ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2012 р. Справа № 5010/221/2012-П-20/5 Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

Судді Кобецької С.М.

При секретарі Доцяк О.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом: Прокурора м.Коломия, площа Відродження, 1, м.Коломия,

Івано-Франківська область, 78200, в інтересах держави, в особі:

Комунального підприємства "Коломияводоканал",

вул.Шевченка,3, с.Шепарівці, Коломийський район,

Івано-Франківська область, 78249;

до відповідача: Малого приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Газовик",

вул.Лисенка,15, м.Коломия, Івано-Франківська область,78200;

про: стягнення заборгованості в сумі 4 086,79грн.

За участю представників сторін:

Від прокурора: Савчук Л.Є. - прокурор відділу представництва інтересів громадян і держави в судах, (посвідчення №101 від 06.06.07р.);

Від позивача: ОСОБА_1, (довіреність № 52 від 16.02.12р.);

Від відповідача: не з'явились.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор м.Коломия в інтересах держави, в особі Комунального підприємства "Коломияводоканал" звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом, в якому просить суд, стягнути з Малого приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Газовик", заборгованість в сумі 4 469,46грн., з яких: 4 086,79грн.- основний борг, 382,67грн. - пеня.

Представник позивача в судовому засіданні, використовуючи своє право надане йому ст.22 Господарського процесуального кодексу України, подав суду клопотання № 2688/2012-с вх від 19.04.12р., в якому просить суд, зменшити позовні вимоги в частині стягнення 382,67грн. - пені, просить суд, стягнути з відповідача 4 086,79грн. - основного боргу. Прокурор не заперечив проти поданого клопотання.

Враховуючи правила ст.22 Господарського процесуального кодексу України, згідно яких позивач, до прийняття рішення по справі, має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, суд розглянув спір відповідно до зменшених позовних вимог, враховуючи, що ця дія не суперечить нормам чинного законодавства та не порушує чиї - небудь права та охоронювані законом інтереси.

При цьому, суд бере до уваги п.3.10. Постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.012.11р., п.14 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання порушені у доповідних записках про роботу господарських судів України у 2009р. щодо застосування норм господарського процесуального кодексу України" від 29.06.10р. №01-08/369, в яких зазначено, що в разі зменшення позовних вимог, якщо його прийнято господарським судом, має місце нова ціна позову, виходячи з якої вирішується спір. При цьому, будь-які підстави припинення провадження у справі, в частині зменшення позовних вимог, у господарського суду відсутні.

В судовому засіданні прокурор та представник позивача підтримав позовні вимоги (зменшені) вказуючи при цьому на:

- укладення між сторонами Договору на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію №176 від 01.12.03р., згідно умов якого, Водоканал/позивач надав Абоненту/відповідачу послуги водопостачання та водовідведення, обумовлені Договором, що підтверджують рахунки за воду та водовідведення;

- неналежне виконання відповідачем умов Договору, зокрема п.2.2.2., який встановлює порядок розрахунків між сторонами, внаслідок чого, утворилась заборгованість в сумі 4 086,79грн. ;

- звернення до відповідача з вимогою №7 від 17.02.12р., про погашення заборгованості;

- ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України.

Представник відповідача в судові засідання жодного разу не з"явився, про причини неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення від 03.04.12р. Будь-яких заперечень в спростування заявлених позовних вимог, відповідач суду не подав.

За таких обставин, згідно ст.75 Господарського процесуального кодексу України та ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи той факт, що у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити у відсутності представника відповідача за матеріалами справи, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності всі докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи вимоги чинного законодавства, суд встановив наступне.

Між Комунальним підприємством "Коломияводоканал" (Водоканал/позивач) та Малим приватним підприємством будівельно - монтажною фірмою "Газовик" (Абонент/відповідач) укладено Договір на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію №176 від 01.12.03р.

Згідно п.1.1. Договору, Водоканал зобов"язується надавати Абоненту послуги водопостачання та водовідведення, а Абонент зобов"язується своєчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах цього Договору.

Водоканал зобов"язується щомісячно в присутності представника Абонента знімати покази водомірів, встановлених на водопровідних вводах абонента і до 10 числа поточного місяця подавати рахунок за водоспоживання та водовідведення в даному місяці по діючих тарифах (п.2.1.2. Договору).

Відповідно до п. 2.2.2. Договору, Абонент зобов"язується до 20 числа поточного місяця перерахувати на рахунок Водоканалу плановий платіж в розмірі 50% від вартості води та стоків по цінах діючих в поточному місяці з проведенням остаточного розрахунку до 25 числа розрахункового місяця. Абонент сплачує Водоканалу плату в десятиденний термін після одержання рахунку.

На виконання умов договірних відносин, Водоканал/позивач надав Абоненту/відповідачу послуги з водопостачання та водовідведення, обумовлені Договором, що підтверджують рахунки за воду та водовідведення (а.с.8-10).

Однак, в порушення умов Договору, зокрема п.2.2.2, відповідач не розрахувався за надані позивачем послуги за водопостачання та водовідведення і як наслідок виникла заборгованість, що складає 4 086,79грн.

17.02.12р. позивач звертався до відповідача з вимогою №7 про погашення заборгованості. Однак дана вимога залишилась без належного реагування з боку відповідача.

Наявність заборгованості за надані позивачем послуги з водопостачання та водовідведення, визначено самим відповідачем у підписаному сторонами акті звірки взаємних розрахунків від 13.03.12р.(а.с.24).

Позивачем доведено перед судом факт наявності у відповідача боргу за водопостачання та водовідведення в сумі 4 086,79грн. (розрахунок міститься в матеріалах справи).

Станом на 19.04.2012р., в матеріалах справи відсутні відомості, які підтвердили б сплату вище зазначеної заборгованості.

Договір на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію №176 від 01.12.03р., укладений між сторонами в межах чинного законодавства України - є правомірним, оскільки його недійсність прямо не встановлена законом та він не визнаний судом недійсним (ст.204 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч.1 ст.903 ЦК України).

У відповідності до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов"язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України).

Як вказує частина 1статті 527 Цивільного кодексу України, боржник зобов"язаний виконати свій обов"язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов"язання чи звичаїв ділового обороту.

Нормою ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Більше того, як вказує ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов"язковим для виконання сторонами.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

З огляду на вимоги ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Позивачем доведено обставини, на які він посилався, як на підставу своїх вимог. Відповідач в судові засідання не з"явився, позовні вимоги не спростував.

Отже, вимога позивача про стягнення з відповідача 4 086,79грн.- заборгованості, обґрунтована, документально підтверджена, а відтак правомірна та така, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи приписи ст.49 Господарського процесуального кодексу України, судові

витрати покласти на відповідача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 204, 509, 526, 527, 530, 629, 901,903 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 34, 49, 75, 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Прокурора м.Коломия, площа Відродження, 1, м.Коломия, Івано-Франківська область, 78200, в інтересах держави, в особі: Комунального підприємства "Коломияводоканал", вул.Шевченка,3, с.Шепарівці, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78249, до відповідача: Малого приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Газовик", вул.Лисенка,15, м.Коломия, Івано-Франківська область,78200, про: стягнення заборгованості в сумі 4 086,79грн. - задовольнити.

Стягнути з Малого приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Газовик", вул.Лисенка,15, м.Коломия, Івано-Франківська область,78200 (код 13659189) на користь Комунального підприємства "Коломияводоканал", вул.Шевченка,3, с.Шепарівці, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78249 (код 03361649) - 4 086,79грн. (чотири тисячі вісімдесят шість грн. 79коп.) - заборгованості.

Стягнути з Малого приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Газовик", вул.Лисенка,15, м.Коломия, Івано-Франківська область,78200 (код 13659189) в Доход державного бюджету України (31219206783002 - судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050), за кодом класифікації доходів бюджету 22030001, отримувач - УДКСУ у м.Івано - Франківську) - 1 609,50грн. (одну тисячу шістсот дев"ять грн. 50коп.) - судового збору.

Видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя С.Кобецька

Повне рішення складено 23.04.2012р.

Дата ухвалення рішення 19.04.2012
Зареєстровано 24.04.2012
Оприлюднено 24.04.2012

Судовий реєстр по справі 5010/221/2012-п-20/5

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.04.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.03.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.03.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.02.2012 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону