ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

та припинення провадження у справі

"17" вересня 2014 р.Справа № 916/2835/14

За позовом: Заступника прокурора Київського району м. Одеси в інтересах держави в особі Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського Національної академії наук України

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Веста-Строй"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Державної фінансової інспекції в Одеській області

про стягнення 2204,16грн.

Суддя Малярчук І.А.

У судових засіданнях приймали участь представники сторін:

від прокурора: Доброжан Н.І., посвідчення №010038 від 17.10.2012р.; Зінюта М.С., згідно посвідчення від 23.04.2014р.; Незовибатько О.В., посвідчення №025789 від 23.04.2014р.

від позивача: Ковальова Г.Є., довіреність №101/349-04 від 24.06.2014р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Івасенко Н.Г., довіреність №88 від 08.09.2014р.; Архипенко С.Є., довіреність №139 від 31.12.2013р.; Змунчила М.М., довіреність №47 від 22.04.2014р.

В судовому засіданні 17.09.2014 р. приймали участь представники сторін:

від прокурора: Доброжан Н.І., посвідчення №010038 від 17.10.2012р.;

від позивача: Ковальова Г.Є., довіреність №101/349-04 від 24.06.2014р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Архипенко С.Є., довіреність №139 від 31.12.2013р.

Суть спору: про стягнення з ТОВ „Веста-Строй" на користь Фізико-хімічного інституту О.В. Богатського НАН України 2204,16грн. суми збитків, заподіяних неправомірним завищенням вартості будівельних, ремонтних робіт.

Ухвалою суду від 18.07.2014р. порушено провадження у справі №916/2835/14 за позовом Заступника прокурора Київського району м. Одеси в інтересах держави в особі Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського Національної академії наук України до Товариства з обмеженою відповідальністю „Веста-Строй", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державної фінансової інспекції в Одеській області, про визнання частково недійсним п.2.1. договору підряду від 01.06.2012р. №1п/р, про стягнення 2204,16грн.

Прокурором подано до суду пояснення від 01.08.2014р. за вх.№20045/14, уточнення позовних вимог від 08.08.2014р. за вх.№20613/14, від 17.09.2104р. за вх.№24144/14, відповідно до останнього уточнено позовні вимоги в остаточній редакції, які прийняті судом до розгляду.

Клопотання позивача, третьої особи від 04.08.2014р. за вх.№20122/14, від 08.09.2014р. за вх.№23156/14 про долучення документів до матеріалів справи було судом задоволено.

Так, позовні вимоги прокурором обґрунтовано тим, що 01.06.2012р. між ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України та ТОВ „Веста-Строй" укладено договір підряду №1п/р, згідно з яким відповідач виконав, а позивач прийняв ремонтні роботи вестибулю адміністративної будівлі і системи вентиляції лабораторного корпусу за адресою: м.Одеса, Люстдорфська дорога,86, на суму 37168грн., як то передбачено п.п.1.1., 2.1. договору. Ревізією Одеської ОДФІ встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 2204,16грн., яке спричинене невідповідністю фактичних обсягів виконаних робіт в порівнянні з обсягами, включеними до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 12.06.2012р.

01.09.2014р. за вх.№22632/14 до суду надійшла заява від позивача та відповідача про затвердження мирової угоди, укладеної між ФХІ ім. О.В. Богатського та ТОВ „Веста-Строй" 01.09.2014р., та припинення провадження у справі, де сторони зауважили про обізнаність із наслідками затвердження судом мирової угоди, передбачені ст.ст.78, 80 ГПК України.

Як вбачається зі змісту поданої сторонами на затвердження суду мирової угоди від 01.09.2014р., її укладено між ФХІ ім. О.В. Богатського, в особі головного юрисконсульта Ковальової Г.Є., яка діє на підставі довіреності №101/349-04 від 24.06.2014р., та ТОВ „Веста-Строй", в особі директора Бабогло В.М., що діє на підставі Статуту, які є сторонами у справі №916/2835/14, яка знаходиться в провадженні судді господарського суду Одеської області Малярчук І.А., уклали мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі №916/2835/14 шляхом підписання та виконання мирової угоди.

2. Відповідач визнає в повному обсязі свої зобов'язання перед позивачем по сплаті суми збитків, яка становить 2204,16грн., заподіяних позивачеві неправомірним завищенням вартості будівельних, ремонтних робіт.

3. Відповідач гарантує, що протягом 8 місяців з моменту затвердження цієї мирової угоди судом, заборгованість перед позивачем, яка дорівнює 2204,16грн., буде погашена шляхом виконання на об'єктах, які належать позивачеві будівельних, ремонтних робіт, характер та вид яких визначатиме позивач.

4. Відповідач має право повністю або частково здійснити оплату суми заборгованості в розмірах і в строки, встановлені п.3 цієї мирової угоди, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок позивача.

5. У випадку порушення відповідачем строку, зазначеного у п.3 даної мирової угоди, останній зобов'язується сплатити позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання, зазначеного у п.3 даної мирової угоди, за кожен день прострочення виконання.

6. Позивач заявляє, що з моменту підписання цієї мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї мирової угоди.

7. Позивач і відповідач домовились, що судові витрати по даній справі та будь-які витрати, що виникатимуть чи можуть виникнути після затвердження судом умов цієї мирової угоди, покладаються на відповідача.

8. Дана мирова угода направляється сторонами до суду на затвердження.

9. Дана мирова угода набирає чинності з моменту винесення судом ухвали про її затвердження і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою.

11. У разі несплати відповідачем сум боргу у порядку п.п.3, 4 цієї мирової угоди позивач має право направити ухвалу господарського суду Одеської області про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з відповідача суми боргу у розмірі, вказаному у п.2 цієї мирової угоди за вирахуванням здійснених відповідачем платежів за цією мировою угодою, про що позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

12. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї зі сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

13. Дана мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для позивача, другий - для відповідача, третій - для суду.

Таким чином, із аналізу наданої на затвердження суду мирової угоди від 01.09.2014р. вбачається, що мирова угода, укладена між ФХІ ім. О.В. Богатського та ТОВ „Веста-Строй", не суперечить законодавству і не порушує прав і законних інтересів інших осіб, відповідає вимогам норм матеріального права щодо змісту угод, підписана особами, які мають на це повноваження, не містить умов, які виходять за межі предмету спору, містить відомості про умови, розмір і строки виконання зобов'язань сторін, стосується осіб, які є сторонами справи, тому у суду наявні законні підстави для її затвердження.

Статтею 78 ГПК України визначено, що відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до матеріалів справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами. До прийняття відмови позивача від позову або затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову. Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Відповідно до п.7 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

За положеннями п.3.19 Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" одним із способів вирішення господарського спору є мирова угода сторін, яка може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмета позову (частини перша і третя статті 78 ГПК України). Мирова угода підписується особами, уповноваженими представляти сторони в господарському суді (стаття 28 ГПК України)... Мирова угода може бути укладена і стосовно певної частини позовних вимог. Умови мирової угоди мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання. Суддя має роз'яснити сторонам процесуальні наслідки припинення провадження зі справи, зазначивши про це в ухвалі. В ухвалі про затвердження мирової угоди у резолютивній частині докладно й чітко викладаються її умови і зазначається про припинення провадження у справі (пункт 7 частини першої статті 80 ГПК України), а також вирішується питання про розподіл між сторонами судових витрат. Затвердження судом мирової угоди з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розглядатися як два самостійних акти - окремо щодо затвердження мирової угоди і щодо припинення провадження.

Господарський суд не затверджує мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом вона є такою, що не може бути виконана у відповідності з її умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін.

З огляду на те, що вказана мирова угода укладена між сторонами спору, відповідає чинному законодавству стосується прав і обов'язків сторін, що визначаються предметом спору, умови мирової угоди безпосередньо стосуються предмета спору, вона підлягає судом затвердженню, у зв'язку з чим суд припиняє провадження у справі №916/2835/14 у відповідності з п.7 ст.80 ГПК України.

Керуючись ст.78, п.7 ст.80, ст.86, ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Затвердити мирову угоду від 01.09.2014р., укладену між Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського Національної академії наук України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога,86, код 03534535) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Веста-Строй" (65496, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, проспект Свободи,6, код 33279254) наступного змісту:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі №916/2835/14 шляхом підписання та виконання мирової угоди.

2. Відповідач визнає в повному обсязі свої зобов'язання перед позивачем по сплаті суми збитків, яка становить 2204,16грн., заподіяних позивачеві неправомірним завищенням вартості будівельних, ремонтних робіт.

3. Відповідач гарантує, що протягом 8 місяців з моменту затвердження цієї мирової угоди судом, заборгованість перед позивачем, яка дорівнює 2204,16грн., буде погашена шляхом виконання на об'єктах, які належать позивачеві будівельних, ремонтних робіт, характер та вид яких визначатиме позивач.

4. Відповідач має право повністю або частково здійснити оплату суми заборгованості в розмірах і в строки, встановлені п.3 цієї мирової угоди, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок позивача.

5. У випадку порушення відповідачем строку, зазначеного у п.3 даної мирової угоди, останній зобов'язується сплатити позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання, зазначеного у п.3 даної мирової угоди, за кожен день прострочення виконання.

6. Позивач заявляє, що з моменту підписання цієї мирової угоди та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї мирової угоди.

7. Позивач і відповідач домовились, що судові витрати по даній справі та будь-які витрати, що виникатимуть чи можуть виникнути після затвердження судом умов цієї мирової угоди, покладаються на відповідача.

8. Дана мирова угода направляється сторонами до суду на затвердження.

9. Дана мирова угода набирає чинності з моменту винесення судом ухвали про її затвердження і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою.

11. У разі несплати відповідачем сум боргу у порядку п.п.3, 4 цієї мирової угоди позивач має право направити ухвалу господарського суду Одеської області про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з відповідача суми боргу у розмірі, вказаному у п.2 цієї мирової угоди за вирахуванням здійснених відповідачем платежів за цією мировою угодою, про що позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

12. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї зі сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

13. Дана мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для позивача, другий - для відповідача, третій - для суду.

2. Припинити провадження у справі №916/2835/14.

3. Відповідно до п.12 Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" ухвала суду господарського суду Одеської області набирає законної сили в день її винесення, тобто, 17.09.2014р.

4. У випадку невиконання мирової угоди Товариством з обмеженою відповідальністю „Веста-Строй" (65496, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, проспект Свободи,6, код 33279254) у добровільному порядку, ухвала дійсна для пред'явлення до примусового виконання з 17.09.2014р. в строки, визначені Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)" №2677-VI від 04.11.2010 р.

5.Стягувачем за цією ухвалою є: Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського Національної академії наук України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога,86, код 03534535).

Боржником за цією ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю „Веста-Строй" (65496, Одеська область, Овідіопольський район, с. Чорноморка, проспект Свободи,6, код 33279254).

6. Копію цієї ухвали надіслати відповідачу у відповідності до ч.1 ст.87 ГПК України.

Суддя І.А. Малярчук

Дата ухвалення рішення 17.09.2014
Зареєстровано 19.09.2014
Оприлюднено 23.09.2014

Судовий реєстр по справі 916/2835/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.09.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.09.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.08.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.08.2014 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону