ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 листопада 2011 року < Ч ас проголошення > № 2а-10986/11 /2670

Окружний адміністрат ивний суд міста Києва у склад і:

головуючого судді Аблов а Є.В.;

при секретарі Мальчик І .Ю.,

за участю сторін:

прокуратури - Діброва В .С.;

представників позивач а - Сучик А.В., Беляневич В.Е.;

представника відповіда ча - Федоров С.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адмініст ративну справу за позовом То вариства з обмеженою відпові дальністю «ГлобалЛоджик Укр аїна»до Державної податково ї інспекції у Голосіївському районі м. Києва за участю прок уратури Голосіївського райо ну міста Києва про визнання н ечинними податкових повідом лень-рішень,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалЛо джик Україна»(далі - ТОВ «Глоб алЛоджик Україна», позивач) з вернулося до Окружного адмін істративного суду міста Києв а з позовом до Державної пода ткової інспекції у Голосіївс ькому районі м. Києва (далі - Д ПІ у Голосіївському районі м . Києва, відповідач) про визнан ня протиправними та скасуван ня податкових повідомлень-рі шень від 15 березня 2011 року №000332320, в ід 15 березня 2011 року №0000322320, обґрун товуючи свої вимоги тим, що ос каржувані податкові повідом лення - рішення прийняті з п орушенням вимог чинного зако нодавства, є необґрунтованим и та неправомірними.

12 жовтня 2011 року судом ухвале но залучити до участі у справ і прокуратуру Голосіївськог о району міста Києва.

У судовому засіданні пред ставники позивача позовні ви моги підтримали в повному об сязі та просили суд визнати п ротиправними та скасувати по даткові повідомлення-рішенн я від 15 березня 2011 року №000332320, від 15 березня 2011 року №0000322320.

ДПІ у Голосіївському район і м. Києва проти задоволення п озову заперечила в повному о бсязі, зазначивши, що у період і, який перевірявся (з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року) податковим орган ом встановлено заниження поз ивачем податкових зобов' яз ань з податку на додану варті сть на суму 128 000 577 грн., чим поруш ено п.3.1 ст.3, п.п. «д»п.6.5 ст.6 Закону України «Про податок на дода ну вартість»; завищення пода ткового кредиту на загальну суму 1 996 грн., чим порушено п.п. 7.4. 1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «П ро податок на додану вартіст ь»; безпідставне віднесення позивачем до складу валових витрат витрати на загальну с уму 159 618,00 грн., чим порушено п.5.1, а бз.4 п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 28.12.1994 року №334/94 -ВР; завищення амортизаційни х відрахувань на суму 650 564 грн., чим порушено п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закон у України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 28.12 .1994 року №334/94-ВР.

Прокуратура Голосіївськог о району міста Києва в судово му засіданні проти задоволен ня позовних вимог заперечила в повному обсязі, зазначивши , що оскаржувані податкові по відомлення-рішення прийняті податковим органом правомір но, обґрунтовано, на підставі чинного законодавства Украї ни.

Дослідивши наявні в матер іалах справи докази, оцінивш и їх в сукупності, заслухавши пояснення представників сто рін, всебічно і повно з' ясув авши всі фактичні обставини на яких ґрунтується позов, су дом встановлено наступне.

ТОВ «ГлобалЛоджик Україна »(ідентифікаційний код 34423473) за реєстровано Голосіївською р айонною в місті Києві держав ною адміністрацією 05.07.2006 року, й ого основними видами діяльно сті є, зокрема, розроблення ст андартного програмного забе зпечення, консультування з п итань інформатизації, інші в иди діяльності у сфері розро блення програмного забезпеч ення.

ДПІ у Голосіївському район і м. Києва на підставі направл ень від 29.11.2010 року №2089/23-20, від 20.12.2010 ро ку №2261/23-20 та від 02.02.2011 року №213/23-20 згі дно з п.77.1 ст. 77, абз.2 п.82.1 ст.82 Податк ового кодексу України та від повідно до плану - графіка про ведення документальних план ових виїзних перевірок суб' єктів господарювання, у пері од з 29.11.2010 року по 12.01.2011 року та з 02.02.2 011 року по 22.02.2011 року проведено до кументальну планову виїзну п еревірку ТОВ «ГлобалЛоджик У країна»з питань дотримання в имог податкового законодавс тва за період з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року, валютного та іншого зак онодавства за період з 01.04.2008 рок у по 30.09.2010 року, за результатами якої складено Акт від 01.03.201 1 року №121/1-23-20-34423473 про результати п ланової виїзної перевірки То вариства з обмеженою відпові дальністю «ГлобалЛоджик Укр аїна» код ЄДРПОУ 34423473 з питань д отримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2 008 року по 30.09.2010 року, валютного т а іншого законодавства за пе ріод з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року (дал і - Акт перевірки від 01.03.2011 року №121/1-23-20-34423473).

За результатами перевірк и встановлено порушення ТОВ «ГлобалЛоджик Україна», зокр ема, вимог п.3.1 ст.3, п.п. «д»п.6.5 ст.6, п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону Україн и «Про податок на додану варт ість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (чинно го на момент виникнення спір них правовідносин), в результ аті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 128 002 573 грн.; п.5.1, абз.4 п.п.5.3.9 п.5.3 с т.5, п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону України « Про оподаткування прибутку п ідприємств»від 28.12.1994 року №334/94-В Р (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовід носин), в результаті чого зани жено податок на прибуток під приємств на загальну суму 202 547 грн.

На підставі Акту переві рки від 01.03.2011 року №121/1-23-20-34423473 ДПІ у Г олосіївському районі м. Києв а винесені податкові повідом лення - рішення: від 15 березня 2011 року №000332320 з податку на додан у вартість із зазначенням су ми грошового зобов' язання: за основним платежем - 128 002 573 г рн., за штрафними (фінансовими ) санкціями - 32 000 643 грн.; від 15 бер езня 2011 року №0000322320 з податку на п рибуток приватних підприємс тв із зазначенням суми грошо вого зобов' язання: за основ ним платежем - 202 547 грн., за штра фними (фінансовими) санкціям и - 50 637 грн.

Не погоджуючись з прийняти ми рішеннями суб' єкта владн их повноважень, ТОВ «ГлобалЛ оджик Україна»оскаржило їх в адміністративному порядку, надіславши Державній податк овій адміністрації у м. Києві первинну скаргу №2868 від 21.03.2011 ро ку на податкове повідомлення -рішення від 15 березня 2011 року № 000332320; податкове повідомлення-р ішення від 15 березня 2011 року №0000 322320, що видані Державною податк овою інспекцією у Голосіївсь кому районі м. Києва.

Рішенням про результати ро згляду первинної скарги від 17.05.2011 року №5151/10/25-114 Державна подат кова адміністрація у м. Києві залишила без змін податкові повідомлення-рішення ДПІ у Г олосіївському районі м. Києв а від 15 березня 2011 року №000332320, №000032232 0, а скаргу директора ТОВ «Глоб алЛоджик Україна»Хміля Р.В . №2868 від 21.03.2011 року (вх.№2345/10 ДПА у м . Києві від 24.03.2011 року) - без задо волення.

Позивач надіслав Державні й податковій адміністрації У країни повторну скаргу №3206 ві д 19.05.2011 року на податкове повідо млення-рішення від 15 березня 2 011 року №000332320; податкове повідом лення-рішення від 15 березня 2011 року №0000322320, що видані Державною податковою інспекцією у Гол осіївському районі м. Києва, з а результатами розгляду якої Державна податкова адмініст рація України винесла рішенн я про результати розгляду ск арги від 18.07.2011 року №12907/6/25-0115, яким з алишено без змін податкові п овідомлення-рішення ДПІ у Го лосіївському районі м. Києва від 15 березня 2011 року №000332320, №0000322320, р ішення Державної податкової адміністрації у м. Києві від 1 7.05.2011 року №5151/10/25-114, а скаргу - без з адоволення.

Як вбачається з Акту пе ревірки від 01.03.2011 року №121/1-23-20-34423473 пі дставою для прийняття відпов ідачем податкового повідомл ення-рішення від 15 березня 2011 р оку №000332320 стало те, що ТОВ «Глоб алЛоджик Україна»занизило п одаткові зобов' язання з под атку на додану вартість за пе ріод з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року на з агальну суму 128 000 577 грн., в тому ч ислі: квітень 2008 року на суму 1 71 2 338 грн.; травень 2008 року на суму 1 609 044 грн.; червень 2008 року на суму 1 670 478 грн.; липень 2008 року на суму 1 820 262 грн.; серпень 2008 року на сум у 1 870 446 грн.; вересень 2008 року на с уму 1 880 492 грн.; жовтень 2008 року на суму 2 360 324 грн.; листопад 2008 року н а суму 2 796 248 грн.; грудень 2008 року на суму 3 297 724 грн.; січень 2009 року на суму 5 094 997 грн.; лютий 2009 року н а суму 3 635 702 грн.; березень 2009 року на суму 7 298 677 грн.; квітень 2009 рок у на суму 14 507 843 грн.; травень 2009 ро ку на суму 409 261 грн.; червень 2009 ро ку на суму 436 917 грн.; липень 2009 рок у на суму 9 888 645 грн.; серпень 2009 ро ку на суму 3 396 135 грн.; вересень 2009 року на суму 4 196 687 грн.; жовтень 2 009 року на суму 3 747 281 грн.; листопа д 2009 року на суму 4 167 206 грн.; груде нь 2009 року на суму 366 041 грн.; січен ь 2010 року на суму 4 322 930 грн.; лютий 2010 року на суму 5 661 776 грн.; березе нь 2010 року на суму 5 070 342 грн.; квіт ень 2010 року на суму 5 991 511 грн.; тра вень 2010 року на суму 5 399 950 грн.; че рвень 2010 року на суму 6 021 773 грн.; л ипень 2010 року на суму 6 953 948 грн.; с ерпень 2010 року на суму 6 200 102 грн.; вересень 2010 року на суму 6 215 497 гр н.

Судом встановлено, що у пері од з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року ТОВ «Г лобалЛоджик Україна»здійсн ювало надання послуг у сфері консультування з питань інф орматизації відповідно до ко нтракту №55-45/2007 від 31.08.2007 року, укла деного з Компанією «Бонус Те хнолоджі, Інк.» (США); контракт у №20080204 від 04.02.2008 року, укладеного з Компанією «Validio Software, LLC»(США); кон тракту №20080110 від 01.10.2008 року, уклад еного з Компанією «InterObject Ltd»(Ізра їль), контракту №56-45/2007 від 01.07.2007 рок у, укладеного з Компанією «Гл обалЛоджик, Інк.»(США).

Податковим органом зробле но висновок про необхідність оподаткування ПДВ послуг, як і позивач надавав за контрак тами з тих підстав, що вони нос ять загальний характер, не ід ентифіковані відносно практ ичного застосування, не дают ь можливості визначити, які с аме послуги надавались, такі послуги відсутні у переліку підпункту «д»пункту 6.5 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість»(чинного в період, що підлягав перевір ці), а тому визначення місця по ставки таких послуг здійснює ться за загальними правилами і як наслідок ТОВ «ГлобалЛод жик Україна»занижено податк ові зобов' язання на суму 128 000 577 грн.

Проте, дані твердження відп овідача спростовуються наст упним.

Послуги у сфері консультув ання з питань інформатизації ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»з дійснювало частково власним и силами та із залученням суб ' єктів підприємницької дія льності (далі - СПД) (постачаль ників послуг-резидентів), а са ме: СПД ОСОБА_6, СПД ОСОБА _7, СПД ОСОБА_8, СПД ОСОБ А_9, СПД ОСОБА_10, СПД ОСОБ А_11, СПД ОСОБА_12, СПД ОСО БА_13, СПД ОСОБА_14, СПД ОС ОБА_15, СПД ОСОБА_16, СПД О СОБА_17, СПД ОСОБА_18, СПД ОСОБА_19, СПД ОСОБА_20, СП Д ОСОБА_21, СПД ОСОБА_22, С ПД ОСОБА_23, СПД ОСОБА_24, СПД ОСОБА_25, СПД ОСОБА_26 , СПД ОСОБА_27, СПД ОСОБА_28 та іншими, що підтверджуєтьс я наявними в матеріалах спра ви договорами про надання по слуг, актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) і не за перечується відповідачем.

Як вбачається з листа Голов ного міжрегіонального управ ління статистики у м. Києві ві д 25.08.2011 року №21-10/3850 станом на 15 серп ня 2011 року інформація про пред ставництва іноземних компан ій з назвами «Бонус Технолод жі, Інк.»(«BONUS TECHNOLOGY, INC.»), «Validio Software, LLC», «Г лобалЛоджик Ізраїль LTD», «Глоб алЛоджик, Інк.»(«GLOBALLOGIC INC.») в ЄДРПО У не значиться.

Послуги у сфері консультув ання з питань інформатизації , що надавались позивачем нер езидентам полягали, зокрема, в аналізі потреб замовника, в изначенні необхідної функці ональності програмного забе зпечення, обробці даних замо вників за допомогою обчислюв альних засобів шляхом тестув ання і виявлення недоліків у програмному забезпеченні із відображенням результатів у спеціалізованих інформацій них системах замовника, нада нні порад щодо усунення вияв лених недоліків та шляхів вд осконалення програмного заб езпечення.

Інженери та інженери-прогр амісти, яких ТОВ «ГлобалЛодж ик Україна»залучало для нада ння послуг, надавали послуги нерезидентам через мережу І нтернет із використанням ком п' ютерних систем.

Підрядники позивача перед авали результати своєї робот и замовникам з використання м мережі Інтернет як засобу д оступу до комп' ютерних сист ем, що знаходяться на сервера х замовників за межами терит орії України, та здійснювали модифікацію певних масивів даних, параметрів роботи сис тем на стороні замовника, без посередньо у програмному заб езпеченні замовника, у режим і реального часу за рахунок с истем електронного доступу, за допомогою мережі Інтернет .

Співпраця позивача та комп аній-нерезидентів «Бонус Тех нолоджі, Інк.»(США), «Validio Software, LLC»(СШ А), «Глобаллоджик Ізраїль Ltd»(с тара назва «InterObject Ltd»(Ізраїль) та «ГлобалЛоджик, Інк.»(США) щодо надання консультаційних пос луг відповідно до контрактів протягом періоду з 01.04.2008 року п о 30.09.2010 року була організована т аким чином: кінцеві споживач і консультаційних послуг (не резиденти, юридичні особи, за реєстровані у США, Франції, Ве ликобританії та інших країна х) укладали контракти з надан ня послуг з компаніями «Бону с Технолоджі, Інк.», «Validio Software, LLC», « Глобаллоджик Ізраїль Ltd», «Гло балЛоджик, Інк.», які підписув али з позивачем Технічні завдання, відповідно до яких зазначені компанії доручали позивачу надати кінцевим сп оживачам консультаційні пос луги за проектами, перелічен ими у Технічних завдання х. Позивач для виконання конт рактів про надання послуг, ук ладених ним з компаніями «Бо нус Технолоджі, Інк.», «Validio Software, LLC» , «Глобаллоджик Ізраїль Ltd», «Г лобалЛоджик, Інк.», залучав пі дрядників - інженерів з комп ' ютерних систем та інженері в-програмістів, з якими позив ач укладав договори. Компані ї «Бонус Технолоджі, Інк.», «Valid io Software, LLC», «Глобаллоджик Ізраїль Ltd», «ГлобалЛоджик, Інк.»забез печували підрядникам позива ча доступ до віддалених комп ' ютерних серверів та програ много забезпечення кінцевих споживачів консультаційних послуг. Підрядники позивача в режимі реального часу тест ували та аналізували програм не забезпечення, зокрема, з ви користанням мережі Інтернет на віддалених комп' ютерних серверах кінцевих споживачі в послуг.

Послуги із надання доступу до мережі Інтернет протягом періоду з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року позивачу надавали: Закрите а кціонерне товариство «ДАТАГ РУП»згідно Договорів №Х2/1-276 ві д 01.02.2008 року та №ІНК.2508/2007 від 02.08.2007 ро ку; Товариство з обмеженою ві дповідальністю «СТМ Нетворк с»згідно Договору про наданн я послуг №4-0408 від 01.04.2008 року, Догов ору на абонентське обслугову вання №5-0408 від 01.04.2008 року; Товарис тво з обмеженою відповідальн істю «Дабл-Ю Нет»згідно Дого вору про надання телекомунік аційних послуг №ВК-914-03/09 від 20.03.2009 року.

Підрядники позивача із вик ористанням програмного забе зпечення кінцевих споживачі в, яке знаходилось на віддале них комп' ютерних серверах, через мережу Інтернет вносил и дані, отримані в результаті аналізу та тестування прогр амного забезпечення, а також на регулярній основі готува ли та направляли кінцевим сп оживачам узагальнюючі звіти щодо недоліків та шляхів пок ращення роботи програмного з абезпечення кінцевих спожив ачів та рекомендації щодо ро зробки нового програмного за безпечення.

Компанії «Бонус Технолодж і, Інк.», «Validio Software, LLC», «Глобаллодж ик Ізраїль Ltd», «ГлобалЛоджик, Інк.»приймали послуги позив ача, надані із залученням під рядників, про що сторони підп исували відповідні акти прий мання наданих послуг, та опла чували надані позивачем посл уги.

ТОВ «ГлобалЛоджик Україна »приймало та оплачувало посл уги, надані його підрядникам и, про що сторони підписували відповідні акти приймання н аданих послуг.

Відповідно до п.п. 3.1.1 п.3.1 ст.3 За кону України «Про податок на додану вартість»(чинного в п еріод, що підлягав перевірці ), об'єктом оподаткування є опе рації платників податку з по ставки товарів та послуг, міс це поставки яких знаходиться на митній території України , у тому числі операції з: пере дачі права власності на об'єк т застави позичальнику (кред итору) для погашення заборго ваності заставодавця; переда чі об'єкта фінансового лізин гу в розпорядження лізингоот римувача; поставки послуг з м іжнародних перевезень пасаж ирів, багажу та вантажів авто мобільним транспортом, а так ож міжнародних відправлень б удь-яким видом транспорту на відрізку від пункту їх відпр авлення (прийняття для перев езення) на митній території У країни до пункту їх митного о формлення, а також від пункту їх митного оформлення до пун кту призначення (доставки) на митній території України; по ставки послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів (крім міжнародни х відправлень) будь-яким видо м транспорту (крім автомобіл ьного) на відрізку від пункту їх відправлення (прийняття д ля перевезення) на митній тер иторії України до пункту про ведення прикордонного контр олю з їх випуску за межі держа вного кордону України, а тако ж від пункту прикордонного к онтролю з їх впуску у межі дер жавного кордону України до п ункту їх призначення (достав ки) на митній території Украї ни; в інших випадках, визначен их цим Законом.

Згідно з абзацом 4 підпункту «д»пункту 6.5 статті 6 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість»(чинного в період, щ о підлягав перевірці), місцем поставки послуг вважається місце реєстрації покупця або його постійного представниц тва, а за відсутності такого м ісця реєстрації - місце пості йної адреси або постійного п роживання, в разі якщо покупц і, яким надаються нижченавед ені послуги, проживають за ме жами митної території Україн и, надають послуги з надання п ослуг консультантами, інжене рами, адвокатами, бухгалтера ми, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а т акож з обробки даних та надан ня інформації, у тому числі з в икористанням комп'ютерних си стем.

В матеріалах справи наявні відповіді позивача на письм ові запити ДПІ у Голосіївськ ому районі м. Києва №2690 від 08.02.2011 р оку, №2725 від 16.02.2011 року, №2727 від 17.02.2011 р оку, з яких, зокрема, вбачаєтьс я, що послуги, що надавались ТО В «ГлобалЛоджик Україна»нер езидентам, полягають у здійс ненні консультаційної діяль ності у сфері інформатизації , а саме: консультування у сфер і інформаційних систем щодо апаратних засобів і пов' яза ного з ними програмного забе зпечення, попередні дослідже ння і консультування у сфері методології розроблення інф ормаційних систем, розробки детальних технічних завдань , консультування та дослідже ння програмного забезпеченн я згідно технічних завдань з метою виявлення недоліків у його роботі, надання консуль тацій щодо усунення таких не доліків, підтримки та супров одження існуючого програмно го забезпечення, аналізу про грамного забезпечення на пре дмет можливої оптимізації ал горитмів та структур даних, д ослідження характеристик ро боти програм під навантаженн ям, розробки технічної докум ентації до програмного забез печення та інші подібні посл уги, чим спростовуються поси лання відповідача щодо немож ливості визначення конкретн их послуг, що надавались пози вачем.

Також ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, заперечуючи п роти задоволення позовних ви мог зазначила, що до перевірк и позивачем не надано первин них документів відповідно до яких здійснювалось прийманн я-передача комп' ютерних про грам та програмного забезпеч ення.

ТОВ «ГлобалЛоджик Україна »не надано відповідачу зазна чених документів, оскільки в ідповідно до Контрактів не о тримувало комп' ютерні прог рами та програмне забезпечен ня, оскільки доступ позивача до таких програм здійснював ся через мережу Інтернет. Згі дно з Контрактами позивач не ввозив в Україну жодні комп' ютерні програми або програмн е забезпечення, що підтвердж ується Технічними завданням и до Контрактів, в п.4.1 яких зазн ачено, що програмне забезпеч ення не надавалось.

Таким чином, оскільки ТОВ «Г лобалЛоджик Україна»відпов ідно до контрактів надавало послуги нерезидентам, що не м ають постійного представниц тва в Україні, із залученням к онсультантів та інженерів, а зміст таких послуг полягав, з окрема, в обробці даних і нада нні інформації, у тому числі з використанням комп' ютерни х систем, такі послуги не є об' єктом оподаткування ПДВ.

У судовому засіданні 04.11.2011 ро ку свідки ОСОБА_20, ОСОБА _11, ОСОБА_30, надаючи поясн ення, підтвердили, що вони укл адали та підписували договор и про надання послуг з ТОВ «Гл обалЛоджик Україна», підпису вали акти здачі-прийняття ро біт (надання послуг), отримува ли оплату за надані послуги, с плачували єдиний податок. Св ідок ОСОБА_20, зокрема, зазн ачив, що надавав консультаці ї з приводу роботи систем про грамного забезпечення, виявл ення та можливості усунення помилок у програмному забезп еченні; свідок ОСОБА_11 над авав консультаційні послуги щодо методології розробки п рограмного забезпечення; сві док ОСОБА_30 надавав к онсультаційні послуги щодо а налізу якості програмного за безпечення, перевірки програ много забезпечення на наявні сть помилок.

Отже, суд приходить до висно вку, що при наданні послуг у сф ері консультування з питань інформатизації покупцям-нер езидентам, ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»правомірно не опода тковувало зазначені послуги податком на додану вартість з урахуванням вимог п.6.5 ст.6 За кону України «Про податок на додану вартість»з відображе нням в рядку 9.1 «Декларації з п одатку на додану вартість»(о бсяг поставки послуг за межа ми митної території України або послуг, місце поставки як их визначено відповідно до п .6.5 ст.6 Закону України «Про пода ток на додану вартість»за ме жами митної території Україн и).

Як вбачається з матеріалів справи, за період з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року ТОВ «ГлобалЛоджик Ук раїна»задекларовано податк ового кредиту по податку на д одану вартість в сумі 5 022 975 грн . Перевіркою повноти визначе ння податкового кредиту ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»за пе ріод з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року вста новлено його завищення на су му 1 996 грн., у тому числі за серпе нь 2009 року на суму 1 996 грн. та зафі ксовано порушення п.п. 7.4.1, п .п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» .

03.08.2009 року ТОВ «ГлобалЛоджик Україна» (іменоване згідно д оговору Замовником), з однієї сторони, та Товариство з обме женою відповідальністю «С.Дж .Р.Груп»(іменоване згідно дог овору Підрядником), з другої с торони, уклали Договір б/н під ряду на будівельно-оздоблюва льні роботи, згідно з яким Під рядник зобов' язується у вст ановлений Договором термін п ровести будівельно-оздоблюв альні роботи і установку обл аднання в приміщеннях офісу Замовника за адресою: м. Харкі в, пр.Леніна,47, теоретичний кор пус, а Замовник зобов' язуєт ься прийняти виконані роботи і оплатити визначену в Догов орі суму.

На виконання умов зазначен ого Договору Товариством з о бмеженою відповідальністю « С.Дж.Р.Груп»(далі також ТОВ «С. Дж.Р.Груп») виписано податков і накладні №6149 від 07.08.2009 року на з агальну суму 49 280, 00 грн. (у тому чи слі ПДВ 8 213,33 грн.) та №6150 від 07.08.2009 ро ку на загальну суму 257 516, 00 грн. (у тому числі ПДВ 42 919,32 грн.).

ДПІ у Голосіївському район і м. Києва, обґрунтовуючи свою позицію щодо завищення пози вачем податкового кредиту на загальну суму 1 996 грн., зазначи ла, що оскільки Договір б/н під ряду на будівельно-оздоблюва льні роботи від 03.08.2009 року уклад ений між позивачем та ТОВ «С.Д ж.Р.Груп»є нікчемним, то перев іркою не могли бути прийняті до уваги податкові накладні виписані від імені вищевказ аного підприємства і, як насл ідок, суми податку на додану в артість, які ТОВ «ГлобалЛодж ик Україна»сплатило у зв' яз ку з виконанням ТОВ «С.Дж.Р.Гру п»ремонтно-будівельних робі т у сумі 1 996 грн., не підлягають в ключенню до складу податково го кредиту, оскільки вони не п ідтверджені податковими нак ладними.

Проте, суд звертає увагу, що на дату укладення і фактично го виконання Договору б/н під ряду на будівельно-оздоблюва льні роботи від 03.08.2009 року ТОВ « С.Дж.Р.Груп»(ідентифікаційни й код 34981754) було зареєстровано у передбаченому законодавств ом порядку юридичною особою і платником податку на додан у вартість, що підтверджуєть ся наявними в матеріалах спр ави копіями Свідоцтва про де ржавну реєстрацію юридичної особи серії А01 №158662, Довідкою АА №188317 з ЄДРПОУ, Свідоцтвом №100039671 п ро реєстрацію платника подат ку на додану вартість. ТОВ «С.Д ж.Р.Груп»було належним чином уповноважене на виконання р емонтно-будівельних робіт, о скільки мало чинну ліцензію на здійснення будівельної ді яльності серії АВ №316541 від 04.06.2007 р оку, видану Міністерством ре гіонального розвитку та буді вництва України.

Статтею 18 Закону України «П ро державну реєстрацію юриди чних осіб та фізичних осіб - підприємців»встановлено, що якщо відомості, які підлягаю ть внесенню до Єдиного держа вного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм ців, були внесені до нього, то вони вважаються достовірним и і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки д о них не внесено відповідних змін.

Відповідно до інформацій ного листа Вищого адміністра тивного суду України від 02.06.2011 р оку №742/11/13-11 з метою встановленн я факту здійснення господарс ької операції, формування ви трат для цілей визначення об ' єкта оподаткування податк ом на прибуток або податково го кредиту з податку на додан у вартість судам належить з' ясовувати, зокрема, обставин и щодо встановлення спеціаль ної податкової правосуб' єк тності учасників господарсь кої операції, а саме статус по стачальника товарів (послуг) , придбання яких є підставою д ля формування податкового кр едиту та/або сум бюджетного в ідшкодування з податку на до дану вартість. Особа, що видає податкову накладну, повинна бути зареєстрованою як плат ник податку на додану вартіс ть на момент вчинення відпов ідної господарської операці ї.

При цьому для висновків пр о наявність порушень податко вого законодавства в діях пл атника податків в обов' язко вому порядку необхідно з' яс увати можливу обізнаність та кого платника щодо дефектів у правовому статусі його кон трагентів (відсутність реєст рації їх як платників податк у на додану вартість, відсутн ість у відповідних посадових осіб чи інших представників контрагента повноважень на складання первинних, розраху нкових документів, податкови х накладних тощо). Відповідні обставини можуть бути з' яс овані, зокрема, з використанн ям даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців, а та кож офіційно оприлюднених да них щодо анульованих свідоцт в платника податку на додану вартість.

ТОВ «С.Дж.Р.Груп»проведено р емонтно-будівельні роботи, щ о підтверджується Актом здачі-прийняття виконаних р обіт згідно Договору б/н підр яду на будівельно-оздоблювал ьні роботи від 03.08.2009 року.

Зазначені обставини свідч ать про те, що волевиявлення п озивача та ТОВ «С.Дж.Р.Груп»на укладення договору було віл ьним та відповідало їх внутр ішній волі, а договір спрямов аний на реальне настання пер едбачених ним наслідків.

Посилання відповідача на в ідсутність обов' язкових ре квізитів на первинних докуме нтах не беруться судом до ува ги з огляду на те, що в матеріа лах справи наявні належним ч ином завірені копії податков их накладних №6149 та №6150 від 07.08.2009 р оку, видаткової накладної №6149 від 07.08.2009 року, підписані дирек тором ТОВ «С.Дж.Р.Груп»ОСОБ А_31, скріплені печаткою това риства та є такими, що відпові дають вимогам законодавства .

Відповідно до ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітніст ь в Україні»підставою для бу хгалтерського обліку господ арських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської оп ерації. Первинні документи п овинні бути складені під час здійснення господарської оп ерації, а якщо це неможливо бе зпосередньо після її закінче ння. Для контролю та впорядку вання оброблення даних на пі дставі первинних документів можуть складатися зведені о блікові документи.

Згідно з п.п. 7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону У країни «Про податок на додан у вартість»(чинного в період , що підлягав перевірці), подат ковий кредит звітного період у визначається виходячи із д оговірної (контрактної) варт ості товарів (послуг), але не в ище рівня звичайних цін, у раз і якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняєть ся більше ніж на 20 відсотків в ід звичайної ціни на такі тов ари (послуги), та складається і з сум податків, нарахованих (с плачених) платником податку за ставкою, встановленою пун ктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цьо го Закону, протягом такого зв ітного періоду у зв'язку з: при дбанням або виготовленням то варів (у тому числі при їх імпо рті) та послуг з метою їх подал ьшого використання в оподатк овуваних операціях у межах г осподарської діяльності пла тника податку; придбанням (бу дівництвом, спорудженням) ос новних фондів (основних засо бів, у тому числі інших необор отних матеріальних активів т а незавершених капітальних і нвестицій в необоротні капіт альні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшог о використання у виробництві та/або поставці товарів (посл уг) для оподатковуваних опер ацій у межах господарської д іяльності платника податку.

Відповідно до п.п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 За кону України «Про податок на додану вартість»(чинного в п еріод, що підлягав перевірці ), не підлягають включенню до с кладу податкового кредиту су ми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбання м товарів (послуг), не підтверд жені податковими накладними чи митними деклараціями (інш ими подібними документами зг ідно з підпунктом 7.2.6 цього пун кту).

Отже, законодавцем визнач ено підставу виникнення прав а у платника податку на отрим ання податкового кредиту, по в' язану з отриманням таким платником податку податково ї накладної, оформленої нале жним чином із зазначенням ус іх обов' язкових реквізитів , визначених Законом України «Про податок на додану варті сть»(чинного в період, що підл ягав перевірці), та видану суб ' єктом підприємницької дія льності, зареєстрованим плат ником податку на додану варт ість.

Статтею 7 Закону України «Пр о податок на додану вартість »(чинного в період, що підляга в перевірці) передбачено пор ядок обчислення і сплати под атку. Відповідно до п.п. 7.2.3 п. 7.2 , п.п. 7.3.1 п. 7.3 та п.п. 7.4.1 п. 7.4 зазначено ї статті податкова накладна є єдиною підставою для визна чення сум податкового кредит у, оскільки тільки цей докуме нт підтверджує одну з подій, щ о її здійснено покупцем: чи то оплату покупцем товару чи от римання товару від продавця, що є підставою для виникненн я податкових зобов'язань з по датку на додану вартість.

Згідно з п.п. 7.2.4 п. 7.2 статті 7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість»(чинного в пе ріод, що підлягав перевірці) п раво на нарахування податку на додану вартість та склада ння податкових накладних над ається особам, зареєстровани м як платники податку у поряд ку, передбаченому статтею 9 ць ого Закону, відповідно до яко ї особи, що підпадають під виз начення платників податку зг ідно із статтею 2 Закону Украї ни «Про податок на додану вар тість», зобов'язані зареєстр уватися як платники податку на додану вартість.

Відповідно до п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст.7 За кону України «Про податок на додану вартість» (чинного в п еріод, що підлягав перевірці ) датою виникнення права плат ника податку на податковий к редит вважається дата здійсн ення першої з подій: або дата с писання коштів з банківськог о рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг ), дата виписки відповідного р ахунку (товарного чека) - в раз і розрахунків з використання м кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або да та отримання податкової накл адної, що засвідчує факт прид бання платником податку това рів (робіт, послуг).

Суд також звертає увагу на т е, що для підтвердження даних податкового обліку можуть б ратися до уваги лише ті перви нні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, тобт о достовірні первинні докуме нти.

Таким чином, суд приходить до висновку про правомірніс ть включення до складу подат кового кредиту ПДВ, що був спл ачений позивачем відповідно до Договору б/н підряду на буд івельно-оздоблювальні робот и від 03.08.2009 року.

Згідно з Актом перевірк и від 01.03.2011 року №121/1-23-20-34423473 підставо ю для прийняття відповідачем податкового повідомлення-рі шення від 15 березня 2011 року №00003223 20 стало порушення ТОВ «Глобал Лоджик Україна»п.5.1, абз.4 п.п.5.3.9 п .5.3 ст.5, п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону Україн и «Про оподаткування прибутк у підприємств»від 28.12.1994 року №33 4/94-ВР.

Перевіркою повноти визнач ення скоригованих валових ви трат за період з 01.04.2008 року по 30.09.2 010 року податковим органом вст ановлено їх завищення ТОВ «Г лобалЛоджик Україна»на зага льну суму 159 618,00 грн., у тому числі : за ІІІ квартали 2009 року- 159 618,00 гр н.; за 2009 рік - 159 618,00 грн.

Як вбачається з наявних в ма теріалах справи копій Проток олу №4 Загальних зборів Учасн иків ТОВ «ГлобалЛоджик Украї на»(Рішення Учасника) від 07.07.2009 року, Акту прийому-переда чі за Протоколом №4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Глоба лЛоджик Україна»(Рішення Уча сника від 07.07.2009 року) від 08.07.2009 року , до статутного капіталу ТОВ « ГлобалЛоджик Україна»Компа нією «Бонус Технолоджі Інк.» внесені малоцінні необоротн і матеріальні активи на зага льну суму 159 618,00 грн.

Відповідно до п.5.1 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 28.12. 1994 року №334/94-ВР (в редакції, чинні й на момент виникнення спірн их правовідносин) валові вит рати виробництва та обігу - су ма будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріал ьній або нематеріальній форм ах, здійснюваних як компенса ція вартості товарів (робіт, п ослуг), які придбаваються (виг отовляються) таким платником податку для їх подальшого ви користання у власній господа рській діяльності.

Відповідно до підпункту 8.1.3 п ункту 8.1 статті 8 Закону Україн и «Про оподаткування прибутк у підприємств» від 28.12.1994 року №3 34/94-ВР (в редакції, чинній на мом ент виникнення спірних право відносин) не підлягають амор тизації та повністю відносят ься до складу валових витрат звітного періоду витрати пл атника податку, зокрема, на пр идбання основних фондів або нематеріальних активів з мет ою їх подальшого продажу інш им особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фонді в, призначених для подальшог о продажу іншим особам.

Згідно з абз.4 п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Зако ну України «Про оподаткуванн я прибутку підприємств»від 2 8.12.1994 року №334/94-ВР (в редакції, чинн ій на момент виникнення спір них правовідносин) не належа ть до складу валових витрат б удь-які витрати, не підтвердж ені відповідними розрахунко вими, платіжними та іншими до кументами, обов'язковість ве дення і зберігання яких пере дбачена правилами ведення по даткового обліку.

ДПІ у Голосіївському район і м. Києва прийшла до висновку , що внесок іноземної інвести ції до статутного фонду ТОВ « ГлобалЛоджик Україна»не під тверджено первинними докуме нтами, а відтак позивачем без підставно віднесено до склад у валових витрат витрати на з агальну суму 159 618,00 грн., у тому чи слі: за ІІІ квартали 2009 року- 159 618 ,00 грн.; за 2009 рік - 159 618,00 грн.

Проте, дане твердження відп овідача підлягає спростуван ню з огляду на таке.

Відповідно до положень ст.1 Закону України «Про бухгалте рський облік та фінансову зв ітність в Україні»первинний документ - документ, який міст ить відомості про господарсь ку операцію та підтверджує ї ї здійснення.

Згідно ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік т а фінансову звітність в Укра їні»первинні та зведені облі кові документи можуть бути с кладені на паперових або маш инних носіях і повинні мати т акі обов'язкові реквізити: на зву документа (форми); дату і м ісце складання; назву підпри ємства, від імені якого склад ено документ; зміст та обсяг г осподарської операції, одини цю виміру господарської опер ації; посади осіб, відповідал ьних за здійснення господарс ької операції і правильність її оформлення; особистий під пис або інші дані, що дають змо гу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні го сподарської операції.

Протокол №4 Загальних зборі в Учасників ТОВ «ГлобалЛоджи к Україна»(Рішення Учасника) від 07.07.2009 року, Акт прийому-п ередачі за Протоколом №4 Зага льних зборів Учасників ТОВ « ГлобалЛоджик Україна»(Рішен ня Учасника від 07.07.2009 року) від 08. 07.2009 року відповідають вимогам , встановленим Законом Украї ни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укр аїні», а тому суд приходить до висновку про правомірність включення до валових витрат малоцінних необоротних мате ріальних активів позивачем н а загальну суму 159 618,00 грн.

Також перевіркою встановл ено, що за період з 01.04.2008 року по 3 0.09.2010 року ТОВ «ГлобалЛоджик Ук раїна»задекларовано аморти заційні відрахування в сумі 17 069 990 грн.

Перевіркою повноти визнач ення амортизаційних відраху вань за період з 01.04.2008 року по 30.09.2 010 року встановлено їх завищен ня на суму 650 564 грн., в тому числі за ІV кв. 2009 року - 198 139 грн., за І кв . 2010 року - 172 168 грн., за ІІ кв. 2010 рок у - 149 787 грн.; за ІІІ кв. 2010 року - 13 0 470 грн.

Так, ТОВ «ГлобалЛоджик Укра їна»віднесло до складу аморт изаційних відрахувань витра ти, понесені внаслідок викон ання умов Договору б/н підряд у на будівельно-оздоблювальн і роботи від 03.08.2009 року, укладен ому між позивачем (іменовани м в договорі Замовником) та ТО В «С.Дж.Р.Груп»(іменованим в до говорі Підрядником). На викон ання даного договору між під приємствами підписано Акт здачі-приймання виконаних робіт за адресою м. Харків, пр. Леніна,47 на загальну с уму 255 663 грн. (у тому числі ПДВ 51 132 грн.).

Позивач відніс суму 255 663 грн. на збільшення вартості основ них фондів 1 групи з нормою амо ртизації 2%.

ДПІ у Голосіївському район і м. Києва прийшла до висновку , що фінансово-господарські в заємовідносини ТОВ «ГлобалЛ оджик Україна» та ТОВ «С.Дж.Р.Г руп» носять характер недійсн ого правочину, оскільки дани й правочин не відповідає обо в' язковим умовам чинності п равочину, а саме: частинам 1, 3 та 5 статті 203 Цивільного кодексу України, а тому позивачем в по рушення п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону Укр аїни «Про оподаткування приб утку підприємств»від 28.12.1994 рок у №334/94-ВР завищено суму амортиз аційних відрахувань в загаль ній сумі 19 868 грн., в тому числі з а ІV кв. 2009 року - 5 113 грн., за І кв. 201 0 року - 5 011 грн., за ІІ кв. 2010 року - 4 910 грн.; за ІІІ кв. 2010 року - 4 813 грн .

Відповідно до п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств»ві д 28.12.1994 року №334/94-ВР (в редакції, чи нній на момент виникнення сп ірних правовідносин), аморти зації підлягають, зокрема, ви трати на проведення всіх вид ів ремонту, реконструкції, мо дернізації та інших видів по ліпшення основних фондів.

Обґрунтовуючи свою позиці ю вище, суд дійшов висновку пр о те, що волевиявлення позива ча та ТОВ «С.Дж.Р.Груп»на уклад ення Договору б/н підряду на б удівельно-оздоблювальні роб оти від 03.08.2009 року було вільним та відповідало їх внутрішній волі, договір спрямований на реальне настання передбачен их ним наслідків, спеціальна податкова правосуб' єктніс ть ТОВ «С.Дж.Р.Груп»на час укла дення договору підтверджена , зокрема, Свідоцтвом №100039671 про реєстрацію платника податку на додану вартість, а тому дан і посилання відповідача не п риймаються судом до уваги.

Перевіркою встановлено, що внесене до статутного фонду ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»м айно (іноземна інвестиція) ко мпанією «Бонус Технолоджі Ін к.»в порушення п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Зако ну України «Про оподаткуванн я прибутку підприємств»пози вачем було віднесено до 2 та 4 г рупи основних фондів та в пер евіряємому періоді нарахову валась амортизація з відобра женням в деклараціях з прибу тку підприємств на суму 630 696 гр н., в тому числі по кварталам: І V кв. 2009 року - 193 006 грн., за І кв. 2010 ро ку - 167 157 грн., за ІІ кв. 2010 року - 14 4 876 грн.; за ІІІ кв. 2010 року - 125 657 грн .

Проте, суд звертає увагу на наступне.

Відповідно до п.п.8.4.1 п.8.4 ст.8 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств»ві д 28.12.1994 року №334/94-ВР (в редакції, чи нній на момент виникнення сп ірних правовідносин), у разі з дійснення витрат на придбанн я основних фондів балансова вартість відповідної групи з більшується на суму вартості їх придбання, з урахуванням т ранспортних і страхових плат ежів, а також інших витрат, пон есених у зв'язку з таким придб анням, без урахування сплаче ного податку на додану варті сть, у разі коли платник подат ку на прибуток підприємств з ареєстрований платником под атку на додану вартість.

Згідно з п.п.8.4.11 п.8.4 ст.8 Закону У країни «Про оподаткування пр ибутку підприємств»від 28.12.1994 р оку №334/94-ВР (в редакції, чинній н а момент виникнення спірних правовідносин), для цілей п.8.4 с т.8 цього Закону до придбання о сновних фондів та нематеріал ьних активів прирівнюються о перації з включення таких ос новних фондів та нематеріаль них активів до складу статут ного капіталу такої іншої ос оби, із подальшим включенням основних фондів до відповід них груп.

Таким чином, ТОВ «ГлобалЛод жик Україна»мало право збіль шити вартість основних фонді в у зв' язку із надходженням інвестиції від учасника поз ивача - компанії «Бонус Техно лоджі Інк.».

Згідно з п.1.28 ст.1 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств»від 28.12.1994 року № 334/94-ВР (в редакції, чинній на мом ент виникнення спірних право відносин) інвестиція - господ арська операція, яка передба чає придбання основних фонді в нематеріальних активів, ко рпоративних прав та цінних п аперів в обмін на кошти або ма йно.

Отже, здійснивши внесок до с татутного капіталу ТОВ «Глоб алЛоджик Україна», компанія «Бонус Технолоджі Інк.»придб ала корпоративні права та пр одала основні фонди, а ТОВ «Гл обалЛоджик Україна»- продало корпоративні права і придба ло основні фонди. Відтак, витр ати, яких зазнав позивач у зв' язку з включенням інвестиції до основних фондів, визначаю ться вартістю корпоративних прав, які отримує інвестор.

Враховуючи наведене, суд пр иходить до висновку про прав омірність збільшення ТОВ «Гл обалЛоджик Україна»балансо вої вартості 2 і 4 групи основн их фондів на загальну суму 1 493 517 грн. відповідно до п.п. 8.4.1 та п.п . 8.4.11 п.8.4 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підп риємств».

Згідно п.п. 8.6.1 п.8.6 ст. 8 Закону Ук раїни «Про оподаткування при бутку підприємств»від 28.12.1994 ро ку №334/94-ВР (в редакції, чинній на момент виникнення спірних п равовідносин) норми амортиза ції встановлюються у відсотк ах до балансової вартості ко жної з груп основних фондів н а початок звітного (податков ого) періоду в такому розмірі (в розрахунку на податковий к вартал), зокрема, група 2 - 10 відс отків; група 4 - 15 відсотків.

Отже, позивачем правомірно із дотриманням п.п. 8.6.1 п.8.6 ст. 8 За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств»на раховано амортизацію основн их фондів 2 і 4 групи загальною вартістю 1 493 517 грн. за ставками відповідно 10% та 15%.

Таким чином, суд приходить д о висновку, що ТОВ «ГлобалЛод жик Україна»із дотриманням п оложень законодавства збіль шило балансову вартість осно вних фондів та правомірно на раховувало протягом періоду з 01.04.2008 року по 30.09.2010 року на основ ні фонди амортизаційні відра хування.

Відповідно до п. 81.1 ст. 81 Подат кового кодексу України (чинн ого на момент винесення Акт у перевірки від 01.03.2011 року №121/1- 23-20-34423473), посадові особи органу д ержавної податкової служби м ають право приступити до про ведення документальної виїз ної перевірки, фактичної пер евірки за наявності підстав для їх проведення, визначени х цим Кодексом, та за умови пре д'явлення або надіслання у ви падках, визначених цим Кодек сом, таких документів: направ лення на проведення такої пе ревірки, в якому зазначаютьс я дата видачі, найменування о ргану державної податкової с лужби, реквізити наказу про п роведення відповідної перев ірки, найменування та реквіз ити суб'єкта (об'єкта), перевір ка якого проводиться (прізви ще, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (пла нова або позапланова), підста ви, дата початку та триваліст ь перевірки, посада та прізви ще посадової (службової) особ и, яка проводитиме перевірку .

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи мі сцевого самоврядування, їх п осадові особи зобов'язані ді яти лише на підставі, в межах п овноважень та у спосіб, що пер едбачені Конституцією та зак онами України.

Відповідно до частин 1, 2 стат ті 71 Кодексу адміністративно го судочинства України кожна сторона повинна довести ті о бставини, на яких ґрунтуютьс я її вимоги та заперечення, кр ім випадків, встановлених ст аттею 72 цього Кодексу. В адмін істративних справах про прот иправність рішень, дій чи без діяльності суб' єкта владни х повноважень обов' язок щод о доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіял ьності покладається на відпо відача, якщо він заперечує пр оти адміністративного позов у.

Представник відповідача н е надав суду належних доказі в, які б підтверджували обґру нтованість висновків переві рки та правомірність винесен их податкових повідомлень-рі шень.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що под аткові повідомлення-рішення від 15 березня 2011 року №000332320, від 15 б ерезня 2011 року №0000322320 прийняті ДП І у Голосіївському районі м. К иєві необґрунтовано, без ура хування усіх обставин, що маю ть значення для прийняття рі шень, а тому позовні вимоги ТО В «ГлобалЛоджик Україна»є та кими, що підлягають задоволе нню.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163 КАС Укра їни суд ,-

П О С Т А Н О В И В:

Позовні вимоги задоволь нити повністю.

Визнати протиправним та ск асувати податкове повідомле ння-рішення Державної податк ової інспекції у Голосіївськ ому районі м. Києва від 15 берез ня 2011 року №000332320.

Визнати протиправним та ск асувати податкове повідомле ння-рішення Державної податк ової інспекції у Голосіївськ ому районі м. Києва від 15 берез ня 2011 року №0000322320.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку ш ляхом подачі в Окружний адмі ністративний суд міста Києва апеляційної скарги на поста нову протягом десяти днів з д ня її проголошення. Копія апе ляційної скарги одночасно на дсилається особою, яка її под ає до Київського апеляційног о адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не б ула подана у строк, встановле ний ст. 186 КАС України, постанов а набирає законної сили післ я закінчення цього строку.

Повний текст постанови ск ладений та підписаний 14.11.2011 рок у.

Суддя Є.В. Аблов

Дата ухвалення рішення 11.11.2011
Оприлюднено 22.12.2011

Судовий реєстр по справі 2а-10986/11/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.03.2012 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 11.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.08.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-10986/11/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону