ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

06 серпня 2019 року № 826/15147/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Васильченко І.П. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат ДоДержавної служби геології та надр України провизнання дій протиправними, зобов`язання утриматись від вчинення певних дій В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат (далі-позивач/ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат ) звернулось до Окружного адміністративного суду м.Києва з позовом до Державної служби геології та надр України (далі-відповідач/Держгеонадра України) про визнання дій відповідача щодо видачі наказу про надання позивачу 10 календарних днів для надання пояснень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки та зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17) протиправними та зобов`язання відповідача утриматись від дій спрямованих на зупинення дії спеціального дозволу ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на видобування титанових руд для отримання ільменітового концентрату (Межирічне родовище Ісаківська та Південна ділянки) № 2694 від 03.06.2002 р. з підстав порушення надрокористувачем умов користування надрами, зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.09.2018 року суд визнав подану заяву і додані до неї матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження по справі, ухвалено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Позовні вимоги мотивовані протиправністю дій відповідача щодо видачі наказу про надання позивачу 10 календарних днів для надання пояснень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки та зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17), оскільки припис, винесений відповідачем, за наслідком встановлених порушень скасований в судовому порядку, а відтак у позивача відсутній обов`язок щодо надання відповідних пояснень.

Відповідач у письмовому відзиві на позов вказав про правомірність своїх дій та відповідності спірного наказу вимогам чинного законодавства.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Відповідно до п.п. 1 п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 та з урахуванням пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від 30.08.2018 р. № 9/2018), відповідачем 07.09.2018 р. видано наказ Про надання термінів № 308, яким надано ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат , якому надано дозвіл № 2694 від 03.06.2002 р., 10 календарних днів для надання пояснень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки та зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17).

Не погоджуючись із вказаним наказом, позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Державна служба геології та надр України є центральним органом виконавчої влади, який наділений функціями для забезпечення реалізації державної політики у сфері надрокористування та який діє відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1174 (далі-Положення).

Згідно з підпунктом 12 пункту 4 Положення, Держгеонадра України відповідно до покладених завдань здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням.

Питання, щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначення процедури продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін регулюються Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 (далі - Порядок № 615).

Відповідно до п.п. 1 п. 22 Порядку № 615, дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням Мінприроди з підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі, зокрема: порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр.

З метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр Держгеонадра України здійснюють державний геологічний контроль, механізм проведення якого регулюється Порядком здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. № 1294 (далі - Порядок № 1294) та Законом України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності .

Відповідно до пункту 4 Порядку № 1294, органи державного геологічного контролю відповідно до покладених на них завдань здійснюють державний геологічний контроль за своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт з геологічного вивчення га використання надр, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов.

Пунктом 5 Порядку №1294 визначено, що державний геологічний контроль здійснюється шляхом проведення органами державного геологічного контролю планових і позапланових перевірок надрокористувачів, тобто користувачів надр, визначеними статтею 13 Кодексу України про надра яким, відповідно до статті 16 Кодексу надані спеціальні дозволи на користування надрами.

Відповідно до статті 7 Закону України Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган, державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб`єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.

Припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання. Припис видасться та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

З аналізу наведених правових норм вбачається, що право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, самостійно або у судовому порядку.

При цьому, передумовою для припинення права користування надрами в судовому порядку є: 1) винесення наказу про зупинення дії спеціального дозволу та встановлення строку для вжиття заходів щодо усунення порушень, зміст якого повинен бути доведений до надрокористувача; 2) невжиття надрокористувачем в установлений наказом про зупинення дії спеціального дозволу строк заходів для усунення причин його зупинення; 3) отримання від надрокористувача незгоди на припинення права користування надрами.

Відтак, суб`єкт господарювання наділений не правом, а обов`язком вчасно усунути порушення, виявлені під час проведення перевірки діяльності підприємства. Не усунення порушень у встановлений приписом строк є виключною виною суб`єкта господарювання.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат 03.06.2002 р. отримано спеціальний дозвіл № 2694 на видобування титанових руд для отримання ільменітового концентрату (Межирічне родовище Ісаківська та Південна ділянки) строком дії - о 03.06.2032 року.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2017 р., якою надано дозвіл Держгеонадра України на проведення позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат відповідачем проведену перевірку дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди неметалічні корисні копалини горючі тверді корисні копалини) за наслідками якої складено акт від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17) та винесено припис № 418-14/06, яким позивача зобов`язано у строк до 18.09.2017 р. усунути порушення вимог законодавства у сфері надрокористування та подати в письмовій формі до Держгеонадра матеріали, які підтверджують факт усунення порушень.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.08.2018 р. по справі № 11-сс/796/3767/2018, ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2017 р., якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчака В.В. про проведення позапланової перевірки. Надано дозвіл Державній службі геології та надр України та її територіальним підрозділам на проведення позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат (ЄДРПОУ 30597936) з питань дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування за період з 1 січня 2015 року по дату проведення перевірки, скасовано .

Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2017 р. по справі № 826/10403/17, залишеним без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.03.2018 р., серед іншого визнано протиправним та скасовано припис Держгеонадра України № 418-14/06 від 18.08.2017 р.

Відповідно до частини четвертої статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи, що припис № 418-14/06, яким позивача зобов`язано у строк до 18.09.2017 р. усунути порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, винесений за наслідком виявлених відповідачем порушень під час проведення перевірки, які зафіксовані у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17) скасовано в судовому порядку, суд зазначає про протиправність дій відповідача щодо винесення наказу Про надання термінів № 308, яким надано ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат 10 календарних днів для надання пояснень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки та зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17), у зв`язку із чим, позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Разом з тим, в частині позовних вимог про зобов`язання відповідача утриматись від дій спрямованих на зупинення дії спеціального дозволу ТОВ Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат на видобування титанових руд для отримання ільменітового концентрату (Межирічне родовище Ісаківська та Південна ділянки) № 2694 від 03.06.2002 р. з підстав порушення надрокористувачем умов користування надрами, зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17), суд зазначає наступне.

Так, відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Отже, процесуальне законодавство, як на час звернення до суду позивача, так і на день розгляду справи по суті визначає, що захисту підлягає вже порушене право, а не те, яке може бути порушено в майбутньому і щодо якого невідомо, буде воно порушене чи ні.

При цьому, Кодекс адміністративного судочинства України не містить положень, які б давали позивачу право звертатись до суду із вимогою щодо зобов`язання суб`єкта владних повноважень вчинити в інтересах позивача певні дії (або утриматись від вчинення певних дій), спрямовані на захист прав, порушення яких на момент постановлення судового рішення не відбулось.

Таким чином, предметом оскарження в адміністративному суді можуть бути лише фактично вчинені дії суб`єкта владних повноважень або невчинені дії за наявності обов`язку їх вчинення, що безпосередньо вплинуло на права на обов`язки позивача у справі.

Наведене виключає можливість задоволення позовної вимоги про зобов`язання суб`єкту владних повноважень утриматися від вчинення певних дій на майбутнє.

Відповідно до частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин (ч. 2 цієї статті).

Відповідно до ч. 2 ст. 2 названого Кодексу у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Оцінивши наявні в справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про обґрунтованість доводів позивача в частині. Разом з тим, відповідач як суб`єкт владних повноважень в ході судового розгляду не довів обґрунтованість своїх дій.

У відповідності до частини 3 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 72-77, 139, 242- 243, 245-246, 250, 255, 257-263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат (12110, Житомирська обл., Хорошківський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1-А, код ЄДРПОУ 30597936) задовольнити частково.

Визнати дії Державної служби геології та надр України щодо видачі наказу про надання Товариству з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат 10 календарних днів для надання пояснень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки та зафіксованих у акті від 18.08.2017 р. № 06-06/23/2017-07/У (17) протиправними.

В решті позову відмовити.

Присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат (12110, Житомирська обл., Хорошківський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1-А, код ЄДРПОУ 30597936) судові витрати в сумі 881,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Державної служби геології та надр України (03680, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16; код ЄДРПОУ 37536031).

Рішення суду відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст. 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.П.Васильченко

Дата ухвалення рішення 06.08.2019
Зареєстровано 07.08.2019
Оприлюднено 07.08.2019

Судовий реєстр по справі 826/15147/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.08.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 10.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону