ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-10/13777-2012 15.01.13

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Студія « 1+1»

у формі Товариства з обмеженою відповідальністю

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оранта»

про стягнення грошових коштів

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Чемерис М.С.

У засіданні брали участь:

від позивача: Пейкрішвілі М.Ш. (представник за довіреністю);

від відповідача: не з'явилися.

В судовому засіданні 15 січня 2013 року, відповідно до положень ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

СУТЬ СПОРУ:

04 жовтня 2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Студія « 1+1» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (позивач) подало до канцелярії Господарського суду міста Києва на розгляд судом позовну заяву б/н від 03.10.2012р. в якій викладені позовні вимоги про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Оранта» (відповідач) заборгованості за договором про розповсюдження реклами № АС-70 від 25 січня 2010 року в сумі 91 346,21 грн. з них основного боргу - 78 448,50 грн. (сімдесят вісім тисяч чотириста сорок вісім гривень 50 копійок), втрат від інфляції - 6 981,92 грн. (шість тисяч дев'ятсот вісімдесят одна гривня 92 копійки) та пені - 5 915,79 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 79 копійок).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач своїх обов'язків за договором про розповсюдження реклами № АС-70 від 25 січня 2010 року належним чином не виконав, зокрема, не сплатив в повному обсязі грошових коштів за надані йому позивачем послуги, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, участь свого представника в судові засідання не забезпечував. Про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності з положеннями п. 3.6 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України» від 18.09.97р. особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Пунктом 11 «Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. (2.04.2009р.)» передбачено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2012 року прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження по справі, розгляд справи призначено на 08.11.2012 року.

Розпорядженням від 08.11.2012р. голови Господарського суду міста Києва передано справу № 5011-10/13777-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Студія « 1+1» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оранта» про стягнення грошових коштів для розгляду судді Морозову С.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2012 року призначено розгляд справи на 29.11.2012 року о 12:30.

Розпорядженням від 29.11.2012р. голови Господарського суду міста Києва передано справу № 5011-10/13777-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Студія « 1+1» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оранта» про стягнення грошових коштів для розгляду судді Коткову О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2012 року справу № 5011-10/13777-2012 судом прийнято до провадження, ухвалено розглядати вказану справу в судовому засіданні призначеному на 29.11.2012 року на 12:30.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2012 року відкладено розгляд справи до 15.01.2013 року.

Клопотання щодо фіксації судового процесу учасниками процесу не заявлялось, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81 1 Господарського процесуального кодексу України.

У відповідності до підпункту 3.6 пункту 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України» (з подальшими змінами) у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зважаючи на достатність в матеріалах справи доказів, необхідних для повного та об'єктивного вирішення справи, розгляд справи відбувався з урахуванням положень ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2010 року між позивачем (надалі - Студія або Рекламіст або Виконавець) та відповідачем (далі по тексту - Рекламодавець або Довіритель або Замовник) (разом - сторони) було укладено договір про розповсюдження реклами № АС-70 (належним чином засвідчена копія договору міститься в матеріалах справи, надалі - Договір або Договір послуг), згідно умов п. 2.1. якого на умовах та в порядку, передбачених Договором та Додатками до нього, Студія на замовлення Рекламодавця надає йому за плату Рекламні Послуги.

Позивач зазначає, що на виконання умов Договору Виконавець надав Замовнику узгоджені сторонами в Договорі послуги на суму - 98 448,50 грн., однак, Замовник, послуги оплатив лише частково, зокрема в розмірі - 20 000,00 грн., внаслідок чого у відповідача, за розрахунками позивача, утворилась заборгованість за Договором в сумі 78 448,50 грн., тобто 98 448,50 грн. - 20 000,00 грн.

Окрім цього, позивач просить суд стягнути з відповідача санкції за невиконання умов Договору щодо оплати послуг.

Оцінивши в нарадчій кімнаті наявні в матеріалах справи документи та докази, господарський суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

У відповідності до статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Як вже було встановлено судом, 25 січня 2010 року між сторонами укладено договір про розповсюдження реклами № АС-70 відповідно до п. 2.1. якого на умовах та в порядку, передбачених Договором та Додатками до нього, Студія на замовлення Рекламодавця надає йому за плату Рекламні Послуги.

З матеріалів справи вбачається, що в підтвердження надання Виконавцем послуг за Договором та отримання їх Замовником між сторонами було складено Акти здачі-прийому виконаних робіт на загальну суму 98 448,50 грн. (належним чином засвідчені копії актів містяться в матеріалах справи).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про підтвердження та доведеність позивачем факту надання Виконавцем Замовнику послуг за Договором на відповідну суму.

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 статті 903 Цивільного кодексу України визначено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно п. 4.4. Договору оплата Рекламних Послуг здійснюється Рекламодавцем шляхом попередньої оплати, на підставі рахунків, що їх виставляє Студія, та в строки, зазначені у таких рахунках. Дата виставлення рахунку є датою вимоги за Договором.

Позивач виставив відповідачу на оплату рахунок № АС-70/1 від 25.01.2010р., що випливає з Актів здачі-прийому виконаних робіт (копія рахунку в справі).

З матеріалів слідує, що в оплату послуг за Договором відповідач перерахував на користь відповідача суму коштів в розмірі 20 000,00 грн., що підтверджується банківською випискою (копія виписки міститься в справі).

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України). Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 05.10.2012р., 08.11.2012р. та 29.11.2012р. відповідача було зобов'язано надати суду відзив на позов, докази на підтвердження відповідних заперечень, контррозрахунок суми заявленої до стягнення.

Всупереч вимогам вказаних ухвал контррозрахунку заявлених до стягнення сум відповідач до суду не надав та не надіслав.

З урахуванням викладеного, зважаючи на відсутність в матеріалах справи контррозрахунку відповідача, а також те, що доказів оплати послуг за Договором згідно рахунку № АС-70/1 від 25.01.2010р. у більшому розмірі, аніж вказано позивачем в позовній заяві, станом на січень 2013 року, до суду не представлено, суд дійшов висновку, що обґрунтованими є позовні вимоги Виконавця про стягнення з Замовника боргу за Договором по оплаті послуг в розмірі 78 448,50 грн. з розрахунку 98 448,50 грн. (сума послу згідно актів) - 20 000,00 грн. (частково оплачені послуги).

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

З пункту 5.3. Договору випливає, що у разі невиконання (неналежного виконання) Рекламодавцем зобов'язань, передбачених пунктами 3.1, 4.4, 4.6. Договору, внаслідок чого Студія буде позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором, Студія не несе відповідальності за можливі збитки Рекламодавця, завдані таким невиконанням нею своїх зобов'язань. При цьому у разі прострочення виконання Рекламодавцем зобов'язань, передбачених пунктами 3.1.3, 4.4, 4.6. Договору, Рекламодавець сплачує Студії пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

У відповідності до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

За ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Частиною 2 ст. 551 Цивільного кодексу України визначено, що якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Статтею 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» передбечено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Статтею 3 Закону передбачено, що розмір пені, передбачений статтею 1 цього

Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Таким чином розмір пені, що обчислюється від суми простроченого платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

У відповідності до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи відсутність в матеріалах справи контррозрахунку відповідача, обґрунтованими та доведеними є вимоги про стягнення 5 915,79 грн. пені.

Пунктом 5.1. Договору встановлено, що за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та Договором.

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи відсутність в матеріалах справи контррозрахунку відповідача, обґрунтованими є заявлені позивачем вимоги про стягнення з відповідача 6 981,92 грн. втрат від інфляції.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи все вищевикладене, позовні вимоги є доведеними та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору в сумі 1 826,92 грн. відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Оранта» (ідентифікаційний код: 23530456, адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 16), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Студія « 1+1» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код: 23729809, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 7/11), на будь-який рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання рішення суду, грошові кошти: основного боргу - 78 448,50 грн. (сімдесят вісім тисяч чотириста сорок вісім гривень 50 копійок), втрат від інфляції - 6 981,92 грн. (шість тисяч дев'ятсот вісімдесят одна гривня 92 копійки), пені - 5 915,79 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 79 копійок) та судові витрати - 1 826,92 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять шість гривень 92 копійки). Видати наказ.

Копію даного рішення направити відповідачу у справі № 5011-10/13777-2012.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 21.01.2013р.

Суддя О.В. Котков

Дата ухвалення рішення 15.01.2013
Зареєстровано 24.01.2013
Оприлюднено 24.01.2013

Судовий реєстр по справі 5011-10/13777-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.01.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.10.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону