ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

08 липня 2019 року № 640/7642/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Келеберди В.І., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без (повідомлення) виклику сторін адміністративну справу

за позовом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

до товариства з обмеженою відповідальністю Випробувальний центр Омега

про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі також - Мінекономрозвитку, позивач) до товариства з обмеженою відповідальністю Випробувальний центр Омега (далі також - ТОВ ВЦ Омега , відповідач), в якому позивач просить суд анулювати рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності, виданого ТОВ ВЦ Омега , затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 06 березня 2017 року № 332.

Ухвалою суду від 15 травня 2019 року було відкрито провадження у даній справі та вирішено, у зв`язку з її належністю до категорії справ незначної складності, здійснювати її розгляд в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про встановлені порушення відповідачем вимог Технічного регламенту радіообладнання та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності, що є підставою для застосування до підприємства заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

04.06.2019 року на адресу суду від відповідача надійшов відзив на адміністративний позов, в якому він просить відмовити у задоволенні заявлених позовних вимог з огляду на відповідність з його боку порушень вказаних технічних регламентів.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд,

ВСТАНОВИВ :

На підставі наказу позивача від 21 березня 2019 року № 460 Про проведення планового заходу державного ринкового нагляду (контролю) за додержанням товариством з обмеженою відповідальністю Випробувальний центр Омега законодавства при провадженні господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів та відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Мінекономрозвитку на 2019 рік, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30 листопада 2018 року № 1807, позивачем було проведено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо відповідача.

За результатами проведення планової перевірки виявлені порушення при провадженні ТОВ ВЦ Омега діяльності з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №355 від 24 травня 2017 року (далі також - Технічний регламент № 355) та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1077 від 16 грудня 2015 року (далі також - Технічний регламент № 1077), про що складено Акт № 2 від 05 квітня 2019 року.

На думку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, вказані порушення можуть бути підставою для анулювання рішення про призначення органу оцінки з відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності виданого ТОВ ВЦ Омега, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 06 березня 2017 року № 332.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку про необґрунтованість позовних вимог виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 статті 4 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності передбачені загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю), а саме виключно законами встановлюються:

органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю);

санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові і засвідчується печаткою.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім`я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб`єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб`єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб`єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід`ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб`єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб`єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Постановою Кабінету Міністрів України № 342 від 10 травня 2018 року відповідно до ч. 2 статті 5 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності затверджено Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Відповідно до преамбули Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності , цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Статтею 9 Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності передбачено, що цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров`я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману.

Законами також можуть бути визначені інші цілі прийняття технічних регламентів.

Відповідно до статті 14 Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності , процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, розробляються, приймаються та застосовуються на основі принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар`єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.

Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, розробляються на основі:

настанов або рекомендацій міжнародних організацій стандартизації, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, чи їх відповідних частин, за винятком випадків, коли, як буде належним чином роз`яснено за запитом держав - членів Світової організації торгівлі (далі - СОТ), такі настанови або рекомендації чи їх відповідні частини є невідповідними з таких причин, зокрема, як захист життя чи здоров`я людей, тварин або рослин, охорона довкілля чи природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки, запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману, суттєві кліматичні чи інші географічні чинники, суттєві технологічні або інфраструктурні проблеми;

настанов або рекомендацій регіональних організацій стандартизації, актів законодавства Європейського Союзу, інших економічних об`єднань або інших держав чи відповідних частин таких настанов, рекомендацій і актів законодавства.

У разі якщо технічними регламентами передбачене застосування процедур оцінки відповідності, такі процедури містяться в технічних регламентах, затверджених законами чи актами Кабінету Міністрів України, або окремо затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України затверджує модулі оцінки відповідності, які використовуються відповідними центральними органами виконавчої влади для розроблення процедур оцінки відповідності, та правила використання модулів оцінки відповідності.

Модулі оцінки відповідності застосовуються як процедури оцінки відповідності в разі посилання на них у відповідних технічних регламентах. У разі якщо в документах, на основі яких згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону розробляються технічні регламенти, містяться процедури оцінки відповідності, у відповідних технічних регламентах не допускається посилання на модулі оцінки відповідності, затверджені Кабінетом Міністрів України.

Позивач у якості допущеного відповідачем порушення посилається на те, що другим та третім реченнями абзацу 2 п. 57 Технічного регламенту № 1077 передбачено, що орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності не провадять будь-яку діяльність, у тому числі не надають послуги консультування, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої його призначено.

Підпунктами 4.2.2 п. 4.2 Інструкції І.П2-03/2 (редакція 04) Порядок проведення робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі - Інструкція) встановлено, що орган з оцінки відповідності Омега ТОВ Випробувальний центр Омега самостійно визначає перелік стандартів та наводить їх в рішенні за заявкою у разі, якщо заявнику не відомі нормативні документи або з інших причин він не в змозі скласти перелік застосованих стандартів з переліку національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання суттєвим вимогам Технічному регламенту.

Водночас абз. 5 пп. 3 п. 3 додатка 3 до Технічного регламенту встановлено, що до складу технічної документації, яка подається разом із заявкою виробником, повинна включатися інформація про перелік стандартів застосованих повністю або частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікації, що були застосовані.

На думку позивача, самостійне визначення ТОВ ВЦ Омега переліку стандартів, якщо заявнику не відомі нормативні документи або з інших причин він не в змозі скласти перелік застосованих стандартів з переліку національних стандартів, є послугами з консультування і суперечить незалежності його суджень або доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої його призначено.

Між тим, відповідно до абз. 2 п. 57 Технічного регламенту № 1077, орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередню участь у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні апаратури, яку вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування.

Тобто, конструкція зазначеної норми побудована таким чином, що заборона надання послуг з консультування органу з оцінки відповідності, його керівнику, заступнику керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності стосується безпосередньої участі вказаних осіб у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, монтажі тощо.

Про вказане свідчить і виклад нормотворцем вказаної норми одним абзацом де наступні речення конкретизують диспозицію норми, викладену в першому реченні.

Крім того, на думку суду, консультування замовника з приводу формування застосовних стандартів не суперечить вимогам регламенту щодо незалежності суджень або доброчесності підприємства стосовно діяльності з оцінки відповідності. За результатами перевірки діяльності ТОВ ВЦ Омега за Технічного регламенту №1077 не зафіксовано фактів недоброчесно нав`язаних заявнику стандартів з боку ТОВ ВЦ Омега .

А тому, зазначене порушення стосовно абз. 5 пп. 3 п. 3 додатка 3 до Технічного регламенту № 1077 не слідує з викладеного у цьому пункті.

При обґрунтуванні вказаного порушення позивач керувався виключно на вивченні внутрішньої інструкції ТОВ ВЦ Омега та тлумаченні деяких речень із неї, зокрема, п. 5.2. де передбачено, що ТОВ ВЦ Омега (в межах його компетентності) може запропонувати заявнику виконання таких робіт з оцінки відповідності, а саме підбір або оцінку правильності вибору національних стандартів з надання висновку у довільній формі.

Однак, це не свідчить про відсутність незалежності його суджень або доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої його призначено, оскільки вказаним пунктом визначено одна з видів послуг, яку може надати ТОВ ВЦ Омега .

Відповідно до ч. 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Разом з тим, позивачем не надано жодних доказів які можуть свідчити про допущення вказаного порушення відповідачем.

Позивач посилається на те, що другим реченням абз. 4 п. 59 Технічного регламенту встановлено, що призначений орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність.

Підпунктами 4.2.10 та 4.2.11 п. 4.2 Інструкції І.П2-03/2 (редакція 04) Порядок проведення робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі - Інструкція) передбачено, що за бажанням заявника ТОВ ВЦ Омега бере на облік декларацію про відповідність, яку складає виробник, для чого наносить на таку декларацію своє найменування, ідентифікаційний номер, дату обліку та обліковий номер декларації.

Взяття на облік декларацій про відповідність призначеним органом з оцінки відповідності не передбачене Технічним регламентом і може здійснюватися виключно за межами діяльності ТОВ ВЦ Омега як призначеного органу з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту.

Відповідно до п. 1.1 Інструкції, вона регламентує порядок проведення ТОВ ВЦ Омега робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту.

Також в документації, пов`язаної з оцінкою відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту (далі - справа) (наприклад, справа Інв. № 0408/18 від 01 жовтня 2018 року) містяться:

- Рішення № 0408-18 від 01 жовтня 2018 року за заявкою на проведення оцінки відповідності Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, пунктом 2 якого передбачено, що схема (модель) оцінки відповідності міститиме, зокрема, облік декларації про відповідність за бажанням заявника;

- Рішення щодо оцінки відповідності (сертифікації) № 0408-18 від 18 жовтня 2018 року, згідно з яким взято на облік декларацію про відповідність з присвоєнням їй ідентифікаційного номеру UA TR 109.DЕ 0408-18.

Аналогічні рішення виявлені в інших справах, зокрема Інв. № 0490/18 від 12 листопада 2018 року, № 0328/18 від 07 серпня 2018року, № 0064/18 від 15 лютого 2018 року, № 0406/18 від 01 жовтня 2018 року та інших, що свідчить про системність виявленого порушення.

У зв`язку з цим, на думку позивача, у ТОВ ВЦ Омега відсутні процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність.

Пунктом 11 Додатку 3 модуль С Технічного регламенту № 1077 визначено, що відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов`язки, встановлені в пунктах 12 і 13 цього додатка, та гарантує і заявляє, що відповідна апаратура відповідає типу, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури.

Відповідно до абзацу 2 п. 13 Додатку 3 модуль С Технічного регламенту №1077, виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі апаратури та зберігає її для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення апаратури в обіг. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель апаратури, для якої її було складено.

Виходячи з вищевикладеного, виробник складає декларацію про відповідність виключно на підставі сертифікату експертизи типу, виданого ТОВ ВЦ Омега , що відповідає основній діяльності ТОВ ВЦ Омега .

А тому, процедура взяття на облік вищезазначеної декларації, яка наведена в Інструкції І.П2-03/2 Порядок проведення робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання не суперечить положенням Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності та Технічному регламенту № 1077 та не йде в розріз основною діяльністю ТОВ ВЦ Омега .

Крім того, зазначення робіт з обліку декларації (за зверненням виробника) в Рішенні за заявкою також не може бути визначено як порушення вимог Технічному регламенту № 1077, тому що органи оцінки відповідності мають право самостійно розробляти та впроваджувати форми документів з оцінки відповідності.

Технічний регламент визначає перелік обов`язкових документів та обов`язкових процесів, але не обмежує органи оцінки відповідності тільки ними. Всі процедури системи управління якістю органу оцінки відповідності, що не суперечать вимогам Технічному регламенту № 1077, не можуть бути визнаними як порушення.

Позивач посилається на те, що абз. 1, 3 п. 60 Технічного регламенту встановлено, що персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності повинен мати, зокрема, знання вимог, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять.

Крім того, згідно з пп. 1 п. 3 Технічного регламенту, його дія не поширюється на обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту № 355.

За результатами вибіркової перевірки справ було виявлено справи, оцінка відповідності за якими була проведена ТОВ ВЦ Омега з порушенням, а саме було проведено оцінку відповідності обладнання, на яке не поширюється дія Технічного регламенту № 1077: справи Інв. № 0378/18 від 21 вересня 2018 року, № 0420/18 від 02 жовтня 2018 року, № 0406/18 від 01 жовтня 2018 року, № 0064/18 від 15 лютого 2018 року, № 0328/18 від 07 серпня 2018 року, № 0490/18 від 12 листопада 2018 року, № 0112/17 від 18 травня 2017 року, № 0408/18 від 01 жовтня 2018року, а поширюється дія Технічного регламенту № 355.

Крім того, у другій примітці до пп. 4.2.2 п. 4.2 Інструкції визначено, що якщо основним способом підтвердження відповідності є результати випробувань випробувальної лабораторії, акредитованої в національній системі акредитації України, то комплект технічної документації може бути скорочений (за узгодженням з ТОВ ВЦ Омега переліком), але у всякому разі має містити документи щодо загального опису пристрою, переліку стандартів, застосованих повністю або частково, та результати проведених випробувань.

Проте, абз. 1 п. 13 Технічного регламенту№ 1077, зокрема, визначено, що виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 2 або додатку 3 до Технічного регламенту № 1077.

Підпунктом 3 п. 3 Додатка 3 до Технічного регламенту № 1077, який регламентує проведення процедури експертизи типу (модуль В), визначено, що у заявці на експертизу типу, яка подається виробником (уповноваженим представником) призначеному органу з оцінки відповідності повинна міститись, зокрема, технічна документація, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналіз та оцінку ризику (ризиків). Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи:

загальний опис апаратури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень та схем, та функціонування апаратури;

список стандартів, застосованих повністю та частково, включених до відповідного переліку національних стандартів, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до відповідного переліку, у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань.

Також, у пп. 4.2.2 п. 4.2 Інструкції зазначено, що разом із заявкою надається комплект технічної документації (документи мають бути завірені згідно вимог ДСТУ 4163-2003), а саме, зокрема, доручення виробника (для уповноваженої особи) або інвойс (для імпортера).

Водночас згідно із Додатком 3 до Технічного регламенту № 1077, який регламентує проведення процедури експертизи типу (модуль В), визначено, що заявка подається або виробником, або його уповноваженим представником, а не імпортером.

Із зазначеною Інструкцією ознайомлені персонал ТОВ ВЦ Омега , відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності: Богданович, Колченко, Швець, Сидорчук, Жайворонок.

Таким чином, на думку позивача, у персоналу ТОВ ВЦ Омега , відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, відсутнє знання вимог Технічного регламенту, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять, зокрема в частині обов`язкового складу технічної документації.

Відповідно до пп. 1 п. 3 Технічного регламенту № 1077, дія цього Технічного регламенту не поширюється, зокрема, на обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396).

Разом з тим, звертаю увагу суду, що вказана норма була включена постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 533 у п. 3 якої було зазначено, що У Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72):

1) у пункті 3:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

1) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 45, ст. 1396); .

Таким чином, справи № 0112/17 від 18 травня 2017 року та № 0064/18 від 15 лютого 2018 року не підпадають під зміст цього зауваження тому, що дія сферу дії Технічного регламенту № 1077 було обмежено після подачі і оброблення відповідної заявки.

Що стосується справ № 0378/18 від 21 вересня 2018 року, № 0420/18 від 02 жовтня 2018 року, № 0406/18 від 01 жовтня 2018 року, № 0328/18 від 07 серпня 2018 року, №0408/18 від 01 жовтня 2018 року, як зазначає відповідач та що не спростовано позивачем, вони стосуються проведення оцінки відповідності пристроїв автомобільних мультимедійних, процедура якої станом на момент перевірки знаходиться в стадії вирішення, у зв`язку з тим, що постачальники (автоімпортери) автомобілів в Україну звернулися до НКРЗІ та ЦОВЗ з метою отримання роз`яснення та можливого відстрочення процедури оцінки відповідності радіообладнання, що встановлюється в автомобілі та є складовою частиною автомобіля і не підпадає під дію Технічного регламенту № 355.

Як зазначив відповідач, аналогічні звернення були отримані ТОВ ВЦ Омега від виробників радіообладнання та на їх вимогу, до остаточного вирішення процедурних питань, була проведена оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту № 1077. Зазначена апаратура не становить ризик для користувача (споживача), проведеною оцінкою не була завдана шкода ні виробнику, ні користувачу (споживачу).

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 323 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355 було визначено, 2) доповнити постанову пунктом 31 такого змісту: 31. Установити, що до 31 грудня 2019 р. дія Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, не поширюється на радіообладнання, яке встановлене та призначене для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів. .

Отже з 19 травня 2019 року (дата набрання чинності вказаним актом) на вищезгадане обладнання поширюється дія Технічного регламенту № 1077.

Відповідно до пп. 4.2.2 п. 4.2 Інструкції, разом з заявкою надається комплект технічної документації (документи мають бути завірені згідно вимог ДСТУ 4163-2003), а саме, доручення виробника (для уповноваженої особи) або інвойс (для імпортера.)

Зауваження з приводу даного порушення відповідачем було визнано в частині щодо посилання на інвойс імпортера, та пояснено це помилкою виконавця. Водночас, суд зазначає, що позивачем не було доведено належними та допустимими доказами системність такого порушення в діяльності ТОВ ВЦ Омега .

В зв`язку з цим суд вважає безпідставним твердження позивача на відсутність компетентності персоналу ТОВ ВЦ Омега .

Крім того, компетентність персоналу ТОВ ВЦ Омега останнім підтверджено сертифікатами аудиторів та свідоцтвами про навчання в компетентних акредитованих незалежних організаціях.

А тому, узагальнене зауваження щодо відсутності у персоналу ТОВ ВЦ Омега знання вимог Технічного регламенту, що стосуються оцінок відповідності, є безпідставним та необґрунтованим.

Також позивач посилається на порушення ч. 1 статті 41 Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності яка визначає, що призначені органи з оцінки відповідності повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах.

Пунктом 68 Технічного регламенту № 1077 встановлено, що призначені органи з оцінки відповідності проводять оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 3 до Технічного регламенту.

Додатком 3 до Технічного регламенту № 1077, який описує процедуру експертизи типу (модуль В), не передбачено, що заявка може бути подана уповноваженим представником виробника за умови наявності у нього документа, що засвідчує надання йому таких повноважень виробником.

Водночас у справі Інд. № 0064/18 від 15 лютого 2018 року на дату подання заявки (15 лютого 2018 року) та видачі сертифіката експертизи типу (07 березня 2018 року) був відсутній документ, що засвідчує надання заявнику повноважень виробником бути його уповноваженим представником та виконувати від його імені дії, пов`язані з проведенням оцінки відповідності певного обладнання на відповідність вимогам Технічного регламенту.

У справах № 0328/18 від 07 серпня 2018 року, № 0408/18 від 01 жовтня 2018 року, № 0378/18 від 21 вересня 2018 року, № 0420/18 від 02 жовтня 2018 року та інших відсутній документ, що засвідчує надання заявнику повноважень виробником бути його уповноваженим представником та виконувати від його імені дії, пов`язані з проведенням оцінки відповідності певного обладнання вимогам Технічного регламенту.

Крім того, додатком 3 до Технічного регламенту, який описує процедуру експертизи типу (модуль В), не передбачено супроводження знаку відповідності технічним регламентам ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, який був залучений до виконання цієї процедури.

Так, у справі Інв. № 0112/17 від 18 травня 2017 року міститься Угода щодо надання права на застосування номеру ТОВ ВЦ Омега (Ліцензійна угода) № 0112-17 від 03 липня 2017 року, пунктом 1 якої передбачено, що ТОВ ВЦ Омега надає право нанесення його номеру (109) поряд із Національним знаком відповідності на певну продукцію стосовно якої їм видано сертифікат експертизи типу UA.TR.109.E.0112-17 від 03 липня 2017 року, що є порушенням вимог Технічного регламенту.

На думку позивача, вказане свідчить про системність порушення вимог ч. 1 статті 41 Закону та п. 68 Технічного регламенту № 1077.

Щодо справи № 0064/18 від 15 лютого 2018 року, то, як вбачається з матеріалів справи, на момент надання заявки уповноважена особа мала доручення від 01 лютого 2018 року від виробника про надання статусу уповноваженого представника компанії на території України з правом діяти від імені Kvaser AB при виконанні зобов`язань, що випливають із Законів України Про загальну безпечність нехарчової продукції , Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції , інших нормативно-правових актів, у тому числі Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679. Крім того, вказане доручення стосується усіх технічних регламентів.

З приводу справ № 0328/18 від 07 серпня 2018 року, № 0408/18 від 01 жовтня 2018 року, № 0378/18 від 21 вересня 2018року, № 0420/18 від 02 жовтня 2018 року уповноважена особа також має доручення виробника № 001 від 09 серпня 2018 року щодо проведення робіт за технічними регламентами, копія якого наявна в матеріалах справи.

Крім того, як зазначив позивач, доручення від виробника у більшій кількості справ, зазначених комісією, в ТОВ ВЦ Омега були в наявності, або у справі було посилання на місце зберігання доручення. Зазначене було пов`язане з тим, що один виробник звертається за проведенням оцінки відповідності декількох об`єктів, а тому у справі де була відсутня довіреність було посилання на те де вона знаходиться.

Відповідно до статті 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (стаття 74 КАС України).

Відповідно до ч. 2 статті 76 КАС України, питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Як вже зазначалось, відповідно до ч. 1 статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

У Рішенні від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив, що верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Рішенням від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 (справа № 1-11/2012) Конституційний Суд України зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який у сфері соціального захисту означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею.

Статтею 9 Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності передбачено, що цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров`я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману.

Законами також можуть бути визначені інші цілі прийняття технічних регламентів.

Відповідно до ч. 1 статті 37 Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності якщо за результатами моніторингу призначених органів встановлено, що призначений орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов`язків, визначених цим Законом та відповідними технічними регламентами, згідно з якими його призначено, орган, що призначає, звертається у порядку та строки, встановлені законом, з позовом до адміністративного суду щодо обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дії або анулювання рішення про призначення залежно від ступеня невідповідності вимогам чи невиконання обов`язків.

З огляду на вищенаведене, оцінюванню підлягає питання, чи є захід реагування співмірним меті його застосування і чи таке втручання у права відповідача буде пропорційним і, таким чином, буде досягнуто справедливий баланс між інтересами відповідача та публічними інтересами.

Метою застосування цього заходу є відвернення ймовірного настання для прав та інтересів невизначеного кола осіб негативних наслідків виявлених порушень. Такі негативні наслідки полягають у завданні шкоди життю та здоров`ю людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману, але їх настання є вірогідною подією.

Проаналізувавши зазначене вище, суд вважає обраний позивачем захід реагування таким, що не в повній мірі відповідає критеріям пропорційності, так як зрозумілого обґрунтування застосуванню заходу у вигляді анулювання рішення про призначення органу з оцінки відповідності позивачем не наведено і належними доказами не доведено, що не дає підстав для висновку, що саме у такий спосіб буде досягнуто справедливого балансу між публічними інтересами та інтересами відповідача.

Принцип пропорційності являє собою загальний, універсальний принцип права, який вимагає співмірного обмеження прав та свобод для досягнення публічних цілей.

Зазначений принцип орієнтує на те, що мета процесуальних дій має бути суспільно вагомою, для досягнення певної мети органи влади не можуть накладати на громадян зобов`язання, які перевищують установлені межі необхідності, а засіб досягнення суспільно вагомої мети має бути найменш обтяжливим для людини в конкретних умовах.

Враховуючи, що відповідач спростував допущені ним, на думку позивача, порушення, з посиланням на відповідні докази, тому підстави для задоволення позову відсутні.

Відповідно до статті 244 КАС України, під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема:

1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

Згідно положень статті 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 5-11, 19, 72-77, 90, 241-246, 250, 263 КАС України суд,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні адміністративного позову Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, місто Київ, вулиця Грушевського, 12/2; код ЄДРПОУ 37508596) до товариства з обмеженою відповідальністю Випробувальний центр Омега (03186, місто Київ, вулиця Антонова, 5, офіс 714; код ЄДРПОУ 39144314) про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності - відмовити.

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 КАС України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення КАС України в редакції Закону №2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя В.І. Келеберда

Дата ухвалення рішення 08.07.2019
Зареєстровано 09.07.2019
Оприлюднено 10.07.2019

Судовий реєстр по справі 640/7642/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.05.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 12.04.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/7642/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону