ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. ка нцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2008 р. Справа № 15/349-08

вх. № 7143/3-15

Суддя господарського суд у

при секретарі судового зас ідання

за участю представників ст орін:

позивача - Ободец С.М. 3-ї особи ВАТ"Кримеенерго" відпо відача - не з*явився

розглянувши справу за поз овом ТОВ "Яночка", м. Харків

до СПДФО ОСОБА_2, м. Ха рків

про розірвання договору, с тягнення 14400,00 грн. та збитків 10736, 06 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач (ТОВ "Яночка") з вернувся до господарського с уду із позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відпо відача (СПДФО ОСОБА_2.) на св ою користь суму заборгованос ті у розмірі 14 400,00 грн., яка виник ла внаслідок несвоєчасного в иконання відповідачем своїх зобов"язань на підставі Дого вору оренди нежитлового прим іщення № 25 від 03.06.2008 року, а також віднести на відповідача вит рати по оплаті держмита та на інформаційно-технічне забез печення судового процесу.

01.12.2008 року позивач на підстав і ст. 22 ГПК України надав до суд у уточнення позовних вимог, в яких останній просить суд ст ягнути з відповідача на свою користь орендну плату 14400 грн т а збитки у вигляді оплаченої позивачем плати за користув ання електричною енергією у сумі 10736,06 грн, судові витрати по класти на відповідача ( а.с.80).

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 16 .12.2008 року в якості третьої особ и, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору було з алучене ВАТ"Крименерго" ( м.Сім ферополь, вул.Київська,74/6)( а.с.102 -103).

Суд продовжує розгляд спра ви з урахуванням уточнених п озовних вимог.

Справа розглядається згід но ст. 75 ГПК України, за наявним и у матеріалами у справі.

Позивач підтримує позовні вимоги в повному обсязі.

Розглянувши матеріали спр ави та вислухавши пояснення представника позивача, судом встановлено наступне, що 03.06.2008 року між ТОВ "Яночка" (позивач ем по справі) та ПП" ОСОБА_2 ( відповідачем по справі) був у кладений договір оренди нежи тлового приміщення за № 25. ( а.с. 7-8).

Відповідно до умов договор у позивач зобов*язався на під ставі п.1.1 договору передати в ідповідачу в тимчасове корис тування (оренду) кафе, розташо ване за адресою: АДРЕСА_3, я ке являється власністю ТОВ "Я ночка".

Зазначене кафе було перед ане на протязі трьох днів з мо менту підписання договора на підставі акта приймання-пер едачі.

04.06.2008 року сторони підписали акт прийому -передачі в оренд у нежитлового приміщення , ка фе, яке розташоване за адресо ю: м.Алушта (а.с.9).

Відповідно до п.2.2 договору о ренди № 25 "Орендар" зобов*язавс я своєчасно передати "Оренда тору" орендуємий об*єкт, відпо відно до договора. "Орендар" в свою чергу зобов*язався :

використовувати майно від повідно до умов договора;

експлуатувати майно в повн ій справності, зразковому са нітарному стані, проводити з а свій рахунок поточний ремо нт, сплачувати витрати по еле ктричній енергії, платежі по наданню права торгівлі та па тентуванню.

в разі нанесення збитків ма йну "Орендатора" "Орендар" зобо в*язується повністю сплатити розмір збитків.

повернути майно в повній сп равності в разі дострокового розірвання та закінчення с трока договора.

не має права здавати орендо ване приміщення як в цілому т ак і частково в суборенду.

не має права проводити пере планування та переобладання .

Відповідно до п. 3.1 договору " Орнедар" зобов*язався вносит и орендну плату в сумі 3600 грн до 15 числа кожного місяця.

Відповідно до п.3.2 договору "О рендар" зобов*язався здійсню вати платежі по електроенерг ії.

Відповідно до ст. 759 ЦК Україн и, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобо в*язується передати майно у к ористування за плату на певн ий строк.

Право передання майна у най м має власник речі або особ, як ій належать майнові права ( ст . 761 ЦК України).

За користування майном з на ймача справляється плата, ро змір якої встановлюється дог овором найму. Плата за корист ування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма оплати за користування майн ом встановлюється договором найму( ст. 762 ЦК України).

Договір найму укладається на срок, встановлений догово ром. ( ст. 763 ЦК України).

Ухвалою суду від 16.12.2008 року у в ідповідача було витребувано докази сплати орендної плат и за період дії договора з 03.06.2008 року до 30.09.2008 року по 3600 грн щоміс ячно, що становить 14 400 грн.

Позовні вимоги в цій частин і підлягають задоволенню.

Відповідачем доказів спла ти суми орендної плати суду н е надано.

12.06.2003 р. між ВАТ"Кримеенерго" та ТОВ"Яночка"укладено договір про постачання електричної енергії № 2613 (надалі Договір), п ролонгований на 2008 рік.

Відповідно до Закону Украї ни “Про електроенергію” 08.06.2000 р . № 1812-111 та “Правил користування електричною енергією” затве рдженими Постановою НКРЕ Ук раїни від 31.07.1996 р. № 28 (зі змінами т а доповненнями від 17.10.2005 р.) (далі “Правила”), Договір про поста чання електричної енергії є основним документом , який ре гулює відносини між постачал ьником електричної енергії з а регульованим тарифом і спо живачем та визначає зміст пр авових відносин, прав та обов ' язків сторін. Таким чином Д оговір № 2613 визначає погоджен ня його умов обома сторонами .

Діючим законодавством, а са ме статтею 526 ЦК України, визна чено, що договірні зобов' яз ання повинні виконуватися на лежним чином та в установлен ий строк і відповідно до вказ івок Закону та Договору.

Відповідно до ст. ст. 174, 179 ГК Ук раїни, ст. 11 ЦК України договір є підставою виникнення госп одарських прав і обов' язків (зобов' язань), які мають вико нуватись належним чином і у в становлений строк відповідн о до вказівок закону, договор у (ст. 193 ГК України та ст.526 ЦК Укр аїни).

Відповідно до п.7.1 “Правил ко ристування електричною енер гією”, затверджених постанов ою НКРЕ України за № 28 від 31.07.1996 р ., зі змінами та доповненнями в несеними Постановою НКРЕ “Пр о внесення змін та доповнень до “Правил користування еле ктричною енергією” № 928 від 22.08.02 р. (надалі Правила) та Договор у відповідач зобов' язуєтьс я проводити оплату використа ної електричної енергії відп овідно до чинних тарифів.

Однак відповідач, в порушен ня умов договору оренди за № 25 , не сплатив у визначені строк и, порядку та розмірі вартіст ь спожитої електроенергії. Т аким чином за період з 03.06.2008 рок у по 30.09.2008 року станом на 01.11.2008 р. ут ворилася заборгованість від повідача перед позивачем за спожиту електроенергію, по і ншим видам платежів, і яка до ц ього часу не погашена та скла дає 10736,06 грн.

Станом на момент винесення рішення у справі борг відпов ідача по товарній продукції (електричній енергії) склада є 10736,06 грн. Нарахування по товар ній продукції проводиться ві дповідно до тарифів на елект роенергію, що встановлюються і регулюються відповідним у повноваженим органом КМ Укра їни в особі Національної ком ісії регулювання електроене ргетики України та обов' язк ові для застосування усіма п ідприємствами, установами та організаціями.

Враховуючи, що сума боргу ві дповідачем не оскаржена, від повідач не надав суду доказі в про погашення суми боргу, а т акож, враховуючи, що відповід но ст. 526 ЦК України зобов' яза ння має виконуватися належни м чином відповідно до умов до говору, позовні вимоги позив ача в сумі 10736,06 грн. за електричн у енергію енергію обґрунтова ні, підтверджуються наданими суду доказами та підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене, суд в важає вимоги позивача про ст ягнення грн. заборгованості споживання електричної ене ргії обґрунтованими та підля гаючими задоволенню.

Відповідно до ст. 623 ЦК Україн и, боржник, який порушив зобов *язання, має відшкодувати кре диторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих пор ушенням зобов*язання, доказу ється кредитором.

На підставі викладено, збит ки позивача що до сплати борг у за спожиту електричну енер гію доведені матеріалами у с прави (квитанція № 29101/з51 від 14.10.2008 року = 271,85 грн, квитанція № 054 КП 7027 від 09.07.2008 року - 6000 грн., квитанці я № 29101/з66 від 14.10.2008 року - 1511,99 грн, кви танція № 29101/з68 від 14.10.2008 року 2952,22 гр н.) ( а.с. 83-92).

Відповідно до статті 44 та ст атті 49 ГПК України, у разі задо волення позову, витрати по сп латі державного мита та витр ати на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су покладаються на сторони, п ропорційно розміру задоволе них вимог. Тобто суд вважає за необхідне покласти на відпо відача витрати по сплаті дер жавного мита та витрати на ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу, оскі льки з його вини справу було д оведено до суду.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 526, 625 ЦК України, ст. 22, 33, 43, 44-49, 75, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Стягнути з Приватного підприємця ОСОБА_2 (АДР ЕСА_1) на користь ТОВ"Яночка"( АДРЕСА_2) суму орендної пл ати 14400 грн,збитки у вигляді опл аченої плати за користування електричною енергією 10736,06 грн , державне мито 251,36 грн та 118 витр ат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

Суддя

рішення підписане 29.12.2008 рок у.

Зареєстровано 28.05.2009
Оприлюднено 11.02.2011
Дата набрання законної сили 25.12.2008

Судовий реєстр по справі 15/349-08

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 25.12.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.12.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.12.2008 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.07.2008 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону