ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 18/91 19.07.11

За заявою: Об'єдна ння підприємств "Українська Ліга музичних прав";

про: виправле ння помилки в наказі;

у справі

за позовом: Об'єднан ня підприємств "Українська Л іга музичних прав";

до Приватного пі дприємства "Клименко";

про нада ння відомостей

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

Від позивача ОСОБА _1., представник, довіреність № б/н від 14.02.2011 р.;

Від відповідача: не з' явилися;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням Господарськ ого суду міста Києва від 17.05.2011 р . позовні вимоги Об'єднання пі дприємств “Українська ліга м узичних прав” задоволені пов ністю: зобов' язано Приватне підприємство “Клименко” про тягом тридцяти календарних д нів з дня набрання законної с или рішенням суду надати Об' єднанню підприємств “Україн ська ліга музичних прав” від омості, необхідні для збиран ня та розподілу винагороди (р оялті) за використання у рест орані “Yugoslavia” фонограм, їх примі рників та зафіксованих у них виконань способом публічног о виконання, а саме, відомості щодо розміру доходів, одержа них Приватним підприємством “Клименко” в процесі діяльн ості ресторану “Yugoslavia” за періо д з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. включно, визна чені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №71 від 18.01.2003 р. “Про затвердження розміру винагороди (роялті) з а використання опубліковани х з комерційною метою фоногр ам і відеограм та порядку їх в иплати” ; перелік фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (із зазначення м виконавця, виробника фоног рам (відеограм), часу звучання фонограми (відеограми) та кіл ькості використань, які вико ристовувались у кафе “Yugoslavia” за період з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. включно ; з відповідача на користь поз ивача стягнуто 85,00 грн. витрат п о сплаті держмита та 236,00 грн. ви трат на інформаційно-технічн е забезпечення судового проц есу.

06.06.2011 р. Господарським судом м іста Києва виданий наказ про примусове виконання вищезаз наченого рішення суду.

Позивач звернувся до госпо дарського суду з заявою про в иправлення помилки у наказі Господарського суду міста Ки єва від 06.06.2011 р. у справі №18/91, в які й просить виправити допущену помилку, зазначивши в наказі повну назву належного відпо відачу ресторану “Yugoslavia”.

Як визначено частиною 2 ст атті 117 ГПК України, господарс ький суд, який видав наказ, мож е за заявою стягувача або бор жника виправити помилку, доп ущену при його оформленні аб о видачі, чи визнати наказ так им, що не підлягає виконанню, т а стягнути на користь боржни ка безпідставно одержане стя гувачем за наказом.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне задовол ьнити заяву позивача та внес ти зміни до наказу Господарс ького суду міста Києва від 06.06.2 011 р. у справі №18/91.

Враховуючи викладене та ке руючись статтями 86, 89, 117 ГПК Укра їни, господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Внести зміни д о наказу Господарського суду міста Києва від 06.06.2011 р. у справі №18/91, виклавши його в наступній редакції:

«Зобов' язати Приватне підприємство “Клименко” (ін д. 03040, м. Київ, вул. Васильківська , 11/11, код ЄДРПОУ 32912081) протягом три дцяти календарних днів з дня набрання законної сили ріше нням суду надати Об' єднанню підприємств “Українська ліг а музичних прав” (інд. 01021, м. Київ , вул. Шовковична, 10, оф. 28, код ЄДР ПОУ 32309633), відомості, необхідні д ля збирання та розподілу вин агороди (роялті) за використа ння у ресторані “Yugoslavia” фоногра м, їх примірників та зафіксов аних у них виконань способом публічного виконання, а саме , відомості щодо розміру дохо дів, одержаних Приватним під приємством “Клименко” в проц есі діяльності ресторану “Yugos lavia” за період з 24.06.2010 р. по 15.10.2010 р. вк лючно, визначені відповідно до постанови Кабінету Мініст рів України №71 від 18.01.2003 р. “Про з атвердження розміру винагор оди (роялті) за використання о публікованих з комерційною м етою фонограм і відеограм та порядку їх виплати”; перелік фонограм, їх примірників та з афіксованих у них виконань (і з зазначенням виконавця, вир обника фонограм (відеограм), ч асу звучання фонограми (віде ограми) та кількості викорис тань, які використовувались у кафе “Yugoslavia” (м. Київ, вул. Васил ьківська, 11/11) за період з 24.06.2010 р. п о 15.10.2010 р. включно.

Стягувач - Об' єднання підп риємств “Українська ліга муз ичних прав”(інд. 01021, м. Київ, вул. Шовковична, 10, оф. 28, код ЄДРПОУ 3 2309633);

Боржник - Приватне підприєм ство “Клименко”(інд. 03040, м. Київ , вул. Васильківська, 11/11, код ЄДР ПОУ 32912081).

Наказ дійсний для пред'явле ння до виконання до 06.06.2012 р.»

2. Копію ухвали напр авити сторонам.

Суддя О.В. Мандриченко

Дата ухвалення рішення 19.07.2011
Зареєстровано 24.08.2011
Оприлюднено 26.08.2011

Судовий реєстр по справі 18/91

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2015 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.08.2012 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 20.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.09.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 05.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.10.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.09.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Судовий наказ від 10.09.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону