Постанова
від 15.07.2009 по справі 16/88-08-2563
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2009 р. № 16/88-08-2563

Вищий господарський су д України у складі колегії су ддів:

головуючого: Мачульсь кого Г.М.

суддів: Рогач Л.І.

Шаргала В .І.

розглянувши у відкритому

судовому засіданні

касаційну скаргу Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

на постанову Одеського апеляційного го сподарського суду

від 27.01.2009р.

у справі №16/88-08-2563

Господарського суду Одеської області

за позовом Ізмаїльського міжрайонно го прокурора Одеської област і в інтересах держави в особі Фонду комунального майна Із маїльської міської ради

до Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

третя особа без самостійни х вимог на предмет спору на ст ороні позивача

Ізмаїльська міська ра да Одеської області

про стягнення заборгованості , неустойки та зобов'язати пов ернути орендоване приміщенн я

за зустрічним позовом

Суб'єкта підприємницько ї діяльності - фізичної особ и ОСОБА_1

до 1). Фонду комунального май на Ізмаїльської міської ради

2). Ізмаїльської міської ради Одеської області

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'яз ання не чинити перешкод в кор истуванні орендованим майно м та зобов'язання оформити до говір оренди

за участю представникі в

- позивача: не з'явився

- відповідач: не з'явився

- третьої особи: не з'явився

- прокурора: Рудак О.В. (посвідчення №72 ві д 14.04.2008р., прокурор відділу Гене ральної прокуратури України ), -

В С Т А Н О В И В:

Ізмаїльський міжрайон ний прокурор Одеської област і звернувся в господарський суд в інтересах держави в осо бі Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради з позовом до Суб'єкта підприєм ницької діяльності - фізичн ої особи ОСОБА_1, у якому, з врахуванням заяв про уточнен ня позовних вимог, просив стя гнути з відповідача заборгов аність по сплаті орендних пл атежів за договором від 22.10.2004р. у сумі 6 626, 93 грн., неустойку за не виконання обов'язку щодо пов ернення орендованого майна п ісля розірвання вказаного до говору в розмірі 3 211, 63 грн. та зо бов'язати відповідача переда ти орендоване приміщення Фон ду комунального майна Ізмаїл ьської міської ради за актом приймання-передачі.

В свою чергу відповідач зве рнувся в господарський суд О деської області з зустрічною позовною заявою до Фонду ком унального майна Ізмаїльсько ї міської ради та Ізмаїльськ ої міської ради Одеської обл асті, у якій просив суд визнат и протиправним та скасувати рішення Ізмаїльської місько ї ради від 15.04.2008р. за №1242-V "Про нада ння згоди на дострокове прип инення договору оренди підва льного приміщення по вул. Кал ініна, 31 з Фізичною особою-під приємцем ОСОБА_1", зобов'яз ати відповідачів за зустрічн им позовом не чинити перешко д у користуванні орендованим приміщенням та зобов'язати Ф онд комунального майна Ізмаї льської міської ради оформит и договір оренди щодо вказан ого нежитлового приміщення.

Рішенням Господарського с уду Одеської області від 13.10.2008р . (суддя Желєзна С.П.), залишеним без змін оскарженою постано вою Одеського апеляційного г осподарського суду від 27.01.2009р. ( колегія суддів у складі голо вуючого Колоколова С.І., судді в Разюк Г.П., Петрова М.С.) перві сний позов задоволено. У задо воленні зустрічного позову в ідмовлено.

В касаційній скарзі відпов ідач за первісним позовом пр осить вказані судові рішення скасувати, провадження в час тині позовних вимог прокурор а припинити та залишити вказ ані вимоги без розгляду, в час тині зустрічних позовних вим ог прийняти нове рішення, яки м зустрічний позов задовольн ити і зобов'язати Фонду комун ального майна Ізмаїльської м іської ради оформити договір оренди у відповідності з вим огами чинного законодавства і не чинити перешкод у викори станні орендованим майном, п осилаючись на порушення госп одарськими судами попередні х інстанцій норм матеріально го і процесуального права.

У відзиві на касаційну скар гу позивач та прокурор прося ть судові рішення залишити б ез змін, а касаційну скаргу бе з задоволення, посилаючись н а те, що судами повно та всебіч но з' ясовано всі обставини справи, правильно застосован о норми матеріального та про цесуального права.

Сторони та третя особа не ви користали наданого законом п рава на участь своїх предста вників у судовому засіданні.

Переглянувши у касаційном у порядку судові рішення, кол егія суддів Вищого господарс ького суду України, приймаюч и до уваги межі перегляду спр ави в касаційній інстанції, п риходить до висновку, що каса ційна скарга не підлягає зад оволенню з наступних підстав .

Як встановлено господарсь кими судами попередніх інста нцій, 22.10.2004 року між позивачем з а первісним позовом (Орендод авець) та відповідачем за пер вісним позовом (Орендар) був у кладений договір оренди неру хомого майна, відповідно до у мов якого Орендодавець перед ає, а Орендар - приймає у стро кове (до 28.09.2005 року) платне корис тування нежитлове підвальне приміщення, загальною площе ю 55, 8 м2, що знаходиться за адрес ою: м. Ізмаїл, вул. Калініна, 31.

06.10.2005 року сторонами були вне сені зміни до договору оренд и від 22.10.2004 року, якими, зокрема, с трок дії договору був визнач ений до 28.09.2006 року, а також допов нено положення пунктів 5 та 6 в казаного договору. При цьому , Орендарем було прийнято на с ебе зобов'язання у випадку ро зірвання договору оренди або закінчення строку його дії, в ідмови від його продовження негайно повернути Орендодав цю об'єкт оренди у належному с тані з урахуванням здійснени х невідокремлюваних поліпше нь, а також у випадку невикона ння Орендарем обов'язку щодо повернення орендованого май на після припинення дії дого вору оренди сплатити неустой ку в розмірі подвійної плати за користування об'єктом оре нди за час прострочення. В сво ю чергу, Орендодавцю було над ано право відмовитись від до говору оренди та вимагати по вернення майна, зокрема, у вип адку якщо Орендар не вносить орендну плату на протязі трь ох місяців поспіль.

У відповідності до умов п.п. 3.1, 3.2 та 5.2.3 цього договору оренди , з урахуванням змін до нього в ід 06.10.2005 року, Орендар зобов'яза вся сплачувати орендну плату не пізніше 25 числа поточного місяця з урахуванням щомісяч ного індексу інфляції. При ць ому, пунктом 3.1 зазначеного до говору передбачено, що за оре ндоване приміщення Орендар, зобов'язується сплачувати ор ендну плату, яка відповідно д о розрахунку за перший місяц ь становить 264, 38 грн., з урахуван ня податку на додану вартіст ь та індексу інфляції. Розмір орендної плати за кожний нас тупний місяць визначається ш ляхом коригування розміру ор ендної плати за минулий міся ць на щомісячний індекс інфл яції.

Судами також встановлено, щ о відповідач за первісним по зовом (далі - відповідач) зоб ов'язання в частині сплати ор ендної плати не виконував на протязі сімнадцяти місяців - з 29.09.2006 року до 17.03.2008 року, внаслі док чого, утворилась заборго ваність на суму 6 626, 93 грн., яка за лишається не погашеною на ча с розгляду спору судами.

11.03.2008 року позивач за первісн им позовом (далі - позивач) на правив, а відповідач 17.03.2008 року отримав повідомлення №244, згід но з яким останнього сповіще но про відмову позивача від д оговору ороенди нерухомого м айна від 22.10.2004 року та його розі рвання з моменту отримання ц ього повідомлення. Крім того , позивач просив здійснити фа ктичну передачу орендованог о приміщення, а також оплатит и заборгованість з орендної плати.

Відповідач приписи зазнач еного вище повідомлення № 244 в ід 11.03.2008 року не виконав - забор гованість з орендної плати н е погасив та орендоване прим іщення не звільнив, а направи в третій особі та позивачу ли сти, згідно яких з вказаним по відомленням не згоден та про сить оформити з ним договірн і відносини щодо оренди нежи тлового приміщення по вул. Ка лініна, 31 в м. Ізмаїлі.

Вказані обставини і стали п ідставами для звернення в су д із позовом та зустрічним по зовом.

Задовольняючи первісний п озов, та відмовляючи в зустрі чному місцевий господарськи й суд, з яким погодився суд апе ляційної інстанції, виходив з того, що відповідач не викон ував свого обов' язку із вне сення орендної плати на прот язі більше ніж три місяці, піс ля відмови наймодавця від до говору найму приміщення не з вільнив, а правові підстави д ля задоволення зустрічного п озову, відсутні.

Суд касаційної інстанції п огоджується з такими висновк ами судів виходячи з наступн ого.

Відповідно до приписів час тини 3 статті 18 Закону України "Про оренду державного та ком унального майна" орендар зоб ов'язаний вносити орендну пл ату своєчасно і у повному обс язі. А згідно з частиною 3 стат ті 26 цього ж Закону на вимогу о днієї із сторін договір орен ди може бути достроково розі рвано за рішенням суду, арбіт ражного суду у разі невикона ння сторонами своїх зобов'яз ань та з інших підстав, передб ачених законодавчими актами України.

Згідно ж ст.782 ЦК України найм одавець має право відмовитис я від договору найму і вимага ти повернення речі, якщо найм ач не вносить плату за корист ування річчю протягом трьох місяців підряд (ч.1). У разі відм ови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору (ч.2).

Крім того, згідно ст.785 ч.2 цьог о кодексу якщо наймач не вико нує обов'язку щодо поверненн я речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійн ої плати за користування річ чю за час прострочення, такий обов' язок, як вбачається із встановлених судами обстави н справи, визначено також і ум овами договору.

Таким чином оскільки відпо відач не виконував свого обо в' язку із внесення орендної плати на протязі більше ніж т ри місяці, після відмови найм одавця від договору найму пр иміщення не звільнив, вказан их висновків судів попередні х інстанцій не спростував, су дові рішення в частині виріш ення первісного позову є зак онними і обґрунтованими, а то му підстав для їх скасування в цій частині немає.

Також, суд касаційної інста нції зазначає, що суди попере дніх інстанцій дійшли правом ірного висновку щодо відмови в задоволенні зустрічного п озову в частині покладення о бов'язку на відповідачів не ч инити перешкод у користуванн і орендованим приміщенням, о скільки із встановлених суда ми обставин справи вбачаєтьс я, що договір є розірваним з мо менту одержання наймачем пов ідомлення наймодавця про від мову від договору, і відтак у в ідповідача виник обов' язок звільнити приміщення. Довод и, наведені в касаційній скар зі, не спростовують вказаних висновків судів попередніх інстанцій.

Крім того, суд касаційної ін станції зазначає, що у суду пе ршої інстанції не було право вих підстав для задоволення зустрічного позову в частині покладення обов'язку на Фонд комунального майна Ізмаїльс ької міської ради оформити д оговір оренди щодо вказаного нежитлового приміщення. Від повідно до приписів ст.14 ЦК Ук раїни цивільні обов'язки вик онуються у межах, встановлен их договором або актом цивіл ьного законодавства (ч.1). Особ а не може бути примушена до ді й, вчинення яких не є обов'язко вим для неї (ч.2). Із встановлени х судами обставин, та доводів , наведених у зустрічному поз ові, не вбачається що у Фонду к омунального майна Ізмаїльсь кої міської ради існує обов' язок оформити такий договір оренди.

Також, суд касаційної інста нції зазначає, що доводи, викл адені у касаційній скарзі, ст осовно відсутності у прокуро ра права підписувати позов в інтересах Фонду комунальног о майна Ізмаїльської міської ради, не ґрунтуються на норма х матеріального права. Так, Рі шенням Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 року ви значено, що відповідно до ста тей 6, 7, 13 та 143 Конституції Украї ни прокурор, який звертаєтьс я до господарського суду в ін тересах держави, в позовній з аяві самостійно визначає, в ч ому полягає порушення інтере сів держави, та обґрунтовує н еобхідність їх захисту, а так ож вказує орган, в особі якого подано позов, а таким органом може виступати орган держав ної влади чи орган місцевого самоврядування.

Доводи, викладені в касацій ній скарзі, не спростовують в исновків судів попередніх ін станцій, а наведеним спросто вуються такі доводи щодо пор ушення судами норм матеріаль ного та процесуального права , а відтак підстав для скасува ння постанови суду апеляційн ої інстанції немає.

З врахуванням наведеного, в ідсутні підстави для задовол ення повторно поданого клопо тання відповідача про зупине ння виконання судових рішень .

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119 п.1, 11111 Г осподарського процесуально го кодексу України, Вищий гос подарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Суб'є кта підприємницької діяльно сті - фізичної особи ОСОБА _1 залишити без задоволення , а постанову Одеського апеля ційного господарського суду від 27.01.2009р. у справі №16/88-08-2563 Господ арського суду Одеської облас ті - без змін.

Головуючий суддя Г.М. Мачульський

С у д д і Л.І. Рогач

В .І. Шаргало

Дата ухвалення рішення15.07.2009
Оприлюднено30.11.2009
Номер документу5732423
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —16/88-08-2563

Постанова від 15.07.2009

Господарське

Вищий господарський суд України

Мачульський Г.М.

Ухвала від 19.06.2009

Господарське

Вищий господарський суд України

Мачульський Г.М.

Постанова від 27.01.2009

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Колоколов С.І.

Рішення від 13.10.2008

Господарське

Господарський суд Одеської області

Желєзна С.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні