якого наявна в матеріалах справи (а.с. 44-49).

Листом від 06.03.2011 (а.с. 37) позивач у справі звернувся до відпов ідача з пропозицією про наді слання для роботи у складі ко місії з метою передачі житло вого комплексу на баланс ОСБ Б "Конєва 15" власних представн иків з документацією, необхі дною для здійснення передачі житлового комплексу.

Даним листом відповідача б уло сповіщено, що збори члені в комісії здійснюються 09.03.2011 о 9 -ій години ранку біля 4-го під'ї зду житлового будинку за адр есою: м. Кіровоград, вул. Марша ла Конєва, 15.

Зазначений лист отримано 06. 03.2011 особисто головою правлінн я ОК ЖБК "ФІАНІТ" Глуховою Н.С., що засвідчено її підписом на листі.

У зв'язку з ненаправленням О К ЖБК "ФІАНІТ" представників д ля участі у діяльності коміс ії 09.03.2011, протоколом від 09.03.2011 № 1 за сідання комісії з приймання- передачі житлового комплекс у за адресою: м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 15 н а баланс ОСББ "КОНЄВА 15" виріше но перенести діяльність комі сії на 21.03.2011, про що повідомлено відповідача у справі рекоме ндованим листом від 10.03.2011 (а.с. 39).

Докази отримання даного ли ста відповідачем наявні в ма теріалах справи (а.с. 41).

Протоколом від 21.03.2011 № 2 засіда ння комісії з приймання-пере дачі житлового комплексу за адресою: м. Кіровоград, вул. Ма ршала Конєва, 15 на баланс ОСББ "КОНЄВА 15" вирішено, у зв'язку з тим, що ОК ЖБК "ФІАНІТ" не напра вляє своїх представників для роботи у діяльності комісії з передачі житлового компле ксу, чим блокується діяльніс ть комісії, рекомендувати пр авлінню ОСББ "КОНЄВА 15" на своє му засіданні розглянути проп озицію комісії щодо судового вирішення питання передачі житлового комплексу на балан с ОСББ "КОНЄВА 15".

Відповідачем у справі 03.04.2011 н адано відповідь (а.с. 43) на листи позивача від 06.03.2011 та від 10.03.2011, за змістом якої сповіщено ОСББ "КОНЄВА 15" про можливість прий няття-передачі на баланс жит лового будинку по вул. Маршал а Конєва, 15, у м. Кіровограді лиш е після погашення заборгован ості мешканців будинку перед відповідачем.

Господарський суд, оцінивш и наявні у справі докази прий шов до висновку про обґрунто ваність заявлених позовних в имог, виходячи з наступного.

Як вбачається зі статей 1, 4 За кону України "Про об'єднання с піввласників багатоквартир ного будинку" від 09.11.2001, об'єднан ня співвласників багатоквар тирного будинку (далі за текс том - об'єднання) - це юридична о соба, створена власниками дл я сприяння використанню їхнь ого власного майна та управл іння, утримання і використан ня неподільного та загальног о майна.

Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їх ніх обов'язків, належного утр имання та використання непод ільного і загального майна, з абезпечення своєчасного над ходження коштів для сплати в сіх платежів, передбачених з аконодавством та статутними документами.

Основна діяльність об'єдна ння полягає у здійсненні фун кцій, що забезпечують реаліз ацію прав власників приміщен ь на володіння та користуван ня спільним майном членів об 'єднання, належне утримання б удинку та прибудинкової тери торії, сприяння членам об'єдн ання в отриманні житлово-ком унальних та інших послуг нал ежної якості за обґрунтовани ми цінами та виконання ними с воїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

В одному житловому комплек сі може бути створено тільки одне об'єднання.

Пунктами 1, 2 розділу 3 Статуту позивача передбачено, що мет ою створення об'єднання є заб езпечення захисту прав його членів та дотримання ними об ов'язків щодо належного утри мання та використання неподі льного і загального майна жи тлового комплексу, забезпече ння своєчасного надходження коштів для сплати всіх плате жів, передбачених законодавс твом та статутними документа ми.

Завданням та предметом дія льності об'єднання є:

- належне утримання будинку та прибудинкової території;

- забезпечення реалізації п рав власників приміщень буди нку на володіння та користув ання спільним майном членів об'єднання;

- забезпечення сприяння чле нам об'єднання в отриманні жи тлово-комунальних та інших п ослуг належної якості за обґ рунтованими цінами та викона ння ними своїх зобов'язань, по в'язаних з діяльністю об'єдна ння;

- здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.

У відповідності до пункту 3 розділу 3 Статуту ОСББ "КОНЄВА 15" основним видом діяльності об'єднання є управління неру хомим майном житлового компл ексу об'єднання.

Відповідно до пункту 5.2 Стат уту обслуговуючого кооперат иву "Житлово-будівельний коо ператив "Фіаніт", метою створе ння ОК ЖБК "ФІАНІТ" є задоволе ння економічних, соціальних та інших потреб його членів н а основі поєднання їх особис тих та колективних інтересів , поділу між ними ризиків, витр ат і розвитку їх самоорганіз ації, самоуправління та само контролю, а також забезпечен ня належного утримання майна кооперативу, яке перебуває у загальному користуванні, та захист майнових інтересів ч ленів кооперативу.

Основним завданням ОК ЖБК "ФІАНІТ", згідно пункту 6.1 Стат уту, є підвищення життєвого р івня його членів, захист їх ма йнових інтересів і соціальни х прав на основі поєднання їх особистих та колективних ін тересів.

Згідно змісту статті 11 Зако ну України "Про об'єднання спі ввласників багатоквартирно го будинку" об'єднання після н абуття статусу юридичної осо би може:

- прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;

- за договором з попереднім власником залишити його бала нсоутримувачем усього житло вого комплексу або його част ини;

- укласти договір з будь-яко ю юридичною особою, статут як ої передбачає можливість зді йснення такої діяльності, пр о передачу їй на баланс усьог о житлового комплексу або йо го частини.

Рішення про прийняття на ба ланс основних фондів приймає ться відповідно до цього Зак ону, інших нормативно-правов их актів та статуту об'єднанн я.

Балансоутримувач забезпеч ує управління житловим компл ексом.

В частині 1 статті 23 Закону Ук раїни "Про житлово-комунальн і послуги" також зазначено, що власник має право тримати на балансі та управляти належн им йому майном.

Як зазначено позивачем, з ог ляду на зазначені норми діюч ого законодавства, 06.03.2011 Загаль ними зборами позивача одного лосно було прийнято рішення про прийняття житлового комп лексу на баланс позивача та о брання порядку управління ж итловим комплексом - через ст атутні органи позивача. Прав лінню позивача було доручено негайно здійснити всі необх ідні юридичні і фактичні дії по прийняттю житлового комп лексу на баланс позивача.

На момент прийняття вказан ого рішення Загальними збора ми позивача, балансоутримува чем житлового комплексу є ОК ЖБК "ФІАНІТ" відповідно до ак та приймання-передачі житлов ого будинку з балансу на бала нс від 23.02.2009.

Передача майна з балансу на баланс, відповдіно до частин и 6 статті 11 Закону України "Про об'єднання співвласників ба гатоквартирного будинку", ві дбувається у порядку, встано вленому Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до пункту 1 Порядку передачі житлового к омплексу або його частини з б алансу на баланс, затверджен ого постановою Кабінету Міні стрів України від 11.10.2002 № 1521 (далі за текстом - Порядок), останні й регулює процедуру передачі житлового комплексу на бала нс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також житлового комплексу а бо його частини на баланс інш ої юридичної особи, статут як ої передбачає можливість про вадження такої діяльності, з балансу колишнього балансоу тримувача.

Згідно пунктів 3-5 Порядку дл я приймання-передачі житлово го комплексу або його частин и з балансу на баланс утворює ться відповідна комісія.

У разі прийняття рішення пр о передачу житлового комплек су на баланс об'єднання утвор юється комісія у складі пред ставників попереднього бала нсоутримувача та об'єднання, а у разі прийняття рішення пр о передачу житлового комплек су або його частини на баланс іншої юридичної особи, стату т якої передбачає можливість провадження такої діяльност і, - у складі представників поп ереднього балансоутримувач а, юридичної особи, на баланс я кої передається майно, та об'є днання.

Комісію очолює представни к приймаючої сторони.

Комісія визначає технічни й стан житлового комплексу а бо його частини відповідно д о вимог законодавства та скл адає акт приймання-передачі згідно з додатком до Порядку .

Передача житлового компле ксу або його частини з баланс у на баланс проводиться разо м з планом земельної ділянки , технічним паспортом будинк у та відповідною технічною д окументацією (інвентарна спр ава, акт прийняття в експлуат ацію, плани зовнішніх мереж т ощо) у двомісячний термін піс ля надходження відповідного звернення від об'єднання.

Окрім того, у відповідності до Правил управління будинк ом, спорудою, житловим компле ксом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказ ом Міністерства з питань жит лово-комунального господарс тва від 02.02.2009 № 13 (далі за текстом - Правила), останніми регулюєт ься порядок здійснення управ ління будинком, спорудою, жит ловим комплексом або комплек сом будинків і споруд (далі - у правління будинком), порядок передачі будинку в управлін ня у разі укладення договору .

Згідно пунктів 2.1-2.3 Правил дл я приймання-передачі об'єкта в управління утворюється ві дповідна комісія у складі пр едставників попереднього ба лансоутримувача чи особи, що здійснювала управління буди нком, власників, співвласник ів та особи, що буде здійснюва ти управління будинком.

Комісію очолює представни к сторони, яка приймає.

Комісія визначає технічни й стан об'єкта відповідно до в имог законодавства та склада є акт приймання-передачі об'є кта в управління (з управлінн я) (далі - акт приймання-переда чі об'єкта).

Кожній із сторін, що бере уч асть у прийманні-передачі об 'єкта, надається примірник ак та приймання-передачі, підпи саний членами комісії та зат верджений керівництвом кожн ої сторони - юридичної особи.

При передачі об'єкта в управ ління попередній балансоутр имувач чи особа, що здійснюва ла управління будинком, нада є замовнику, а замовник перед ає особі, що буде здійснювати управління будинком, оригін али або належним чином завір ені копії документів (у разі з берігання оригіналів докуме нтів у місцевих архівах):

- щодо технічного стану об'є кта, у тому числі:

- план земельної ділянки з у сіма будинками та спорудами, що на ній розташовані, вигото влений відповідно до вимог І нструкції з топографічного з німання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої нак азом Головного управління ге одезії, картографії та кадас тру при Кабінеті Міністрів У країни від 09.04.1998 № 56, зареєстрова ної у Міністерстві юстиції У країни 23.06.1998 за № 393/2833;

- паспорт об'єкта та земельн ої ділянки;

- проектно-кошторисну докум ентацію та виконавчі креслен ня на кожний будинок та спору ду об'єкта;

- акт технічного стану об'єк та на момент приймання-перед ачі;

- схеми внутрішньобудинков их мереж централізованого по стачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централі зованого опалення тощо;

- виконавчі креслення конту рів заземлення (для споруд, як і мають заземлення);

- паспорти котельного госпо дарства, котлові книги;

- паспорти ліфтового господ арства;

- кошториси, описи робіт з по точного та капітального ремо нту;

- акти технічного огляду;

- журнали заявок мешканців о б'єкта;

- протоколи виміру опору ізо ляції електромереж;

- протоколи огляду системи в ентиляції;

- щодо бухгалтерського облі ку та передбаченої законодав ством звітності за об'єктом; о бліку мешканців об'єкта, а так ож власників, співвласників окремих приміщень об'єкта, як і у ньому не мешкають; правові дносин попереднього балансо утримувача чи особи, що здійс нювала управління будинком, з юридичними або фізичними о собами у сфері надання та опл ати житлово-комунальних посл уг, найму, оренди та користува ння приміщеннями об'єкта; пла нових заходів за попередній та на поточний роки, необхідн их для утримання об'єкта відп овідно до вимог нормативів, н орм, стандартів, порядків і пр авил та для збереження належ ного технічного стану будіве льних елементів, конструкцій та мереж об'єкта.

Відповідач зазначає, що згі дно пункту 5 Порядку, передача житлового комплексу або йог о частини з балансу на баланс проводиться у двомісячний т ермін після надходження відп овідного звернення від об'єд нання. Так як, позивач звернув ся до балансоутримувача 06.03.2011, відповідно до суду позивач п овинен був звертатись не ран іше 06.05.2011, а не 08.04.2011.

Поряд з тим, господарським с удом враховано, що позивач, зв ертаючись до суду 08.04.2011 виходив з того, що відповідач мотивую чи наявністю заборгованост і мешканців будинку за спожи ті послуги, заперечив проти п ередачі з балансу на баланс ж итлового будинку, про що зазн ачив у листі від 03.04.2011.

Крім того, як свідчать матер іали справи та пояснення пре дставників сторін, передача на день слухання справи не ві дбулась і проти неї відповід ач явно заперечує, а недотрим ання позивачем зазначеного с троку не було підставою для в ідмови у прийнятті позовної заяви.

Таким чином, враховуючи заз начені вище норми законодавс тва, бажання власників багат оквартирного будинку по вул. Маршала Конєва, 15 особисто ут римувати будинок та прилеглу територію, державну реєстра цію юридичної особи позивача , а також те, що ОК ЖБК "ФІАНІТ" з гідно статуту не є об'єднання м співвласників, позовні вим оги про передачу з балансу ОК ЖБК "ФІАНІТ" на баланс об'єдна ння співвласників багатоква ртирного будинку "Конєва 15" жи тлового комплексу, що знаход иться за адресою: вул. Маршала Конєва, 15, м. Кіровоград, та під писання акта приймання-перед ачі житлового комплексу з ба лансу на баланс у формі, що зат верджена постановою Кабінет у Міністрів України від 11.10.2002 № 1521, підлягають задоволенню.

Слід зазначити, що відповід ач не позбавлений права звер нутись до суду стосовно стяг нення заборгованість з мешка нців будинку за спожиті посл уги в примусовому порядку і, в ідповідно, дана обставина не може бути перепоною для реал ізації прав співвласників щ одо самостійного утримання б удинку в подальшому.

Стосовно зобов'язання відп овідача передати технічну до кументацію господарським су дом враховано, що позовна вим ога в цій частині сформульов ана відповідно до норм Закон у, Порядку та Правил.

Частково відповідна докум ентація була передана відпов ідачу згідно акта приймання- передачі житлового будинку з балансу на баланс від 23.02.2009 від попереднього балансоутриму вача - Об'єднання житлово-буді вельних кооперативів.

Згідно розділу 3 Правил, кож ний балансоутримувач багато квартирного будинку зобов'яз аний мати відповідну технічн у документацію та вести відп овідний облік, проводити нал ежні огляди технічного стану будинку щорічно (з приводу чо го і складаються кошториси, о писи робіт з поточного та кап ітального ремонту; акти техн ічного огляду; журнали заяво к мешканців об'єкта; протокол и виміру опору ізоляції елек тромереж; протоколи огляду с истеми вентиляції тощо).

Таким чином, документацію, п ерелік якої наведений у Прав илах, і яка не була передана ві дповідачу попереднім баланс оутримувачем, відповідач пов инен був складати самостійно , відновити або вимагати її в ідновлення від попередньог о балансоутримувача.

Крім того, згідно пункту 5 По рядку, у разі втрати план земе льної ділянки, технічний пас порт будинку або технічна до кументація виготовляються ч и відновлюються за рахунок п ідприємства, установи чи орг анізації, з балансу яких пере дається житловий комплекс аб о його частина, протягом міся ця після надходження відпові дного звернення від об'єднан ня.

Згідно Правил у разі відсут ності документів, передбачен их пунктом 2.2, відмітка про це р обиться у акті приймання-пер едачі об'єкта. Відсутні докум енти виготовляються чи відно влюються за рахунок попередн ього балансоутримувача чи ос оби, що здійснювала управлін ня будинком, протягом одного місяця з моменту складення а кта приймання-передачі об'єк та та передаються ним особі, щ о буде здійснювати управлінн я будинком, з оформленням дод атка до акта приймання-перед ачі.

Разом з тим, судом враховуєт ься, що відповідно до статті 58 Житлового кодексу України, н а підставі рішення про нада ння жилого приміщення в буди нку державного або громадськ ого житлового фонду викона вчий комітет районної, місь кої, районної в місті, селищ ної, сільської Ради народних депутатів видає громадяни нові ордер, який є єдиною пі дставою для вселення в надан е жиле приміщення. Ордер може бути видано лише на вільне жи ле приміщення. Форма ордера в становлюється Радою Міністр ів Української РСР.

Згідно акта від 23.09.2009 прийман ня-передачі житлового будинк у з балансу на баланс від 23.02.2009 в ід попереднього балансоутри мувача - Об'єднання житлово-бу дівельних кооперативів на ба ланс відповідача, відповідач у було передано 213 ордерів.

З огляду на правову природу ордера, відповідач не може в иготовити або відновити ще т ри ордери (позивач просить зо бов'язати передати 216 ордерів ).

Таким чином, позовні вимоги позивача про зобов'язання об слуговуючого кооперативу "Жи тлово-будівельний кооперати в "Фіаніт" передати об'єднанню багатоквартирного будинку " Конєва 15" технічну документац ію на житловий комплекс, що зн аходиться за адресою: вул. Мар шала Конєва, 15, м. Кіровоград, а також документи реєстраційн ого обліку мешканців житлово го комплексу та власників, сп іввласників окремих приміще нь житлового будинку, які у нь ому не мешкають, підлягають з адоволенню частково за виклю ченням 3 ордерів, в цій частині відповідно позовні вимоги з адоволенню не підлягають.

Крім того, згідно статті 49 Го сподарського процесуальног о кодексу України судові вит рати покладаються на відповд ача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85, 116, 117 Г осподарського процесуально го кодексу України, господар ський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольни ти чатково.

Зобов'язати обслуговуючий кооператив "Житлово-будівел ьний кооператив "Фіаніт" (25031, м. К іровоград, вул. Маршала Конєв а, 15, кв. 128, код ЄДРПОУ 35193022) передат и на баланс об'єднання співвл асників багатоквартирного б удинку "Конєва 15" (25031, м. Кіровогр ад, вул. Маршала Конєва, 15, кв. 168, код ЄДРПОУ 37529972) житловий компл екс, що знаходиться за адресо ю: вул. Маршала Конєва, 15, м. Кіро воград, та підписати акт прий мання-передачі житлового ком плексу з балансу на баланс у ф ормі, що затверджена постано вою Кабінету Міністрів Украї ни від 11.10.2002 № 1521.

Зобов'язати обслуговуючий кооператив "Житлово-будівел ьнийвід кооператив "Фіаніт" (25 031, м. Кіровоград, вул. Маршала К онєва, 15, кв. 128, код ЄДРПОУ 35193022) пер едати об'єднанню співвласник ів багатоквартирного будинк у "Конєва 15" (25031, м. Кіровоград, вул . Маршала Конєва, 15, кв. 168, код ЄДР ПОУ 37529972) технічну документац ію на житловий комплекс, що зн аходиться за адресою вул. Мар шала Конєва, 15, м. Кіровоград: ін вентарні справи у кількості 2 шт., план земельної ділянки, н а якій розташований житловий комплекс; план прибудинково ї території; план забудови, ак ти приймання житлового компл ексу в експлуатацію та рішен ня Кіровоградського міськви конкому про затвердження акт а приймання житлового компле ксу від 06.12.1985 № 1145, від 03.07.1985 № 594; техні чний паспорт на житловий ком плекс та земельну ділянку; пл ани квартир; плани поверхів; п лани підвалів та горищ; проек тно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на жи тловий комплекс; акт технічн ого стану житлового комплекс у на момент приймання-переда чі; плани (схеми) внутрішньобу динкових мереж централізова ного постачання холодної та гарячої води, водовідведення , газо- та електропостачання, ц ентралізованого опалення у ж итловому комплексі; плани зо внішніх мереж; виконавчі кре слення контурів заземлення; паспорти ліфтового господар ства; кошториси, описи робіт з поточного та капітального р емонту; акти технічного огля ду; журнали заявок мешканців житлового комплексу; проток оли виміру опору ізоляції ел ектромереж; протоколи огляду системи вентиляції.

Зобов'язати обслуговуючий кооператив "Житлово-будівел ьний кооператив "Фіаніт" (25031, м. К іровоград, вул. Маршала Конєв а, 15, кв. 128, код ЄДРПОУ 35193022) передат и об'єднанню співвласників б агатоквартирного будинку "Ко нєва 15" (25031, м. Кіровоград, вул. Ма ршала Конєва, 15, кв. 168, код ЄДРПОУ 37529972) документи реєстраційног о обліку мешканців житлового комплексу, а також власників , співвласників окремих прим іщень житлового будинку, які у ньому не мешкають: домові кн иги, переліки квартир та карт ки за формою 16 на 216 квартир; орд ери на отримання 213 квартир.

Стягнути з обслуговуючого кооперативу "Житлово-будіве льний кооператив "Фіаніт" (25031, м . Кіровоград, вул. Маршала Конє ва, 15, кв. 128, код ЄДРПОУ 35193022) на кори сть об'єднання співвласників багатоквартирного будинку " Конєва 15" (25031, м. Кіровоград, вул. Маршала конєва, 15, кв. 168, код ЄДР ПОУ 37529972) - 85,00 грн державного мита та 236,00 грн витрат на інформаці йно - технічне забезпечення с удового процесу.

Наказ видати стягувачеві п ісля набрання рішенням закон ної сили.

В іншій частині позовних ви мог відмовити.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.

Рішення може бути оскаржен е протягом десяти днів з дня й ого підписання до Дніпропетр овського апеляційного госпо дарського суду через господа рський суд Кіровоградської о бласті.

Суддя В.Г. Кабакова

Повне рішення складено 12.05.2011 .

Дата ухвалення рішення 10.05.2011
Зареєстровано 14.07.2011
Оприлюднено 15.07.2011

Судовий реєстр по справі 5013/537/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.05.2011 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 10.05.2011 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.04.2011 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5013/537/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону