ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2011 р. Справа № 2а/0470/1252/11

Дніпропетровський о кружний адміністративний су д у складі:

головуючого судді Рищенко А. Ю.

розглянувши у порядку пи сьмового провадження адміні стративний позов Прокурора м . Жовті Води Дніпропетровськ ої області в інтересах держа ви в особі Управління Пенсій ного фонду України в м. Жовтих Водах Дніпропетровської обл асті до Відкритого акціонерн ого товариства «АТП-11210» про ст ягнення заборгованості у сум і 40 721, 23 грн., -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2011 року Прокурор м. Жо вті Води Дніпропетровської о бласті в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в м. Жовтих Вода х Дніпропетровської області звернувся до Дніпропетровсь кого окружного адміністрати вного суду з позовом до Відкр итого акціонерного товарист ва «АТП-11210» про стягнення забо ргованості у сумі 40 721, 23 грн.

В обґрунтування своїх позо вних вимог позивач зазначив, що відповідач порушує вимог и чинного законодавства щодо сплати відшкодування фактич них виплат на доставку пенсі й, призначених відповідно до пунктів «б» - «з» ст. 13 Закону У країни «Про пенсійне забезпе чення», тому має заборговані сть у сумі 40 721, 23 грн.

Просить суд стягнути з Відк ритого акціонерного товарис тва «АТП-11210» на користь Управл іння Пенсійного фонду Україн и в м. Жовті Води Дніпропетров ської області заборгованіст ь на загальну суму 40 721, 23 грн.

У судове засідання сторони не з' явились, проте від прок урора, представника позивача та відповідача надійшли кло потання про розгляд справи б ез їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 122 КАС України, о соба, яка бере участь у справі , має право заявити клопотанн я про розгляд справи за її від сутності. Якщо таке клопотан ня заявили всі особи, які беру ть участь у справі, судовий ро згляд справи здійснюється в порядку письмового провадже ння за наявними у справі мате ріалами.

Суд, вивчивши наявні в справ і докази та оцінивши їх у суку пності, вважає необхідним за довольнити позов повністю з наступних підстав.

22.09.1994 року виконавчим комітет ом Жовтоводської міської рад и Дніпропетровської області було здійснено державну реє страцію юридичної особи - В ідкритого акціонерного това риства «АТП-11210», ідентифікаці йний код юридичної особи - 031 13437.

Відповідач зареєстрований в Управлінні Пенсійного фон ду України в м. Жовті Води Дніп ропетровської області за № 0420040158 від 28.12.2000 року.

Відповідно до ч.1 ст. 67 Консти туції України, кожен зобов' язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, вс тановлених законом.

Пунктом 6 ч.2 ст.17 Закону Украї ни «Про загальнообов' язков е державне пенсійне страхува ння» (в редакції чинній на мом ент виникнення правовідноси н між сторонами) та п. 5.1 Інструк ції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внес ків на загальнообов'язкове д ержавне пенсійне страхуванн я до Пенсійного фонду Україн и, затвердженої Постановою п равління Пенсійного фонду Ук раїни 19.12.2003 року № 21-1, зареєстров аною в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року за № 64/8663 перед бачено, що страхувальники зо бов'язані нараховувати, обчи слювати і сплачувати в устан овлені строки та в повному об сязі страхові внески. В силу ч . 3 ст. 18 зазначеного Закону стра хові внески є цільовим загал ьнообов'язковим платежем, як ий справляється на всій тер иторії України в порядку, вст ановленому цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'я зкове державне пенсійне стра хування» (в редакції чинній н а момент виникнення правовід носин між сторонами), страхов і внески обчислюються виключ но в грошовій формі, у тому чис лі з виплат (доходу), що здійсн юються в натуральній формі.

Частиною 6 ст. 20 Закону Україн и «Про загальнообов'язкове д ержавне пенсійне страхуванн я» (в редакції чинній на момен т виникнення правовідносин м іж сторонами), визначено, що ст рахувальники зобов'язані спл ачувати страхові внески, нар аховані за відповідний базов ий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього пері оду. Базовим звітним періодо м для страхувальників є кале ндарний місяць.

Згідно п. 2 Прикінцевих та пе рехідних положень вказаного Закону (в редакції чинній на м омент виникнення правовідно син між сторонами), підприємс тва та організації з коштів, п ризначених на оплату праці в носять до Пенсійного фонду о плату, що покриває фактичні в итрати на виплату і доставку пенсій особам, які отримують пенсії на пільгових умовах з а списками № 1 та № 2 до набуття права на пенсію за віком відп овідно до цього Закону.

Відповідно до пп. «б» - «з» ст . 13 Закону України «Про пенсій не забезпечення» від 05.11.1991 року , на пільгових умовах мають пр аво на пенсію за віком, незале жно від місця останньої робо ти, зокрема:

б) працівники, зайняті повни й робочий день на інших робот ах із шкідливими і важкими ум овами праці, - за списком N 2 виро бництв, робіт, професій, посад і показників, затверджувани м Кабінетом Міністрів Україн и, і за результатами атестаці ї робочих місць:

чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не м енше 25 років, з них не менше 12 ро ків 6 місяців на зазначених ро ботах;

жінки - після досягнення 50 ро ків і при стажі роботи не менш е 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не ме нше половини стажу роботи з ш кідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових ум овах призначаються із зменше нням віку, передбаченого ста ттею 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої ро боти чоловікам і за кожні 2 рок и такої роботи - жінкам;

в) трактористи-машиністи, бе зпосередньо зайняті у виробн ицтві сільськогосподарсько ї продукції в колгоспах, радг оспах, інших підприємствах с ільського господарства, - чол овіки після досягнення 55 рокі в і при загальному стажі робо ти не менше 25 років, з них не мен ше 20 років на зазначеній робот і;

г) жінки, які працюють тракт ористами-машиністами, машині стами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальни х машин, змонтованих на базі т ракторів і екскаваторів, - піс ля досягнення 50 років і при за гальному стажі роботи не мен ше 20 років, з них не менше 15 рокі в на зазначеній роботі;

д) жінки, які працюють доярк ами (операторами машинного д оїння), свинарками-оператора ми в колгоспах, радгоспах, інш их підприємствах сільського господарства, - після досягне ння 50 років і при стажі зазнач еної роботи не менше 20 років з а умови виконання встановлен их норм обслуговування.

Норми обслуговування для ц их цілей встановлюються в по рядку, що визначається Кабін етом Міністрів України;

е) жінки, зайняті протягом п овного сезону на вирощуванні , збиранні та післязбиральні й обробці тютюну,- після досяг нення 50 років і при стажі зазн аченої роботи не менше 20 років ;

є) робітниці текстильного в иробництва, зайняті на верст атах і машинах, - за списком ви робництв і професій, затверд жуваним у порядку, що визнача ється Кабінетом Міністрів Ук раїни, - після досягнення 50 рок ів і при стажі зазначеної роб оти не менше 20 років;

ж) жінки, які працюють у сіль ськогосподарському виробни цтві та виховали п'ятеро і біл ьше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Мі ністрів України;

з) водії міського пасажирсь кого транспорту (автобусів, т ролейбусів, трамваїв) і велик овагових автомобілів, зайнят их у технологічному процесі важких і шкідливих виробницт в:

чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 ро ків, в тому числі на зазначені й роботі не менше 12 років 6 міся ців;

жінки - після досягнення 50 ро ків і при стажі роботи 20 років , в тому числі на зазначеній ро боті не менше 10 років.

Відповідно до Розрахунку с уми зі сплати фактичних випл ат та доставку пенсії за вере сень-листопад 2010 року по Списк у № 1, Списку № 2 (за вислугу рокі в) сума боргу складає 40 721, 23 грн.

При цьому ч. 12 ст. 20 Закону Укра їни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван ня» визначено, що страхові вн ески підлягають сплаті незал ежно від фінансового стану п латника страхових внесків.

Суд, приймаючи до уваги вище викладене, та враховуючи, що н а час розгляду справи сума бо ргу відповідачем не сплачена в добровільному порядку, від повідних доказів сплати борг у відповідачем під час судов ого розгляду справи не надан о, дійшов висновку, що позов пі длягає задоволенню повністю .

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 10, 12, 60, 86, 160, 161, 163 КАС Ук раїни суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний поз ов Прокурора м. Жовті Води Дні пропетровської області в інт ересах держави в особі Управ ління Пенсійного фонду Украї ни в м. Жовтих Водах Дніпропет ровської області до Відкрито го акціонерного товариства « АТП-11210» про стягнення заборго ваності у сумі 40 721, 23 грн. - задово льнити повністю.

Стягнути з Відкритого акці онерного товариства «АТП-11210» (вул. Під' їзна, буд. 1, м. Жовті В оди, Дніпропетровської облас ті, 52200, код ЄДРПОУ - 03113437, р/р 26002301120350, філія ВАТ КБ «Надра», МФО - 30601 6) на користь Управління Пенсі йного фонду України в м. Жовти х Водах Дніпропетровської об ласті (вул. Паркова, 8, м. Жовті В оди, Дніпропетровської облас ті, 52206, р/р 2560730142103 Жовтоводсько-П' ятихатське ВОБ № 7787, код ОКПО - 24604139, МФО - 306135) заборгованість н а суму 40 721 (сорок тисяч сімсот д вадцять одна) грн. 23 грн.

Постанова суду набирає зак онної сили після закінчення строку подання апеляційної с карги.

Постанова суду може бути ос каржена до Дніпропетровсько го апеляційного адміністрат ивного суду шляхом подачі ап еляційної скарги через Дніпр опетровський окружний адмін істративний суд протягом дес яти днів з дня її проголошенн я. У разі відкладення виготов лення постанови в повному об сязі, а також прийняття поста нови у письмовому провадженн і апеляційна скарга подаєтьс я протягом десяти днів з дня о тримання копії постанови. Як що суб' єкт владних повноваж ень у випадках та порядку, пер едбачених частиною четверто ю статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови су ду безпосередньо в суді, то де сятиденний строк на апеляцій не оскарження постанови суду обчислюється з наступного д ня після закінчення п' ятиде нного строку з моменту отрим ання суб' єктом владних повн оважень повідомлення про мож ливість отримання копії пост анови.

Суддя

А. Ю. Рищенко

Дата ухвалення рішення 23.12.2011
Зареєстровано 21.03.2012
Оприлюднено 21.03.2012

Судовий реєстр по справі 2а/0470/1252/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2011 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.12.2011 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.06.2011 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.02.2011 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону