ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 52/533 13.02.12

Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикін ої С.О., розглянувши справу за позовом Товариства з обмежен ою відповідальністю "Торгова компанія "Асортимент" до Това риства з обмеженою відповіда льністю "АФС Рітейл" про стягн ення 29 379, 92 грн., за участю предст авників позивача - не з' яви вся, відповідача - не з' яви вся,

Встановив:

У грудні 2011 року позивач звернувся до суду з позовом д о відповідача про стягнення 18 140, 42 грн. боргу, 5 610, 68 грн. пені, 5 610, 68 грн. річних, 18,14 грн. інфляційни х втрат у зв' язку з неналежн им виконанням відповідачем в зятих на себе зобов' язань з оплати вартості поставленог о товару за договором постав ки № 292/11 від 26.09.2011р.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 19.12.2011 року по рушено провадження у справі та призначено її до розгляду на 18.01.2012 року.

У судовому засіданні 18.01.2012 ро ку оголошувалась перерва на 01.02.2012 року.

25.01.2012 року через канцелярію с уду від позивача надійшла за ява про збільшення розміру п озовних вимог, в якій позивач просив суд стягнути з відпов ідача 18 140, 42 грн. основного борг у, 9 420, 17 грн. пені, 9 420, 17 грн. річних, 54, 42 грн. інфляційних втрат.

13.02.2012 року через канцелярію с уду сторони подали заяву про затвердження мирової угоди та просили суд припинити про вадження у справі.

Розглянувши подану мирову угоду, перевіривши повноваж ення представників сторін на вчинення дій щодо її підписа ння, суд встановив, що умови ук ладеної між сторонами мирово ї угоди у даній справі стосую ться лише прав та обов' язкі в сторін щодо предмету спору .

Враховуючи, що укладена між позивачем і відповідачами м ирова угода не суперечить ви могам чинного законодавства України, відповідає фактичн им обставинам і матеріалам с прави, здійснена в інтересах обох сторін та не зачіпає інт ереси інших осіб, суд згідно з і статтею 78 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни затверджує мирову угоду.

Наслідки затвердження мирової угоди представникам сторін відомі.

Відповідно до п. 7 статті 80 ГПК України у зв' язку з затв ердженням мирової угоди пров адження у справі підлягає пр ипиненню.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 78, 80, 86 Господар ського процесуального кодек су України, суд

У Х В А Л И В :

1. Затвердити ми рову угоду по справі № 52/533 наст упного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Київ «13» лютого 2012 року

Товариство з обме жено відповідальністю «Торг ова Компанія «Асортимент», юридична особа, що створена та діє за законодавством Укр аїни, код ЄДРПОУ: 31455995, юридична адреса: 02100, м. Київ, вул. Попудрен ка, 22, поштова адреса: 02166, м. Київ, пр. Лісовий, 3, кВ. 41 (далі - Ст орона1), в особі уповноваже ної особи Жуваки О.В., що діє на підставі Довіреності № 1/11 від 01.01.2012 року, з однієї сторони,

та

Товариство з обмежен ою відповідальністю «АФС РІТ ЕЙЛ», юридична особа, що ст ворена та діє за законодавст вом України, код ЄДРПОУ: 37199623, юр идична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б . Хмельницького, 17/52 (далі - Сто рона2), в особі директора, па ні Зінченко Ю.Ю., яка діє на під ставі Статуту, з другої сторо ни,

які є відповідно Позиваче м та Відповідачем у справі № 52 /533 про стягнення грошових кош тів в розмірі 37 035, 18 грн. згідно Д оговору поставки № 292/11 від 26.09.2011 р оку (далі - Договір), що ро зглядається Господарським с удом міста Києва, (далі разом - Сторони), усвідомлюючи п равові наслідки проведення п роцесуальних дій, а також для врегулювання всіх конфліктн их ситуацій по вищезазначені й справі домовились про укла дення цієї Мирової угоди на с тадії вирішення господарськ их спорів у першій інстанції на таких умовах:

1.1. Сторона2 зобов' язується з метою мирного вре гулювання спору по справі № 52/ 533 здійснити оплату суми боргу Стороні1 в розмірі 24 000, 00 грн. (двадцять чотири тисяч і гривень 00 коп.), а Сторона1 п огоджується з метою мирного врегулювання спору по справі № 52/533 прийняти від Сторони2 сум у боргу в розмірі 24 000,00 грн. (двад цять чотири тисячі гривень 00 к оп.).

1.2. Сторони погодили, що виплата 24 000, 00 грн. (двадцяти чот ирьох тисяч гривень 00 коп.) буд е здійснення у строк до 03 кв ітня 2012 року включно трьома пл атежами в рівних частинах по 8 000, 00 грн. (вісім тисяч гривен ь 00 коп.) кожна (далі - Платіж), шляхом перерахування так их коштів на наступний р/р Сто рони1: р/р 2600530159328 в ВАТ «Банк Перши й», МФО: 320995, ОКПО 31455995.

1.3. Сторони погодили на ступний графік Платежів відп овідно до п. 1.2 цієї Мирової уго ди: 1-й Платіж повинен бути спл ачений Стороною2 на користь С торони1 до 24 лютого 2012 року, 2-й Пл атіж - до 16 березня 2012 року, 3-й Пла тіж-до 03 квітня 2012 року.

1.4. Сторони прийшли зго ди припинити виконання зобов ' язань по сплаті 13 035, 18 (тринад цяти тисяч тридцяти п'яти гри вень 18 коп.) та 1 411, 15 грн. (однієї ти сячі чотириста одинадцяти гр ивень 15 коп.) - судового збору шл яхом прощення Стороною1 наяв ного боргу Сторони2 у відпові дності до статті 605 Цивільного кодексу України з дати набут тя чинності цієї Мирової уго ди відповідно до п.1.11 даної Мир ової угоди.

1.5. Сторона1 зобов' язу ється з моменту підписання ц ієї Мирової угоди та у випадк у належного її виконання не п ред'являти жодних претензій до Сторони2 з приводу заборго ваності по Договору, погашен ня якої є предметом цієї Миро вої угоди, в тому числі і відшк одування суми судових витрат по справі № 52/533, окрім тих, що ви знані Стороною2, за умови нале жного виконання Стороною2 ці єї Мирової угоди.

1.6. Сторони заявляют ь, що ані в процесі укладання ц ієї Мирової угоди, ані в проце сі виконання її умов не були, н е будуть і не можуть бути пору шені права будь-яких третіх о сіб, в тому числі держави.

1.7. Сторони погоджуютьс я з тим, що відповідно до умов цієї Мирової угоди вони дійш ли згоди щодо повного та оста точного врегулювання будь-як их зустрічних претензій, не м ають і не матимуть ніяких інш их вимог, включно вимог про ві дшкодування збитків тощо.

1.8. Сторони даної Миров ої угоди повністю усвідомлюю ть умови, мету та сутність ціє ї Мирової угоди.

1.9. Сторони підтверд жують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповід ають їх реальному волевиявле нню та інтересам і породжуют ь настання наслідків, зазнач ених у тексті цієї Мирової уг оди. Наслідки затвердження ц ієї Мирової угоди Сторонам в ідомі. Сторона1 не породжуват име у майбутньому ніяких поз овів що стосуватимуться вико нання Договору.

1.10. Уся інформація , викладена в цій Мировій угод і, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кож на Сторона окремо несе повну відповідальність за недосто вірність інформації, яка заз начена в цій Мировій угоді.

1.11. Ця Мирова угод а передається на затвердженн я Господарського суду міста Києва, у справу № 52/533, і набуває ч инності після затвердження ц ієї Мирової угоди судом.

1.12. Ця Мирова у года складена у 3-х однакових п римірниках, що мають рівну юр идичну силу: по одному для кож ної з Сторін та для суду.

Від ТОВ «Торгова Компанія «Асортимент»(ОСОБА_1)

(на пі дставі Довіреності № 1/11 від 01.01.2 012 року)

Від ТОВ «АФС РІТЕЙЛ»(директ ор/Зінченко Ю.Ю.)

Дана ухвала відповід но до норм Закону України «Пр о виконавче провадження»є ви конавчим документом, який на бирає чинності з моменту йог о прийняття, тобто з 13.02.2012 року, т а може бути пред' явлена до в иконання протягом одного рок у, тобто до 13.02.2013 року.

Стягувачем за цією ухвало ю є Товариство з обмеженою ві дповідальністю "Торгова комп анія "Асортимент" (02100, м. Київ, ву л. Попудренка, буд. 22, код 31455995).

Боржником за цією ухвалою є Товариство з обмеженою відп овідальністю "АФС Рітейл" (01030, м . Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А , оф. 135, код 37199623).

Провадження у справі пр ипинити.

Суддя С.О. Ч ебикіна

Дата ухвалення рішення 13.02.2012
Зареєстровано 22.02.2012
Оприлюднено 22.02.2012

Судовий реєстр по справі 52/533

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 02.10.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону