ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

Підлягає публікації в ЄДРС Р

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" листопада 2011 р. Справа № 24/17-3471-2011

за позовом Приватног о підприємства "Виробничо-ко мерційна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ";

до відповідача: Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ"

про стягнення 164 510,83грн.

Суддя Обор отова О.Ю.

За участю представників:

Від позивача: ОСОБА_1 . - довіреність від 10.07.2011р.

Від відповідача: ОСОБ А_2 на підставі довіреності вих. №3 від 10.10.2011р.

Суть спору: Приватне пі дприємство "Виробничо-комерц ійна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ" зверн улось до господарського суду Одеської області з позовом д о відповідача Товариства з о бмеженою відповідальністю "Ф АМІЛЬНИЙ ДІМ" про стягнення 179 989,51 грн.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 02.09.2011 р. порушено провадження по спр аві № 24/17-3471-2011.

У судовому засіданні 24.10.2011р. п редставник позивача звернув ся до господарського суду Од еської області з клопотанням про продовження строку розг ляду справи на 15 днів.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 24.10.2011 р. продовжено строк розгляду с прави на п' ятнадцять днів д о 16.11.2011р.

У судовому засіданні 09.11.2011р. від представника відповідач а надійшло клопотання про ві дстрочку виконання рішення н а один рік.

У судовому засіданні 09.11.2011р. в ід представника позивача над ійшло уточнення до позовної заяви, відповідно до якої про сить суд стягнути з відповід ача 164 510,83грн.

14.11.2011р. до господарського суд у Одеської області від предс тавника відповідача надійшл о додаткове правове обґрунту вання до заяви про відстрочк у виконання рішення.

У судовому засіданні 09.11.2011р. о голошено перерву до 14.11.2011р.

У судовому засіданні 24.10.2011 р. п ісля виходу судді з нарадчої кімнати було оголошено всту пну та резолютивну частини р ішення.

Розглянувши та дослід ивши всі письмові докази, які містяться в матеріалах спра ви, господарський суд дійшов наступних висновків.

01.10.2009р. між Приватним під приємством "Виробничо-комерц ійна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ" (поста чальник) і Товариством з обме женою відповідальністю "ФАМІ ЛЬНИЙ ДІМ" (покупець) укладени й договір поставки № 011009, згідн о з яким Постачальник зобов' язується відвантажити у влас ність Покупця продукцію цегл у керамічну рядову К=2,12 за ціно ю 2,40грн. за штуку (Товар), а Покуп ець зобов' язався приймати т а оплатити товар на умовах ви значених цим договором.

Як вбачається з матеріалі в справи, наявні видаткові на кладні № РН-000204 від 22.07.2010р. на суму 214 910,72грн., № РН-000289 від 01.10.2010р. на суму 18 799,20грн.,

№ РН-000242 від 30.08.2010р. на суму 56 833,60г рн., № РН-000277 від 30.09.2010р. на суму 28 608гр н., на загальну суму 319 151,52грн., ві дповідно до яких позивачем б уло поставлено товар відпові дача згідно умов договору.

Згідно п.4.1. договору №011009 від 01.10.2009р. оплата здійснюється Пок упцем у розмірі 100% вартості за мовленого товару на розрахун ковий рахунок Постачальника на протязі 10 календарних днів після отгрузки цегли на буді вельний майданчик «Покупця» .

Відповідачем було частков о оплачено поставлений позив ачем товар, в матеріалах спра ви наявний акт звірки взаємо розрахунків станом на 14.10.2010р., я кий підписаний обома сторона ми, заборгованість відповіда ча перд позивачем складає 181 679 ,75грн.

Відповідно до п.8.1. договору № 011009 від 01.10.2009р., договір набуває чи нності з моменту його підпис ання Сторонами та діє до 31.12.2010р. , але до моменту повного та нал ежного виконання Сторонами п рийнятих на себе зобов' язан ь.

05.10.2009р. між Приватним підприє мством "Виробничо-комерційна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ" (постачаль ник) і Товариством з обмежено ю відповідальністю "ФАМІЛЬНИ Й ДІМ" (покупець) укладено дода ткову угоду №1 до договору пос тавки № 011009, згідно з якою, догов ір поставки пролонгується і діє до 31.12.2010р.

30.12.2009р. між Приватним підприє мством "Виробничо-комерційна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ" (постачаль ник) і Товариством з обмежено ю відповідальністю "ФАМІЛЬНИ Й ДІМ" (покупець) укладено дода ткову угоду №2 до договору пос тавки № 011009, згідно з якою, Поста чальник зобов' язується пер едати у власність, а Покупець зобов' язується прийняти та оплатити продукцію: будівел ьні матеріали.

21.07.2011р. позивачем на адресу ві дповідача було надіслано пре тензію на суму 158 179,75грн., з вимог ою перерахувати борг на банк івський рахунок позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем частково п огашено суму заборгованості , що підтверджується банківс ькими виписками.

У судовому засіданні 09.11.2011р . від представника позивача н адійшло уточнення до позовно ї заяви, відповідно до якої пр осить суд стягнути з відпові дача суму заборгованості у р озмірі 164 510,83грн., яка складаєть ся з суми основного боргу у ро змірі 153 179,75грн. та суми пені 11 331,08г рн.

Таким чином загальна забо ргованість відповідача пере д позивачем складає 158 179,75грн.

Частиною 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено , що боржник, який простр очив виконання грошового зоб ов'язання, на вимогу кредитор а зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встанов леного індексу інфляції за в есь час прострочення, а також три проценти річних від прос троченої суми, якщо інший роз мір процентів не встановлени й договором або законом.

Відповідно до п. 5.4. договор у №011009 від 01.10.2009р., у випадку поруш ення Покупцем строків оплати встановлених цим Договором, Покупець сплачує Постачальн ику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діял а у період прострочення, від с уми простроченного платежу з а кожний календарний день пр острочення.

Суд, перевіривши розраху нок Позивача щодо сплати Від повідачем суми 11 331,08грн. пені, в важає його вірним та таким, що підлягає задоволенню.

Проаналізувавши наявні у справі докази та надавши їм правову оцінку, суд дійшов ви сновку про задоволення позов у, виходячи з наступного:

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 ЦК У країни однією із підстав вин икнення цивільних прав та об ов' язків є договір, який в си лу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є об ов' язковим для виконання ст оронами.

Відповідно до ч.1 ст.712 ЦК Укра їни за договором поставки пр одавець (постачальник), який з дійснює підприємницьку діял ьність, зобов' язується пере дати у встановлений строк (ст роки) товар у власність покуп ця для використання його у пі дприємницької діяльності аб о в інших цілях, не пов' язани х з особистим, сімейним, домаш нім або іншим подібним викор истанням, а покупець зобов' язується прийняти товар і сп латити за нього певну грошов у суму. Водночас вимогами ч.2 с т.712 ЦК України передбачено, що до договору поставки застос овуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, за коном або не випливає з харак теру відносин сторін, а в силу вимог ч.1 ст.692 ЦК України, покуп ець зобов' язаний оплатити т овар після його прийняття аб о прийняття товаророзпорядч их документів на нього, якщо д оговором або актами цивільн ого законодавства не встанов лений інший строк оплати тов ару. Вимогами ч.1 ст.694 ЦК Україн и також встановлено, що догов ором купівлі-продажу може бу ти передбачений продаж товар у в кредит з відстроченням аб о з розстроченням платежу.

Як вище встановлено госп одарським судом, між сторона ми у справі укладено договір поставки, згідно з яким Поста чальник зобов' язується від вантажити у власність Покупц я продукцію цеглу керамічну рядову К=2,12 за ціною 2,40грн. за шт уку (Товар), а Покупець зобов' язався приймати та оплатити товар на умовах визначених ц им договором.

Поряд з цим, із вищевстановл ених обставин справи виплива є, що товар, який позивач поста вив відповідачу на суму 319 151,52 г рн. відповідач частково спла тив. Залишок основного боргу в сумі 153 179,75грн.грн. відповідач позивачу не сплатив, як у стро к, що встановлений умовами ук ладеного між сторонами догов ору.

Відповідно до вимог ч.1 ст.52 5 ЦК України одностороння від мова від зобов' язання або о дностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або з аконом, а в силу вимог ч.1 ст.526 ЦК України, зобов' язання має в иконуватися належним чином в ідповідно до умов договору т а вимог цього Кодексу, інших а ктів цивільного законодавст ва. Аналогічні вимоги щодо ви конання зобов' язань містят ься і у ч.ч.1,7 ст.193 ГК України.

До того ж ст. 530 Цивільного к одексу України встановлено, що якщо у зобов'язанні встано влений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

У судовому засіданні 09.11.2011р . від представника відповіда ча надійшло клопотання про в ідстрочку виконання рішення на один рік, відповідно до яко го зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" фактично не ма є керівника, що сталося внасл ідок смерті ОСОБА_3 ІНФО РМАЦІЯ_1. керівника Товарис тва, що підтверджується Свід оцтвом про смерть яке наявне в матеріалах справи, для приз начення нового керівника від повідно діючого законодавст ва необхідно скликання загал ьних зборів засновників. В да нному випадку таке скликання можливе лише через шість міс яців, після отримання спадщи ни та внесення відповідних з мін до Єдиного державного ре єстру підприємств та організ ацій України, управління ста тистики, органів податкової інспекції. Товариство з обме женою відповідальністю "ФАМІ ЛЬНИЙ ДІМ" перебуває у складн ому управлінському та фінанс овому становищі, що утруднит ь виконання рішення господар ського суду Одеської області .

Як вбачається з матеріалів справи, наявний Витяг з ЄДРПО У станом на 14.11.2011р. стосовно Тов ариства з обмеженою відповід альністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ", відп овідно до якого у графі керів ник юридичної особи та наявн ість обмежень щодо його повн оважень зазначено ОСОБА_4 (згідно статуту).

У відповідності з ст. 121 Гос подарського процесуального кодексу України при наявнос ті обставин, що ускладнюють в иконання рішення або роблять його неможливим, за заявою ст орони, державного виконавця, за поданням прокурора чи йог о заступника або за своєю іні ціативою господарський суд, який видав виконавчий докуме нт, у десятиденний строк розг лядає це питання у судовому з асіданні з викликом сторін, п рокурора чи його заступника і у виняткових випадках, зале жно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, п останови, змінити спосіб та п орядок їх виконання.

Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України кожна сторона пов инна довести ті обставини, на які вона посилається як на пі дставу своїх вимог і запереч ень. Докази подаються сторон ами та іншими учасниками суд ового процесу.

Статтею 32 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и визначено, що доказами у спр аві є будь-які фактичні дані, н а підставі яких господарськи й суд у визначеному законом п орядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на я ких ґрунтуються вимоги і зап еречення сторін, а також інші обставини, які мають значенн я для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 43 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни господарський суд оцін ює докази за своїм внутрішні м переконанням, що ґрунтуєть ся на всебічному, повному і об 'єктивному розгляді в судово му процесі всіх обставин спр ави в їх сукупності, керуючис ь законом.

Оцінюючи надані докази в су купності, суд вважає, що позов ні вимоги Приватного підприє мства "Виробничо-комерційна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ"обґрунтов ані, відповідають фактичним обставинам справи та вимогам чинного законодавства, тому підлягають задоволенню.

Суд вважає, що клопотання Товариства з обмеженою відпо відальністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" п ро відстрочку виконання ріше ння на один рік слід задоволь нити, у зв' язку з тим, що Това риство з обмеженою відповіда льністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" переб уває у складному фінансовому , управлінському становищі, в наслідок смерті ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. керівника Тов ариства, що підтверджується Свідоцтвом про смерть, що утр уднить виконання рішення гос подарського суду Одеської об ласті та враховуючи те, що Тов ариство з обмеженою відповід альністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" част ково розраховується з Приват ним підприємством "Виробничо -комерційна фірма "АЛЬФА-ГРАН Т", що підтверджується банків ськими виписками.

У зв' язку з тим, що спір ви ник внаслідок неправомірних дій відповідача, відповідно до ст.ст. 44, 49 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и судові витрати по сплаті де ржавного мита та витрати на І ТЗ судового процесу, понесен і позивачем при подачі позов у, покладаються на відповіда ча.

Керуючись ст . ст. 32, 33, 43, 44-49, 50, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу Укра їни, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Приватного підпри ємства "Виробничо-комерційна фірма "АЛЬФА-ГРАНТ" до відпові дача Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" про стягнення 164 510,83грн. - з адовольнити.

2.Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю "ФА МІЛЬНИЙ ДІМ" (68400, Одеська обл, Ар цизський р-н, м. Арциз, вул Миру 44, код ЄДРПОУ 36611217, р/р 26001311908901, АБ «Пі вденний», МФО 328209) на корист ь Приватного підприємств а "Виробничо-комерційна фірм а "АЛЬФА-ГРАНТ" (65063, м. Одеса, вул А рмійська, буд 18А, офіс 105, код ЄДР ПОУ 36344509, р/р 26001279411 в ВАТ «МТ», м. Іллі чівськ, МФО 328168)- заборгованіст ь у сумі 164 510,83грн., яка складаєть ся з суми основного боргу в су мі 153 179,75 грн. та суми 11 331,08грн. пені ; витрати по сплаті державног о мита у сумі 1799,89 грн., витрати н а ІТЗ судового процесу в сумі 236 грн.

3. Відстрочити виконання ріш ення господарського суду Оде ської області по справі №24/17-3471-2 011 на один рік до 14.11.2012р.

Рішення господарськог о суду може бути оскаржене шл яхом подання апеляційної ска рги до Одеського апеляційног о господарського суду, яка по дається через місцевий госпо дарський суд протягом 10-денн ого строку з моменту складен ня та підписання повного тек сту рішення.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку на пода ння апеляційної скарги, якщо не буде подано апеляційну ск аргу. У разі подання апеляцій ної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законн ої сили після розгляду справ и апеляційним господарським судом.

Суддя О.Ю.Оборотова

Повний текст рішення в иготовлено та підписано 17.11.2011р .

Дата ухвалення рішення 14.11.2011
Зареєстровано 21.11.2011
Оприлюднено 22.11.2011

Судовий реєстр по справі 24/17-3471-2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.12.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.11.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.11.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.10.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.10.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.10.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.09.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 24/17-3471-2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону