СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛ ЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 червня 2011 року Справа № 5002-19/5427-2010

Севастопольсь кий апеляційний господарськ ий суд у складі колегії судді в:

головуючого судді Ткаче нка М.І.,

суддів Проце нко О.І.,

Фе нько Т.П.,

за участю представникі в сторін:

заявника апеляційної скар ги - ОСОБА_2, довіреність № 248 від 14 січня 2010 року (Івано-Фр анківська обласна дирекції п ублічного акціонерного това риства „Райффайзен Банк Аваль”);

заявника апеляційної скар ги не з'явився (ОСОБА_4)

боржника - не з'явився (Пр иватного підприємства „АРС-Д ІМ”);

ліквідатор - арбітражн ий керуючий Черевач Микола Михайлович паспорт НОМЕ Р_3 від 27 травня 1996 року;

учасника провадження у спр аві про банкрутство - не з'я вився, Відкрите акціонерне т овариство „Кредобанк”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, Кримська республіканс ька дирекція публічного акці онерного товариства „Райф файзен Банк Аваль”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, Публічне акціонерне т овариство „Укрсоцбанк”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, ІФ АБ „Брокбізнесбанк ”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, Публічне акціонерне т овариство „Ерсте Банк”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, Акціонерний комерційн ий інноваційний банк „УкрСиб банк”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, Публічне акціонерне т овариство „ОТП Банк”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, „Акціонерне товариств о „Укрексімбанк”;

учасника провадження у спр аві про банкрутство, не з'я вився, Управління з питань ба нкрутства в АРК та міста Сева стополь Державного департам енту з питань банкрутства;

керуючий санацією, не з'я вився, керуючий санацією - П огребенник Андрій Ігорович ;

кредитора, не з'явився, ОСОБА_7;

кредитора, не з'явився, П ублічне акціонерне товарист во „Кредобанк”;

кредитора, не з'явився, І вано-Франківська обласна дир екція публічного акціонерно го товариства „Райффайзен Банк Аваль”;

кредитора, не з'явився, І вано-Франківське відділення Львівської обласної філії п ублічного акціонерного това риства „Укрсоцбанк”;

кредитор, не з'явився, О СОБА_4.;

кредитора, не з'явився, Т овариство з обмеженою відпов ідальністю „Байхім - Україн а”;

кредитора, не з'явився, Т овариство з обмеженою відпов ідальністю „АРС-ДІМ”;

кредитора, не з'явився, Т овариство з обмеженою відпов ідальністю „Центр пластично ї хірургії „АРС”";

кредитора, не з'явився, С імферопольський міський цен тр зайнятості;

кредитора, не з'явився, П риватне підприємство „Захід -Трейд”;

кредитор, не з'явився ( ОСОБА_8);

кредитор, не з'явився (О СОБА_9)

розглянувши апеляційну ск арги Івано-Франківської о бласної дирекції публічного акціонерного товариства „ Райффайзен Банк Аваль” та фізичної особи ОСОБА_4 на ухвалу господарського суду А втономної Республіки Крим (с уддя Мокрушин В.І.) від 18 січня 2 011 року у справі № 5002-19/5427-2010

за заявою боржника прив атного підприємства „АРС - Д ІМ” (АДРЕСА_2)

за участю: відкритого ак ціонерного товариства „Кред о банк” (вул. Кірова, 19 а, місто С імферополь, 95000)

Кримської респу бліканської дирекції публіч ного акціонерного товариств а „Райффайзен Банк Аваль ” (вул. Набережна, 32, місто Сімфе рополь, 95000)

Публічного акціонерного товариства „Ук рсоцбанк” (пр. Кірова, 36, місто С імферополь, 95000)

ІФ АБ „Брокбізн есбанк” (вул. Київська, 148, місто Сімферополь, 95000)

Публічного акціонерного товариства „Ер сте Банк” (вул. Октябрьска, 12, мі сто Сімферополь, 95000)

Акціонерного ко мерційного інноваційного ба нку „УкрСиббанк” (вул. Октябр ська, 5, Сімферополь, 95000)

„Публічного акціонерного товариства „О ТП Банк” (вул. Кірова, 24, міс то Сімферополь, 95000)

Акціонерного то вариства „Укрексімбанк” (вул . Набережна імені 60-річчя СРСР , 28, місто Сімферополь, 95000)

Управління з пи тань банкрутства в АРК та міс ті Севастополі Державного де партаменту з питань банкрутс тва (вул. Київська, 150, місто Сім ферополь, Автономна Республі ка Крим, 95000)

ліквідатора Ч еревача Миколи Михайловича (АДРЕСА_1)

керуючого санац ією - Погребенника Андрія І горовича (АДРЕСА_2)

кредитори: Публічне акц іонерне товариство „Кредо ба нк” (вул. Галицька, 27, м. місто Ів ано-Франківськ, 76000)

Івано-Франківс ька обласна дирекція Публі чного акціонерного товари ства „Райффайзен Банк Ав аль” (вул. Незалежності, 19, міст о Івано-Франківськ, 76000)

Івано-Франківсь ке відділення Львівської обл асної філії публічного акціо нерного товариства "Укрсоцба нк" (вул. Незалежності, 44, місто Івано-Франківськ, 76000)

ОСОБА_7 (АДР ЕСА_3)

ОСОБА_4 (АДР ЕСА_4)

Товариство з об меженою відповідальністю „Б айхім-Україна” (вул. Невськог о, 96, м.істо Радивилів, Рівненсь ка область, 35500)

товариство з об меженою відповідальністю "АР С-ДІМ" (площа Ринок, 14, місто Іва но-Франківськ, 76000)

товариство з об меженою відповідальністю "Це нтр пластичної хірургії "АРС " (вул. Гетьмана Мазепи, 3, місто Івано-Франківськ, 76000)

Сімферопольськ ий міський центр зайнятості (вул. Р. Люксембург, 7, місто Сімф ерополь, 95000)

Приватне підпри ємство "Захід-Трейд" (вул. Миру , 5а, село. Ставчани, Пустомитів ський район, Львівська облас ть, 81118)

ОСОБА_8 (А ДРЕСА_5)

ОСОБА_9 (АДР ЕСА_6)

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського с уду АР Крим від 18 січня 2011 року п о справі № 5002-19/5427-2010 затвердже но реєстр вимог кредиторів, в изнані грошові вимоги кредит орів, в тому числі, вимоги:

Публічного акціонерного товариства „Райффайзен Ба нк Аваль” в особі Івано-Фра нківської обласної дирекції в сумі 7874735,54 грн. (основний борг) та 321,00 грн. (судові витрати) - 1 чер га, 1266782,15 грн. (пеня, штраф) - 6 черга ,

ОСОБА_7 в сумі 35001820 грн. (основ ний борг) - 4 черга, 2360000 грн. (неуст ойка, штраф) - 6 черга, 361,00 грн. (суд ові витрати) - 1 черга.

Вимоги ОСОБА_4 на 203152,48 грн. цією ухвалою не визнані.

Не погодившись з ухвалою су ду, Івано-Франківська обласн а дирекція публічного акціон ерного товариства „Райффа йзен Банк Аваль” та фізична особа ОСОБА_4 звернулись до Севастопольського апеляц ійного господарського суду з апеляційною скаргою, в яких п росили ухвалу господарськог о суду АР Крим від 18 січня 2011 с касувати, а справу направити для подальшого розгляду до с уду першої інстанції.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарськог о суду від 17 лютого 2011 року апел яційні скарги прийняті до пр овадження суду.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарськог о суду від 17 березня 2011 рок у провадження по справі зупи нено до розгляду цивільної с прави № 0907/2-4954/2011 за позовом АТ „ Райффайзен Банк Аваль” в о собі Івано- Франківської обл асної дирекції до ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про визнання не чинним договору позики.

Постановою Вищого господа рського суду України від 17 тра вня 2011 року касаційна скарга ОСОБА_7 задоволена. Ухвалу С евастопольського апеляційн ого господарського суду від 17 березня 2011 року скасовано з п ередачею справи до суду апел яційної інстанції.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарськог о суду від 6 червня 2011 року апел яційна скарга прийнята до пр овадження суду у складі коле гії: головуючого судді Ткаче нка М.І., суддів Проценко М.І., Фе нько Т.П. та призначена до розг ляду на 21 червня 2011 року.

В судове засідання признач ене на 21 червня 2011 року з'явився лише представник заявника а пеляційної скарги Публічн ого акціонерного товарист ва „Райффайзен Банк Авал ь” в особі Івано-Франківсько ї обласної дирекції та лікві датор. Інші учасники процесу не з'явився, хоча про час і міс це судового засідання були п овідомлені належним чином, п ро причини неявки судову кол егію не повідомили.

Судова колегія вважає можл ивим розглянути справу за ві дсутністю не з'явившихся, кре диторів, боржника, учасників справи про банкрутство оск ільки вони не надіслали судо вій колегії доказів про наяв ність поважних причин неявки у судове засідання, а крім тог о їх явку не визнано обов' яз ковою

В судовому засіданні 21 черв ня 2011 року представник кредит ора Публічного акціонер ного товариства „Райффайз ен Банк Аваль” в особі Іван о-Франківської обласної дире кції (далі ПАТ„Райффайзен Б анк Аваль” в особі Івано-Фр анківської обласної дирекці ї) надав клопотання про зміну вимог апеляційної скарги в я кому просило скасувати ухвал у господарського суду АР Кри м від 18 січня 2011 року по справі № 5002-19/5427-2010 про затвердження реєст ру вимог кредиторів боржника ПП „АРС-ДІМ” в частині включе ння до реєстру вимог кредито рів грошових вимог громадяни на ОСОБА_7.

Судова колегія задовольни ла вищезазначене клопотання кредитора.

В задоволені інших клопота нь представника ПАТ„Райфф айзен Банк Аваль” в особі І вано-Франківської обласної д ирекції було відмовлено.

Переглянувши ухвалу суду п ершої інстанції в порядку ст атей 99, 101,106 Господарського проц есуального кодексу України, дослідивши матеріали справи , обговоривши доводи апеляці йної скарги, перевіривши пра вильність застосування судо м першої інстанції норм мате ріального та процесуального права та відповідність висн овків суду обставинам справи , судова колегія дійшла до вис новку про відсутність підста в для задоволення апеляційни х скарг Публічного акціо нерного товариства „Райфф айзен Банк Аваль” в особі І вано-Франківської обласної д ирекції та ОСОБА_4 з огляд у на наступне.

Керівник ПП „АРС-ДІМ” зверн увся до господарського суду з заявою про порушення справ и про банкрутство в порядку п ередбаченому статтею 53 Закон у України „Про відновлення п латоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ із зм інами і доповненнями (далі За кон).

Ухвалою господарського с уду АР Крим від 10 жовтня 2010 року порушено провадження у спра ві про банкрутство боржника, залучено до участі у розгляд і справи банки, які обслугову ють боржника -ВАТ „Кредо банк ”, КРД ПАТ „Райффайзен бан к „Аваль”, АКБ „Укрсоцбанк”, І Ф АБ „Брокбізнесбанк”, АТ „Ер стеБанк”, АКІБ „Укрсиббанк”, ПАТ „ОТП банк”, АТ „Укрексімб анк”.

Ухвалою господарського су ду АР Крим від 23 листопаду 2010 ро ку введено відносно боржника ПП „АРС-ДІМ” процедуру санац ії, призначено керуючим сана цією ПП „АРС-ДІМ” керівника б оржника Погребенника А.І. Призначено розпорядником м айна боржника арбітражного к еруючого Черевачу Миколу М ихайловича (ліцензія серії АВ № 307367 від 27 березня 2007 рок).

Оголошення про введення с удової процедури санації опу бліковано в газеті „Урядовий кур'єр” № 225 (4376) від 1 грудня 2010 рок у (а.с.106-107, том 1).

За результатами розгляду г рошових вимог керуючим санац ією Погребенником А.І. раз ом із розпорядником майна Ч ереванем М.М. були визнані т а включені до реєстру вимог к редиторів вимоги наступн их кредиторів:

№ Відомості про кредитора Вид вимог Розмір вимог, гривень Черговіс ть задоволе ння в имог Пр имі тки

заявлених кредитором визнаних боржником

1 2 3 4 5 7 8

1 ПАТ «Райффайзен Банк Ав аль»

м.Київ, вул.Лєскова, 9 Ідент ифікаційний код 1405909 в особі Івано-Франківської обласної дирекції

м.Івано-Франківськ, вул. Нез алежності, 19 Ідентифікаційни й код 20551707 основний борг 7 874 735, 54 7 874 735, 54 1

неустойка (пеня, штраф) 1 266 782, 15 1 266 782, 15 6

судові витрати 321,00 321,00 1

2 ПАТ «Укрсоцбанк»

м.Київ, вул.Ковпака, 29 Ідент ифікаційний код 00039019 в особі Івано-Франківського відділе ння Львівської обласної філі ї ПАТ «Укрсоцбанк»м.Івано -Франківськ, вул.Незалежност і, 44 Ідентифікаційний код 09325011 основний борг 1 280 612,44 1 280 612,44 1

неустойка (пеня, штраф) 12481,12 12 481, 12 6

судові витрати 125,00 125,00 1

3 ПАТ «КРЕДОБАНК»

м.Львів, вул.Сахарова,78 Іде нтифікаційний код 09807862 пошт ова адреса: основний борг 15 534 753,79 15 534 753,79 1

неустойка (пеня, штраф) 441 154,39 441 154,39 6

судові витрати

м. Івано-Франкі вськ, вул.Г алицька,27

4 Товариство з обмеженою ві дповідальністю «Байхім-Укра їна»35500, Рівненська область , Радивилівський р-н, м.Радивил ів, вул.Невського. 96 Ідентифік аційний код 32639354 основний борг 2000,00 2000,0 4

неустойка (пеня, штраф)

судові витрати 125,00 125,00 1

5 ОСОБА_7

АДРЕСА_3, ідентифікацій ний код НОМЕР_2 основний борг 35 001 820,00 35 001 820,00 4

неустойка (пеня, штраф) 2 360 000,00 2 360 000,00 6

судові витрати 361,00 361,00 1

6 ТОВ «АРС-ДІМ»

м.Івано-Франківськ, площа Ринок, 14 Ідентифікаційний код 30810033 основний борг 8 053 225, 29 8 053 225, 29 4

неустойка (пеня, штраф) 1 178 516,04 1 178 516,04 6

судові витрати 361,00 361,00 1

7 ТОВ «Центр Пластичної хір ургії «АРС»

м.Івано-Франківськ, вул.Гет ьмана Мазепи,3 Ідентифікацій ний код 22197167 основний борг 1 018221,10 1 018221,10 4

неустойка (пеня,штраф)

судові витрати 361,00 361,00 1

8 Сімферопольський міський центр зайнятості

95000 М.Сімферополь, вул.Р.Люкс ембург, 7 Ідентифікаційний ко д 20708706 основний борг 110,02 сплачено

неустойка (пеня, штраф)

судові витрати

9 ПП «Захід-Трейд»

Львівська обл., Пустомитів ський р- основний борг 23666,19 23666,19 4

н, с.Ставчани, вул.Миру, 5-А І дентифікаційний код 36278117 пошто ва адреса: 79018 м.Львів, вул.Город оцька, 155 неустойка (пеня, штраф) 3422,72 3422,72 6

судові витрати 125,00 125,00 1

10 ПАТ «КРЕДОБАНК»

м.Львів, вул.Сахарова,78 Іде нтифікаційний код 09807862 поштова адреса: основний борг 4 700, 00 4 700, 00 4

неустойка (пеня, штраф)

судові витрати 125,00 125,00 1

м.Івано-Франківськ, вул.Га лицька,27

Черговість задоволення в имог Розмір вимог, гривень Приміт ки

визнаних боржником

Вимоги І черги 24 692 005,77

Вимоги II черги

Вимоги III черги -

Вимоги IV черги 44 103 632,58

Вимоги V черги -

Вимоги VI черги 5 262 356,42

Всього 74 057 994, 77

Стосовно поданої до суду заяви кредитора - ОСОБ А_4 з грошовими вимогами до б оржника на суму 203152,48 грн., суд вв ажає за необхідне зазначити, що копія вказаної заяви не бу ла спрямована керуючому сана цією та розпоряднику майна, а тому не була включена до реєс тру вимог кредиторів.

Відповідно до положень с татті 14 Закону конкурсні кред итори за вимогами, які виникл и до дня порушення проваджен ня у справі про банкрутство, п ротягом тридцяти днів від дн я опублікування в офіційному друкованому органі оголошен ня про порушення провадження у справі про банкрутство зоб ов'язані подати до господарс ького суду письмові заяви з в имогами до боржника, а також д окументи, що їх підтверджуют ь.

Згідно пунктом статті 53 Зак ону керуючий санацією - керів ник боржника разом із розпор ядником майна зобов'язані ві дповідно до вимог цього Зако ну розглянути вимоги кредито рів і скласти реєстр вимог кр едиторів, письмово повідомив ши про результати розгляду з аявників та господарський су д.

Частиною 3 пункту 1 статті 14 Закону зокрема передбачено, що копії вказаних заяв та дод аних до них документів креди тори спрямовують боржнику та розпоряднику майна.

Заява кредитора - ОСОБА_4 не була розглянута керуючим санацією та розпорядником м айном, отже не була включена д о реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи вищевикладене , судова колегія зазначає, що ОСОБА_4 не було дотримано процедури подачі заяви про в изнання грошових вимог, яка п ередбачена Законом України у зв'язку з чим вона не підляга є задоволенню та включенню д о реєстру вимог кредиторів б оржника.

18 січня 2011 року до суду від Іва но-Франківської обласної дир екції ПАТ „Райффайзен ба нка „Аваль” надійшло клопота ння, згідно якого просить суд витребувати з органів ДПС Ук раїни за місцем реєстрації П риватного підприємства „АРС -ДІМ” акт позапланової виїзн ої перевірки та дослідити йо го в судовому засіданні пере д затвердженням реєстру вимо г кредиторів, витребувати з о рганів ДПС України звіти При ватного підприємства „АРС - ДІМ” за три квартали 2010 року та дати їм належну оцінку поряд з іншими здобутими доказами , а також просив відкласти суд ове засідання по розгляду та затвердженню реєстру вимог кредиторів, у зв'язку з необхі дністю витребування зазначе них документів.

Суд першої інстанції у зад оволенні клопотання про відк ладення розгляду питання про затвердження реєстру вимог кредиторів відмовляє, оскіль ки станом на день розгляду сп рави у суду відсутні правові підстави вважати дії посадо вих осіб ПП „АРС-ДІМ” незакон ними, та затвердив представл ений керуючим санацією Пог ребенником А.І. та розпоряд ником майна Черевачем М.М. реєстр вимог кредиторів від повідає вимогам Закону.

ПАТ „Райффайзен Банк А валь” в особі Івано-Франківс ької обласної дирекції у апе ляційній скарзі як на підста ву для скасування ухвали гос подарського суду АР Крим від 18 січня 2011 року посилається, зо крема, на те, що господарський суд АР Крим не досліджував гр ошові вимоги фізичної особи ОСОБА_7

Таке твердження не відпові дає дійсності, оскільки у суд овому засіданні суду першої інстанції 18 січня 2011 року грошо ві вимоги кредитора фізичної особи ОСОБА_7 до ПП „АРС-ДІ М” розглядали та досліджувал ися судом.

Так, 16 березня 2009 року між фізи чною особою ОСОБА_7 та гро мадянином України ОСОБА_11 було укладено договір безві дсоткової позики, відповідно до якого позикодавець (ОСО БА_7) передав у власність поз ичальнику (ОСОБА_11) грошов і кошти у розмірі 35 000 000,00 грн., а по зичальник зобов'язувався пов ернути таку ж суму грошових к оштів до 31 серпня 2009 року включ но. Виконання зобов'язань поз ичальника було забезпечено п орукою ПП „АРС-ДІМ”.

У зв'язку з невиконанням поз ичальником обов'язку щодо по вернення позикодавцю грошов их коштів останній звернувся до поручителя з вимогою щодо виконання ним зобов'язань ві дповідно до договору поруки від 16 березня 2009 року, а саме спл атити на користь ОСОБА_7 з аборгованість у розмірі 35 000 000,00 грн.

В подальшому в травні 2010 року ОСОБА_7 звернувся до Ніко польського міськрайонного с уду Дніпропетровської облас ті з позовом до ОСОБА_11 та П П „АРС-ДІМ” про стягнення гро шових коштів. Рішенням Нікоп ольського міськрайонного су ду Дніпропетровської област і від 18 червня 2010 року позов О СОБА_7 задоволено частково, прийнято рішення стягнути з ОСОБА_11 та ПП „АРС-ДІ М” в солідарному порядку на к ористь ОСОБА_7 заборгован ість у розмірі 37 360 000,00 грн. та суд ові витрати у сумі 1 820,00 грн., а ус ього 37 361 820,00 грн.

Ухвалою апеляційного суд у Дніпропетровської області від 9 березня 2011 року рішення Н ікопольського міськрайонно го суду Дніпропетровської об ласті від 18 червня 2010 року зали шено без змін.

У зв'язку з наявністю вказан ої заборгованості та порушен ням щодо ПП „АРС-ДІМ” справи п ро банкрутство ОСОБА_7 у п орядку, передбаченому Законо м, було подано до господарськ ого суду АР Крим заяву про виз нання грошових вимог. Зверта ємо увагу на те, що грошові вим оги ОСОБА_7'. були розгляну ті боржником разом з розпоря дником майна та повністю виз нані.

Крім того, відповідно до час тини 4 статті 35 Господарського процесуального кодексу Укра їни рішення суду з цивільної справи, що набрало законної с или, є обов'язковим для господ арського суду щодо фактів, як і встановлені судом і мають з начення для вирішення спору. Рішення Нікопольського місь крайоїшого суду Дніпропетро вської області від 18 червня 2010 року набрало законної сили, а тому факти, встановлені Ніко польським міськрайонним суд ом в процесі розгляду цивіль ної справи за позовом ОСОБА _7 до ОСОБА_11 та ПП „ЛРС-ДІ М” були обов'язковими для гос подарського суду АР Крим, у то му числі і при винесенні ухва ли попереднього засідання у справі № 5002-19/5427-2010.

З урахуванням викладеного судова колегія дійшла висно вку, що ухвала по справі прий нята при правильному застосу ванні норм матеріального та процесуального права, у зв'яз ку з чим вимоги фізичної ОС ОБА_4 та ПАТ „Райффайзен Б анк Аваль” в особі Івано-Фр анківської обласної дирекці ї викладені в апеляційних ск аргах, задоволенню не підляг ають, підстави для скасуванн я ухвали суду першої інстанц ії відсутні.

Керуючись статтями 99, 101, 103-106 Го сподарського процесуальног о кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу фізич ної особи ОСОБА_4 залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу Івано-Ф ранківської обласної дирекц ії публічного акціонерного т овариства „Райффайзен Бан к Аваль” залишити без задов олення.

3. Ухвалу господарського суд у Автономної Республіки Крим від 18 січня 2011 року у справі № 5002 -19/5427-2010 залишити без змін.

Головуючий суддя М.І . Ткаченко

Судді О.І. Проценко

Т.П . Фенько

Дата ухвалення рішення 29.06.2011
Зареєстровано 15.07.2011
Оприлюднено 15.07.2011

Судовий реєстр по справі 5002-19/5427-2010

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.12.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.11.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.10.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 15.10.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 12.08.2015 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 08.07.2015 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 08.06.2015 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.06.2015 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 21.05.2015 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 15.12.2014 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 29.06.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.06.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 17.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.03.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.03.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.03.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.02.2011 Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону