ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

22 жовтня 2013 року 13:16 № 826/16590/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Мазур А.С., при секретарі судового засідання Хильницькій В.О., за участю представника заявника Ціленка В.О., розглянувши у судовому засіданні

подання доДержавної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ТОВ «Інформаційна служба Світу» пропідтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві звернулася до суду з поданням про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна ТОВ «Інформаційна служба Світу». Вимоги обґрунтовує тим, що на підставі п.п.78.1.4 п.78.1 ст. 78 ПК України виписано наказ від 07.10.2013 року №949 на проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Інформаційна служба Світу» з 15.10.2013 року тривалістю 5 робочих днів. Осіб, що мали здійснювати перевірку, не було допущено до перевірки, документів, пов'язаних зі сплатою та обчисленням податків та зборів не надано, про що складено акт про недопуск до проведення документальної позапланової виїзної перевірки, у зв'язку з чим було застосовано адміністративний арешт майна платника податків.

Представник заявника у судовому засіданні подання підтримав, надав пояснення аналогічні, викладеним у поданні.

Представник відповідача в судове засідання 22 жовтня 2013 року не з'явився, номер телефону, зазначений згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як контактний телефон юридичної особи, не обслуговується. Відповідно до частини першої статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України відповідач є таким, що належним чином повідомлений про час і місце судового засідання.

Згідно частини восьмої статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд подання відбувається за участю органу державної податкової служби, митного органу, що його вніс, та платника податків, стосовно якого його внесено. Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується подання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, суд приходить до наступних висновків.

ТОВ «Інформаційна служба світу» (код ЄДРПОУ 31283122) як платник податків перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Заявником 15 жовтня 2013 року складено акт про не допуск до перевірки №571/2207 від 15.10.2013 року.

З наявних у матеріалах справи документів, вбачається, що 07 жовтня 2013 року заявником винесено наказ №949, яким передбачено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Інформаційна служба Світу» з питань дотримання вимог податкового законодавства з ПДВ тривалістю 5 робочих днів з 14.10.2013 року, у якому підставами для проведення перевірки зазначено пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, пп. 75.1.2 п. 75.1 ст.75, пп.78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України, а 15.10.2013 року - направлення на перевірку № 941/2207, №942/2207 у яких зазначено, що метою проведення перевірки є здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів, контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

У зв'язку з відмовою платника податків у допуску службових осіб заявника до проведення перевірки, 16 жовтня 2013 року законним представником заявника прийнято рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків, а саме: застосування умовного адміністративного арешту майна платника податків.

Суд погоджується з позицією заявника щодо необхідності застосування адміністративного арешту майна платника податків, виходячи з аналізу наявних у матеріалах справи документів та наступних обставин.

Так, згідно з п. 81.2 ст. 81, абзацу 1 п. 87.1, п. 87.2 ст. 87, п. 94.1, підпункту 94.2.3 п. 94.2, абзацом 2 п. 94.5, п. 94.6, п. 94.10 ст. 94 ПК України, у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

Джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин: платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу.

Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного контролюючого органу на здійснення платником податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником контролюючого органу, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення.

Керівник контролюючого органу (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків, яке надсилається: платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна; іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду.

Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника контролюючого органу (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом.

Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено). У цих випадках таке майно перебуває під режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законом для визнання його безхазяйним, або у разі якщо майно є таким, що швидко псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається законодавством з питань поводження з безхазяйним майном.

Строк, визначений цим пунктом, не включає добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.

Таким чином, враховуючи, що платником податків не було допущено до перевірки, осіб, зазначених у направленнях на перевірку, суд приходить до висновку про обґрунтованість винесення рішення про застосування умовного адміністративного арешту на майно ТОВ «Інформаційна служба Світу» (код ЄДРПОУ 31283122).

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 2 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

На підставі викладених норм і обставин, суд прийшов до висновку, що подання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз. У зв'язку з ухваленням судового рішення на користь суб'єкта владних повноважень та відсутністю з його сторони судових витрат, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 7-12, 69-71, 86, 94, 158-163, 167, 183-3 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків - задовольнити.

2. Підтвердити обґрунтованість адміністративного арешту майна ТОВ «Інформаційна служба Світу» (код ЄДРПОУ 31283122) застосованого рішенням Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 16.10.2013 року.

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили у порядку, встановленому в ст.254 КАС України та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, визначені ст.ст.185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя А.С. Мазур

Дата ухвалення рішення 22.10.2013
Оприлюднено 31.10.2013

Судовий реєстр по справі 826/16590/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2013 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 22.10.2013 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/16590/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону