ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 10002, м. Житомир, май дан Путятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

від "13" серпня 2009 р. Справа № 18/919

Господарський суд Житоми рської області у складі:

Головуючого судді

судді Со ловей Л.А.

судді

за участю представників ст орін

від позивача: Могил ьницька І.М. -юрисконсульт, д овіреність від 15.06.2009р.;

від відповідача не з'яв ився;

розглянув справу за позов ом Товариства з обмеженою ві дповідальністю Торгівельна компанія "Полісся-Продукт" (м. Житомир)

до Фізичної особи-підпр иємця ОСОБА_2 (м.Малин Жито мирська область)

про стягнення 9318,96грн. (згі дно заяви про уточнення позо вних вимог) ,

Позивачем пред'явлено позо в про стягнення з відповідач а 10988,03грн., з яких: 4252,40грн. - заборго ваність за поставлений товар ; 510,28грн. - пеня; 5549,38грн. - 0,5% штраф; 91,22г рн. - 3% річних; 584,75грн. - інфляційні .

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав, в судове засіда ння подав заяву про уточненн я позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути з ві дповідача 9318,96грн., з яких: 4252,40грн . - сума основного боргу; 510,28грн. - пеня; 3880,31грн. - 0,5% штраф; 91,22грн. - 3% рі чних; 584,75грн. - інфляційні.

Враховуючи передбачене ст .22 ГПК України право позивача на зменшення розміру позовни х вимог, вказана заява не супе речить вимогам чинного закон одавства України та не поруш ує чиїх-небудь прав та охорон юваних законом інтересів, пр иймається господарським суд ом та ухвалюється вважати за явленим до розгляду спір про стягнення з відповідача 9318,96гр н.

Відповідач письмового від зиву на позовну заяву та інши х витребуваних ухвалами госп одарського суду від 19.06.2009р. та14.07 .2009р. документів не надав, в суд ове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідо мив, хоча про місце, дату та ча с судового засідання повідом лений належним чином (про що с відчить розписка відповідач а у повідомленні про врученн я поштового відправлення, а.с .31).

Відповідно до ст.75 ГПК Украї ни, якщо відзив на позовну зая ву і витребувані господарськ им судом документи не подано , справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалам и.

Заслухавши представника п озивача, дослідивши матеріал и господарської справи суд

ВСТАНОВИВ:

30.06.2008р. між ТОВ "Полісся-Про дукт" (Постачальник) та Фізичн ою особою-підприємцем ОСОБ А_2 (Покупець) укладено Догов ір №46475 (а.с.8), відповідно до умов якого постачальник зобов'яз ався поставити, а покупець - пр ийняти товар та оплатити йог о в термін, зазначений у догов орі або в рахунку-фактурі чи в идатковій накладній, які є не від'ємною частиною цього дог овору (п.1.1).

Відповідно до ст.712 ЦК Україн и, за договором поставки прод авець (постачальник), який зді йснює підприємницьку діяльн ість, зобов'язується передат и у встановлений строк (строк и) товар у власність покупця д ля використання його у підпр иємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з ос обистим, сімейним, домашнім а бо іншим подібним використан ням, а покупець зобов'язуєтьс я прийняти товар і сплатити з а нього певну грошову суму.

На виконання умов даного до говору, позивач поставив а ві дповідач прийняв товар на за гальну суму 5079,07грн., що підтвер джується видатковими наклад ними №ПН-0221223, ПН-0221206, ПН-0221195 від 16.08.2008р . (а.с.12-14).

Пунктом 3.3 договору сторони встановили, що покупець зобо в'язується перерахувати кошт и за товар в безготівковому п орядку на розрахунковий раху нок або внести в касу підприє мства постачальника не пізні ше 14 днів з часу прийомки това ру.

Таким чином, відповідач зоб ов'язаний був розрахуватись за поставлений товар у строк до 30.08.2008р.

Відповідно до ст.530 ЦК Україн и якщо у зобов'язанні встанов лений строк (термін) його вико нання, то воно підлягає викон анню у цей строк.

Однак відповідач свої зобо в'язання щодо оплати поставл еного йому товару в погоджен і сторонами договором №46475 від 30.06.2008р. строки виконав частково .

Внаслідок неналежного вик онання відповідачем своїх до говірних зобов'язань, за оста ннім утворилась заборговані сть за отриману продукцію в с умі 4252,40грн., що підтверджуєтьс я актом звірки розрахунків № 226 станом на 30.04.2009р., яка на час роз гляду справи не змінилась.

Згідно ст.509 ЦК України зобов 'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) з обов'язана вчинити на корист ь другої сторони (кредитора) п евну дію (передати майно, вико нати роботу, надати послугу, с платити гроші тощо) або утрим атися від певної дії, а кредит ор має право вимагати від бор жника виконання його обов'яз ку.

До договору поставки засто совуються загальні положенн я про купівлю-продаж, якщо інш е не встановлено договором, з аконом або не випливає з хара ктеру відносин сторін (ч.2 ст.712 ЦК України).

Як передбачено ст.692 ЦК Украї ни, покупець зобов'язаний опл атити товар після його прийн яття або прийняття товаророз порядчих документів на нього , якщо договором або актами ци вільного законодавства не вс тановлений інший строк оплат и товару.

Таким чином, суд вважає позо вні вимоги в частині стягнен ня 4252,40грн. основного боргу обґ рунтованими та такими, що під лягають задоволенню.

Крім того, за несвоєчасне ви конання грошових зобов'язань позивач на підставі п.6.3 догов ору просить суд стягнути з ві дповідача пеню, яка згідно ро зрахунку позивача становить 510,28грн. (а.с.9) та 0,5% штрафу, що згід но розрахунку позивача в зая ві про уточнення позовних ви мог складає 3880,31грн.

Як свідчить зміст розділу 6 договору "Відповідальність с торін", сторони передбачили, що у випадку несвоєчасного (н еповного) розрахунку за това р постачальник має право вим агати від покупця сплати пен і за кожен день прострочки пл атежу, розмір якої не повинен перевищувати подвійної облі кової ставки НБУ (п.6.3). У разі не своєчасного погашення боргу Покупець сплачує на користь Постачальника штраф у розмі рі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочки (п.6.4).

Згідно ст. 549 ЦК України неуст ойкою (штрафом, пенею) є грошов а сума або інше майно, які бор жник повинен передати кредит орові у разі порушення боржн иком зобов'язання.

Штрафом є неустойка, що обчи слюється у відсотках від сум и невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчисл юється у відсотках від суми н есвоєчасно виконаного грошо вого зобов'язання за кожен де нь прострочення виконання.

Перевіривши розрахунок пе ні, суд вважає його правильни м, оскільки пеня у розмірі 510,28г рн. нарахована з врахуванням умов договору та вимог Закон у України "Про відповідальні сть за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

Однак, визначаючи порядок н арахування штрафу за невикон ання зобов'язання за договор ом №46475 від 30.06.2008р., сторони не врах ували положення ст.549 ЦК Украї ни, відповідно до якої штраф, н а відміну від пені (яка має про гресивний характер та залежи ть від строку прострочення в иконання зобов'язання), є одно разовим нарахуванням і не за лежить від строків.

Перевіривши розрахунок шт рафу, суд прийшов до висновку , що сума штрафу розрахована н евірно, оскільки штраф нарах овано в розмірі 0,5% від суми не своєчасно виконаного грошо вого зобов'язання за кожен день прострочення виконанн я, тоді як чинним законодавст вом, як зазначалось вище, пере дбачено, що штраф, на відміну в ід пені, обраховується у відс отках від суми невиконаного або неналежно виконаного зоб ов'язання.

Таким чином, суд, враховуючи , що сторони у договорі передб ачили неустойку у вигляді 0,5% ш трафу приходить до висновку про необхідність здійснення перерахунку штрафу у відпов ідності до вимог чинного зак онодавства, відповідно до як ого розмір штрафу, який підля гає задоволенню складає 21,26гр н. (4252,40х0,5%), в стягненні 3859,05грн. суд відмовляє.

Також позивач просить госп одарський суд на підставі ст .625 ЦК України стягнути з відпо відача за прострочення грош ового зобов' язання 91,22грн. 3% річних та 584,75грн. інфляційних.

Згідно ст.625 ЦК України, боржн ик, який прострочив виконанн я грошового зобов'язання, на в имогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахув анням встановленого індексу інфляції за весь час простро чення, а також три проценти рі чних від простроченої суми, я кщо інший розмір процентів н е встановлений договором або законом.

Суд, перевіривши наданий по зивачем розрахунок інфляцій них і 3% річних приходить до ви сновку, що він складений прав ильно і тому задовольняє поз ов у цій частині (а.с.9).

Відповідно до статті 33 ГПК У країни кожна особа повинна д овести ті обставини, на які во на посилається як на підстав у своїх вимог та заперечень.

Відповідач доказів сплати заборгованості та заперечен ь проти позову не надав, розра хунок неустойки, інфляційни х та річних не спростував.

Згідно з вимогами ст.ст. 525, 526 Ц К України, зобов'язання має ви конуватися належним чином ві дповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших ак тів цивільного законодавств а, одностороння відмова від з обов'язання або одностороння зміна його умов не допускаєт ься, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи викладене, госп одарський суд приходить до в исновку, що позовні вимоги пі длягають задоволенню частко во в сумі 5459,91грн., з яких: 4252,40грн. о сновного боргу; 510,28грн. пені, 21,26г рн. 0,5% штрафу, 91,22грн. 3% річних, 584,75гр н. інфляційних. В частині стя гнення штрафу в сумі 3859,05грн. су д відмовляє.

Витрати, пов'язані з оплатою державного мита та за інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу покладают ься на відповідача пропорцій но розміру задоволених позов них вимог, оскільки він спону кав позивача звернутись з по зовом до суду.

На підставі ст.ст. 509, 525, 526, 549, 625, 692, 712 ЦК України, керуючись ст.ст.33, 34, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, господарс ький суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити част ково.

2. Стягнути з Фізичної особи -підприємця ОСОБА_2 (11601, АД РЕСА_1, ідентифікаційний но мер НОМЕР_1)

на користь Товариства з обм еженою відповідальністю Тор гівельної компанії "Полісся- продукт" (м.Житомир, вул.Коопе ративна, 12; код ЄДРПОУ 32265298):

- 4252,40грн. основного боргу;

- 510,28грн. пені;

- 21,26грн. штрафу,

- 91,22грн. річних,

- 584,45грн. інфляційних,

- 59,76грн. витрат по сплаті дер жавного мита,

- 183,09грн. витрат на інформацій но-технічне забезпечення суд ового процесу.

3. Відмовити в позові в част ині стягнення штрафу в сумі 385 9,05грн.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя Соловей Л.А.

Віддруковано 3прим:

1 - до справи;

2, 3 - сторонам

Дата ухвалення рішення 13.08.2009
Зареєстровано 26.08.2009
Оприлюднено 31.01.2011

Судовий реєстр по справі 18/919

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.08.2009 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 07.07.2009 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/919

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону