Рішення
від 08.12.2017 по справі 910/13311/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2017Справа №910/13311/17

За позовомОб'єднання підприємств "Український музичний альянс" дотовариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" простягнення 12 201, 12 грн. Суддя Підченко Ю.О.

Представники сторін:

від позивача: від відповідача:Лавриненко К.Л. - представник за довіреністю; не з'явився. СУТЬ СПОРУ:

09.08.2017 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" (надалі - позивач) з вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (надалі - відповідач) про стягнення 12 201,12 грн. винагороди (роялті).

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідачем не виконано зобов'язання перед позивачем за договором про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм опублікованих з комерційною метою, та їх примірників № 02-05/11/09/Е від 03 грудня 2010 року, а саме не сплачено винагороду (роялті) за використання зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників за період з 01.01.2016 по 30.06.2017. Оскільки умови договору ставлять розмір винагороди (роялті) в залежність від отриманого відповідачем доходу (2%) за відповідний період, розмір якого позивачеві не відомий, позивачем розраховано розмір роялті на основі розміру роялті, сплаченого за договором за попередній період, у зв'язку з чим позивач просить суд стягнути відповідача 12 201, 12 грн.

Одночасно із позовною заявою було подано клопотання про витребування в Державної фіскальної служби України відомостей про доходи отримані Товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" за період з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2017 порушено провадження у справі.

Відповідно до ухвали від 29.09.2017 року задоволено клопотання позивача про витребування доказів в порядку статті 38 Господарського процесуального кодексу України.

27.10.2017 року та 10.11.2017 року через загальний відділ діловодства суду від Державної фіскальної служби України надійшли листи про надання інформації, з яких вбачається, що інформація про розмір доходів ТОВ "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" отриманих у 2017 році може бути відображена у податковій декларації з податку на прибуток підприємства на звітний податковий період 2017 рік.

У судовому засіданні 08.12.2017 року представник позивача наполягав на задоволенні заявленого позову, надав усні пояснення по справі.

Представник відповідача в судове засідання 08.12.2017 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не подав, вимог суду щодо надання відомостей про доходи, отримані за період з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року не виконав.

У відповідності з положеннями п. 3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 № 18 особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої ст. 64 та ст. 87 ГПК України.

З огляду на те, що ухвали суду були надіслані судом за адресою відповідача, яка зазначена в позовній заяві та зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи (ст.64 ГПК України).

Окрім того суд враховує, що застосовуючи згідно з частиною 1 статті 4 ГПК України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов'язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain") від 07.07.1989).

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 4-2, 4- 3 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

Суд дійшов висновку, що наданих доказів достатньо для вирішення спору по суті.

У судовому засіданні 08.12.2017 відповідно до ст. 85 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2010 року між Об'єднанням підприємств "Український музичний альянс" (Організація) та товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (Мовник) укладено договір № 02-05/11/09/Е про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників (далі - Договір), відповідно до умов якого (п. 1.1. Договору), Організація згідно зі ст. ст. 43,48,49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та п.4 власного Статуту, здійснює збір та розподіл винагороди (роялті) за використання мовником без згоди з відповідними суб'єктами суміжних прав (виконавцями, виробниками фонограм, їх правонаступниками), об'єктів суміжних прав, шляхом публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) у передачах ефірного і (або) супутникового радіомовлення зафіксованих у монограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою та їх примірників за території України. Збір винагороди (роялті) здійснюється для розподілу між суб'єктами суміжних прав (виконавцями, виробниками фонограм, їх правонаступниками), які передали та які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами.

Пунктом 1.2. Договору встановлено, що мовник виплачує організації винагороду (роялті) за використання вказаних зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників в розмірі та порядку, визначених законодавством України та цим договором, для виплати суб'єктам суміжних прав.

Згідно п. п. 2.1.1. Договору, Мовник зобов'язаний до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом (10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 10 січня), подавати Організації Перелік сповіщених в ефір зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників відповідно до форми, яка є Додатком №1 до цього Договору, у друкованому та електронному вигляді (у форматі *.xls програми Microsoft Excel, електронна адреса uma@uma.in.ua ).

Відповідно до п. п. 2.1.2 Договору, Мовник зобов'язаний щомісячно нараховувати і сплачувати Організації винагороду (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) без згоди з відповідними суб'єктами суміжних прав (виконавцями, виробниками фонограм) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників в ефір, у розмірі 2 відсотків доходу, одержаного Мовником з виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав. Податок на додану вартість на виплату винагороди (роялті) не нараховується. Сума винагороди (роялті) повинна сплачуватись на рахунок Організації до 15 числа місяця, наступного за звітним. В графі Призначення платежу платіжного доручення Мовник вказує: Винагорода (роялті) за публічне сповіщення зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників за


(місяць), 20__ року по Договору №___від ___ 20___р. ПДВ не нараховується .

Підпунктом 2.1.3. Договору визначено, що мовник зобов'язується надавати організації відомості про доходи і розрахунок сум винагороди (роялті), що підлягають виплаті, по встановленій формі (Додаток № 2 - Розрахунковий лист), не пізніше 10 днів після закінчення звітного періоду (місяць) в електронному вигляді на електронну адресу: uma@uma.in.ua або факсом 8 (044) 272-05-64 (тобто десятого числа кожного місяця). Розрахункові листи, які належним чином заповнені, з печаткою та підписом уповноваженої особи Мовника, повинні бути також відправлені поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Організації.

Згідно з п. 4.1. Договору останній набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє протягом одного року, при цьому п. п. 2.1.1, 2.1.2., 2.1.3. договору залишаються в силі до повного виконання мовником своїх зобов'язань, що виникли під час дії договору. Дія цього договору буде автоматично продовжуватись на один рік, якщо за один місяць до закінчення строку або через один рік після пролонгації жодна зі сторін не заявить у письмовій формі про своє бажання розірвати договір.

Дослідивши зміст укладеного між позивачем та відповідачем договору №02-05/11/09/Е про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників від 01.08.2006, суд дійшов висновку, що даний правочин за своєю правовою природою є договором на виплату винагороди за публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір.

Судом встановлено, що позивач є організацією колективного управління, уповноваженою Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснювати збір та розподіл винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, та зафіксованих у них виконань шляхом їх публічного сповіщення в ефір або по проводах (через кабель) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 71 від 18 січня 2003 Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань , що підтверджується свідоцтвом №6/УО від 02.04.2009, копія якого долучена до позову.

За змістом ст. 1 Закону України Про акторське право і суміжні права , організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) - організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку; публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

Згідно з приписами ст. 43 Закону України Про акторське право і суміжні права допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників: а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника; б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір; в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) - 50 відсотків. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати організаціям, зазначеним у частині другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

Згідно з п.3 Додатку до постанови Кабінету Міністрів України № 71 від 18 січня 2003 року Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань до юридичних і фізичних осіб, які здійснюють комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі - суб'єкти комерційного використання), належать юридичні особи, у тому числі державні та комунальні телерадіоорганізації, які здійснюють публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зазначених об'єктів суміжних прав у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення або через Інтернет, зокрема провайдери програмної послуги, а також інші суб'єкти господарювання (розмір винагороди (роялті) - 2 відсотки доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої здійснюється використання об'єктів суміжних прав).

Договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст.173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу (надалі - ЦК України), і згідно ст. 629 ЦК України є обов'язковим для виконання сторонами.

Між тим, відповідачем не надано доказів подання позивачеві переліку сповіщених в ефір зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою та відомостей про доходи і розрахунок сум винагороди (роялті), що підлягають виплаті, відповідно до умов №02-05/11/09/Е про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників від 03.12.2010.

Відтак, оскільки позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість за договором №02-05/11/09/Е про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників від 03.12.2010 за період з 01.01.2016 по 30.06.2017 у розмірі 12 201,12 грн., з урахуванням того, що розмір заборгованості відповідача за попередній період 30 місяців, відповідно до договору про погашення заборгованості радіокомпаній від 20.12.2016, укладеного між позивачем та Всеукраїнською громадською організацією Скарбниця авторів музики , що діє в інтересах відповідача, склав 20 335, 20 грн., суд доходить висновку, що заявлений до стягнення позивачем розмір винагороди 12 201, 12 грн., за відсутності будь-яких доказів відповідача на спростування вказаних обставин, відповідно до наданого позивачем розрахунку є обґрунтованим.

Таким чином, суд дійшов висновку, що відповідачем не виконане перед позивачем зобов'язання зі сплати винагороди (роялті) за використання зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників за період з 01.01.2016 по 30.06.2017 відповідно до умов договору про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах виконань, фонограм опублікованих з комерційною метою, та їх примірників № №02-05/11/09/Е від 03 грудня 2010 року, в результаті чого за відповідачем утворилась заборгованість за вказаний період в розмірі 12 201, 12 грн.

Статтями 525, 526 ЦК України, що кореспондуються за змістом з положеннями ст. 193 ГК України, передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

З урахуванням вищезазначеного, позовні вимоги в частині стягнення з відповідача винагороди (роялті) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017, що підлягає сплаті за договором № 02-05/11/09/Е від 03 грудня 2010 року у розмірі 12 201, 12 грн. є обґрунтованими та позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 33-35, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" задовольнити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Бізнес-радіо" (01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 54/1; код ЄДРПОУ 36003598) на користь Об'єднання підприємств "Український музичний альянс" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 1-5, офіс 614; код ЄДРПОУ 31815383) суму винагороди (роялті) у розмірі 12 201 грн. 12 коп. за період з 01.01.2016 по 30.06.2017, що підлягає сплаті за договором № 02-05/11/09/Е від 03 грудня 2010 року та судовий збір у розмірі 1 600 грн. 00 коп. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено: 13.12.2017 р.

Суддя Ю.О. Підченко

Дата ухвалення рішення08.12.2017
Оприлюднено14.12.2017

Судовий реєстр по справі —910/13311/17

Рішення від 08.12.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 17.11.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 24.10.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 20.10.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 29.09.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

Ухвала від 11.08.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Підченко Ю.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні