ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АД МІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року 10:00 Справа № 2а-0870/5326/ 11

Запорізький окружний ад міністративний суд у складі судді - Бойченко Ю.П., за учас тю секретаря судового засіда ння - Сокол О.О. та представни ків:

позивача: не з' явився;

відповідача: не з' явився;

третьої особи: не з' я вився;

розглянувши у судовому зас іданні адміністративну спра ву

за позовом Державної подат кової інспекції у Ленінськом у районі м. Запоріжжя

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Південко мвторсировина»

треті особи на

стороні відповідача ОСО БА_1, ОСОБА_2

про припинення юриди чної особи,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

12 липня 2011 року Державна пода ткова інспекція у Ленінськом у районі м. Запоріжжя (далі - позивач) звернулася до Запор ізького окружного адміністр ативного суду з позовною зая вою до Товариства з обмежено ю відповідальністю «Південк омвторсировина» (далі - від повідач) в якій просить припи нити юридичну особу відповід ача.

В якості підстав для постан овлення судового рішення щод о припинення юридичної особи , що не пов' язано з банкрутст вом юридичної особи, позивач зазначив неподання протягом року органам державної пода ткової служби податкових дек ларацій, документів фінансов ої звітності відповідно до з акону.

Ухвалою суду від 14 липня 2011 ро ку відкрито провадження у ад міністративній справі №2а-0870/532 6/11, закінчено підготовче пров адження та призначено справу до судового розгляду на 27 лип ня 2011 року. Відповідно до ст. 53 КА С України, до участі у справі у якості третіх осіб, які не зая вляють самостійних вимог на предмет спору на стороні від повідача, залучено засновник ів Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Південкомв торсировина» - ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Позивач у судове засідання не з' явився, направив суду к лопотання про розгляд справи без участі його уповноважен ого представника, позовні ви моги підтримує у повному обс язі.

У зв' язку з неявкою предст авника відповідача та третіх осіб справу було відкладено на 12 серпня 2011 року.

Представник відповідача у судове засідання повторно н е з' явився, письмові запере чення на позов не направив, пр о причини неявки суду не пові домив. Повістки про виклик до суду направлялися відповіда чу за адресою, внесеною відпо відачем до Єдиного державног о реєстру юридичних та фізич них осіб - підприємців. Відп овідно до ч. 8 ст. 35 КАС України т ака адреса вважається достов ірною, а повістка, направлена за нею, врученою юридичній ос обі.

Треті особи у судове засіда ння не з' явилися, письмові з аперечення на позов не напра вили, про причини неявки суду не повідомили, про дату, час і місце розгляду справи повід омлені належним чином.

Відповідно до положень ста тті 128 КАС України справа вирі шується на підставі наявних в ній доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 41 КАС України с уд під час судового розгляду адміністративної справи зді йснює повне фіксування судов ого засідання за допомогою з вукозаписувального технічн ого засобу. У разі неявки у суд ове засідання всіх осіб, які б еруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цьог о Кодексу розгляд справи зді йснюється за відсутності осі б, які беруть участь у справі ( у тому числі при розгляді спр ави в порядку письмового про вадження), фіксування судово го засідання за допомогою зв укозаписувального технічно го засобу не здійснюється.

Суддя, розглянувши подані д окументи і матеріали, всебіч но і повно з' ясувавши всі фа ктичні обставини, на яких ґру нтується позов, об' єктивно оцінивши докази, які мають юр идичне значення для розгляду справи і вирішення спору по с уті,

ВСТАНОВИВ:

Товариства з обмеженою від повідальністю «Південкомвт орсировина» (ЄДРПОУ 33431860) зареє строване Виконавчим комітет ом Запорізької міської ради від 03 березня 2005 року як юридич на особа.

Згідно довідки Державної п одаткової інспекції у Ленінс ькому районі м. Запоріжжя від 16 червня 2011 року № 9970/10/28-142/4 відпові дач не звітує по податковій з вітності з січня 2006 року. Забор гованість по податковим плат ежам перед бюджетом та держа вними цільовими фондами у ві дповідача відсутня, що підтв ерджується довідкою Державн ої податкової інспекції у Ле нінському районі м. Запоріжж я від 14 червня 2011 року № 9685/10/19-11 щодо заборгованості.

Згідно п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України платниками п одатків визнаються фізичні о соби (резиденти і нерезидент и України), юридичні особи (рез иденти і нерезиденти України ) та їх відокремлені підрозді ли, які мають, одержують (перед ають) об' єкти оподаткування або провадять діяльність (оп ерації), що є об' єктом оподат кування згідно з цим Кодексо м або податковими законами, і на яких покладено обов' язо к із сплати податків та зборі в згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 П одаткового кодексу України п латник податків зобов' язан ий подавати до контролюючих органів у порядку, встановле ному податковим та митним за конодавством, декларації, зв ітність та інші документи по в' язані з обчисленням і спл атою податків та зборів.

Згідно п.п. 20.1.12 п. 20.1 ст. 20 Податко вого кодексу України органи державної податкової служби мають право, у випадках, встан овлених законом, звертатись до суду щодо припинення юрид ичної особи та підприємницьк ої діяльності фізичної особи - підприємця про визнання нед ійсними установчих (засновни цьких) документів суб' єктів господарювання.

За правилами ч. 2 ст. 38 Закону У країни “ Про державну реєстр ацію юридичних осіб та фізич них осіб - підприємців ”, під ставою для постановлення суд ового рішення щодо припиненн я юридичної особи, що не пов' язано з банкрутством юридичн ої особи є неподання протяго м року органам державної под аткової служби податкових де кларацій, документів фінансо вої звітності відповідно до закону.

Судом встановлено, що відпо відачем податкова звітність не надавалась до органів дер жавної податкової служби біл ьше року, а саме з січня 2006 року .

Таким чином суд дійшов висн овку, що адміністративний по зов підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 2, 4, 7- 12, 14, 86, 158 - 163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Де ржавної податкової інспекці ї у Ленінському районі м. Запо ріжжя до Товариства з обмеже ною відповідальністю «Півде нкомвторсировина» про припи нення юридичної особи задово льнити.

Припинити юридичну особу Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Південкомвторс ировина» (вул. Ногіна, буд. 2-А , кв. 12, м. Запоріжжя, 69093, ЄДРПОУ 3 3431860).

Постанова набирає законно ї сили і є остаточною після за кінчення строку подання апел яційної скарги, якщо вона не б ула подана у встановлений ст рок. У разі подання апеляційн ої скарги постанова, якщо її н е скасовано, набирає законно ї сили після повернення апел яційної скарги, відмови у від критті апеляційного провадж ення або набрання законної с или рішенням за наслідками а пеляційного провадження.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Дніпропетровського апеляц ійного адміністративного су ду через Запорізький окружни й адміністративний суд шляхо м подачі в 10-денний строк з дня отримання копії постанови а пеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кільк ості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги о дночасно надсилається особо ю, яка її подає, до суду апеляц ійної інстанції.

Суддя Ю.П.Бойченко

Дата ухвалення рішення 12.08.2011
Зареєстровано 16.09.2011
Оприлюднено 20.09.2011

Судовий реєстр по справі 2а-0870/5326/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.08.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.07.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.07.2011 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону