ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

01.04.2019                     Справа № 905/191/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Огороднік Д.М., розглянувши у спрощеному позовному провадженні справу

за позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Мет Алянс»

до                               Державного підприємства «Селидіввугілля» в особі відокремленого                                                   підрозділу «Шахта1-3 «Новоградівська»

про                               стягнення 55777,50 грн.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Предмет та підстави спору.

На розгляд до господарського суду Донецької області передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Мет Аляьнс» до Державного підприємства «Селидіввугілля» в особі відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новоградівська» про стягнення суми попередньої оплати в розмірі 55777,50 грн.

Позов обґрунтований тим, що між 12.09.2016 позивачем та відповідачем підписаний договір поставки №12/09/16-02, відповідно до умов якого відповідач взяв на себе зобов‘язання поставити металобрухт позивачу, а останній зобов‘язався прийняти та оплатити його. Позивачем 13.01.2017 була здійснена попередня оплата товару на суму 50000,00 грн та 30.01.2017 на суму 50000,00 грн., загалом була здійснена попередня оплата в розмірі 100000,00 грн. Відповідач виконав свої зобов‘язання частково, здійснив поставку позивачу товару на суму 44222,50 грн. Решта зобов‘язання, щодо поставки товару на суму 55777,50 грн. з боку відповідача не було виконано, кошти в розмірі 55777,50 грн. не повертались позивачу. За таких обставин, позивач просить стягнути з відповідача суму попередньої оплати.

Заперечення учасників процесу.

Господарським судом Донецької області ухвала про відкриття провадження у справі №905/191/19 надіслана на адресу відповідача (державного підприємства та відокремленого підрозділу) зазначену у позовній заяві. Поштові відправлення, в яких надсилалась ухвала суду від 01.02.2019 №905/191/19 були отримані державним підприємством «Селідіввугілля» 05.02.2019, а відокремленим підрозділом 07.02.2019.

Відповідно до ст. 176 Господарського процесуального кодексу України ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини ст.120 цього Кодексу.

За таких обставин, з огляду на приписи п. 1 ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України ухвала суду про відкриття провадження є врученою та днем отримання відповідачем ухвали суду від 01.02.2019 є дата поставлення відділом зв'язку відповідної відмітки про вручення під розписку.

За таких обставин, відповідач про відкриття провадження по справі №905/191/19 повідомлений належним чином.

Відповідач відзив на позов не надав, будь - яких інших заяв чи клопотань не подавав.

Хід розгляду справи та процесуальні дії.

Ухвалою суду від 01.02.2019 позовну заяву прийнято судом до розгляду; відкрито провадження у справі; справу вирішено розглядати в порядку спрощеного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Частиною 8 статті 252 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення.

Розглянувши матеріали справи, керуючись принципом верховенства права, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, суд

ВСТАНОВИВ:

Фактичні обставини справи, зміст спірних правовідносин та перевірка їх доказами.

12.09.2016 між Державним підприємством «Селидіввугілля» в особі відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новоградівська», як постачальником (відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укр-Мет Аляьнс», як покупцем (позивач) підписаний договір №12/09/16-02 (далі - договір), відповідно до умов якого постачальник зобов‘язується передати у власність покупцю лом і відходи чорних та/або кольорових металів (товар), а покупець зобов‘язується прийняти та оплатити його.

Найменування, кількість, ціна товару визначаються та узгоджуються сторонами в специфікаціях, які оформляються у вигляді додатків до цього договору та є його невід‘ємною частино. (п. 1.2 договору).

Згідно з п. 2.2. договору оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника в порядку 100% передоплати.

Умови поставки та передачі товару погоджені сторонами у 4 розділі договору. Покупець завчасно погоджує з постачальником обсяги поставки та дати поставки конкретної партії товару (п. 4.1). Поставка товару здійснюється транспортом покупця та за його рахунок зі складу постачальника (п.4.3). Передача товару покупцю здійснюється на підставі акту приймання –передачі, накладних та довіреностей (п.4.4). Постачальник вважається виконавшим свої зобов‘язання по передачі товару в момент коли товар та відповідна документація передані покупцеві.

Додатковою угодою №1 від 29.01.2016 до договору, сторони погодили, що договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2017.

На виконання умов договору, позивач перерахував на рахунок відповідача попередню оплату на загальну суму 100000,00 грн., а саме 13.01.2017 на суму 50000,00 грн та 30.01.2017 на суму 50000,00 грн., що підтверджується наявними у справі виписками з банківського рахунку позивача.

На виконання умов договору, відповідач поставив позивачу товар на загальну суму 44222,50 грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи актом приймання-передачі №1 від 17.01.2017.

За твердженням позивача, на виконання умов договору відповідач більше не здійснював поставки.

17.10.2018 позивач звернувся до відповідача з вимогою протягом 7 днів з моменту отримання останньої повернути суму попередньої оплати по договору у розмірі 55777,50 грн. Вимога надіслана на адресу відповідача 17.10.2018 та отримана Державним підприємством 24.10.2018 та відокремленим підрозділом 23.10.2018, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями фіскальних чеків та повідомлень про вручення поштової кореспонденції. Вимога позивача залишена відповідачем без відповіді та виконання.

За твердженням позивача, відповідач коштів не повернув, товару на суму попередньої оплати у повному розмірі не поставив.

Відповідач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження здійснення поставки товару, на виконання умов договору, у повному обсязі та на підтвердження повернення позивачу коштів.

Отже, матеріалами справи підтверджено перерахування позивачем відповідачу коштів на загальну суму 10000,00 грн., поставка відповідачем позивачу товару на суму 44222,50 грн. та відсутність поставки товару на суму 55777,50 грн.

Оцінка аргументів учасників справи та мотиви рішення суду.

Оцінивши зміст зазначених угод, з яких виникли цивільні права та обов'язки сторін, суд дійшов висновку, що укладені правочини за своїм змістом та правовою природою містять елементи договорів поставки, які підпадають під правове регулювання норм ст. 712 Цивільного кодексу України та ст.ст. 264-271 Господарського кодексу України. В частині, що не суперечить договору, до вказаного правочину також застосовуються норми Цивільного кодексу України, які регулюють правила купівлі-продажу (ст.ст. 655-697 Цивільного кодексу України).

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. У разі прострочення сплати за товар продавець має право вимагати сплати товару.

Як визначено положеннями ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до умов укладеного договору.

При цьому, приписи ч.7 ст. 193 Господарського кодексу України та ст.525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов'язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами ст.629 Цивільного кодексу України щодо обов'язковості договору для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом встановлено, що умовами договору сторони не передбачили конкретний строк виконання відповідачем зобов‘язань з поставки товару.

Разом з тим, сторонами погоджений строк дії договору до 31.12.2017, тобто строк протягом якого сторони зобов‘язались виконати взяті на себе зобов‘язання (ст. 631 Цивільного кодексу України).

Як встановлено судом вище, відповідач зобов‘язання з поставки товару по договору виконав частково, здійснив поставку товару на суму 44222,50 грн., товар на суму 55777,50 грн. не поставив.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Згідно вказаних норм закону у позивача виникає альтернативне право вимагати передання оплаченого товару або вимагати повернення суми попередньої оплати, що в свою чергу породжує альтернативні обов'язки у відповідача.

Отже, волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, причому доведеної до продавця.

Статті 670 та 693 Цивільного кодексу України як спеціальні норми закону не встановлюють строку виконання грошового зобов'язання по поверненню передоплати за товар у правовідносинах купівлі-продажу (поставки).

Вказаними нормами Цивільного кодексу України передбачається можливість виникнення обов'язку постачальника повернути попередню оплату, але тільки за наявності факту порушення ним строку поставки товару та пред'явлення покупцем вимоги постачальнику повернути сплачені кошти.

Як встановлено судом вище, позивач звернувся до відповідача з вимогою від 17.10.2018 повернути у 7- денний термін суму попередньої оплати у розмірі 55777,50 грн.

Відповідач вимоги позивача не виконав, кошти на теперішній час не повернув.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 55777,50 грн. підлягають задоволенню.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 129, 130, 231, 234, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р I Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Державного підприємства «Селидіввугілля» (85400, Донецька область, місто Селилове, вул. К. Маркса,41 , код 33426253) в особі відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» (85483, Донецька область, місто Новогродівка, вулиця Шахтна, 1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-мет Альянс» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 10-А, код 39621700) кошти у розмірі 55777 (п'ятдесят п‘ять тисяч сімсот сімдесят сім) грн. 50 коп. та судовий збір у розмірі 1921 (одна тисяча дев‘ятсот двадцять одна) грн. 00 коп.

Видати наказ після набрання рішенням суду законної сили.

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду Донецької області набирає законної сили за правилами, встановленими статтею 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене до Східного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому главою 1 розділу ІV Господарського процесуального кодексу України.

Рішення складено та підписано 01 квітня 2019 року.

Суддя Д.М. Огороднік

          

          

Зареєстровано 04.04.2019
Оприлюднено 05.04.2019
Дата набрання законної сили 01.04.2019

Судовий реєстр по справі 905/191/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 01.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.02.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.01.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону