ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.11 Справа № 8/5009/2015/11

Суддя Попова І.А.

за позовом Першого за ступника прокурора м. Запорі жжя в інтересах держави в осо бі органу, уповноваженого зд ійснювати відповідні функці ї в спірних правовідносинах - позивач - Запорізька міськ а рада (69015, м. Запоріжжя, пр. Лені на, 206)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальніст ю “Аверс” (69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 72)

про внесення змін в п. 9 дого вору оренди земельної ділянк и від 14.04.2006 р.

Суддя І. А. Попова

Представники:

Позивача - ОСОБА_1 дов. в ід 19.01.2011 р.

Відповідача - ОСОБА_2, д ов. від 01.01.2011 р.

ОСОБА_3, до в. від 01.01.2011 р.

Прокурор - Костяновська Ю .О., посв. № 152 від 13.01.2009 р.

Заявлено позовні вимоги про внесення змін в п. 9 догово ру оренди земельної ділянки, укладеного сторонами по спр аві 14.04.2006 р.

В судовому засіданні, відкр итому 19.05.2011 р., оголошувалася пе рерва до 08.06.2011р., 15.06.2011 р. Розгляд сп рави відкладався до 04.07.2011 р. За к лопотанням відповідача стро к вирішення строку продовжен о відповідно до ст. 69 ГПК Украї ни. Вступну та резолютивну ча стини рішення оголошено в за сіданні 04.07.2011 р.

Прокурор та позивач підтр имують вимоги з підстав, викл адених у позові, в обґрунтува ння вказують, що 14.06.2006 р. Запоріз ькою міською радою з ТОВ «Аве рс»укладено договір оренди з емлі, за яким позивач передав в оренду земельну ділянку пл ощею 4, 8514 га по вул. Перемоги, 72 в м . Запоріжжі строком на 15 років . Відповідно до п. 9 договору ор ендна плата вноситься оренда рем у грошовій формі у розмір і 288463 грн. 49 коп. за календарний р ік в цінах на 2006 рік. Пунктом 11 до говору передбачено, що оренд на плата вноситься щомісячно рівними частинами протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним дне м звітного місяця. Земельна д ілянка, яка передана відпові дачу в оренду пройшла нормат ивну оцінку і на час зверненн я до суду із позовом складає в ідповідно до даних держкомзе му 41929194 грн. 78 коп.. На вказаній зе мельній ділянці розташовані господарські та інші будівл і та споруди. Таким чином, земе льний податок, що повинен спл ачуватися за земельну ділянк у, передану відповідачу в оре нду за договором від 14.04.2006 р., від повідно до вимог Податкового кодексу України повинен скл адати трикратний розмір від суми земельного податку. Зап орізькою міською радою прийн ято рішення № 79 від 03.03.2008 р. «Про з атвердження нормативної гро шової оцінки земель міста За поріжжя», згідно якого, зокре ма, впроваджено оподаткуванн я земель міста на підставі но вої нормативної грошової оці нки з 01.03.2008 р. У відповідності до ст. 188 ГК України Запорізька мі ська рада звернулася до ТОВ « Аверс»з пропозицією внести з міни у договір оренди землі в ід 26.04.2006 р. шляхом викладення п. 9 договору в наступній редакці ї: «Річна орендна плата вноси ться орендарем у грошовій фо рмі в розмірі 1257875 грн. 84 коп., що с кладає трикратний розмір зем ельного податку за календарн ий рік в цінах на 2010 рік.». До про позиції про внесення змін до договору оренди доданий роз рахунок розміру орендної пла ти за земельну ділянку, який з роблений на підставі технічн ого завдання на розрахунок н ормативної грошової оцінки, наданого управлінням Держко мзему у м.Запоріжжі. Відповід ачем додаткову угоду не укла дено. Прокурор та позивач про сять змінити п. 9 договору орен ди землі, укладеного з відпов ідачем 14.04.2006 р. в редакції, запро понованій Запорізькою міськ ою радою, а саме: «Річна оренд на плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 125787 5 грн. 84 коп., що складає трикрат ний розмір земельного податк у за календарний рік в цінах н а 2010 рік.»

Відповідач заявлені позов ні вимоги не визнав. У відзиві на позов від 17.05.2011 р. та додатков их запереченнях від 04.07.2011 р. від повідач вказує, що по-перше, ум овами укладеного сторонами д оговору оренди земельної діл янки та приписами діючого за конодавств не передбачено та ких підстав для зміни розмір у орендної плати за землю, на я ких наполягає позивач. Перел ік підстав для зміни узгодже ного сторонами розміру оренд ної плати є вичерпним і не міс тить такої підстави для змін и розміру орендної плати, як з міна встановлених граничних розмірів орендної плати. Не м істить такої підстави і укла дений сторонами договір. Оре ндодавцем не приймалося ріше ння про збільшення орендної плати, яке може вплинути на ві дносини сторін за договором. Про проведення нової грошов ої оцінки та про її результат и ТОВ «Аверс»не повідомлялос я. По друге, щодо посилання про курора та позивача на положе ння законодавчих актів, зокр ема, Податкового кодексу Укр аїни, які набрали чинності на багато пізніше дати укладенн я договору і погодження його умов, відповідач вважає, що ві дсутні підстави вважати, що п озивач міг розраховувати на вигоду у вигляді орендної пл ати в розмірі, який на час укла дання договору навіть не пер едбачався. По-третє, відповід ач вказує, що позивач не зверт ався до ТОВ «Аверс»з пропози цією внести зміни до договор у у встановленому законом по рядку. Позивачем, як орендода вцем, в порушення вимог закон одавства надіслано відповід ачу лист № 01-32/1175, який не відпові дає вимогам закону стосовно пропозиції укласти договір, а саме: лист надісланий без пр оекту договору про внесення змін (додаткової угоди) у двох примірниках. Підпис на листі не скріплений печаткою юрид ичною особи. Невідповідність ознакам встановленим законо м унеможливлює визнання лист а пропозицією щодо укладення договору (внесення змін до до говору). Крім того, відповідач зазначає, що в порушення прип исів Закону України «Про оці нку земель»позивачем не нада но витяг з технічної докумен тації з нормативної грошової оцінки землі. Надане до судов ого засідання технічне завда ння на проведення нормативно ї грошової оцінки землі не є д оказом проведення оцінки, а л ише свідчить про надання зав дання на її проведення. Відпо відач вважає, що доказів пров едення нормативної грошової оцінки землі, а саме: витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку ок ремої земельної ділянки, не н адано, тому застосування нов ої грошової оцінки землі, яка не передбачена договором ор енди землі не є законним та не відповідає чинному законода вству України.

Заслухавши представникі в сторін, вивчивши матеріали справи, суд встановив, що 14 кві тня 2006 року Запорізькою міськ ою радою (орендодавець) та Тов ариством з обмеженою відпові дальністю «Аверс»(орендар) у кладено договір оренди землі за умовами якого позивач, від повідно до рішення Запорізьк ої міської ради №17/20 від 17.03.2006 р. на дав, а відповідач прийняв в ст рокове платне користування з емельні ділянки площею 4,8514 га ( кадастровий номер 2310100000:05:003:0054) для розташування ринку по реалі зації продовольчих та непрод овольчих товарів «Вознесені вський базар»та торговельно го центру, які знаходяться на вул. Перемоги, 72 в м. Запоріжжя, строком на 15 років. Вказаний д оговір зареєстровано у Запор ізькій регіональній філії ДП «Центр державного земельног о кадастру при Державному ко мітеті України по земельних ресурсах», про що в державном у реєстрі земель вчинено зап ис від 26.04.2006 р. № 040626100356. Пунктом 5 дог овору встановлено, що нормат ивна грошова оцінка земельни х ділянок становить 28846339 грн. 80 к оп. (в цінах 2006 року).

Відповідно до п. 9 договору орендна плата вноситься оре ндарем у грошовій формі в роз мірі 288463 грн. 40 коп. за календарн ий рік в цінах 2006 року.

Як встановлено, рішенням За порізької міської ради № 9 від 18.01.2008 р. встановлено орендну пл ату за земельні ділянки у м. За поріжжя такою, що не може бути меншою: для земель сільськог осподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом Ук раїни «Про плату за землю»; дл я інших категорій - трикратн ого розміру земельного подат ку, що встановлюється Законо м України «Про плату за землю ». (На даний час відповідні пол оження закріплені Податков им кодексом України).

03 березня 2008 р. Запорізькою мі ською радою прийнято рішення № 79 «Про затвердження нормати вної грошової оцінки земель міста Запоріжжя», яким затве рджено технічну документаці ю з нормативної грошової оці нки земель міста Запоріжжя, в иконану українським ДНДІПМ « Дніпромісто», затверджено ба зову вартість 1 кв.м. землі у ро змірі 190,18 грн. із врахуванням і ндексації нормативної грошо вої оцінки станом на 01.01.2008 р., впр оваджено оподаткування земе ль міста на підставі нової но рмативної грошової оцінки з 01.03.2008 р.

Статтею 206 ЗК України встано влено, що використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна діл янка. Законом України «Про пл ату за землю»(що був чинним на момент укладення договору о ренди від 14.04.2006 р.) та Податковим кодексом України, що набув чи нності на час вирішення дано го спору, передбачено, що плат а за землю справляється у виг ляді земельного податку або орендної плати, що визначаєт ься залежно від грошової оці нки земельної ділянки (ст. 288.5 П одаткового кодексу України). Відповідно до ст. 201 Земельног о кодексу України грошова оц інка земельних ділянок прово диться за методикою, яка затв ерджується Кабінетом Мініст рів України.

Правові засади проведення оцінки земель, в тому числі гр ошової, визначає Закон Украї ни «Про оцінку земель». Закон ом встановлено, що нормативн а грошова оцінка використову ється для визначення розміру земельного податку, держав ного мита при міні, спадкува нні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунал ьної власності, втрат сільс ькогосподарського і лісогос подарського виробництва, а т акож при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони зем ель. Нормативна грошова оцін ка земельних ділянок проводи ться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а та кож інших нормативно-правови х актів на землях усіх катего рій та форм власності. Нормат ивна грошова оцінка земельни х ділянок проводиться: розта шованих у межах населених пу нктів незалежно від їх ціль ового призначення - не рідше н іж один раз на 5-7 років; розташо ваних за межами населених пу нктів земельних ділянок сіл ьськогосподарського призна чення - не рідше ніж один раз н а 5-7 років, а несільськогоспод арського призначення - не рід ше ніж один раз на 7-10 років. Нор мативна грошова оцінка земел ьних ділянок проводиться юр идичними особами, які отрима ли ліцензії на проведення ро біт із землеустрою. Статтею 15 Закону визначено, що підстав ою для проведення оцінки зем ель (бонітування ґрунтів, еко номічної оцінки земель та но рмативної грошової оцінки зе мельних ділянок) є рішення о ргану виконавчої влади або о ргану місцевого самоврядува ння.

Статтею 25 Закону України «П ро місцеве самоврядування в Україні»встановлено, що сіль ські, селищні, міські ради пра вомочні розглядати і вирішув ати питання, віднесені Конст итуцією України, цим та іншим и законами до їх відання.

Відповідно до ст. 59 вказаног о Закону рада в межах повнова жень приймає нормативні та і нші акти у формі рішень, які зг ідно до ст. 144 Конституції Укра їни є обов' язковими до вико нання на відповідній територ ії та оприлюднюються у встан овленому законом порядку.

Таким чином, доводи відпові дача щодо того, що зміна норма тивної грошової оцінки землі , договір оренди якої є укладе ним, не має наслідком зміну ор ендної плати, суд знаходить х ибними, оскільки внаслідок з міни ставки оподаткування зм інюється розрахунок орендно ї плати.

По-друге, безпідставними су д знаходить доводи відповіда ча щодо того, що відсутність в итягу про нормативну грошову оцінку землі унеможливлює в изначення, як такої, норматив ної грошової оцінки землі.

Згідно ст. 20 Закону України « Про оцінку земель»за результ атами бонітування ґрунтів, е кономічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складаєть ся технічна документація, як а затверджується відповідно ю радою. Дані про нормативну г рошову оцінку окремої зем ельної ділянки оформляют ься як витяг з технічної доку ментації з нормативної грошо вої оцінки земель. Позивачем до матеріалів справи в обґру нтування нормативної грошов ої оцінки земельної ділянки (кадастровий № 2310100000:05:003:0054) додано саме технічну документацію щ одо спірної земельної ділянк и. Що стосується витягу про но рмативну грошову оцінку, то в ін видається відповідн им органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів на вимогу землекористувача. Таким чином, саме затверджен а у встановленому порядку те хнічна документація, складен а за результатами грошової о цінки є підставою для обраху вання земельного податку та орендної плати.

Листом № 01-32/11775 від 22.09.2010 р. Запорі зька міська рада звернулася до відповідача з пропозицією внести зміни в договір від 26.04. 2006 р. №040626100356 шляхом викладення п. 9 договору в наступній редакц ії: «Річна орендна плата внос иться орендарем у грошовій ф ормі в розмірі 1257875 грн. 84 коп., що складає трикратний розмір зе мельного податку за календар ний рік в цінах на 2010 рік.». Зазн ачена пропозиція отримана ві дповідачем 27.07.2010 р., про що свідч ить наявна в матеріалах спра ви копія поштового повідомле ння.

Відповідно до частини др угої статті 124 Конституції Укр аїни юрисдикція судів поширю ється на всі правовідносини, що виникають у державі. Як заз начено в резолютивній частин і рішення Конституційного Су ду України від 09.07.2002 р. у справі щ одо офіційного тлумачення ч. 2 ст. 124 Конституції України (сп рава про досудове врегулюван ня спорів), положення ч. 2 ст. 124 Ко нституції України щодо пошир ення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникают ь у державі в аспекті констит уційного звернення необхідн о розуміти так, що право особи на звернення до суду за виріш енням спору не може бути обме жене законом, іншими нормати вно-правовими актами. За таки х обставин дотримання сторон ами вимог частити 2 ст. 188 ГК Укр аїни щодо обов'язку надсилан ня іншій стороні пропозицій про зміну чи розірвання дого вору, у разі виникнення такої необхідності, не позбавляє п озивача права звернутися за захистом порушеного права шл яхом вчиненням прямого позов у до відповідача про внесенн я змін до договору. (Таку право ву позицію викладено в Інфор маційному листі ВГС України №01-8/471 від 06.08.2008 р.)

Позивач вважає, що з мето ю приведення договірних відн осин з відповідачем у відпов ідність до вимог діючого зак онодавства необхідно внести зміни до 9 договору в частині розрахунку розміру орендної плати, якою встановити, що оре ндна плата вноситься в розмі рі 1257875 грн. 84 коп., що складає трик ратний розмір земельного под атку за календарний рік в цін ах на 2010 рік .

Статтею 116 Земельного кодек су України визначено, що гром адяни та юридичні особи набу вають права власності та пра ва користування земельними д ілянками із земель державної або комунальної власності з а рішенням органів виконавчо ї влади або органів місцевог о самоврядування в межах їх п овноважень, визначених Кодек сом. Відповідно до ст. 124 Земель ного кодексу України передач а в оренду земельних ділянок , що перебувають у державній а бо комунальній власності, зд ійснюється на підставі рішен ня відповідного органу викон авчої влади або органу місце вого самоврядування шляхом у кладення договору оренди зем ельної ділянки.

Приписами ст.. 188 ГК України в становлено, що сторона догов ору, яка вважає за необхідне з мінити або розірвати договір , повинна надіслати пропозиц ії про це другій стороні за до говором. Сторона договору, як а одержала пропозицію про зм іну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідо мляє другу сторону про резул ьтати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щод о зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відпо віді у встановлений строк з у рахуванням часу поштового об ігу, заінтересована сторона має право передати спір на ви рішення суду. Крім того, статт ею 651 ЦК України визначено, що д оговір може бути змінено або розірвано за рішенням суду н а вимогу однієї із сторін у ра зі істотного порушення догов ору другою стороною та в інши х випадках, встановлених дог овором або законом.

Відповідно до п. 32 договору о ренди землі від 14.04.2006 р. зміна йо го умов здійснюється у письм овій формі за взаємною згодо ю сторін, у разі недосягнення згоди щодо зміни умов догово ру спір розглядається у судо вому порядку.

Пунктом 12 договору передбач ено, що розмір орендної плати переглядається один раз на р ік у разі: зміни умов господар ювання, передбачених договор ом оренди землі; зміни розмір ів земельного податку, підви щення цін, тарифів, в тому числ і, внаслідок інфляції; погірш ення стану орендованої земел ьної ділянки не з вини оренда ря, що підтверджується докум ентами; прийняття орендодавц ем рішення про збільшення аб о зменшення орендної плати; в інших випадках, передбачени х законом.

Відповідно до ст. 274 Податков ого кодексу України ставка п одатку за земельні ділянки, н ормативну грошову оцінку яки х проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх но рмативної грошової оцінки, за винятком земельних діл янок, зазначених у статтях 272, 27 3, 276 і 278 цього Кодексу. Згідно ст . 288 Податкового кодексу Украї ни Розмір орендної плати вст ановлюється у договорі оренд и, але річна сума платежу: не м оже бути меншою: для земель с ільськогосподарського приз начення - розміру земельно го податку, що встановлюєтьс я цим розділом; для інших кат егорій земель - трикратного р озміру земельного податку, щ о встановлюється цим розділо м. Таким чином, зміна розміру г рошової оцінки землі має нас лідком зміну земельного пода тку щодо відповідних земельн их ділянок, що призводить до о бов' язковості внесення змі н до договору оренди землі.

У разі прийняття уповноваж еним органом рішення про вне сення змін до ставок орендно ї плати за землю та затвердже ння нових коефіцієнтів, що ви користовуються для розраху нку орендної плати за земель ні ділянки, такі обставини мо жуть не братися судом до уваг и лише у разі скасування ві дповідного рішення органу в иконавчої влади або органу місцевого самоврядування в у становленому законом порядк у.

Згідно зі статтею 632 ЦК У країни ціна в договорі встан овлюється за домовленістю сторін. У визначених законом випадках застосовуються цін и (тарифи, ставки тощо), які

встановлюються або регулю ються уповноваженими органа ми державної влади або орган ами місцевого самоврядуванн я.

Відповідно до частини пер шої статті 188 ГК України зміна та розірвання господарськи х договорів в односторонньом у порядку не допускається, вн есення змін до договору орен ди землі у разі зміни ставок орендної плати за землю та затвердження нових коефіці єнтів уповноваженим органом повинно здійснюватися з дот риманням порядку, визначеног о цією статтею ГК України. Оск ільки орендна плата за земел ьні ділянки державної та ком унальної власності є регульо ваною ціною, то законодавча з міна граничного розміру цієї плати є підставою для перегл яду розміру орендної плати, встановленої умовами догово ру.

При цьому згідно з части ною третьою статті 653 ЦК Украї ни якщо договір змінюється а бо розривається в судовому п орядку, зобов'язання змінюєт ься або припиняється з момен ту набрання рішенням суду пр о зміну або розірвання догов ору законної сили.

Таким чином, оскільки суд ом встановлено, що рішення № 9 від 18.01.2008 р. про внесення змін що до розмірів орендної плати з а землю та затвердження нови х коефіцієнтів, що використо вуються для розрахунку оренд ної плати за земельні ділянк и, та рішення № 79 від 03.03.2008 р. про за твердження нормативної грош ової оцінки земель міста Зап оріжжя прийняті уповноважен им органом, договір оренди мі стить умови, при наявності як их розмір орендної плати під лягає перегляду, вимоги про в несення змін в п. 9 договору ор енди землі від 14.04.2006 р. щодо вста новлення річної орендної пла ти в розмірі 1257875 грн. 84 коп., що ск ладає трикратний розмір земе льного податку за календарни й рік в цінах на 2010 рік підлягаю ть задоволенню.

Доводи відповідача спрост овуються вищевикладеним.

Позовні вимоги задоволь няються.

Судові витрати покладають ся на відповідача.

На підставі викладеного, ст . 188 ГК України, ст.ст. 651 ЦК Україн и, ст.ст. 274, 288 Податкового кодекс у України, Закону України “Пр о оренду землі”, керуючись ст .ст. 49, 82-84 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольни ти.

Внести зміни в п. 9 договору о ренди землі, укладеного Запо різькою міською радою та Тов ариством з обмеженою відпові дальністю «Аверс»14.04.2006 р. (зареє стрований 26.04.2006 р. за № 040626100356), викл авши його в наступній редакц ії:«Річна орендна плата внос иться орендарем у грошовій ф ормі в розмірі 1257875 грн. 84 коп., що складає трикратний розмір зе мельного податку за календар ний рік в цінах на 2010 рік.».

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю «Ав ерс»(69000, м. Запоріжжя, вул. Перем оги, 72, ЄДРПОУ 20485347) в доход держав ного бюджету України (отриму вач: Державний бюджет Орджон ікідзевського району, банк о тримувача: Головне управлінн я Державного казначейства Ук раїни у Запорізькій області, р/р 31119095700007, МФО 813015, код ЄДРПОУ 34677145, к од бюджетної класифікації 22090 200, символ банку 095) 85 грн. державн ого мита. Видати наказ.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю «Ав ерс»(69000, м. Запоріжжя, вул. Перем оги, 72, ЄДРПОУ 20485347) в доход держав ного бюджету України (отриму вач Державний бюджет Орджоні кідзевського району; банк от римувача УДК у Запорізькій о бласті, МФО 813015,ЄДРПОУ 34677145, рахун ок № 31218264700007, код бюджетної класи фікації 22050003; символ звітності банку - 264) 236 грн. витрат на інфо рмаційно-технічне забезпече ння судового процесу. Видати наказ.

Суддя І.А. Попова

Рішення підписано 11 липн я 2011 року.

Зареєстровано 15.07.2011
Оприлюднено 15.07.2011
Дата набрання законної сили 04.07.2011

Судовий реєстр по справі 8/5009/2015/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 09.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 04.07.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону