ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ С УД УКРАЇНИ

УХВАЛА

19 червня 2009 р. № 16/88-08-2563

Вищий господарський с уд України в складі колегії суддів:

головуючого:

суддів: Кравчука Г.А.

Мачульського Г.М.,

Шаргала В.І.

перевіривши касаційну ска ргу

Суб'єкта підприємницько ї діяльності - фізичної особ и ОСОБА_1

на постанову Одеського апеляційного го сподарського суду

від 27.01.2009р.

у справі №16/88-08-2563

Господарського суду Одеської області

за позовом Ізмаїльського міжрайонно го прокурора Одеської област і в інтересах держави в особі Фонду комунального майна Із маїльської міської ради

до Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

третя особа без самостійни х вимог на предмет спору на ст ороні позивача

Ізмаїльська міська ра да Одеської області

про стягнення 6 666, 15 грн. та розірв ання договору оренди

за зустрічним позовом Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

до 1). Фонду комунального май на Ізмаїльської міської ради

2). Ізмаїльської міської ради Одеської області

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'яз ання не чинити перешкод в кор истуванні орендованого майн а та зобов'язання оформити до говір оренди,-

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господар ського суду Одеської області від 13.10.2008р. (суддя Желєзна С.П.) по зов задоволено. Постановлено стягнути з Суб'єкта підприєм ницької діяльності - фізичн ої особи ОСОБА_1 на корист ь Фонду комунального майна І змаїльської міської ради 6 626, 93 грн. основного боргу, 3 211, 63 грн. н еустойки, 187 грн. держмита, 118 грн . витрат на ІТЗ судового проце су; зобов'язати Суб'єкта підпр иємницької діяльності - фіз ичну особу ОСОБА_1 передат и об'єкт оренди, розташований за адресою: м. Ізмаїл, вул. Калі ніна, 31, за актом приймання-пер едачі Фонду комунального май на Ізмаїльської міської ради . У задоволенні зустрічного п озову постановлено відмовит и.

Постановою Одеського апеляційного господарськог о суду від 27.01.2009р. рішення Госпо дарського суду Одеської обла сті від 13.10.2008р. залишено без змі н. Також постановлено стягну ти з Суб'єкта підприємницько ї діяльності - фізичної особ и ОСОБА_1 на користь Держа вного бюджету України держав не мито за розгляд апеляційн ої скарги у сумі 37, 61 грн.

Суб'єкт підприємниць кої діяльності - фізична осо ба ОСОБА_1 звернувся до Ви щого господарського суду Укр аїни з касаційною скаргою, в я кій просить вказані рішення і постанову скасувати; прова дження в частині позовних ви мог прокурора припинити, зал ишивши позовні вимоги без ро згляду; в частині зустрічних позовних вимог прийняти нов е рішення, яким зустрічний по зов задовольнити і зобов'яза ти Фонд комунального майна І змаїльської міської ради офо рмити договір оренди у відпо відності до вимог чинного за конодавства та не чинити пер ешкод у використанні орендов аного майна.

Перевіривши матеріали вк азаної касаційної скарги, ко легія суддів Вищого господар ського суду України визнала подані матеріали достатніми для прийняття касаційної ск арги до провадження, і, з метою дотримання вимог ст. 19, п. 8 ч. 3 ст .129 Конституції України, визна ла за необхідне задовольнити клопотання Суб'єкта підприє мницької діяльності - фізич ної особи ОСОБА_1 про поно влення строку подання касаці йної скарги на постанову Оде ського апеляційного господа рського суду від 27.01.2009р. Господа рського суду Одеської област і.

Крім того, Суб'єкт під приємницької діяльності - ф ізична особа ОСОБА_1 зверн увся до господарського суду касаційної інстанції із клоп отанням, в якому просить Вищи й господарський суд України зупинити виконання рішення Г осподарського суду Одеської області від 13.10.2008р. і постанови Одеського апеляційного госп одарського суду від 27.01.2009р. до з акінчення розгляду касаційн ої скарги.

Відповідно до ст. 1211 ГП К України суд касаційної інс танції за заявою сторони чи п оданням прокурора або за сво єю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішен ня господарського суду до за кінчення його перегляду в по рядку касації. Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.

Розглянувши вказане клопотання, суд касаційної і нстанції, враховуючи, що з дод аних до касаційної скарги до кументів не вбачається, що су дові рішення виконуються, а о тже - підстави для зупинення виконання судових рішень ві дсутні, не вбачає необхіднос ті в зупиненні виконання суд ових рішень у справі до закін чення перегляду в порядку ка сації.

На підставі викладен ого, керуючись ст. ст. 45, 47, 86, 1114 та 121 1 ГПК України, Вищий господарс ький суд України,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Суб 'єкта підприємницької діяльн ості - фізичної особи ОСОБ А_1 про поновлення строку дл я подання касаційної скарги задовольнити.

2. Поновити строк для по дання касаційної скарги Суб 'єкта підприємницької діяльн ості - фізичної особи ОСОБ А_1 та прийняти її до провадж ення.

3. Призначити розгляд с карги у засіданні Вищого гос подарського суду України на 15.07.2009р. о 11 год. 05 хв. у приміщенні з а адресою: м. Київ, вул. О.Копиле нка 6, зал судових засідань №10 к аб. № 330.

4. Копію ухвали направ ити до Генеральної прокурату ри України.

5. Довести до відома ст орін, третьої особи та прокур ора, що неявка їх уповноважен их представників у судове за сідання не перешкоджає розгл яду касаційної скарги.

6. Клопотання Суб'єкта п ідприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 про зупинення виконання судових рішень у справі до закінченн я розгляду касаційної скарги залишити без задоволення.

Головуючий суддя Г.А. Кравчук

Судді Г.М. Мачульський

В.І. Шаргало

Дата ухвалення рішення 19.06.2009
Оприлюднено 01.12.2009

Судовий реєстр по справі 16/88-08-2563

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.07.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 19.06.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 27.01.2009 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.10.2008 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-08-2563

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону