ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 2-747/12

У Х В А Л А

"14" березня 2012 р. Печерс ький районний суд м. Києва в ск ладі:

головуючого

при секретарі Топал А.І.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві заяву позива чки ОСОБА_1 про забезпечен ня позову,

В С Т А Н О В И В:

1.03.2012 р. позивачка ОСОБ А_1 звернулася до суду із вим огами до ОСОБА_2 про розір вання шлюбу та поділ майна по дружжя. Свою заяву позивачка ОСОБА_1 обґрунтовує тим, щ о за час перебування у шлюбі і з ОСОБА_2 ними набуто наст упне майно: АДРЕСА_1 автом обіль Mazerati “Granturismo”, 2008 р.випуску, д.з н.НОМЕР_1, автомобіль Porsche Cayenne Turbo, 2007 р.випуску, д.зн.НОМЕР_2. К рім того, за рахунок спільног о майна подружжя відповідач ОСОБА_2 здійснив вклади до статутних фондів господарсь ких товариств та став учасни ком наступних юридичних осіб : ТОВ “Харчова ароматика” (іде нтифікаційний код 32851328, зареєс тровано 11.10.2002 р., місцезнаходжен ня: м. Київ, вул. І.Мазепи, 3-Б, кв .197), розмір частки ОСОБА_2 - 100%; ТОВ “Центр лабораторних досліджень” (ідентифікаційн ий код 32207592, зареєстровано 11.10.2002 р ., місцезнаходження: м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, кв.43), р озмір частки ОСОБА_2 - 87%. 23. 01.2008 р. ТОВ “Центр лабораторних досліджень” було реорганізо вано шляхом приєднання до ТО В “Євролаб”; ТОВ “Сіті Інвест Сервіс” (ідентифікаційний к од 32249779, зареєстровано 10.12.2002 р., міс цезнаходження: Київська обл. , м. Бориспіль, вул. Київський ш лях, 71-А/1), розмір частки ОСОБА _2 - 99,1%; ТОВ “Євролаб” (іденти фікаційний код 33103356, зареєстро вано 7.10.2004 р., місцезнаходження: Київська обл., м. Бориспіль, ву л. Київський шлях, 71-А/1), розмір ч астки ОСОБА_2 - 89%. ТОВ “Євр олаб” є засновником ТОВ “Євр олаб Продакшн” (ідентифікаці йний код 37100702, зареєстровано 27.10.2 010 р., місцезнаходження: м. Киї в, вул. Кропивницького, 18, кв.34 ); ТОВ “Нова авіація України” ( (ідентифікаційний код 3282762, зар еєстровано 17.02.2004 р., місцезнаход ження: м. Київ, вул. Кропивниц ького, 18, кв.34), розмір частки ОСОБА_2 - 60%. Їй відомо, що для здійснення основного виду д іяльності - авіаційні нерег улярні пасажирські перевезе ння за вказаним товариством були зареєстровані літальні засоби: легкий літак SR 22 Cirrus (дата виготовлення квітень 2007 р., зав одський №2440, д.зн.UR-CHGC, аеродром ЗП М “Наливайлівка”) та легкий л ітак Aguila АТ01 (дата виготовлення 9.12.2003 р., заводський №АТ01-118, д.зн.UR-ACLC , аеродром базування “Налива йлівка”); ТОВ “А.І. і В.К.” (ідент ифікаційний код 35572759, зареєстр овано 28.11.2007 р., місцезнаходження : м. Київ, вул. Кіквідзе, 18), розмір частки ОСОБА_2 - 50%. Все вищ езазначене майно позивачка н а даний час оцінює в 629000000 грн. та просить постановити рішення , яким шлюб із відповідачем ро зірвати, поділити спільне ма йно подружжя: АДРЕСА_1 авт омобіль Mazerati “Granturismo”, 2008 р.випуску, д .зн.НОМЕР_1, автомобіль Porsche Cay enne Turbo, 2007 р.випуску, д.зн.НОМЕР_2 , корпоративні права в ТОВ “Ха рчова ароматика” (ЄДРПОУ 32851328), Т ОВ “Сіті Інвест Сервіс” (ЄДРП ОУ 32249779), ТОВ “Євролаб” (ЄДРПОУ 3310 3356), ТОВ “Євролаб Продакшн” (ЄДР ПОУ 37100702), ТОВ “Нова авіація Укра їни” (ЄДРПОУ 328272), ТОВ “А.І. і В.К.” (ЄДРПОУ 35572759) шляхом стягнення з ОСОБА_2 грошової компенса ції вартості Ѕ частки у праві спільної сумісної власності на майно в розмірі 314500000 грн.

1.03.2012 р. позивачка ОСОБА_1 в порядку ст.151 ЦПК України пода ла заяву про забезпечення по зову, просить накласти арешт на зазначені вище квартиру, а втомобілі, заборонити держав ним реєстраторам Печерської районної в м. Києві держадмін істрації, державним реєстрат орам виконавчого комітету Бо риспільської міської ради Ки ївської області, будь-яким ін шим державним реєстраторам, в яких можуть знаходитись ре єстраційні справи перелічен их нижче юридичних осіб, а так ож будь-яким іншим особам зді йснювати будь-які реєстрацій ні дії щодо: ТОВ “Харчова аром атика” (ідентифікаційний код 32851328, місцезнаходження: м. Киї в, вул. І.Мазепи, 3-Б, кв.197), ТОВ “С іті Інвест Сервіс” (ідентифі каційний код 32249779, місцезнаход ження: Київська обл., м. Борисп іль, вул. Київський шлях, 71-А/1), ТО В “Євролаб” (ідентифікаційни й код 33103356, місцезнаходження: Ки ївська обл., м. Бориспіль, вул. К иївський шлях, 71-А/1), ТОВ “Єврол аб Продакшн” (ідентифікаційн ий код 37100702, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кропивницького, 18, кв.34); ТОВ “Нова авіація Укра їни” ((ідентифікаційний код 328 2762, місцезнаходження: м. Київ , вул. Кропивницького, 18, кв.34), Т ОВ “А.І. і В.К.” (ідентифікаційн ий код 35572759, місцезнаходження: м . Київ, вул. Кіквідзе, 18).

Ухвалою Печерського район ного суду м. Києва від 14.03.2012 р. від крито провадження у справі з а позовом ОСОБА_1 до ОСОБ А_2, треті особи: ТОВ “Харчова ароматика”, ТОВ “Центр лабор аторних досліджень”, ТОВ “Сі ті Інвест Сервіс”, ТОВ “Єврол аб”, ТОВ “Євролаб Продакшн”, Т ОВ “Нова авіація України”, ТО В “А.І. і В.К.”, про розірвання шл юбу та поділ майна подружжя.

Відповідно до ст.151 ЦПК Украї ни суд за заявою осіб, які бер уть участь у справі, може вжит и заходи забезпечення позову . Забезпечення позову допуск ається на будь-якій стадії ро згляду справи.

Відповідно до п.1,2 ч.1 ст.152 ЦПК У країни позов забезпечується накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належат ь відповідачеві і знаходятьс я у нього або в інших осіб; заб ороною вчиняти певні дії.

Відповідно до ч.1 ст.153 ЦПК Укр аїни заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебува є справа, в день її надходженн я без повідомлення відповіда ча та інших осіб, які беруть уч асть у справі.

Суд, вивчивши заяву позива чки ОСОБА_1, дослідивши ма теріали цивільної справи, вр аховуючи, що невжиття заході в забезпечення позову може у труднити чи зробити неможлив им виконання рішення суду, вв ажає задовольнити заяву про забезпечення позову. При вир ішенні заяви про забезпеченн я позову суд враховує, що пред метом позову є майно подружж я. Зазначені обставини суд бе ре до уваги як суттєві при вир ішенні питання про наявність підстав для вжиття заходів з абезпечення позову.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст.151-153,209,210 ЦПК Україн и,

У Х В А Л И В:

Заяву позивачки О СОБА_1 про забезпечення поз ову - задовольнити.

Накласти арешт на:

АДРЕСА_1

автомобіль Mazerati “Granturismo”, 2008 р.випу ску, д.зн.НОМЕР_1,

автомобіль Porsche Cayenne Turbo, 2007 р.випус ку, д.зн.НОМЕР_2,

заборонити державним реєс траторам Печерської районно ї в м. Києві держадміністраці ї, державним реєстраторам ви конавчого комітету Бориспіл ьської міської ради Київсько ї області, будь-яким іншим дер жавним реєстраторам, в яких м ожуть знаходитись реєстраці йні справи перелічених нижче юридичних осіб, а також будь-я ким іншим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії що до: ТОВ “Харчова ароматика” (і дентифікаційний код 32851328, місц езнаходження: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3-Б, кв.197), ТОВ “Сіті Інв ест Сервіс” (ідентифікаційни й код 32249779, місцезнаходження: Ки ївська обл., м. Бориспіль, вул. К иївський шлях, 71-А/1), ТОВ “Єврол аб” (ідентифікаційний код 33103356 , місцезнаходження: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київськ ий шлях, 71-А/1), ТОВ “Євролаб Прод акшн” (ідентифікаційний код 37100702, місцезнаходження: м. Киї в, вул. Кропивницького, 18, кв.34 ); ТОВ “Нова авіація України” ( (ідентифікаційний код 3282762, міс цезнаходження: м. Київ, вул. К ропивницького, 18, кв.34), ТОВ “А .І. і В.К.” (ідентифікаційний ко д 35572759, місцезнаходження: м. Київ , вул. Кіквідзе, 18).

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, встанов леному для виконання судових рішень, може бути пред' явле на протягом одного року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п' яти днів з дня от римання копії ухвали.

Суддя

Дата ухвалення рішення 14.03.2012
Оприлюднено 19.03.2012

Судовий реєстр по справі 2-747/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.11.2014 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Рішення від 27.10.2014 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 19.09.2014 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 27.12.2013 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 31.10.2013 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 31.10.2013 Апеляційний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 23.09.2013 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 06.11.2012 Чаплинський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 17.05.2012 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 20.03.2012 Алчевський міський суд Луганської області Цивільне
Ухвала від 14.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 14.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 23.02.2012 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Цивільне
Ухвала від 17.02.2012 Ірпінський міський суд Київської області Цивільне
Ухвала від 27.01.2012 Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська Цивільне
Ухвала від 06.01.2012 Зарічний районний суд м.Сум Цивільне
Ухвала від 20.12.2011 Баранівський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 16.12.2011 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 21.11.2011 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-747/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону