Рішення
від 20.05.2015 по справі 904/2535/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.05.15р. Справа № 904/2535/15

За позовом Прокурора м. Марганця Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Марганецької міської ради, м. Марганець, Дніпропетровська обл.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТБ-Торгстрой", смт. Ювілейне, Дніпропетровська обл.

третя особа: Нікопольська об'єднана державна податкова інспекція Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.

про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 811 від 16.05.2007р.

Суддя Мельниченко І.Ф.

Представники:

від прокурора: Трубіцин Д.М., посв. № 028865 від 17.09.14р., прокурор;

від позивача: Басанська А.Ю., дов. № 15/20-830 від 24.04.15р., представник;

від відповідача: не з'явився;

від третьої особи: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Прокурор м. Марганця Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Марганецької міської ради звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із позовом про внесення змін до п.п. 4, 7 Договору оренди земельної ділянки від 16.05.2007р. № 811, зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за № 04:07:109:00036 від 16.05.2007р., виклавши їх у наступній редакції: "п.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2231 га зареєстрованої в Державному земельному кадастрі м. Марганця за кодом 1.11.3 (кадастровий номер 1211300000:01:025:0140) станом на 24.02.2015 становить 1 207 475, 80 грн."; "п. 7. Річна орендна плата за земельну ділянку площею 0,2231 га зареєстрованої в Державному земельному кадастрі м. Марганця за кодом 1.11.3 (кадастровий номер 1211300000:01:025:0140) встановлюється у грошовій формі (у гривнях) у розмірі84 523, 30 грн., не є сталою та може змінюватись у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та обчислюється відповідно до Податкового кодексу України. Орендна плата за користування земельною ділянкою сплачується рівними частками за місцезнаходженням земельної ділянки за податкоий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця".

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що позивач не звертався до відповідача з пропозицією внесення змін до спірного договору.

19.05.2015 року в судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення (ст. 85 Господарського процесуального кодексу України .).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2007 р. між Марганецькою міською радою (Орендодавець; Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю „АТБ-Торгстрой" (Орендар; Відповідач) укладено договір оренди земельної ділянки № 811 (далі - Договір), згідно п.1.1. якого Орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться в м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Бульварна (навпроти універсаму „Ворошилівка"), кадастровий номер якої 1211300000:01:025:0140.

Підставою для надання земельної ділянки в оренду є рішення Марганецької міської ради від 26.04.2007 р. № 339-15/V.

Відповідно до п. 2 вказаного вище договору, в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0, 2231 га.

Згідно п. 4 Договору, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на час укладення договору становить 154 171, 62 грн.

Відповідно до п. 6 Договору, договір укладається на термін - 10 років, починаючи з дати його реєстрації. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

В п. 4.1. Договору сторони узгодили, що орендна плата вноситься орендарем у формі грошової плати, з урахуванням коефіцієнту індексації, в розмірі 2 312, 57 грн. за рік.

Грошова плата вноситься Орендарем на поточний рахунок № 33213812700028, код 13050200, одержувач: Казначейство, ОКПО 24230979, Банк Казна-Дніпро м. Дніпропетровська, МФО 805012.

Орендна плата вноситься за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Згідно п. 9 Договору, розмір орендної плати щорічно переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів тощо, у тому числі внаслідок інфляції;

погіршення стану орендованих земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджується документально;

в інших випадках, передбачених законом.

В п. 30 Договору сторонами передбачено, що зміна умов договору оренди здійснюється у письмовій формі, за взаємною згодою сторін. У разі не досягнення згоди щодо умов договору, спір розв'язується у судовому порядку

Прокурор, звертаючись з даним позовом, вважає, що розмір орендної плати за землю у спірному договорі не відповідає вимогам законодавства, що є підставою для внесення змін до нього, що і стало предметом спору у даній справі та від чого ухиляється відповідач.

Заявлені вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.2 Закону України "Про оренду землі" , відносини, пов'язані з орендою землі регулюються Земельним кодексом України , Цивільним кодексом України , цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо зазначено про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами (ст.6 Цивільного кодексу України ).

Відповідно до змісту статей 759 та 762 Цивільного кодексу України , законом можуть бути передбачені особливості укладання та виконання договору найму (оренди), і договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном.

Відповідно до змісту статей 759 та 762 Цивільного кодексу України , законом можуть бути передбачені особливості укладання та виконання договору найму (оренди), і договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном.

Згідно з вимогами статті 21 Закону України "Про оренду землі" , орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди, крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України .

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (п. 288.5.1 . ст. 288 Податкового кодексу України ).

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки; не може перевищувати: а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки; б) для земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності та надані для будівництва та/або експлуатації аеродромів - чотирикратний розмір земельного податку, що встановлюється цим розділом; в) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки (статті 288.5-288.5.2 Податкового кодексу України ).

Відповідно ст. 13 Конституції України , земля є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією . Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. До розмежування земель державної і комунальної власності, повноваженнями з розпорядження ними в межах населених пунктів, тобто функціями виконавчої влади, наділені міські ради (Розділ Х Перехідні положення, п.12 Земельного кодексу України ).

Частина 2 ст. 19 Конституції України зобов'язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно приписів статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території, а тому у разі прийняття відповідним органом рішення про внесення змін щодо ставок орендної плати за земельні ділянки та затвердження нових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку орендної плати за земельні ділянки, такі обставини можуть бути не взяті судом до уваги лише у разі скасування такого рішення органу місцевого самоврядування в установленому законом порядку (п.3.4.7 Рекомендації Президії ВГСУ від 02.02.2010 року №04-06/15 "Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства" ).

Статтею 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Зміна умов договору оренди здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розглядається у судовому порядку (ст. 30 Закону України "Про оренду землі" ).

Відповідно до ст. 654 Цивільного кодексу України зміна умов договору вчинюється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором, законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Відповідно до частини другої статті 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (ст. 652 Цивільного кодексу України ).

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами в договорі оренди передбачена можливість збільшення розміру орендної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору (постанова Верховного Суду України від 27.12.2010 року у справі № 27/15-10).

Заперечення відповідача відносно нездійснення позивачем добровільної процедури щодо внесення змін до існуючого договору не заслуговують на увагу, оскільки, внесення змін до договору здійснюється судом не за умови з'ясування додержання стороною процедурного порядку запропонування змін, а в разі наявності відповідних підстав, передбачених законодавством.

Зазначене вище узгоджується з Постановою Вищого господарського суду України від 02.02.2010 року у справі № 32/175-09.

Разом з тим, слід зазначити про наступне, частиною 2 ст. 188 Господарського кодексу України визначено, що сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

В ч. 4 зазначеної вище норми, встановлено, у разі, якщо сторони не досягни згоди щодо зміни (розірвання) договору, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Як свідчать матеріали справи, позивач, який вважав за необхідне внести зміни до договору, не надсилав на адресу відповідача таку пропозицію, що безперечно, не позбавляло права як останнього, так і прокурора, на звернення за захистом порушеного права шляхом вчинення до відповідача прямого позову з цього приводу, проте, в такому випадку суд вважає за необхідне покласти на позивача витрати у справі.

Керуючись ст.ст. 15 , 21 , 30 Закону України "Про оренду землі" , ст. 288 Податкового кодексу України , ст. ст. 632 , 651 , 652 , 653 , 654 , 759 , 762 Цивільного кодексу України , ст.ст. 288.5-288.5.2. Податкового кодексу України , ст. ст. 44 , 49 , 82 , 84 , 85 Господарського процесуального кодексу України , господарський суд -

ВИРІШИВ:

Внести зміни до п.п. 4, 7 Договору оренди земельної ділянки від 16.05.2007р. № 811, зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за № 04:07:109:00036 від 16.05.2007р., виклавши їх у наступній редакції:

"п.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2231 га зареєстрованої в Державному земельному кадастрі м. Марганця за кодом 1.11.3 (кадастровий номер 1211300000:01:025:0140) станом на 24.02.2015 становить 1 207 475, 80 грн.";

"п. 7. Річна орендна плата за земельну ділянку площею 0,2231 га зареєстрованої в Державному земельному кадастрі м. Марганця за кодом 1.11.3 (кадастровий номер 1211300000:01:025:0140) встановлюється у грошовій формі (у гривнях) у розмірі 84 523, 30 грн., не є сталою та може змінюватись у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та обчислюється відповідно до Податкового кодексу України. Орендна плата за користування земельною ділянкою сплачується рівними частками за місцезнаходженням земельної ділянки за податкоий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця".

Стягнути з Марганецької міської ради (53408, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд. 29-а, код ЄДРПОУ 040521810) в доход Державного бюджету України в особі Управління Державної Казначейської Служби України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області (49027, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 7, ідентифікаційний код 37989269, рахунок 31214206783005 в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, код банку за ЄДРПОУ 37988155), МФО 805012, КБКД 22030001, код ЄДРПОУ господарського суду Дніпропетровської області 03499891, КБКД 22030001) 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять гривень) судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено: 25.05.15 р.

Суддя І.Ф. Мельниченко

Дата ухвалення рішення20.05.2015
Оприлюднено28.05.2015
Номер документу44341645
СудочинствоГосподарське
Сутьвнесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 811 від 16.05.2007р

Судовий реєстр по справі —904/2535/15

Постанова від 03.12.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 24.11.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 05.11.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 19.10.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 21.09.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 22.09.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 17.08.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 14.07.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 10.07.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

Ухвала від 10.06.2015

Господарське

Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Герасименко Ірина Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні