ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

28 грудня 2011 року 10:21 № 2а-13669/11/2670

За позовом Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Експо-Плюс»

до Державної податкової інс пекції у Голосіївському райо ні м. Києва

про скасування податкового п овідомлення-рішення № 00001322307 ві д 10.08.2011 року

Суддя Смолій І.В.,

Секретар судового засідан ня Колесник І.Ю.

Представники:

Від позивача ОСОБА_1, ОСОБА_2 - пред ст. за довіреністю.

Від відповідача ОСОБА_3 - предст. за дові реністю.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАСУ в судовому засіданні 28.12.2011 прого лошено вступну та резолютивн у частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Ок ружного адміністративного с уду м. Києва з позовом до Держа вної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Киє ва про скасування податковог о рішення-повідомлення № 00001322307 від 10.08.2011 року.

Ухвалою Окружного адмініс тративного суду м. Києва від 29 .09.2011р. відкрито провадження у а дміністративній справі та за кінчено підготовче провадже ння і призначено справу до ро згляду по суті на 13.10.2011р.

У судових засіданнях, що при значались на 13.10.2011р., 03.11.2011р., 17.11.2011р., 29. 11.2011р., 15.12.2010р. судом оголошувались перерви у зв' язку з необхід ністю надати суду додаткові матеріали по справі та отрим ання пояснень від відповідач а.

У судовому засіданні 28.12.2011р. п редставник позивача позовні вимоги підтримав, посилаючи сь на обставини викладені у п озовній заяві.

Представник відповідача п роти позову заперечив, посил аючись на обставини викладен і в запереченні на позовну за яву, вважає що позовні вимоги є необґрунтованими та таким и, що не підлягають задоволен ню.

Розглянувши подані сторон ами документи і матеріали, за слухавши пояснення представ ника позивача та відповідача , всебічно і повно з' ясувавш и всі фактичні обставини, на я ких ґрунтується позов, об' є ктивно оцінивши докази, які м ають значення для розгляду с прави і вирішення спору по су ті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експо-Плю с»(надалі - позивач), зареєст роване як юридична особа Гол осіївською районною державн ою адміністрацією міста Києв а 08.11.2007р. за № 10681020000021330 (код ЄДРПОУ 34423080 ), та перебуває на обліку, як пл атник податків, у Державній п одатковій інспекції у Голосі ївському районі м. Києва (нада лі - відповідач).

В період з 14.07.2011р. по 27.07.2011р. Держа вною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Киє ва проводилась документальн а позапланова виїзна перевір ка ТОВ «Експо-Плюс»стосовн о взаємовідносин позивача з TOB КФ «Престиж-Трейд»(код ЄДРП ОУ 34645092), TOB «КФ «Аккона-Плюс»(код ЄДРПОУ 34587020), TOB «Сітілайн»(код ЄД РПОУ 32445867), TOB «Універсалсервіс-Л ТД» (код ЄДРПОУ 33921977), TOB «Фагот»(к од ЄДРПОУ 31608110), TOB «Ксоракс»(код Є ДРПОУ 35912189), ПП «Нота Плюс»(код Є ДРПОУ 33401459), TOB «Аверт-Сейл»(код ЄД РПОУ 34587057), TOB КФ «Універсал-Трейд »(код ЄДРПОУ 34585725), TOB «Стройбудма стер»(код ЄДРПОУ 34809090), TOB «Матрік с-Люкс»(код ЄДРПОУ 36060216) , TOB ФК «Фа гот»(код ЄДРПОУ 32049508), ЗАТ «МПК»( код ЄДРПОУ 32668301), ПП «Урай»(код Є ДРПОУ 33880370), ПП «ТЕК»(код ЄДРПОУ 33493230), TOB «Клондайк»(код ЄДРПОУ 321137 82), TOB «Сільва та Гавана Груп »(код ЄДРПОУ 34881621), TOB «Укрспецстр ой-СК»(код ЄДРПОУ 33922001), ПП «Афін а Інтернешнл»(код ЄДРПОУ 31156055) т а TOB «Будівельно-монтажне упра вління-025»(код ЄДРПОУ 35316968) за пер іод з 01.01.2007 р. по 31.12.2009 р., про що скл адено Акт №363/1 23-70-35509577 від 29.07.2011р .

Перевіркою встановлено по рушення п.п.5.3.9. п.5.3. ст.5 Закону У країни «Про оподаткування пр ибутку підприємств»№334/94-ВР ві д 28.12.1994 року із змінами і доповн еннями, п.п.139.1.9, п.139.1. ст.139 Податков ого кодексу України від 02.12.2010 ро ку №2755-VI зі змінами та доповнен нями, а також п.п.7.4.1, п.п. 7.4.5. п.7.4. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997р. із змінами та доповненн ями.

У вказаному Акті відпов ідач прийшов до висновку, що п озивачем занижено податок на прибуток за перевіряє м ий період у загальній сумі 173 60 5,00 грн., а саме по періодах: ІІІ к в. 2008 року у сумі 150 452,00 грн.; IV кв. 2008 ро ку у сумі 9 483,00 грн.; ІІ кв. 2009 року у сумі 13 670,00 грн., завищено пози вачем залишок від'ємного зна чення, який після бюджетно го відшкодування включаєтьс я до складу податкового кред иту наступного податкового п еріоду (р.26 Декларації ПДВ) у су мі 136 256,00 грн., а саме по періодах: у квітні 2008 року у сумі 42,00 грн.; у травні 2008 року у сумі 50 303,00 грн.; у червні 2008 року у сумі 12 464,00 грн.; у липні 2008 року у сумі 45 243,00 грн.; у с ерпні 2008 року 5 051,00 грн.; у грудні 20 08 року у сумі 9 483,00 грн.; у червні 200 9 року у сумі 13 670,00 грн., а також занижено суму ПДВ, яка під лягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточ ного звітного періоду (р. 27 Дек ларації з ПДВ) на загальну сум у 49 813,00 грн., а саме: за квітень 2008 р оку у розмірі 49 813,00 грн.

10.08.2011р. Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва прийнято пода ткове повідомлення-рішення № 00001322307, яким позивачу визначено податкове зобов' язання по п одатку на прибуток в розмірі 173 605,00 грн. за основним платежем та 43 401,25 грн. штрафних (фінансов их) санкцій, а всього у загальн ій сумі 217 006,25 грн.

В Акті перевірки, відпо відачем зроблені висновки що до нікчемності правочинів по зивача, укладених з TOB «Будіве льно-монтажне управління-025»т а TOB «Клондайк», мотивуючи це т им, що у вказаних підприємств ах відсутні адміністративно -господарські можливості на виконання господарських зоб ов'язань та відсутні фактичн і дії, спрямовані на виконанн я господарських зобов'язань, що свідчить про відсутність наміру на створення правови х наслідків, які обумовлювал ись цими правочинами.

З матеріалів справи вбачає ться, що 05.08.2011р. позивачем подан о до ДПІ у Голосіївському рай оні м. Києва заперечення на Акт про результати докумен тальної позапланової виїзно ї перевірки ТОВ «Експо-Плюс» №363/1-23-70-35509577 від 29.07.2011р. (вих. №05/01), в яких позивач, посилаючись на безп ідставність та необґрунтова ність складеного відповідач ем акту, просив відмінити дан ий акт.

10.08.2011р. ДПІ у Голосіївському р айоні м. Києва надіслано на ад ресу позивача відповідь на з аперечення (вих. №13040/10/23-704 «Про ре зультати розгляду заперечен ня від 05.08.2011р. №05/01 до акту від 29.07.2011р . №363/1-23-70-35509577.

За результатами розгляду з аперечення позивача відпові дачем вирішено висновки Ак ту від 29.07.2011р. №363/1-23-70-35509577 документ альної позапланової виїзної перевірки Товариства з обме женою відповідальністю «Екс по-Плюс»залишити без змін.

Судом встановлено, що 07 квіт ня 2008 року між ТОВ «Експо-Плюс» (Замовник) та ТОВ «Будівельно -монтажне управління-025»(Викон авець) укладено Договір №1 на в иконання робіт., а також додат ок №1 від 14.04.2008р., додаток №2 від 27.05.2 008р., додаток №3 від 23.07.2008р., додаток №5 від 03.12.2008р. до зазначеного вищ е Договору, на виконання яких були підписані акти прийман ня-передачі робіт №ОУ-1512/5 від 19.1 2.2208р., №ОУ-2308/7 від 27.08.2008р., №ОУ-1803/8 від 09.0 7.2008р., №ОУ-1803/10 від 09.07.2008р.

Під час проведення перевір ки відповідачем зроблено вис новок, викладений в акті пере вірки (на стор.5-6) про те, що пози вачем віднесено до складу ва лових витрат вартість отрима них від TOB «Будівельно-монтажн е управління-025»товарів та пос луг позивачем у загальній су мі 799 673,27 грн., а також вартість от риманих від ТОВ «Клондайк»то вару на суму у розмірі 68350 грн.

Позивач дану обставину зап еречив та стверджує, що вказа ні витрати не були віднесені підприємством до валових ви трат.

Під час розгляду справи, суд ом було встановлено та підтв ерджено відповідними доказа ми, а саме деклараціями з под атку на прибуток підприємств за ІІІ - ІV квартали 2008 року та ІІ квартал 2009 року та іншими до кументами, що позивачем вказ ані вище суми не відносились до валових витрат. Зазначену обставину підтвердив інспек тор, яким було проведено пере вірку, під час надання поясне нь у судовому засіданні.

З огляду на це, відсутні під стави для донарахування пози вачу податкового зобов' яза ння з податку на прибуток в су мі 173 605,00 грн. та як наслідок нара хування штрафних санкцій на ці зобов' язання у сумі 43 401,25 гр н.

Враховуючи наведені обста вини позовні вимоги підлягаю ть задоволенню.

Відповідно до частини дру гої статті 19 Конституції Укра їни органи державної влади т а органи місцевого самовряду вання, їх посадові особи зобо в' язані діяти лише на підст аві, в межах повноважень та у с посіб, що передбачені Консти туцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС Ук раїни кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та зап еречення, крім випадків, вста новлених статтею 72 цього Коде ксу.

Враховуючи вищенаведене, с уд прийшов до висновку, що поз овні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задо воленню.

Керуючись ст.ст. 69, 70 71, 158-163,167 КАС У країни, Окружний адміністрат ивний суд м. Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративн ий позов задовольнити у повн ому обсязі.

2. Визнати протиправ ним та скасувати прийняте Де ржавною податковою інспекці єю у Голосіївському районі м . Києва податкове рішення-пов ідомлення №00001322307 від 10.08.2011 року.

Постанова набуває зако нної сили в порядку статті 254 К одексу адміністративного су дочинства України.

Постанова може бути оскар жена до суду апеляційної інс танції за правилами, встанов леними статтями 185-187 Кодексу ад міністративного судочинств а України.

Суддя І.В. Смолій

Дата ухвалення рішення 28.12.2011
Оприлюднено 27.02.2012

Судовий реєстр по справі 2а-13669/11/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.09.2013 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.12.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.09.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-13669/11/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону