ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 31/67/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2014 Справа № 908/2049/14

Господарський суд Запорізької області у складі судді Хуторного В.М., при секретарі Романовій К.І.

За участю представників сторін від позивача - Дегтяренко О.А., довіреність від 01.07.2014 р.; від відповідача - Післегіна А.А., довіреність від 15.08.2013 р.

Розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/2049/14

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «СІНЕВО СХІД», м. Дніпропетровськ (скорочено ТОВ «СІНЕВО СХІД»);

до відповідача: Приватного малого підприємства «ШЕКИ», м. Запоріжжя (скорочено ПМП «ШЕКИ»);

про стягнення суми

Ухвалою господарського суду від 16.06.2014 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено та присвоєно номер провадження у справі 31/67/14, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 02.07.2014 р. та в судовому засіданні оголошувалась перерва до 10.07.2014 р.

Ухвалою господарського суду від 10.07.2014 р. розгляд справи продовжено на 15 днів та розгляд справи відкладено на 27.08.2014 р.

У відповідності до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Сутність спору:

ТОВ «СІНЕВО СХІД» подано позов про стягнення з ПМП «ШЕКИ» заборгованості за Договором про надання послуг №В/12-04 від 03.01.2012 р. в сумі 28886,25 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що починаючи з січня 2012 року відповідачем систематично порушувалися зобов'язання щодо своєчасної оплати наданих позивачем послуг, внаслідок чого утворилася заборгованість в сумі 28886,25 грн. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивач посилається на ст. ст. 7, 20, 193, 173 ГК України, ст. ст. 525, 526, 901, 903 ЦК України, та умови Договору про надання послуг №В/12-04 від 03.01.2012 р.

Представник позивача у судовому засіданні заявлені в позові вимоги підтримує в повному обсязі.

ПМП «ШЕКИ», відповідач у справі, у відзиві на позовну заяву з доводами, викладеними у позові не погоджується з тих підстав, що позивачем не надано жодного документу який би свідчив про належне виконання ним умов Договору №В/12-04 від 03.01.2012 р. Вважає, що Акт №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р. не може слугувати підтвердженням надання послуг, оскільки не містить жодного посилання на вказаний Договір. Просить в позові відмовити.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2012 р. між ТОВ «СІНЕВО СХІД» (Виконавець, позивач у справі) та ПМП «ШЕКИ» (Замовник, відповідач у справі) було укладено Договір про надання послуг №В/12-04 від 03.01.2012 р. (надалі Договір №В/12-04).

Відповідно до п. 1.1 Договору №В/12-04, Виконавець зобов'язаний за завданням Замовника, оформленого у вигляді направлення, що містить інформацію про необхідні послуги, надати медичні послуги по клінічній лабораторній діагностиці, в межах переліку за ціною та у строки, визначені у Прайс - листі Виконавця, що є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1 до цього Договору).

За умовами п. 1.2 вказаного Договору, дозвіл на надання медичних послуг підтверджено ліцензією Виконавця на здійснення медичної практики АВ №447845 від 12.03.2009 р.

Згідно до п. 3.1 Договору №В/12-04, перелік послуг, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору та їх ціна вказані в діючому Прайс - листі Виконавця, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Оплата вартості послуг, наданих Виконавцем на умовах цього Договору здійснюється Замовником на підставі рахунку - фактури, що виставляється Виконавцем за попередній місяць, після підписання сторонами цього Договору акта прийому - передачі наданих послуг (п. 3.2 Договору №В/12-04).

Відповідно до п. 3.3 Договору №В/12-04, Замовник зобов'язується оплатити вартість послуг протягом 5 - ти банківських днів від дати отримання рахунку - фактури, але не раніше підписання акту прийому - передачі наданих послуг за період, за який виставляється рахунок - фактура.

Згідно п. 4.1.4 Договору №В/12-04, Замовник зобов'язався своєчасно здійснювати оплату наданих послуг та підписувати Акти здачі приймання виконаних робіт.

Обов'язки сторін викладено у розділах 4 та 5 цього Договору.

Цей Договір діє з моменту підписання та діє до 31.12.2012 р. (п. 8.1 Договору №В/12-04).

В позовній заяві позивач вказує на те, що на виконання умов Договору №В/12-04 ним у період з травня 2012 року по липень 2012 року відповідачу надавалися медичні послуги, що підтверджується Витягом з електронної бази даних позивача та Актами здачі - прийняття робіт (надання послуг): №ОУ-0002260 від 31.05.2012 р. на суму 21651,75 грн., №ОУ-0002787 від 29.06.2012 р. на суму 16948 грн. та №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн.

Зазначені Акти було надіслано на адресу відповідача та останнім підписано лише Акт №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн. Виставлені позивачем рахунки - фактури на оплату №СФ-0000125 від 31.05.2012 р. на суму 21651,75 грн., №СФ - 0000157 від 29.06.2012 р. на суму 16948 грн. та №Ф -0000196 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн. відповідачем було сплачено частково в сумі 21161,75 грн. згідно рахунку - фактури №СФ-0000125 від 31.05.2012 р.

Направлена на адресу відповідача претензія №62 від 18.03.2013 р. про сплату заборгованості в сумі 11448,25 грн. за рахунком - фактурою №Ф-0000196 від 31.07.2012 р. згідно відповіді №51 від 05.04.2014 р. на вказану претензію останнім визнається.

Предметом розгляду по даній справі є стягнення з відповідача заборгованості за Договором № В/12-04 в сумі 28886,25 грн.

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Правовідносини сторін є господарськими та такими, що виникли на підставі договору про надання послуг.

Згідно із ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Факт надання медичних послуг позивачем у період з травня 2012 р. по липень 2012 р. за Договором №В/12-04 зафіксованих у Актах здачі - прийняття робіт (надання послуг) - №ОУ-0002260 від 31.05.2012 р. на суму 21651,75 грн., №ОУ-0002787 від 29.06.2012 р. на суму 16948 грн. та №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн. підтверджується Витягами з електронної бази даних позивача, що відображають перелік наданих послуг.

Пунктом 1 ст. 903 ЦК України передбачено, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Пунктом 3.3 Договору №В/12-04, Замовник зобов'язався оплатити вартість послуг протягом 5 - ти банківських днів від дати отримання рахунку - фактури, але не раніше підписання акту прийому - передачі наданих послуг за період, за який виставляється рахунок - фактура.

Статтями 526 ЦК України та 193 ГК України встановлено, що зобов'язання повинне виконуватися належним чином відповідно до умов договору й вимог зазначених Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Неналежне виконання взятих відповідачем договірних зобов'язань щодо оплати за надані позивачем медичні послуги підтверджується матеріалами справи, а саме виставлені рахунки - фактури на оплату №СФ-0000125 від 31.05.2012 р. на суму 21651,75 грн. (надання послуг за Актом №ОУ-0002260 від 31.05.2012 р.), №СФ - 0000157 від 29.06.2012 р. на суму 16948 грн. (надання послуг за Актом №ОУ-0002787 від 29.06.2012 р.) та №Ф -0000196 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн. (надання послуг за Актом №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р.) відповідачем було сплачено частково в сумі 21161,75 грн. за рахунком - фактурою №СФ-0000125 від 31.05.2012 р.

Посилання відповідача на те, що Акт №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн. не містить посилання на Договір №В/12-04, а Акти №ОУ-0002260 від 31.05.2012 р. на суму 21651,75 грн. та №ОУ-0002787 від 29.06.2012 р. на суму 16948 грн. не підписані судом відхиляються, оскільки:

Акт №ОУ-0003302 від 31.07.2012 р. на суму 11448,25 грн. відповідачем підписаний, тобто зазначена в ньому суму останнім визнається, що також підтверджується у відповіді №51 від 05.04.2014 р. на претензію, а тому заборгованість за цим Актом підлягає задоволенню.

Акт №ОУ-0002260 від 31.05.2012 р. на суму 21651,75 грн. хоча і не підписаний відповідачем, але останнім прийнятий до виконання, що підтверджується частковою сплатою в сумі 21161,75 грн., тому залишок заборгованості в сумі 490 грн. за цим Актом підлягає стягненню.

Акт №ОУ-0002787 від 29.06.2012 р. на суму 16948 грн. відповідачем не підписаний. Проте, доказів щодо невиконання позивачем за цим Актом медичних послуг відповідачем в суді не спростовано, тому суд приймає до уваги в якості доказу надання позивачем медичних послуг Витяг з електронної бази даних ТОВ «Сінево Схід» за червень 2012 р., як доказ надання послуг за вказаним Актом. Разом з тим, сума наданих послуг у Витягу з електронної бази даних є більшою на 112,50 грн. (17060,50 грн. - 16948 грн. = 112,5 грн.), тому задоволенню підлягає сума в розмірі 16948 грн.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача грошових коштів в сумі 28886,25 грн. є законною та такою, що підлягає задоволенню.

Судові витрати, у відповідності до ст. ст. 44, 49 ГПК України покладаються на відповідача.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з Приватного малого підприємства «ШЕКИ» (69068, м. Запоріжжя, вулиця Уральська, буд. 39, код ЄДР 13625121) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СІНЕВО СХІД» (49044, м. Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, буд. 15, код ЄДР 34288605) заборгованість в сумі 28886 (двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість) грн. 25 коп. та судовий сбіри в сумі 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 28.08.2014 р.

Суддя Хуторной В.М.

Дата ухвалення рішення 27.08.2014
Оприлюднено 02.09.2014

Судовий реєстр по справі 908/2049/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 03.02.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.01.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 17.11.2014 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.09.2014 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 27.08.2014 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.07.2014 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.06.2014 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/2049/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону