ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05.10.11УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чернігівської області

14000, м. Чернігів, тел. (462) 67-28-47

проспект Миру, 20

УХВАЛА

“04” жовтня 2011 року справа № 5028/18/91/2011

За позовом Закритого ак ціонерного товариства «Київ ський суднобудівний - судно ремонтний завод»

04071, м. Київ, вул. Набережно - Лугова, 8

До Приватного підприєм ства «ЛИТБЕЛ - АГРО»

14032, м. Чернігів, вул. Доцен ка, 28, кв. 92

про стягнення 15 352 грн. 95 ко п.

Суддя А .С.Сидоренко

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - представ., дов. від 16.06.2011р. № 190/41

від відповідача: не з' явив ся

СУТЬ СПОРУ:

Закритим акціонерним товариством «Київський судн обудівний - судноремонтний завод»заявлено позов до при ватного підприємства «ЛИТБЕ Л - АГРО»про стягнення 14 921,84 гр н. заборгованості по орендні й платі та комунальним плате жам згідно договору оренди № 509/11 від 01.04.2011р., 69,91 грн. трьох процен тів річних з простроченої су ми, а також 361,20 грн. пені за несво єчасну сплату орендної плати та комунальних платежів.

Відповідач відзиву на позо вну заяву разом з документам и на підтвердження фактів (об ставин) викладених в ньому не надав, в судове засідання не з ' явився.

Ухвала господарського суд у від 22.09.2011р. про порушення пров адження у справі, що направля лась відповідачеві на адресу , зазначену в позовній заяві, б ула повернута до суду за закі нченням терміну зберігання.

Відповідно до ст. 77 Господар ського процесуального кодек су України, господарський су д відкладає в межах строків, в становлених статтею 69 цього К одексу, розгляд справи, коли з а якихось обставин спір не мо же бути вирішено в даному зас іданні. Такими обставинами, з окрема, є нез' явлення в засі дання представників сторін , інших учасників судового пр оцесу та неподання витребува них доказів.

З урахуванням вищевикладе ного, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господар ського процесуального кодек су України, господарський су д

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи ві дкласти, призначивши судове засідання на 18 жовтня 2011 рок у на 10 год. 50 хв. в приміщ енні господарського суду Чер нігівської області у м. Черні гові, проспект Миру, 20; зал судо вих засідань № 1.

2. Зобов' язати позивача:

- забезпечити явку повнов ажного представника.

3. Запропонувати ві дповідачеві:

- надати відзив на позовну з аяву з документами, на підтве рдження фактів (обставин), які будуть викладені в ньому;

- забезпечити явку повноваж ного представника, останньом у мати належним чином засвід чену копію довіреності та до кумент, що посвідчує особу (па спорт).

4. Зобов' язати д ержавного реєстратора викон авчого комітету Чернігівськ ої міської ради: (14000, м. Чернігів , вул. Коцюбинського, 82):

- надати Довідку з Єдиного д ержавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підп риємців щодо відповідача.

5. Повідомити відповідач а про те, що у разі неявки в суд ове засідання повноважного п редставника та неподання вит ребуваних доказів, справа мо же бути розглянута на підста ві ст. 75 Господарського процес уального кодексу України за наявними в ній матеріалами.

Суддя А.С. Сидоренко

Дата ухвалення рішення 05.10.2011
Зареєстровано 02.11.2011
Оприлюднено 03.11.2011

Судовий реєстр по справі 18/91

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2015 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.08.2012 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 20.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.10.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.09.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Судовий наказ від 10.09.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону