ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний адмі ністративний суд

61004 м. Харків вул. Мар'їнська, 18-Б-3

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2011 р. № 2-а-2129/11/2070

Харківський окружний адм іністративний суд у складі

Головуючого судді Спірід онов М.О.

за участю секретаря судово го засідання М'ясникова Т.С.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративног о суду адміністративну справ у

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

до Державної подат кової інспекції у Жовтневому районі міста Харкова

про визнання податк ового повідомлення-рішення н едійсним ,

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ФОП ОСОБА_1 , звернулася до Харківського окружного адміністративног о суду з позовом до Державної податкової інспекції у Жовт невому районі міста Харкова, в якому просить суд скасуват и податкове повідомлення ріш ення від 25 лютого 2011 року № 00004717 20.

В обґрунтування позову вка зано, що позивач не згоден з ви несеним податковим повідомл енням-рішенням, оскільки вва жає, що податкова не простежи ла подальший рух придбаного товару, тому помилково ствер джує про використання у не го сподарської діяльності. 01.01.2010р . між ФОП ОСОБА_1 та ПП "ПКП КАМЕЯ" (код 31509128), ТОВ "Краматорсь ка ювелірна фабрика Імперія золота" (код 34546597), ТОВ "Сансі-плюс " (код 32747875) було підписано Догов ори, згідно яким ФОП ОСОБА_1 зобов'язувалась поставити к убічний цирконій, який придб ався у ТОВ "Донтрансторг". За ц ими договорами ФОП ОСОБА_1 свої обов'язки виконала, про що свідчать расходні та пода ткові накладні.

Представник позивача у су дове засідання з' явився, по зовні вимоги підтримав у пов ному обсязі та просив їх задо вольнити.

Представник відповідача у судове засідання з' явився, щодо задоволення позову зап еречував у повному обсязі, по силаючись на те, що в порушенн я пп. 7.2.3 п.7.2, пп 7.4.4 п.7.4 ст. 7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість" в редакції від 03.04.1997 р . 168/97-ВР п змінами та доповнення ми ФОП ОСОБА_1 до податков ого кредиту з ПДВ безпідстав но включено суми податку на д одану вартість по товарам, от риманим від ТОВ "Донтрансгор г" за І кв., 2 кв. 2010р. у сумі 8945,45 грн.

Судом встановлено, що праці вниками ДПІ у Жовтневому рай оні м.Харкова була проведена планова виїзна перевірка фі нансово - господарської діял ьності ФО-П ОСОБА_1 з питан ь дотримання вимог податково го, валютного та іншого закон одавства за період з 22.01.2009р. по 31. 12.2010 р.

За наслідками перевірки бу ло складено склала акт № 196/172/ НОМЕР_2 яким було встановл ено порушення позивачем поло жень пп. 7.2.3, п.7.2, пп. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Зако ну України " Про податок на дод ану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР.

На підставі цього Акту було складено Податкове повідомл ення-рішення від 25 лютого 2011 р. № 0000471720 яким збільшено суму г рошового зобов'язання ФОП О СОБА_1 за основним платежом 8948,00 грн. та штрафні санкції 2237,00 г рн.

ФОП ОСОБА_1 було оскарже но податкове повідомлення-рі шення від 25 лютого 2011 р. № 0000471720 у встановлені законом поряд ку.

Рішенням ДПА України від 24.02. 11 р. №1950/10/17-02-15 податкове повідомле ння-рішення від 25 лютого 2011 р. № 0000471720, винесене ДПІ у Жовтне вому районі м. Харкова, було за лишено без змін.

Вислухавши пояснення сорі н дослідивши матеріали справ и, суд вважає, що позов підляга є задоволенню з наступних пі дстав.

Як було встановлено судом Ф О-П ОСОБА_1 у періоді з 22.01 2009р . по 31.01.2009р. перебувала на загаль ній системі оподаткування, п ідприємницьку діяльність не здійснювала; з 01.02.2009р. по 31.12.2010р. зд ійснювала діяльність на спро щенні системі оподаткування .

Перевіркою встановлено, що ФОП ОСОБА_1 у перев іряємому періоді мала взає мовідносини з ТОВ "Донтранст орг" - постачальником товару.

Як зазначеного в акті перев ірки згідно отриманої інформ ації з ДПА у Харківській обла сті (лист №22701/7/17-211 від 21.12.2010р): ТОВ "ДО НТРАНСТОРГ", код 36061529 лічиться у ДПІ Київського району м. Доне цьк та має стан платника (23). За обліковими даними працює 1 сп івробітник, основних фондів не значиться, амортизація не нараховується. Посадовою ос обою підприємства ТОВ "ДОНТР АНСТОРГ" є громадянин ОСОБА _2. Вищевказаний громадянин пояснив, що реєстрацію підпр иємств ТОВ "Донтрансторг" зді йснив за грошову винагороду та без мети здійснення підпр иємницької діяльності. Місце знаходження печатки, статутн их та первинних документів п ідприємств йому не відомо, та кож він не підписував ніяких документів від імені вказан их підприємств.

Таким чином, відповідачем б уло зроблено висновок, що вст ановлено фактичні обставини , які спростовують реальніст ь проведених господарських о перацій (відповідно, і виникн ення об' єкту оподаткування ), на підставі яких ФОП ОСОБА _1 визначені, суми податково го кредиту, тобто угоди, які ук ладені між ФОП ОСОБА_1 та Т ОВ "ДОНТРАНСТОРГ " в силу ч.1 ст . 207 Господарського кодексу Ук раїни та ст. ст.. 203, 215, 228 Повільног о Кодексу України є нікчемни ми.

Перевіркою зроблено висно вок про безтоварність провед ених операцій з придбання то варів, оскільки поясненнями директора ТОВ «Донтрансторг »ОСОБА_2 факт транспортув ання товарів не підтверджуєт ься, власних транспортних за собів підприємства-учасники ланцюга не мають, за даними ін формаційних систем ДПІ вони не мають достатньої кількос ті трудових ресурсів для зді йснення операцій купівлі-про дажу та вберігання великої к ількості товарів, проведення комплексу логістичних опера цій (проведення завантажувал ьно-розвантажувальних робіт , ведення складського обліку придбаних товарів, передпро дажна обробка, пакування, сор тування, спрямування товарни х потоків та їх експедицію). То бто аналіз реального часу зд ійснення операцій та інших в ище перелічених ознак, які ек ономічно необхідні для викон ання такого постачання або з дійснення діяльності, підтве рджують відсутність необхід них умов для результатів від повідної господарської, екон омічної діяльності та дають всі підстави вважати, що опер ація поставки документально оформлена (тільки на папері) б ез перспектив її фактичного виконання.

Також судом встановлено та вказаний факт не заперечува в відповідач по справі, що за п еріод з 22.01.2009р по 31.12 2010р ФОП ОСОБ А_1 задекларовано податкови х зобов'язань по податку на до дану вартість у сумі 76395,00 гриве нь. За період з 22.01.2009р. по 31.12.2010 р. су б'єктом підприємницької діял ьності задекларовано податк ового кредиту по податку на д одану вартість у сумі 70630,00 грив ень.

04.02.2011р. до ДПІ у Жовтневому рай оні м. Харкова надійшов лист в ід ФОП ОСОБА_1 щодо наданн я пояснень та документальног о підтвердження по взаємовід носинам з ТОВ «Донтрансторг» .

Згідно наданої до ДПІ подат кової звітності фізичною осо бою - підприємцем ОСОБА_1, о триманих документів та інфор маційно - аналітичної систем и ДПА України «Система співс тавлення податкових зобов'яз ань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рів ні ДПА України»у 1 кварталі (бе резні), 2 кварталі (квітні) 2010 рок у вона мала взаємовідносини з ТОВ "Донтрансторг" (ЄДРПОУ 24584 081) на суму ПДВ - 8948,45 грн. (податков их накладних №1/03/2010 від 01.03.2010р. на с уму ПДВ 2960,00 грн., №1/04/2010 від 01.04.2010р. на суму ПДВ 5988,45 грн.). Згідно даних податкової декларації з ПДВ за 1 кв. 2010 року (№9000950167 від 13.04.2010р. та Р озшифровки податкових зобов 'язань та податкового кредит у в розрізі контрагентів) ФОП ОСОБА_1 до складу податко вого кредиту з ПДВ включено с уми по контрагенту ТОВ "Донтр ансторг" (код - 36061529) за 1 кв. 2010 року - 2960,00 грн.

Згідно даних податкової де кларації з ПДВ за 2 кв. 2010 року (№9 002574588 від 15.07.2010р. та Розшифровки по даткових зобов'язань та пода ткового кредиту в розрізі ко нтрагентів) ФОП ОСОБА_1 до складу податкового кредиту з ПДВ включено суми по контра генту ТОВ "Донтрансторг" (код - 36061529) за 2 кв. 2010 року - 5988,45 грн.

На перевірку наданий догов ір купівлі-продажу №1/03-2010 від 01.03. 2010р., згідно якого ФОП ОСОБА_1 є покупцем, а ТОВ "Донтранст орг" є продавцем кубичного ци рконію. Згідно наданих видат кових накладних №1/03-2010 від 01.03.2010р. , №1/04-2010 від 01.04.2010р. та податкових на кладних №1/03/2010 від 01.03.2010р., №1/04/2010 від 01.04.2010р. ТОВ "Донтрансторг" було п родано, ФОП ОСОБА_1 кубічн ий цирконій у кількості 104007,00 шт . на загальну суму 53690,93 грн. (у т.ч. ПДВ 8948,45 грн.).

Суд зазначає, що факт розрах унку за отриманий товар від Т ОВ "Донтрансторг" відповідач ем не заперечується.

Також судом встановлено, що 01.01.2010р. між ФОП ОСОБА_1 та ПП "ПКП КАМЕЯ" (код 31509128), ТОВ "Крамат орська ювелірна фабрика Імпе рія золота"(код 34546597), ТОВ "Сансі-п люс" (код 32747875) було підписано До говори, згідно яким ФОП ОСО БА_1 забов'язувалась постав ити кубічний цирконій, який п ридбався у ТОВ "Донтрансторг ". За цими договорами ФОП ОСО БА_1 свої обов'язки виконала , про що свідчать расходні та п одаткові накладні.

Згідно ст. 61 Конституції Ук раїни юридична відповідальн ість особи має індивідуальни й характер.

У відповідності до ст. 55 Гос подарського кодексу України суб'єктами господарювання в изначаються учасники господ арських відносин, які здійсн юють господарську діяльніст ь, реалізуючи господарську к омпетенцію (сукупність госпо дарських прав та обов'язків), м ають відокремлене майно несу ть відповідальність за сво їми зобов'язаннями в межа х цього майна, крім випадкі в, передбачених законодавств ом.

3гідно зі ст. 58 Господарськог о кодексу України суб'єкт гос подарювання підлягає держав ній реєстрації як юридична о соба чи фізична особа-підпри ємець у порядку, визначеному Законом.

Відповідно до ст. 91 Цивільн ого кодексу України юридична особа здатна мати такі ж пр ава та обов'язки (цивільну пра воздатність), як і фізична осо ба, крім тих, які за своєю прир одою можуть належати лише лю дині. Цивільна правоздатніст ь юридичної особи може бути о бмежена лише за рішенням суд у. Цивільна правоздатність ю ридичної особи виникає з мом енту її створення і припиняє ться з дня внесення до єдиног о державного реєстру запису про її припинення.

У відповідності до ст. 92 Циві льного кодексу України юриди чна особа набуває цивільних обов'язків і здійснює їх чере з свої органи, які діють відпо відно до установчих документ ів та Порядок створення орга нів юридичної особи встановл юється установчими документ ами та законом.

Згідно приписів ст. 18 Зако ну України «Про державну реє страцію юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців»виз начено, якщо відомості, які пі длягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були вне сені до нього, то такі відомос ті вважаються достовірними і можуть бути використані в сп орі третьою особою, доки до ни х не внесено відповідних змі н.

Відповідно ч. 1 ст. 202 Цивільн ого кодексу України, правочи н є дія особи, спрямована на на буття, зміну або припинення ц ивільних прав та обов' язків .

Відповідно до статті 203 Циві льного кодексу України, пере дбачено, що зміст правочину н е може суперечити цьому Коде ксу, іншим актам цивільного з аконодавства, а також мораль ним засадам суспільства. Осо ба, яка вчиняє правочин, повин на мати необхідний обсяг цив ільної дієздатності. Волевия влення учасника правочину ма є бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правоч ин має вчинятися у формі, вста новленій законом. Правочин м ає бути спрямований на реаль не настання правових наслідк ів, що обумовлені ним.

Відповідно до ст. 215 ЦК Україн и підставою недійсності прав очину є недодержання в момен т вчинення правочину стороно ю (сторонами) вимог , які встан овлені частинами 1-3, 5 та 6 статт і 203 цього Кодексу.

Недійсним є правочин, якщо й ого недійсність встановлена законом (нікчемний правочин ). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом н е вимагається.

В силу висновків Верховно го Суду України, вміщених в у п .6 Постанови N 3 "Про судову практ ику в справах про визнання уг од недійсними" до угод, укладе них з метою, суперечною інтер есам держави і суспільства, з окрема, належать угоди, спрям овані на приховування фізичн ими та юридичними особами ві д оподаткування доходів, тощ о. Угода може бути визнана нед ійсною лише з підстав та з нас лідками, передбаченими закон ом. Тому в кожному конкретном у випадку при визнанні угоди недійсною суди повинні вста новити наявність тих обстави н, з якими закон пов'язує визна ння угоди недійсною і настан ня певних юридичних наслідкі в.

Враховуючи, що визнаний ві дповідачем правочин між пози вачем та TOB „Донтрансторг" на д умку відподача є нікчемним, с уд зазначає, що оскільки прав очин з якого виникло господа рське зобов'язання укладені юридичними особами, проявом вини юридичної особи у догов ірних відносинах є виключно винні дії уповноважених орга нів та посадових осіб. Органи юридичних осіб формуються з фізичних осіб, а вина визнача ється як психічне ставлення особи до скоєного протиправн ого діяння та його наслідків . Отже за змістом ст. 92 ЦК Україн и доведення умислу у діях юри дичної особи можливе через д оведення умислу у діях фізич них осіб, які діяли від імені ю ридичної особи.

Суд зазначає, що зміст спірн их договорів не суперечить а ктам цивільного законодавст ва. Судом не встановлено факт ів, які свідчили б про те, що зм іст договорів не відповідає дійсним намірам сторін і, що ці наміри спрямовані на ухил ення від сплати податків за ф інансово-господарськими рез ультатами виконання зазначе них договорів також вказаних доказів у відповідності до в имог ст.. 71 КАС України не надан о на вимогу суду і відповідач ем.

Що стосується посилання п озивача на ту обставину, що уг оду між позивачем та ТОВ «Дон трансторг»підписав громадя нин ОСОБА_2., а також поясне ння ОСОБА_2, що реєстрацію підприємств ТОВ "Донтрансто рг" здійснив за грошову винаг ороду та без мети здійснення підприємницької діяльності , місцезнаходження печатки, с татутних та первинних докуме нтів підприємств йому не від омо, також він не підписував н іяких документів від імені в казаних підприємств то вказа ні посилання суд вважає без підставним, оскільки встанов ити наявність умислу контраг ента позивач ТОВ «Донтрансто рг»на здійснення оспорювано ї угоди, яка підписана ОСОБ А_2, з метою завідома супереч ної інтересам держави і сусп ільства, можливо лише устано вивши умисел посадової особи , що приймала участь від імені юридичної особи в угоді, маюч и на це належні повноваження .

Відповідачем не надано до казів наявності притягнення до кримінальної відповідаль ності посадових осіб як ТОВ «Донтрансторг»так і ФОП О СОБА_1 за ухилення від сплат и податків або інші податков і правопорушення.

Суд зазначає , що доказів ві дсутності повноважень у поса дової особи ТОВ «Донтранст орг»на підписання договору в момент його укладання суду в ідповідачем не надано.

Так , підприємство вважаєт ься створеним з дня його держ авної реєстрації, ст. 6 Закону України «Про підприємства в Україні». Ліквідація підприє мства вважається завершеною з моменту виключення його з д ержавного реєстру України.

Відповідно до ст. 80 ЦК Україн и юридичною особою є організ ація, створена і зареєстрова на у встановленому законом п орядку. Юридична особа наділ яється цивільною правоздатн істю і дієздатністю, може бут и позивачем та відповідачем у суді. Згідно ст. 91 ЦК України Ц ивільна правоздатність юрид ичної особи виникає з момент у її створення і припиняєтьс я з дня внесення до єдиного де ржавного реєстру запису про її припинення.

Суд зазначає, що на час укл адення угоди між позивачем т а TOB „Донтрансторг" так і на ча с судового розгляду TOB „Донтра нсторг" знаходиться в єдином у державному реєстрі юридичн их осіб та фізичних осіб-підп риємців , а також був платнико м податку на додану вартість .

У відповідності до ч. 1 ст. 71 К одексу адміністративного су дочинства України кожна стор она повинна довести ті обста вини, на яких ґрунтуються її в имоги та заперечення, крім ви падків, мовлених статтею 72 цьо го Кодексу.

Виходячи з вище викладено с уд приходить до висновку, що в ідповідачем не наведено та н е надано доказів наявності п ідстав, з якими закон пов' яз ує настання наслідків никчем ності угоди передбачених ст. 215 ЦК України, а тому суд не мож е погодиться з висновком від повідача, що правочин укладе ний між позивачем та TOB „Донт рансторг" є нікчемними та суп еречить інтересам держави та суспільства.

Згідно п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону "Пр о податок на додану вартість " не підлягають включенню до с кладу податкового кредиту су ми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з і придбанн ям товарів (послуг), не підтвер джені податковими накладним и.

Підпунктом 7.2.4 п.7.2 ст.7 вказано го Закону визначено, що право на нарахування податку та ск ладання податкових накладни х надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ.

Отже виходячи з вище виклад еного суд приходить до висно вку, що податкові накладні, як і виписані TOB „Донтрансторг" н а виконання договору є чинни ми оскільки TOB „Донтрансторг" на час виконакння угоди був п латником ПДВ, а отже мав право видавати вище зазначені под аткові накладні.

Згідно пп. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону " Якщо платник податку придбав ає (виготовляє) матеріальні т а нематеріальні активи (посл уги), які не призначаються для їх використання в господарс ькій діяльності такого платн ика, то сума податку, сплачено го у зв'язку з таким придбання м (виготовленням), не включаєт ься до складу податкового кр едиту."

Крім цього суд зазначає, щ о у відповідності до вимог ст .. 61 Конституції України юриди чна відповідальність особи м ає індивідуальний характер, а отже не підписання угоди ос обою яка на думку податковог о органу не мала права підпис увати угоду не може свідчити про недійсність укладених т а виконаних угод, укладених з моменту державної реєстраці ї контрагента до моменту вик лючення його з державного ре єстру, та не позбавляло право вого значення виданих за так ими господарськими операція ми податкових накладних, бо б удь які докази тому, що TOB „Донт рансторг", не здійснював госп одарські операції відповіда чем у відповідності до ст.. 71 КА С України суду надано не було .

Виходячи з вище викладеног о суд приходить до висновку, щ о оскаржене податкове повідо млення рішення від 25 лютого 2011 року № 0000471720 винесено ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова з порушення норм чинного зак онодавства України.

Керуючись ст.ст. 4, 7, 86, ч.1 ст. 158 , 160-163, 167 Кодексу адміністративн ого судочинства України Харк івський окружний адміністра тивний суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний поз ов Фізичної особи - підприємц я ОСОБА_1 до Державна пода ткова інспекція у Жовтневому районі міста Харкова про виз нання податкового повідомле ння-рішення недійсним - задов ольнити у повному обсязі

Скасувати податкове повід омлення-рішення Державна под аткова інспекція у Жовтневом у районі міста Харкова від 25 л ютого 2011 року № 0000471720.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Харківського апеляційного адміністративного суду чере з Харківський окружний адмін істративний суд шляхом подач і апеляційної скарги в десят иденний строк з дня її прогол ошення та з дня отримання коп ії постанови, у разі проголош ення постанови суду, яка міст ить вступну та резолютивну ч астини, а також прийняття пос танови у письмовому провадже нні.

Якщо суб'єкта владних повно важень, у випадках та порядку , передбаченому частиною чет вертою статті 167 КАС України, б уло повідомлено про можливіс ть отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеля ційне оскарження постанови с уду обчислюється з наступног о дня після закінчення п'ятид енного строку з моменту отри мання суб'єктом владних повн оважень повідомлення про мож ливість отримання копії пост анови суду.

Повний текст постанови виг отовлено та підписано 09 верес ня 2011 року

Суддя Спір ідонов М.О.

Дата ухвалення рішення 06.09.2011
Зареєстровано 04.10.2011
Оприлюднено 05.10.2011

Судовий реєстр по справі 2129/11/2070

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.09.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.07.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.03.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.03.2011 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону