ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

31.07.2017Справа № 910/2443/17

За позовом Bonbonetti Choco Edesipari Kft. (Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт.)

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ"

до відповідача-2: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Ортинська М.Ю. - за довіреністю від № б/н від 26.01.2017;

відповідача-1: Дементьєв В.А. - за довіреністю №10/11-Д від 12.07.2017;

відповідача-2: Фінагіна В.Б. - за довіреністю №2434-03/364 від 06.06.2017.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И :

Bonbonetti Choco Edesipari Kft. (Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт.) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до приватного акціонерного товариства "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" та державної служби інтелектуальної власності України про припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

В позові позивач просить:

- достроково припинити дію свідоцтва на знак для товарів і послуг №90759 на території України щодо всіх товарів 30 класу МКТП;

- зобов'язати відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг №90759 повністю та здійснити відповідну публікації про дострокове припинення дії свідоцтва у бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2017 (суддя Марченко О.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/2443/17. Розгляд справи призначено на 20.03.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.03.2017 замінено первісного відповідача - приватне акціонерне товариство "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ" на належного - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ".

Крім того, ухвалою господарського суду міста Києва від 20.03.2017 судом вжиті заходи до забезпечення позову:

- заборонено товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 4; ідентифікаційний код 39464252) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №90759 або ж відмовлятися від наведеного свідоцтва та видавати ліцензії на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №90759;

- заборонено Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №90759.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалами від 20.03.2017 та 03.04.2017 відклав розгляд даної справи на 03.04.2017 та 18.04.2017 відповідно.

В судовому засіданні 18.04.2017 оголошено перерву до 25.04.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.04.2017 замінено первісного відповідача-2 Державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-2 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Розгляд справи відкладено до 17.07.2017.

В судовому засіданні 17.07.2017 оголошено перерву до 31.07.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.07.2017 скасовано заходи забезпечення позову, які вжиті ухвалою господарського суду м. Києва від 20.03.2017 у справі № 910/2443/17.

28.07.2017 до господарського суду від представника позивача надійшла заява про укладення мирової угоди та відмову від частини позовних вимог.

В зазначеній вище заяві представник позивача просить розглянути та затвердити мирову у справі №910/2443/17, якою врегульовано позовна вимога про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг №90759 на території України щодо всіх товарів 30 класу МКТП.

Крім того, у даній заяві представник позивача просить прийняти відмову від позовної вимоги про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг №90759 повністю та здійснити відповідну публікації про дострокове припинення дії свідоцтва у бюлетені "Промислова власність".

Згідно з п. 4 ч.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

В судовому засіданні 31.07.2017, дослідивши заяву представника позивача про відмову від частини позовних вимог, перевіривши повноваження останнього на вчинення таких дій та роз'яснив наслідки відмови від позову, суд дійшов висновку, що вказана заява не суперечить законодавству та не порушує інтереси інших осіб, а відтак, суд приймає заяву про відмову від частини позовних вимог та припиняє в цій частині провадження у справі № 910/2443/17 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Мирова угода укладена між сторонами і підписана від імені позивача - представника Ортинської М.Ю., від імені відповідача - директора Іванова С.В.

Відповідно до вимог ст. 78 Господарського процесуального кодексу України про затвердження мирової угоди сторін суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Подана сторонами мирова угода стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмета позову.

Наслідки припинення провадження у справі у зв'язку з укладенням мирової угоди сторонам відомі.

З огляду на те, що позивач та відповідач досягли примирення, викладене у письмовій мировій угоді, скріпленої печатками та підписами уповноважених осіб, останнім відомі наслідки примирення, за висновком суду, умови примирення не суперечать чинному законодавству і не порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, подана сторонами мирова угода підлягає затвердженню господарським судом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Враховуючи викладене вище провадження у справі підлягає припиненню.

Керуючись ст. ст. 49, 78, п. 4, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, суд

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі № 910/2443/17 в частині позовних вимог, щодо зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вчинити дії - припинити.

2. Затвердити мирову угоду у справі 910/2443/17 укладену між позивачем - Bonbonetti Choco Edesipari Kft. (Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт.) та відповідачем-1 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ"

МИРОВА УГОДА

у справі № 910/2443/17

за позовом Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт. (Воnbоnetti Сhосо Еdesipari Kft.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті", Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про припинення дії свідоцтва України №90759 на знак для товарів та послуг

м. Київ 27 липня 2017 р.

Ми, що нижче підписалися:

Компанія Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт. (Воnbоnetti Сhосо Еdesipari Kft), що зареєстрована за адресою: вул. Ваґогід 20, м. Будапешт, Угорщина, в подальшому іменується - "Позивач", в особі представника Ортинської Марії Юріївни, що діє на підставі довіреності від 26.01.2017 року, з однієї сторони,

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ", що зареєстроване за адресою: вул. Введенська, 4, м.Київ, Україна, 04071, в подальшому іменується - "Відповідач 1", в особі директора Іванова Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

що в подальшому разом іменуються - "Сторони", а кожен окремо - "Сторона",

керуючись ст. 6,627 Цивільного кодексу України, відповідно до яких сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості, враховуючи спільну домовленість, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок та на підставі ст. 78 Господарського процесуального кодексу України уклали цю Мирову угоду, в подальшому іменується - "Угода", про наступне:

1. Дана Угода укладається Сторонами у зв'язку із наявністю спору у господарській справі №910/2443/17, що розглядається в Господарському суді м. Києва за позовом Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт. (Воnbоnetti Сhосо Еdesipari Kft.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про припинення дії свідоцтва України № 90759 на знак для товарів та послуг.

2. Сторони доводять до відома Суду, що після звернення Позивача до господарського суду із позовною заявою між афілійованою особою Позивача, якій належить 100 % корпоративних прав Позивача, а саме Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація Рошен" (юридична адреса: вул. Електриків, 26/9, м. Київ, Україна, 04176) та Відповідачем 1 укладено договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів та послуг "BON-ВОNЕТТІ" за свідоцтвом України №90759 від 25.04.2008 року відносно повного переліку товарів З0 класу МКТП, щодо яких цей знак зареєстровано.

3. Позивач та Відповідач 1 заявляють, що, зважаючи на підписання договору, зазначеного у п. 2 цієї Угоди, спір між ними у справі №910/2443/17 є повністю врегульованим.

4. Відповідач 1 зобов'язується до моменту реєстрації факту передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "BON-ВОNЕТТІ" за свідоцтвом України №90759 від 25.04.2008 року відповідно до договору, зазначеного у п. 2 цієї Угоди, не укладати з будь-якими особами ліцензійних договорів та інших договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на даний знак та не реєструвати в органах державної влади України будь-які договори щодо передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на даний знак, а також не здійснювати будь-які інші дії, що можуть завадити належній реєстрації зазначеного договору (зокрема, не відмовлятися від прав на знак; не здійснювати дії, пов'язані з внесенням до Державного реєстру України свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін, пов'язаних зі зміною особи власника свідоцтва на зазначений знак з інших підстав, ніж договір, зазначений у п. 2 цієї Угоди).

5. Судові витрати, понесені Сторонами у справі, іншими Сторонами не компенсуються.

6. Дана Угода складена на 2 (двох) сторінках у 3 (трьох) однакових примірниках, по одному для кожної зі Сторін, та один - Господарському суду м. Києва для матеріалів справи №910/2443/17.

7. Сторони запевняють суд, що вони повністю розуміють текст цієї Угоди та правові наслідки її укладення, що ця Угода повністю відповідає їхнім дійсним намірам, а також що особи, які її підписали, мають усі необхідні повноваження та дозволи повноважних органів управління для підписання та укладення цієї Угоди.

8. Дана Угода набуває законної сили після її затвердження Господарським судом м. Києва і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого даною Угодою.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1: Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт. (Воnbоnetti Сhосо Еdesipari Kft) Адреса: вул. Ваґогід 20, м.Будапешт, Угорщина (HU) Ідентифікаційний код юридичної особи: 01-09-269570 Представник __________________________ М.Ю. Ортинська СТОРОНА 2: Товариство з обмеженою відповідальні "Торгівельний будинок "КОНТІ" Адреса: вул. Введенська, 4, м.Київ, Україна, 04071 (UA) Ідентифікаційний код юридичної особи: 39464252 Директор __________________________ С.В. Іванов

3. Стягувачем за даною ухвалою є:

Бонбонетті Чоко Едешіпарі Кфт. (Воnbоnetti Сhосо Еdesipari Kft) адреса місцезнаходження: вул. Ваґогід 20, м.Будапешт,

Угорщина (HU);

ідентифікаційний код: 01-09-269570.

Боржником за даною ухвалою є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ" адреса місцезнаходження: вул. Введенська, 4, м.Київ, Україна, 04071 (UA);

ідентифікаційний код: 39464252

4. Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала є виконавчим документом. Дана ухвала може бути пред'явлена до виконання у строк до 01.08.2020.

5. Провадження у справі № 910/2443/17 в частині позовних вимог, щодо припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №90759 на території України щодо всіх товарів 30 класу МКТП - припинити.

Суддя С.В. Балац

Дата ухвалення рішення 31.07.2017
Оприлюднено 06.08.2017

Судовий реєстр по справі 910/2443/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.07.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.07.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.06.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.04.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.03.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.03.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/2443/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону