ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2009 р. 12:50 Справа № 7/146/09

м.Миколаїв

За позовом: Державної п одаткової інспекції у Заводс ькому районі міста Миколаєва , 54029, м. Миколаїв, вул. Г.Петрової , 2-А

до відповідача: фізично ї особи - підприємця ОСОБА_1 , 54000, АДРЕСА_1

про: припинення підприє мницької діяльності.

Суддя Семе нчук Н.О.

Секретер судового засід ання Дзюба Ю.Ф.

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від позивача: Кириленко Л.П., дов. № 2/9/10-00 від 08.01.2009р.

Від відповідача: не з' яви вся.

Суть спору: Державна податкова інспекція у Завод ському районі звернулась до господарського суду з позовн ими вимогами про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1.

Ухвалами господарського суду від 10.02.2009 р. відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду спр ави.

Ухвали господарського суд у від 10.02.2009р. та додана до них поз овна заява з додатками надіс лані на його адресу та отрима ні 20.02.2009р., що підтверджується п овідомленням про вручення по штового відправлення № 924005.

Суд вважає, що справа може б ути розглянута по суті на під ставі наявних у справі доказ ів, а відсутність повноважно го представника відповідача , відповідно до ст. 128 КАС Україн и, не перешкоджає вирішенню с пору.

Відповідач відзиву на поз овну заяву та заперечень про ти позову не надав.

Розглянувши матеріа ли справи, заслухавши предст авника позивача, суд -

в с т а н о в и в:

Відповідач, як суб' є кт підприємницької діяльнос ті, зареєстрований Заводськи м райвиконкомом 18.11.1999. № 5979.

Акт № 21/17-152 від 23.01.2009 р. (а.с.6) свідчи ть про неподання відповідаче м звітності до ДПІ з 01.04.2000 р.

Згідно розпорядження № 242 ві д 27.01.2009 р. заборгованість у відп овідача перед бюджетом відс утня.

Згідно ст. 58 ГК України (п.15) ск асування (припинення) держав ної реєстрації суб' єкта гос подарювання здійснюється за його особистою заявою, а тако ж на підставі рішення суду, аб о в інших випадках, передбаче них законом.

Відповідно до п. 17 ст. 11 Закону України „Про державну подат кову службу” податкові орган и мають право звертатися у п ередбачених законом випадк ах до судових органів із заяв ою (позовною заявою) про ска сування державної реєстрац ії суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно ч. 2 ст. 46 Закону Україн и „Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб-підприємців” від 15.05.2003р. № 755-І V неподання протягом року орг анам державної податкової сл ужби податкових декларацій, документів фінансової звітн ості відповідно до закону є п ідставою для постановлення с удового рішення про припинен ня підприємницької діяльнос ті фізичної особи - підприємц я.

За таких обставин позов під лягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-163, 167, 254 КАСУ господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Припинити підприємн ицьку діяльність фізичної о соби - підприємця ОСОБА_1 (54 000, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1, р /р відсутній) зареєстрованог о Заводським райвиконк омом 18.11.1999. № 5979.

2. Постанову для виконання надіслати Державному реєстр атору Виконавчого комітету М иколаївської міської ради, я кого зобов' язати повідомит и суд про виконання рішення.

Постанова у відповідн ості зі ст. 254 Кодексу адмініст ративного судочинства Украї ни набирає законної сили піс ля закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарж ення, якщо таку заяву не було п одано.

Сторони, які беруть участь у справі, мають право оскаржи ти в апеляційному порядку по станову повністю або частков о у порядку і строки встановл ені ст. 186 Кодексу адміністрат ивного судочинства України.

Суддя Н.О.Семенчук

Дата ухвалення рішення 10.03.2009
Зареєстровано 23.03.2009
Оприлюднено 21.05.2010

Судовий реєстр по справі 7/146/09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.06.2009 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 10.03.2009 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 10.02.2009 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 10.02.2009 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 7/146/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону