КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

Справа № 4-480/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16 червня 2011 року

Суддя Комсомольського ра йонного суду м. Херсона Мусул евський Я.А., розглянувши пода ння начальника УМВС України в Херсонській області,

ВСТАНОВИВ:

Управлінням ДС БЕЗ УМВС України в Херсонськ ій області 22.03.2011 надійшли матер іали з МВС України за колекти вним зверненням керівників Т ОВ «Херсонавтотранс»(код 03113055) ПАТ «ДЛ - Холдінг» (код 23604404), ТО В «Східно-Українські промисл ові технології»(код 35514754), ТОВ «С талепромислова компанія»(ко д 30252675) та ТОВ «Експедиція-Украї на»(код 33393071) на дії директора ТО В «Херсонавтотранс-Плюс» (ко д 36580053) ОСОБА_1 щодо безпідст авного заволодіння грошовим и коштами у сумі 974 536 грн., які є в ласністю ТОВ «Херсонавтотра нс».

В ході розгляду матеріалів від 22.03.2011 №986 встановлено, що від повідно до баз даних засновн иками ТОВ «Херсонавтотранс» (код 03113055) є АТЗТ «ДЛ - Холдінг»( код 23604404) та ТОВ «Східно-Українс ькі промислові технології»(к од 35514754).

ТОВ «Херсонавтотранс» ств орене на підставі реорганіза ції ВАТ «Херсонавтотранс»та є правонаступником всіх пра в і обов' язків ВАТ. Керівник ом ТОВ «Херсонавтотранс»є ОСОБА_2

ТОВ «Херсонавтотранс - Пл юс»(код 36580053) засноване фізични ми особами та директором яко го є ОСОБА_1 Дане підприєм ство у здійснені фінансово-г осподарської діяльності вик ористовує два банківських ра хунки відкритих у Херсонські й філії ВАТ «Брокбізнесбанк» №26005070382652 та №26006070382651.

У зверненні зазначено, що з 24.11.2010 грошові кошти, що надходят ь до кас автостанцій та автов окзалів Херсонської області за продаж квитків, які є власн істю ТОВ «Херсонавтотранс»б езпідставно вносяться на пот очний рахунок ТОВ «Херсонавт отранс-Плюс»директором яког о є ОСОБА_1, хоча будь які пр авові відносини між вказаним и підприємствами відсутні. Т акож зазначено, що ОСОБА_1 з посади генерального дирек тора ТОВ «Херсонавтотранс»з вільнений та не має правових підстав розпоряджатись кош тами ТОВ «Херсонавтотранс».

Перевіркою відомостей вст ановлено, що рішенням учасни ків загальних зборів ТОВ «Хе рсонавтотранс»від 09.06.2009 та нак азу №135-к від 12.08.2009 ОСОБА_1 звіл ьнено з посади генерального директора підприємства за уг одою сторін відповідно до п.1 с т. 36 КЗпП.

В подальшому, ОСОБА_1 в ра мках цивільної справи зверну вся з позовом до Комсомольсь кого районного суду м. Херсон а про визнання недійсним ріш ення загальних зборів ТОВ «Х ерсонавтотранс» в частині пе реобрання голови правління т овариства та наказу про звіл ьнення його з посади генерал ьного директора вказаного пі дприємства.

14.04.2010 Комсомольським районни м судом м. Херсона за результа тами розгляду позов задоволе но та зобов' язано ТОВ «Херс онавтотранс»поновити ОСО БА_1 на посаді генерального директора вказаного підприє мства.

12.08.2010 апеляційний суд Херсонс ької області рішення Комсомо льського районного суду м. Хе рсона від 14.04.2010 скасував в части ні визнання недійсним п.5 ріше ння загальних зборів ТОВ «Хе рсонавтотранс»та звільненн я з вказаної посади ОСОБА_1

10.11.2010 підрозділом примусовог о виконання рішень відділу в иконавчої служби Головного у правління юстиції у Херсонсь кій області виконавчий лист №2-1163/10 від 20.04.2010 «Про поновлення н а роботі ОСОБА_1 на посаді генерального директора ТОВ «Херсонавтотранс»виданого на підставі рішення Комсомо льського районного суду м. Хе рсона від 14.04.2010 виконано в повно му обсязі, але не враховано ап еляційне оскарження даного р ішення.

В ході опитування гр. ОСОБ А_1 останнім повідомлено, що починаючи із 24.11.2010 з метою підт римання ефективної роботи ав тостанцій та автовокзалів Хе рсонської області він, як пон овлений генеральний директо р ТОВ «Херсонавтотранс»вині с розпорядження про необхідн ість спрямування коштів від надання послуг перевізникам та пасажирам на розрахунков ий рахунок №26006070382651відкритий у Х ерсонській філії ВАТ «Брокбі знесбанк», який належить ТОВ «Херсонавтотранс-Плюс»дире ктором якого він є, при цьому з гідно витягу з Єдиного держа вного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці в він не є посадовою особою ТО В «Херсонавтотранс».

Також, у поясненнях гр. ОСО БА_1 зазначив, що між підприє мствами ТОВ «Херсонавтотран с»(код 03113055) та ТОВ «Херсонавтот ранс-Плюс»(код 36580053) відсутні бу дь-які договори про спрямува ння грошових коштів на рахун ки та розпорядження такими к оштами в подальшому.

З урахуванням викладеного , враховуючи, що фактично ОС ОБА_1 не є посадовою особою Т ОВ «Херсонавтотранс», він ви дав документ організаційно-г осподарчого характеру (розпо рядження начальникам автово кзалів та автостанцій від 25.11.20 10 №2) відповідно до якого підле глі підрозділи ТОВ «Херсонав тотранс»починаючи із 25.11.2010 гро шові кошти від продажу квитк ів населенню, які належать ТО В «Херсонавтотранс»вносили на розрахунковий рахунок ві дкритий у ХФ ВАТ «Брокбізнес банк»№26005070382652, що належить ТОВ «Х ерсонавтотранс-Плюс»директ ором якого є гр. ОСОБА_1

Під час проведення перевір ки виникла необхідність в ро зкритті інформації, яка міст ить банківську таємницю.

Враховуючи, що без отриман ня відомостей про рух грошов их коштів по розрахунковим р ахункам №№: 26005070382652 та 26006070382651 в у Хер сонській філії ВАТ «Брокбізн есбанк», МФО 352372, не можливо при тяти рішення в порядку ст. 97 КП К України, керуючись ст.ст. 64, 66 К ПК України, Законом України № 2322-15 від 12.01.2005 року „Про внесенн я змін до деяких законодавчи х актів України (щодо посилен ня правового захисту громадя н та запровадження механізмі в реалізації конституційних прав громадян на підприємни цьку діяльність, особисту не доторканість, безпеку, поваг у до гідності особи, правову д опомогу, захист)” та ст. 62 Закон у України № 2121-111 від 07.12.2000 року „Пр о банки та банківську діяльн ість”.

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на розкри ття банківської таємниці, а с аме інформацію про рух кошті в на розрахунковим рахункам №№: 26005070382652 та 26006070382651 у Херсонські й філії ВАТ «Брокбізнесбанк» , МФО 352372, розташованої в м. Херсо н, по вул. К.Маркса, 20, із зазначе нням контрагентів за період з 25.11.2010 по теперішній час із р озшифруванням призначення п латежів та контрагентів.

2. Посадовим особам Херсонс ькій філії ВАТ «Брокбізне сбанк», МФО 352372 надати відомості про рух грошових к оштів на зазначених банківсь ких рахунках, за період з 25.1 1.2010 по теперішній час із роз шифруванням призначення пла тежів та контрагентів.

3. Доручити отримання вказан ої інформації працівникам УД СБЕЗ УМВС України в Херсонсь кій області.

Постанова оска рженню не підлягає.

Суддя: Я. А. Мусулевський

Дата ухвалення рішення 16.06.2011
Оприлюднено 30.09.2011

Судовий реєстр по справі 4-480/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.03.2012 Апеляційний суд Харківської області Кримінальне
Постанова від 06.01.2012 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Постанова від 21.12.2011 Московський районний суд м.Харкова Кримінальне
Постанова від 19.12.2011 Артемівський міськрайонний суд Донецької області Кримінальне
Постанова від 13.12.2011 Московський районний суд м.Харкова Кримінальне
Постанова від 24.11.2011 Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Постанова від 18.11.2011 Франківський районний суд м.Львова Кримінальне
Постанова від 15.11.2011 Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 13.10.2011 Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим Кримінальне
Постанова від 20.09.2011 Бердянський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Постанова від 16.06.2011 Комсомольський районний суд м.Херсона Кримінальне
Постанова від 15.06.2011 Кіровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 31.05.2011 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Постанова від 20.05.2011 Червонозаводський районний суд м.Харкова Кримінальне
Постанова від 10.05.2011 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 29.04.2011 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Постанова від 21.04.2011 Центральний районний суд м. Сімферополя Кримінальне
Постанова від 05.04.2011 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Постанова від 01.04.2011 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Постанова від 08.02.2011 Ворошиловський районний суд м. Донецька Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-480/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону