ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМ ІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловсь кого, 2

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2011 р. м. Львів № 2а-6332/11/1370

Львівський окружни й адміністративний суд у скл аді головуючого судді Москал я Р.М., за участі секретаря суд ового засідання Панчишин Н.Я ., представників позивача Д убаса В.М., Моса О.М., розгл янув у відкритому судовому з асіданні адміністративну сп раву за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Галичи на»до державної податкової і нспекції у Галицькому районі м. Львова про визнання протип равним та скасування податко вого повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИВ

На розгляд Львівськог о окружного адміністративно го суду надійшла позовна зая ва товариства з обмеженою ві дповідальністю «Телерадіок омпанія «Галичина»(далі - ТО В ТРК «Галичина») до державно ї податкової інспекції у Гал ицькому районі м. Львова (далі ц - ДПІ у Галицькому районі м . Львова). З урахуванням заяви про збільшення позовних вимо г позивач просить суд визнат и протиправними та скасувати податкові повідомлення-ріше ння № 0002311521 від 23.05.2011 року та № 0002481521 від 07.06.2011 року. Представни ки позивача обґрунтовують по зовні вимоги тим, що висновки актів камеральних перевірок відповідача про неправомірн е включення позивачем сум по датку на додану вартість (дал і - ПДВ) до податкового кредиту за лютий і березень 2011 року суп еречать нормам податкового з аконодавства та фактичним об ставинам справи, просять поз ов задовольнити.

Представник відповідача п роти позову заперечив з підс тав, викладених у запереченн і на позовну заяву, посилаючи сь на те, що якщо на дату виник нення права на податковий кр едит платник таким правом не скористався, то вважається, щ о ним прийнято рішення не фор мувати податковий кредит з в икористанням зазначених сум податку, а оскільки позивач в ключив в податкових декларац іях за лютий та березень 2011 рок у до складу податкового кред иту податкові накладні, терм ін виписки яких більше ніж 365 к алендарних днів, без докумен тального підтвердження факт у їх отримання та подання ска рг на дії постачальників, то в ідтак висновки актів камерал ьних перевірок щодо заниженн я сум ПДВ є правомірними та пр осив в позові відмовити.

Суд заслухав пояснення осі б, що беруть участь у розгляді справи, дослідив долучені до матеріалів справи письмові докази, оцінив їх в сукупност і і встановив наступні обста вини справи та відповідні їм правовідносини:

ТОВ ТРК «Галичина»18.03.2011 року подало ДПІ у Галицькому райо ну м. Львова податкову деклар ацію з ПДВ за лютий 2011 року разо м із додатком 5 «Розшифровки п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту в розрізі контрагентів»і реєстром отр иманих та виданих податкових накладних (а.с. 20-30).

Відповідач склав акт від 29.04. 2011 року №1340/221/15-2/36610255 про результати камеральної перевірки подат кової звітності з податку на додану вартість (а.с. 17-18), в яком у зробив висновки про наявні сть порушення пункту 198.6 Подат кового кодексу (далі - ПКУ) шля хом завищення податкового кр едиту з ПДВ на загальну суму П ДВ 2700 грн. та відповідно заниже ння податкового зобов' язан ня, яке підлягає сплаті до бюд жету на загальну суму 2700 грн. вн аслідок включення до податко вого кредиту за лютий 2011 року с ум ПДВ за податковими наклад ними, термін виписки яких біл ьше ніж 365 календарних днів, а с аме: 1) податкова накладна за л ютий 2010 року, виписана ТОВ «Кор порація «Колійні ремонтні те хнології»на обсяг поставки 1 0000,00 грн. та суму ПДВ 2000,00 грн.; 2) пода ткова накладна за лютий 2010 рок у, виписана ТОВ «Стек - комп' ю тер»на обсяг поставки 3500,00 грн. та суму ПДВ 700,00 грн.

На підставі висновків цьог о акту відповідач виписав по даткове повідомлення - ріше ння від 23.05.2011 року №0002311521, в якому в изначив позивачу суму податк ового зобов' язання з ПДВ 2700 г рн. за основним платежем та 1 г рн. за штрафними (фінансовими ) санкціями (а.с.7).

ТОВ ТРК «Галичина»20.04.2011 року подало ДПІ у Галицькому райо ну м. Львова податкову деклар ацію з ПДВ за березень 2011 року р азом із додатком 5 «Розшифров ки податкових зобов' язань т а податкового кредиту в розр ізі контрагентів»і реєстром отриманих та виданих податк ових накладних (а.с. 31-43).

Відповідач склав акт від 25.05. 2011 року №1456/245/15-2/36610255 про результати камеральної перевірки даних , задекларованих у податкові й звітності з податку на дода ну вартість (а.с. 6), в якому зроб ив висновки про наявність по рушення пункту 198.6 Податковог о кодексу (ПКУ) шляхом занижен ня податкових зобов' язань з ПДВ на суму ПДВ 3333,33 грн. внаслід ок арифметичної (методологіч ної) помилки, що вплинула на ро зрахунки з бюджетом, а відтак була збільшена сума, що за рез ультатами звітного (податков ого) періоду, підлягає сплаті до бюджету на 3333,33 грн.

Із матеріалів даної справи є видно, що зазначені вище вис новки також ґрунтувались на твердженнях про неправомірн е включення до податкового к редиту за березень 2011 року сум и ПДВ за податковою накладно ю, термін виписки якої більше ніж 365 календарних днів, а саме за податковою накладною за б ерезень 2010 року, виписана Конц ерном телерадіомовлення, рад іозв' язку та телебачення на обсяг поставки 16666,67 грн. та суму ПДВ 3333,33 грн. (а.с. 47).

На підставі цього акту відп овідач виписав податкове пов ідомлення - рішення від 07.06.2011 р оку №0002481521, в якому визначив поз ивачу суму податкового зобов ' язання з ПДВ на 3333,33 грн. за осн овним платежем та 1 грн. за штр афними (фінансовими) санкція ми (а.с. 19).

Із додатку 5 до податкової д екларації з ПДВ за лютий 2011 рок у видно, що в графі «період вип иски податкових накладних, і нших документів, що дають пра во на податковий кредит»в ря дках 12 і 23 розділу ІІ «Податков ий кредит»щодо постачальник а з індивідуальним податкови м номером 331337913251 та постачальни ка з індивідуальним податков им номером 3053830013068 зазначені циф ри «02.2010»(а.с. 23). В реєстрі отриман их податкових накладних за л ютий 2011 року, який подано разом із податковою декларацією з ПДВ (а.с. 28), в рядку 12 відображен а податкова накладна №286 (а.с. 45) п остачальника з індивідуальн им податковим номером 331337913251 (ТО В «Корпорація «Колійні ремон тні технології») на суму ПДВ 20 00,00 грн. із датою виписки 31.05.2010 рок у та датою отримання 05.02.2011 року, а в рядку 23 відображена подат кова накладна №0001008 (а.с. 46) постач альника з індивідуальним под атковим номером 3053830013068 (ТОВ «Сте к - комп' ютер») на суму ПДВ 70 0,00 грн. із датою виписки 22.02.2010 рок у та датою отримання 05.02.2011 року.

При цьому позивач надав суд у пояснення (а.с. 66), що бухгалте рський облік у нього ведетьс я із застосуванням бухгалтер ської програми «1С Бухгалтер ія», а при введенні даних до та кої програми мала місце меха нічна описка шляхом зазначен ня в графі «період виписки по даткових накладних, інших до кументів, що дають право на по датковий кредит»рядку 12 розд ілу ІІ «Податковий кредит»до датку 5 до податкової деклара ції з ПДВ за лютий 2011 року щодо постачальника з індивідуаль ним податковим номером 331337913251 (Т ОВ «Корпорація «Колійні ремо нтні технології») цифр «02.2010», х оча фактично в цьому рядку ма ло би бути записано «05.2010». Зага лом така механічна описка не призвела до будь-якого перек ручення показників податков ої декларації з ПДВ за лютий 20 11 року та до недоплати цього п одатку, оскільки додаток 5 до п одаткових декларацій з ПДВ м ає лише інформаційний характ ер та зазначене в ньому не впл иває на розрахунки з бюджето м.

Із додатку 5 до податкової д екларації з ПДВ за березень 201 1 року видно, що в графі «періо д виписки податкових накладн их, інших документів, що дають право на податковий кредит» в рядку 8 розділу ІІ «Податков ий кредит»щодо постачальник а з індивідуальним податкови м номером 011900426147 зазначені цифр и «03.2010»(а.с. 37).

В реєстрі отриманих податк ових накладних за березень 2011 року, який подано разом із под атковою декларацією з ПДВ, в р ядку 1 відображена податкова накладна №194 постачальника з індивідуальним податковим н омером 011900426147 (Концерн телераді омовлення, радіозв' язку та телебачення) на суму ПДВ 3333,33 гр н. із датою виписки 31.03.2010 року та датою отримання 01.03.2011 року (а.с. 4 7).

Посилання відповідача на т ой факт, що позивач не мав прав а включати в податковий кред ит лютого 2011 року податкових н акладних, виписаних в лютому та травні 2010 року, та в податко вий кредит березня 2011 року под аткової накладної, виписаної в березні 2010 року, оскільки це суперечить нормам Податково го кодексу України щодо стро ків такого включення суд вва жає необґрунтованим, з приво ду чого зазначає наступне.

Податковий кодекс України набрав чинності з 01 січня 2011 ро ку, у зв' язку з чим втратили ч инність Закон України «Про п одаток на додану вартість»ві д 03.04.1997 № 168/97-ВР та Закон України « Про порядок погашення зобов' язань платників податків пер ед бюджетами та державними ц ільовими фондами»№ 2181-ІІІ від 21.12.2000 року.

При цьому суд зазначає, що н а момент виникнення у позива ча права на податковий креди т, що оспорюється відповідач ем, порядок та строки включен ня податку на додану вартіст ь у податковий кредит регулю вались Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР та Законом Украї ни «Про порядок погашення зо бов' язань платників податк ів перед бюджетами та держав ними цільовими фондами»№ 2181-І ІІ від 21.12.2000 року.

Відповідно до п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 За кону України «Про податок на додану вартість»податковий кредит звітного періоду скл адається із сум податків, нар ахованих (сплачених) платник ом податку протягом такого з вітного періоду.

Згідно з п.п.7.2.6 п.п.7.2 ст.7 Закону України «Про податок на дода ну вартість»податкова накла дна видається платником пода тку, який поставляє товари (по слуги), на вимогу їх отримувач а, та є підставою для нарахува ння податкового кредиту.

Відповідно до п.6.2 Наказу Дер жавної податкової адміністр ації України від 21 грудня 2010 ро ку N 969 «Про затвердження форми податкової накладної та пор ядку її заповнення»податков а накладна є підставою на від несення до податкового креди ту витрат по сплаті податку н а додану вартість у покупця, з ареєстрованого як платник по датку.

Суд також зазначає, що в дан ому випадку необхідно врахов увати строки давності, встан овлені ст. 15 Закону України ві д 21.12.2000 р. N 2181-III «Про порядок погаше ння зобов'язань платників по датків перед бюджетами та де ржавними цільовими фондами» . Норми цієї статті застосову ються до порядку визначення податкових зобов'язань, а так ож повернення надміру сплаче них або відшкодованих податк ів і зборів (обов'язкових плат ежів). Оскільки податкова нак ладна є звітним податковим д окументом і одночасно розрах унковим документом та випису ється у момент виникнення по даткового зобов'язання, то до неї також застосовуються но рми зазначеного вище Закону. Аналогічне правило застосов ується і під час формування п одаткового кредиту.

Суд також зазначає, що в сто впці № 3 «Період виписки»розд ілу II «Податковий кредит» Дод атку № 5 до податкової деклара ції з податку на додану варті сть «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового к редиту» до форми податкової декларації з податку на дода ну вартість, затвердженої на казом ДПА України від 30.05.97 № 166 (в редакції, чинній на дату випи ски вищезгаданих податкових накладних) вказано, що до пода ткового кредиту звітного пер іоду включаються будь-які по даткові періоди в межах уста новлених Законом строків дав ності (1095 днів).

Така позиція викладена в Ли сті ДПА України «Щодо відобр аження в податковій декларац ії податкових накладних, які були отримані покупцем із за пізненням»№ 8799/6/16-1515-10 від 10.08.2006 року , Листі ДПА України «Щодо акту альних питань з податку на до дану вартість»№ 7681/7/16-1117 від 14.04.2008 р оку.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що відповідно до законодавства , що діяло у 2010 році, платник под атку має право сформувати по датковий кредит протягом 1095 д нів з дати виписаних у 2010 році п одаткових накладних.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК Ук раїни у разі, якщо платник под атків не включив у відповідн ому звітному періоді до пода ткового кредиту суму податку на додану вартість на підста ві отриманих податкових накл адних, таке право зберігаєть ся за ним протягом 365 календар них днів з дати виписки подат кової накладної. Отже, Податк овий кодекс України, який наб рав чинності з 01.01.2011р., суттєво с корочує право платника подат ку на включення податкових н акладних минулих періодів до податкового кредиту звітног о періоду - з 1095 до 365 днів. Прикі нцеві та перехідні положення ПКУ не містять норм щодо поши рення дії норми п. 198.6 ст. 198 на пра вовідносини, до виникли до на брання ним чинності. З огляду на це визначені статтею 198 ПКУ нові строки для формування п одаткового кредиту застосов ується лише до сум ПДВ на підс таві податкових накладних, в иписаних після 01.01.2011р.

Така правова позиція суду ц ілком узгоджується з нормою статті 58 Конституції України , згідно якої закони та інші но рмативно-правові акти не маю ть зворотної дії в часі, крім в ипадків, коли вони пом'якшуют ь або скасовують відповідаль ність особи.

За статтею 19 Конституції Ук раїни, правовий порядок в Укр аїні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не м оже бути примушений робити т е, що не передбачено законода вством. Органи державної вла ди та органи місцевого самов рядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на під ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конс титуцією та законами України . Матеріали справи свідчать, щ о відповідні положення відпо відачем дотримані не були, що в свою чергу зумовило необхі дність звернення позивача за захистом свого порушеного п рава до суду.

Відповідно до частин 1, 2 стат ті 71 Кодексу адміністративно го судочинства України (КАСУ ), кожна сторона повинна довес ти ті обставини, на яких ґрунт уються її вимоги та заперече ння, крім випадків, встановле них статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах пр о протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта вл адних повноважень обов'язок щодо доказування правомірно сті свого рішення, дії чи безд іяльності покладається на ві дповідача, якщо він заперечу є проти адміністративного по зову.

Викладені в актах перевіро к висновки органу державної податкової служби є необґрун тованими та не знайшли свого підтвердження зібраними у с праві належними та допустими ми доказами, а тому в суду відс утні правові підстави вважат и правомірними податкові пов ідомлення-рішення, якими виз начені податкові зобов' яза ння позивачу, а відтак відсут ні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкці й.

Відповідно до норми статті 94 КАС України понесені позива чем судові витрати у формі сп лаченого судового збору відш кодовуються за рахунок держа вного бюджету.

Керуючись ст.ст. 17-19, 71, 94, 128, 160-163 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний поз ов задовольнити повністю.

Визнати протиправними та с касувати податкові повідомл ення-рішення державної подат кової інспекції у Галицькому районі м. Львова № 0002311521 від 23.05.2011 року та № 0002481521 від 07.06.2011р.

Стягнути з державного бюдж ету на користь товариства з о бмеженою відповідальністю « Телерадіокомпанія «Галичин а»(м. Львів, пл. Соборна, 12/5; ідент ифікаційний код: 36610255) судовий з бір в сумі 3 (три) гривні 40 копій ок.

Апеляційну скаргу на поста нову суду першої інстанції м оже бути подано протягом дес яти днів з дня отримання повн ого тексту постанови. Апеляц ійна скарга подається до адм іністративного суду апеляці йної інстанції через суд пер шої інстанції, який ухвалив о скаржуване судове рішення. К опія апеляційної скарги одно часно надсилається особою, я ка її подає, до суду апеляційн ої інстанції. У разі подання а пеляційної скарги судове ріш ення, якщо його не скасовано, н абирає законної сили після п овернення апеляційної скарг и, відмови у відкритті апеляц ійного провадження або набра ння законної сили рішенням з а наслідками апеляційного пр овадження.

Повний текст постанови виготовлений 14 жовтня 2011 року.

Суддя Москаль Р.М.

З оригіналом згідно

Суддя Москаль Р.М.

Дата ухвалення рішення 10.10.2011
Зареєстровано 24.10.2011
Оприлюднено 25.10.2011

Судовий реєстр по справі 2а-6332/11/1370

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.11.2012 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.10.2012 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 10.10.2011 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.07.2011 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.06.2011 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону