ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

20.10.11УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чернігівської області

14000, м. Чернігів, тел. (462) 672-847

проспект Миру, 20

Іменем України

РІШЕННЯ

“ 18 ” жовтня 2011 року справа № 5028/18/91/2011

За позовом Закритого ак ціонерного товариства «Київ ський суднобудівний - судно ремонтний завод»

04071, м. Київ, вул. Набережно - Лугова, 8

До Приватного підприєм ства «ЛИТБЕЛ - АГРО»

14032, м. Чернігів, вул. Доценка, 2 8, кв. 92

про стягнення 15 352 грн. 95 ко п.

Суддя А.С.Сидоренко

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - представ., дов. від 16.06.2011р. № 190/41

від відповідача: не з' явив ся

В судовому засіданні 18.10.2011р ., на підставі ч. 2 ст. 85 Господарс ького процесуального кодекс у України, було оголошено вст упну та резолютивну частину рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Закритим акціонерним товариством «Київський судн обудівний - судноремонтний завод»(надалі - позивач) зая влено позов до приватного пі дприємства «ЛИТБЕЛ - АГРО»(н адалі - відповідач) про стяг нення 14 921,84 грн. заборгованості по орендній платі та комунал ьним платежам згідно договор у оренди № 509/11 від 01.04.2011р., 69,91 грн. тр ьох процентів річних з прост роченої суми, а також 361,20 грн. пе ні за несвоєчасну сплату оре ндної плати та комунальних п латежів.

Відповідач відзив на позов ну заяву з документами на під твердження фактів (обставин) викладених в ньому не надав, в судове засідання не з' явив ся.

Ухвали господарського суд у від 22.09.2011р. про порушення пров адження у справі та від 04.10.2011р. п ро відкладення розгляду спра ви, що направлялись відповід ачеві на адресу, зазначену в п озовній заяві, були повернут і до суду за закінченням терм іну зберігання.

На запит господарського су ду державний реєстратор вико навчого комітету Чернігівсь кої міської ради надіслав до відку з Єдиного державного р еєстру юридичних осіб та фіз ичних осіб - підприємців щод о відповідача, з якої вбачаєт ься, що станом на 06.10.2011р. місцезн аходженням приватного підпр иємства «ЛИТБЕЛ - АГРО»є: м. Ч ернігів, вул. Доценка, 28, кв. 92.

Згідно з ч. 1 ст. 64 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, суддя, прийнявши позо вну заяву, не пізніше трьох дн ів з дня її надходження винос ить і надсилає сторонам, прок урору, якщо він є заявником, ух валу про порушення проваджен ня у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяв и, призначення справи до розг ляду в засіданні господарськ ого суду, про час і місце його проведення, необхідні дії що до підготовки справи до розг ляду в засіданні. Ухвала про п орушення провадження у справ і надсилається зазначеним ос обам за повідомленою ними го сподарському суду поштовою а дресою. У разі ненадання стор онами інформації щодо їх пош тової адреси, ухвала про відк риття провадження у справі н адсилається за адресою місце знаходження (місця проживанн я) сторін, що зазначена в Єдино му державному реєстрі юридич них осіб та фізичних осіб-під приємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вваж ається, що ухвала про порушен ня провадження у справі вруч ена їм належним чином.

За таких обставин неявка ві дповідача не перешкоджає вир ішенню справи по суті.

Справа розглядається на пі дставі ст. 75 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и за наявними в ній матеріала ми.

Розглянувши подані докуме нти і матеріали, вислухавши п ояснення повноважного предс тавника позивача, з' ясувавш и фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгл яду справи і вирішення спору по суті, господарський суд ВС ТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товари ство «Київський суднобудівн ий - судноремонтний завод»з ареєстроване розпорядження м Подільської районної в міс ті Києві державної адміністр ації від 30.12.1993р. за адресою: м. Киї в, вул. Набережно - Лугова, 8.

Приватне підприємство «ЛИ ТБЕЛ - АГРО»зареєстроване р ішенням виконавчого комітет у Чернігівської міської ради від 25.05.2009р. за адресою: м. Чернігі в, вул. Доценка, 28, кв. 92, про що у Єд иний державний реєстр юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців внесені відомост і за № 1 064 102 0000 007060.

01 квітня 2011р. між закритим акц іонерним товариством «Київс ький суднобудівний - суднор емонтний завод»в особі засту пника голови правління Овдія Анатолія Олександровича (на далі - Орендодавець) та прив атним підприємством «ЛИТБЕЛ - АГРО»в особі директора Ко пистка Владислава Миколайов ича (надалі - Орендар) був укл адений договір оренди № 509/11 (на далі - Договір № 509/11).

Згідно п. п. 1.1, 2.1, 2.1.1, 2.4, 3.6.1, 4.1.1 та 8.1 Дог овору № 509/11, Орендодавець надає , а Орендар приймає згідно акт у прийому - передачі (Додато к 2) в орендне користування без права передачі в суборенду « Об' єкти оренди», що належат ь Орендодавцю на правах влас ності (договір купівлі - про дажу від 14.04.1993р. № 5д-1070), розташова ні згідно з планом розташува ння (Додаток 1) за адресою: м. Киї в, вул. Набережно - Лугова, 12:

- два нежилих приміщення на другому поверсі будівлі гурт ожитку загальною площею 33,1 кв . м., що будуть використовувати ся під офіс.

Вартість орендованих прим іщень станом на 01.01.2004р. складає 52 960,00 грн. без ПДВ.

За орендовані площі Оренда р сплачує щомісячну орендну плату згідно «Розрахунку»(До даток 3) за 1 кв. м. з ПДВ за ставко ю 140,00 кв. м.

Оплата здійснюється в грив нях на поточний рахунок Орен додавця.

Компенсація за спожиту еле ктроенергію, воду, водовідві д здійснюється додатково згі дно «Розрахунку»(Додаток 3) та діючих тарифів в об' ємах сп ожитої електроенергії та вод и минулого місяця. Орендар за свій рахунок встановлює при лади обліку споживання елект роенергії.

Оплата за виставленими Оре ндодавцем рахунками здійсню ється Орендарем на поточний рахунок Орендодавця щомісяц я до 5-го числа розрахункового періоду. Днем внесення оплат и вважається дата зарахуванн я коштів на поточний рахунок Орендодавця.

Орендар зобов' язався сво єчасно здійснювати платежі, передбачені цим Договором.

Орендодавець зобов' язавс я після набрання цим договор ом чинності звільнити і пере дати Орендарю об' єкт оренди за актом прийому - передачі .

Термін дії цього договору в становлюється з 01.04.2011р. до 31.10.2011р.

01 квітня 2011р. закритим акціон ерним товариством «Київськи й суднобудівний - судноремо нтний завод»в особі заступни ка голови правління Овдія Ан атолія Олександровича (надал і - Орендодавець) та приватн им підприємством «ЛИТБЕЛ - А ГРО» в особі директора Копис тка Владислава Миколайовича (надалі - Орендар) був складе ний, підписаний та скріплени й печатками товариств Акт пр ийому - передачі об' єкту ор енди (додаток 2 до договору оре нди № 509/11 від 01.04.2011р. (надалі - Акт ).

Згідно Акту, 01.04.2011р. Орендодав ець передав, а Орендар прийня в об' єкти оренди, розташова ні за адресою: м. Київ, вул. Набе режно - Лугова, 12:

- два нежилих приміщення на другому поверсі будівлі гурт ожитку загальною площею 33,1 кв . м.

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами був погодж ений Розрахунок місячної оре ндної плати (додаток 3 до догов ору оренди № 509/11 від 01.04.2011р.), згідн о якого розмір місячної орен дної плати становить 4634,00 грн., д одаткові комунальні послуги : електроенергія (300 квт/год) та вода (2,2 куб.м.).

Позивач, на підставі умов До говору № 509/11, нарахував орендну плату за квітень - червень 201 1р. в сумі 13 902,00 грн., для внесення якої були виставлені наступ ні рахунки на оплату:

- № 1321 від 29.04.2011р. на суму 9268,00 грн. (т ермін оплати до 05.05.2011р.);

- № 1444 від 23.05.2011р. на суму 4634,00 грн. (т ермін оплати до 05.06.2011р.).

Одночасно, позивачем були в иставлені рахунки для відшко дування вартості комунальни х послуг:

- № 1594 від 31.05.2011р. на суму 676,75 грн. (те рмін оплати до 05.06.2011р.);

- № 1887 від 24.06.2011р. на суму 343,09 грн. (те рмін оплати до 29.06.2011р.), всього на суму 1019,84 грн.

Таким чином, загальна сума б оргу становить 14 921,84 грн.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарсько го кодексу України суб' єкти господарювання та інші учас ники господарських відносин повинні виконувати господар ські зобов' язання належним чином відповідно до закону, і нших правових актів, договор у, а за відсутності конкретни х вимог щодо виконання зобов ' язання - відповідно до вим ог, що у певних умовах звичайн о ставляться.

Стаття 526 Цивільного кодекс у України передбачає, що зобо в' язання має виконуватися н алежним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільн ого законодавства, а за відсу тності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділово го обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договір є обов' язковим дл я виконання сторонами (ст. 629 Ци вільного кодексу України).

Відповідно до ст. 530 Цивільно го кодексу України, якщо у зоб ов' язанні встановлений ст рок (термін) його виконання, т о воно підлягає виконанню у ц ей строк (термін).

Як зазначалося вище, позива ч належним чином виконав сво ї зобов' язання шляхом надан ня в орендне користування пр иміщення, розташованого за а дресою: м. Київ, вул. Набережно - Лугова, 12.

Відповідач, в свою чергу, в п орушення умов Договору № 509/11, с воєчасно орендні та комуналь ні платежі не вносив, у зв' яз ку з чим має заборгованість в сумі 14 921,84 грн.

Частина 2 ст. 625 Цивільного ко дексу України передбачає, що боржник, який прострочив вик онання грошового зобов'язанн я, на вимогу кредитора зобов'я заний сплатити суму боргу з у рахуванням встановленого ін дексу інфляції за весь час пр острочення, а також три проце нти річних від простроченої суми, якщо інший розмір проце нтів не встановлений договор ом або законом.

Виходячи з того, що відповід ач припустився прострочення виконання зобов' язання по внесенню орендних та комунал ьних платежів, з нього підляг ає стягненню 69,91 трьох процент ів річних від простроченої с уми за період з 05.07.2011р. по 30.08.2011р.

Згідно ч. 1 ст. 546 Цивільного ко дексу України, виконання зоб ов'язання може забезпечуват ися неустойкою, порукою, гара нтією, заставою, притримання м, завдатком.

У відповідності зі ст. 549 Циві льного кодексу України, неус тойкою (штрафом, пенею) є грошо ва сума або інше майно, які бор жник повинен передати кредит орові у разі порушення боржн иком зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчисл юється у відсотках від суми н есвоєчасно виконаного грошо вого зобов'язання за кожен де нь прострочення виконання.

Згідно п. 5.2 Договору № 509/11, при простроченні будь - якого пл атежу Орендарю нараховуєтьс я пеня в розмірі подвійної об лікової ставки НБУ, за кожний день прострочення.

На підставі умов Договору № 509/11 (п. 5.2), позивач, за неналежне в иконання відповідачем зобов ' язання по внесенню орендни х та комунальних платежів, на рахував пеню в розмірі 361,20 грн. за період з 05.07.2011р. по 30.08.2011р.

Матеріалами справи підтве рджується факт прострочення відповідачем виконання зобо в' язань по внесенню орендни х та комунальних платежів, а т ому з нього підлягає стягнен ню пеня в сумі 361,20 грн.

Оскільки відповідач своєч асно з позивачем не розрахув ався, позивач правомірно зве рнувся з відповідною позовно ю заявою до суду.

За таких обставин позовні в имоги є обґрунтованими і під лягають задоволенню у повном у обсязі.

Керуючись ст. 193 Господарськ ого кодексу України, ст. ст. 526, 530 , 546, 549, 625, 629 Цивільного кодексу Укр аїни, ст. ст. 49, 75, 82 - 85 Господарсь кого процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити пов ністю.

Стягнути з приватного підп риємства «ЛИТБЕЛ - АГРО», м. Ч ернігів, вул. Доценка, 28, кв. 92 (ко д 36430791, відомості про розрахунк ові рахунки відсутні) на кори сть закритого акціонерного т овариства «Київський судноб удівний - судноремонтний за вод», м. Київ, вул. Набережно - Лугова, 8 (р/р 26008110794980 в Банку АТ «Фі нанси та Кредит», МФО 300131, код 031499 49) 14 921 грн. 84 коп. заборгованості, 69 грн. 91 коп. трьох процентів рі чних з простроченої суми, 361 гр н. 20 коп. пені, 153 грн. 53 коп. держав ного мита та 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового проце су.

Наказ видати після набранн я рішенням законної сили.

Суддя (підпис) А.С.Сидоренко

Рішення підписано 20 жов тня 2011 року.

Суддя (підпис) А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 20.10.2011
Зареєстровано 04.11.2011
Оприлюднено 09.11.2011

Судовий реєстр по справі 18/91

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2015 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2015 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.08.2012 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 20.10.2011 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.10.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.09.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Судовий наказ від 10.09.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону