ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року ЛуцькСправа № 140/1840/19

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Смокович В.І., розглянувши у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Приватного підприємства «СМАРТ-АГРО» до Головного управління ДФС у Волинській області про визнання протиправним та скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМАРТ-АГРО" (далі - ПП "СМАРТ-АГРО") звернулося із позовом до Головного управління ДФС у Волинській області (далі - ГУ ДФС у Волинській області) про визнання протиправним та скасування наказу № 1906 від 28 травня 2019 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 30 травня 2019 року представнику позивача було вручено наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки від 28 травня 2019 року №1906 з підстави ненадання позивачем відповіді на запит.

Зазначений наказ позивач вважає протиправним та просить суд скасувати його, оскільки ПП "СМАРТ-АГРО" на запит контролюючого органу надано вмотивовану відповідь у строк, визначений ПК України, тому відсутні правові підстави для проведення перевірки. У вказаній відповіді підприємство констатувало, що запит складено із порушенням вимог чинного законодавства, а відтак, платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на нього.

Ухвалою судді Волинського окружного адміністративного суду від 12 червня 2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі, розгляд якої постановлено проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (арк. спр. 1).

Представник відповідача у відзиві на позовну заяву позовні вимоги не визнав, просив відмовити у задоволенні позову, мотивуючи тим, що витребування податковим органом запитуваних відомостей у позивача було зумовлено аналізом баз даних податкової та фінансової звітності. Запит ГУ ДФС у Волинській області від 11 квітня 2019 року № 12334/10/03-20-55-12 містив передбачену пунктом 73.3 статті 73 ПК України підставу для надіслання такого запиту, а саме: виявлення недостовірних даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати, а також був скріплений печаткою ГУ ДФС у Волинській області. У свою чергу, позивач у відповідь на отриманий запит направив лист від 23 квітня 2019 року №20-04/19-04, у якому не надав запитуваної інформації.

Таким чином, оскільки позивач не надав пояснень та їх документального підтвердження щодо запитуваної інформації, тому відповідачем правомірно винесено наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки № 1906 від 28 травня 2019 року.

Разом із відзивом відповідач подав суду клопотання про розгляд даного спору у судовому засіданні із повідомленням (викликом) сторін (арк. спр. 25).

Ухвалою суду від 29 липня 2019 року відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про розгляд справи у судовому засіданні із повідомленням (викликом) сторін (арк. спр. 26-27).

Суд, перевіривши доводи позивача та відповідача у заявах по суті справи, дослідивши письмові докази на предмет належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємозв`язку доказів у їхній сукупності, встановив такі обставини.

ГУ ДФС у Волинській області 11 квітня 2019 року направило ПП «СМАРТ-АГРО» запит № 12334/10/03-20-55/12 «Про надання пояснень та їх документального підтвердження» (арк. спр. 10-12), у якому відповідач просив надати копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися для з`ясування реальності та повноти відображення результатів господарської діяльності (показників) у бухгалтерському та податковому обліку, податковій звітності з податку на прибуток підприємств за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, зокрема:

1) розшифровку та зведені регістри, журнали-ордери, відомості, первинні та/або інші документи по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 26, 28, 70, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, з яких перенесено інформацію та сформовано показники фінансової звітності за 2018 рік;

2) пояснення щодо визначених розбіжностей в частині формування витрат згідно із базами даних ІС Податковий блок із даними фінансової звітності за 2018 рік у сумі 51 338,50 тис.грн;

3) пояснення та документальне підтвердження щодо правомірності формування витрат у частині включення у витрати операцій, здійснених із фізичною особою-підприємцем (157 ознака) за 2018 рік на суму 36,9 тис.грн;

4) підтверджуючі документи по показнику Запаси (р. 1100) на 31 31 грудня 2018 року на суму 7 197,6 тис.грн, зокрема розшифровка по номенклатурі товарів та місце їх зберігання;

5) деталізація залишків (у якій валюті) кредиторської та дебіторської заборгованості визначених відповідно до фінансової звітності за 2018 рік у розрізі контрагентів, зокрема, по показнику Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 287 552,10 тис.грн (р. 1615), Інші поточні зобов`язання у сумі 71 378,40 тис.грн (р. 1690), дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги (р. 1125) у сумі 236 005,70 тис.грн, довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення (р. 1595) у сумі 43 086 тис. грн.

ПП "СМАРТ-АГРО" листом від 23 квітня 2019 року за № 20-04/19-04 повідомив відповідача про те, що підприємство не убачає підстав для надання документів за даним запитом, та уважає себе звільненим від обов`язку в наданні відповіді на даний запит, із додавання документів, з огляду на норми чинного законодавства. Зокрема зазначило, що у запиті не вказано про будь-які порушення підприємством вимог податкового чи іншого законодавства, що можуть стати підставою для витребування документів. Не вказано наявність інших підстав, зазначених у статті 73 ПК України, для надіслання запиту; із наведеної інформації не убачається, якими, фактами керується податковий орган, при поданні даного запиту. Також зазначено, що у письмовій вимозі обов`язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен падати платник податків, та підстави для їх надання, а у запиті контролюючий орган вимагає документи які не мають відношення до тієї інформації, що зазначається в запиті без пояснень та прив`язки до неї. На переконання позивача, такий запити є спробою отримання інформації, в тому числі і конфіденційної, що неприпустимо. Отже, у запиті від 11 квітня 2019 року не зазначено ані фактів, ані відомостей, що є джерелом таких фактів. У зв`язку із наведеним, посилаючи на пункт 73.3 статті 73 ПК України, ПП "СМАРТ-АГРО" відмовило контролюючому органу у наданні інформації, пояснень, документів у відповідь на запит (арк. спр. 13-17).

У зв`язку із ненаданням ПП "СМАРТ-АГРО" пояснень та їх документального підтвердження, які спростовують виявлені недостовірності дані, на запит від 11 квітня 2019 року № 12334/10/03-20-55-12 ГУ ДФС у Волинській області винесено наказ від 28 травня 2019 року № 1906 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "СМАРТ-АГРО" » (арк. спр. 8).

Позивач вказаний наказ уважає протиправним, у зв`язку з чим звернувся в суд із даним позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає таке.

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Контролюючі органи у силу приписів підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі - ПК України) мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 ПК України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 ПК України встановлено, що документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об`єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Вичерпний перелік обставин, за наявності яких у контролюючого органу виникає право на здійснення документальної позапланової перевірки, закріплено у статті 78 ПК України.

Так, відповідно до підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Підпунктом 16.1.5 пункту 16.1. статті 16 ПК України встановлено обов`язок платника податків подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних із визначенням об`єктів оподаткування (податкових зобов`язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов`язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов`язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання.

Право контролюючого органу отримувати безоплатно від платників податків у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов`язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів встановлене підпунктом 20.1.2. пункту 20.1 статті 20 ПК України.

Відповідно до пункту 73.3 статті 73 ПК України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків:

- податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

- акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

У разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим - п`ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

Системний аналіз вказаних законодавчих положень свідчить про те, що контролюючий орган із підстав та у порядку, визначеними у податковому законодавстві, наділений правом надсилати платникам податків письмові запити про надання інформації (пояснень) та документальних підтверджень, а платник податків, отримавши такий запит, зобов`язаний надати запитувану податковим органом інформацію та документи у визначений законом строк у випадку, якщо отриманий запит відповідає законодавчо встановленим вимогам щодо форми та змісту такого.

Як убачається із оскаржуваного наказу, підставою для його видання слугувало ненадання позивачем пояснень та їх документальних підтверджень на запит контролюючого органу від 11 квітня 2019 року № 12334/10/03-20-55-12.

Судом установлено, що запит, направлений відповідачем на адресу позивача, містив вказівку на фактичну і правову підстави його направлення - підпункти 78.1.1., 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України, а також обставини, визначені пунктом 1 абзацу третього пункту 73.3 статті 73 ПК України, а саме: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про розбіжності між наявною інформацією у податкових базах ДФС та поданою товариством фінансовою звітністю (розбіжність становить 51 338,5 тис.грн); розрахунки із покупцями та постачальниками у повному обсязі не проводились (відповідно до балансу, станом на 31 грудня 2018 року, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги склала 236 005,7 тис. грн, кредиторська - 287 553,1 тис. грн, інші поточні зобов`язання - 71 378,4 тис. грн, довгострокове зобов`язання - 43 086 тис. грн); відсутність достатньої кількості трудових ресурсів (за даними ІС Податковий блок кількість працюючих на підприємстві - 1 особа); відсутність складських приміщень, стоянок для зберігання запасів (за даними фінансового звіту суб`єкта господарювання станом на 31 грудня 2018 року обліковуються запаси у сумі 44 212,5 тис грн, водночас основні засобі на підприємстві - відсутні).

Отже, запит містив опис інформації, що запитується, а також орієнтовний перелік документів, що її підтверджують. Відтак, на позивача покладався обов`язок щодо надання інформації, зазначеної в запиті податкового органу.

Однак, як слідує із відповіді ПП "СМАРТ-АГРО" від 23 квітня 2019 року на запит контролюючого органу, позивачем не надано пояснень щодо запитуваної інформації та не надано доказів на її підтвердження, а лише зазначено про те, що вказаний запит не відповідає вимогам податкового законодавства.

Суд критично оцінює такі висновки позивача, оскільки за результатами дослідження запиту контролюючого органу, установлено, що він складений відповідно до вимог пункту 73.3 статті 73 ПК України у межах повноважень контролюючого органу та у спосіб визначений законом.

Таким чином, оскільки позивачем не надано пояснень та їх документального підтвердження щодо запитуваної інформації, суд дійшов висновку, що у ГУ ДФС у Волинській області були правові підстави для призначення позапланової перевірки ТзОВ «ОЛЛ КАР» .

Аналогічна правова позиція викладена і у постановах Верховного Суду від 210 червня 2018 року у справі №803/3151/16., від 05 червня 2018 року у справі № 820/5076/17.

Відповідно до частин першої, другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Оскільки у даній справі оспорюється рішення, прийняте відповідачем як суб`єктом владних повноважень, суд відповідно до вимог частини другої статті 2 КАС України перевіряє, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Таким чином, суд дійшов висновку, що відповідач як суб`єкт владних повноважень, приймаючи оскаржуваний наказ, діяв відповідно до норм чинного законодавства та за наявності визначених законодавством підстав, а, відтак, позовні вимоги є безпідставними та не підлягають задоволенню.

За правилами статті 139 КАС України, судом не вирішується питання про розподіл судових витрат.

Керуючись статтями 243 - 246, 257 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Приватного підприємства «СМАРТ-АГРО» (43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Карбишева, 1/405, ідентифікаційний код юридичної особи 41450359) до Головного управління ДФС у Волинській області (43010, Волинська область, місто Луцьк, Київський майдан, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 39400859) про визнання протиправним та скасування наказу № 1906 від 28 травня 2019 року "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки" відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд.

Суддя В.І. Смокович

Повний текст судового рішення складено 30 липня 2019 року.

Дата ухвалення рішення 30.07.2019
Зареєстровано 01.08.2019
Оприлюднено 02.08.2019

Судовий реєстр по справі 140/1840/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.01.2020 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.11.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.07.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.07.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 10.07.2019 Немирівський районний суд Вінницької області Адмінправопорушення
Ухвала від 12.06.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону