ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2010 Справа № 4/45-10

Господарський суд Херсонс ької області у складі судді Ємленінової З.І. при се кретарі Сокуренко Л.І., розгля нувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом прокурор а м.Херсона в інтересах держа ви в особі управління комуна льної власності Херсонсько ї міської ради м. Херсон

до приватного підпри ємця ОСОБА_1 м. Херсон

про стягнення 37.11 1грн.77коп.

за участю прокурора відділу представництв облпр окуратури Павленко І.В.

та представників сторін:

від позивача - уповноваже на особа Сотниченко В.В.

від відповідача - не з'яви вся

в с т а н о в и в:

Прокурор міста Херсона звернувся з позовом в інтер есах держави в особі управлі ння комунальної власності Хе рсонської міської ради (пози вач по справі) і просить стяг нути з приватного підприємця ОСОБА_1 (відповідач) 35.433грн .70коп. основного боргу та 1.678г рн.07коп. пені, посилаючись на н евиконання відповідачем обо в'язків по розрахунках за дог овором оренди комунального майна від 10.04.2009року №1447.

В засіданні суду прокурор і позивач позовні вимоги під тримали в повному розмірі.

Відповідач своїм правом на судовий захист не скористав ся, в засідання суду не з'яви вся, відзив на позов і витребу вані судом документи не нада в, незважаючи на те, що був по відомлений про час розгляду справи, про що свідчить пошт ове повідомлення від 19.02.2010року про вручення йому ухвали пр о порушення справи від 16.01.2010ро ку.

За таких підстав, оскільки клопотання про відкладення розгляду справи від відпові дача не надходило, справа від повідно до статті 75 ГПК Украї ни розглядається без участі представника відповідача, з а наявними в справі доказами , яких достатньо для вирішен ня спору по суті.

Розглянувши матеріали спр ави, дослідивши надані до спр ави докази, заслухавши проку рора та представника позива ча, суд дійшов до висновку пр о те, що позовні вимоги підля гають задоволенню з урахува нням наступного.

10 квітня 2009року між управл інням комунальної власност і Херсонської міської ради (позивач по справі) та приват ним підприємцем ОСОБА_1 ( відповідач) укладено договір оренди комунального майна №1447.

Згідно з цим договором в ко ристування відповідача на у мовах оренди позивач передав комунальне майно - окремо р озташовану будівлю на розі в улиць Суворова/Комунарів в м .Херсоні загальною площею 80 кв.м. Будівля передавалася дл я розміщення громадської вби ральні.

Наданим до матеріалів спра ви актом приймання-передачі від 10.04.2009року підтверджується передача майна в користува ння відповідача на умовах ор енди.

Строк дії договору сторона ми узгоджено пунктом 11.1 догов ору оренди з 10.04.2009року до 08.04.2012рок у.

Відповідно до розділу 3 заз наченого договору оренди ві дповідач зобов'язаний був сп лачувати орендну плату за ча с оренди в узгодженому сторо нами розмірі - 3460грн.00коп. за б азовий місяць оренди та пер ераховувати її в безготівко вому порядку позивачу на в ідповідний рахунок управлі ння державного казначейств а не пізніше 25 числа поточног о за звітним місяцем з ураху ванням щомісячного індексу інфляції і податку на додану вартість відповідно до чинн ого законодавства.

Частиною 1 статті 193 Господар ського Кодексу України встан овлено обов' язок суб' єкт ів господарювання та інших учасників господарських ві дносин виконувати господар ські зобов' язання належни м чином відповідно до закон у, інших правових актів, дого вору, а за відсутності конкре тних вимог щодо виконання з обов' язання - відповідно до вимог, що звичайно ставлять ся.

Аналогічні вимоги щодо вик онання зобов' язання закріп лені і в статті 526 ЦК України.

Частиною 1 статті 19 Закону Ук раїни «Про оренду державног о та комунального майна»ві д 10.04.1992року встановлено, що оре ндар за користування об'єкто м оренди вносить орендну пла ту незалежно від наслідків господарської діяльності в строки, встановлені договор ом оренди.

Відповідно до статті 629 ЦК У країни договір оренди від 10.0 4.2009року є обов' язковим для в иконання обома сторонами і с торони під час його дії мают ь дотримуватися взятих на с ебе зобов'язань за договором .

Матеріалами справи підтве рджується, що під час дії до говору оренди своїх обов'яз ків по своєчасному перерахув анню орендної плати на розра хунковий рахунок позивача у встановленому договором оре нди розмірі та порядку відпо відач не виконував.

Згідно з наданим розрахунк ом позивача борг відповідача з орендної плати за період з 10.04.2009року по 01.01.2010 року, з урахув анням часткового перерахув ання ним 26.05.2009року 5.986грн.26коп. становить 35.433грн.70коп.

На день розгляду справи від повідач не надав доказів пе рерахування боргу, тому вим оги прокурора та позивача пр о стягнення 35.433грн.70коп. основ ного боргу підлягають задов оленню.

Згідно зі статтею 611 ЦК Украї ни у разі порушення зобов' я зання настають правові насл ідки, встановлені договором , або законом, зокрема: припин ення зобов' язання внаслідо к односторонньої відмови ві д зобов' язання, якщо це вст ановлено договором або зако ном або розірвання договору ; зміна умов зобов' язання; с плата неустойки (в тому числі і пені); відшкодування збиткі в.

Відповідно до статті 229 ГК У країни, учасник господарськи х відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання н е звільняється від відповід альності через неможливіст ь виконання і зобов'язаний ві дшкодувати збитки, завдані н евиконанням зобов'язання, а т акож сплатити штрафні санкц ії відповідно до вимог, вста новлених цим Кодексом та інш ими законами.

Пункт 6 ст.231 Господарського Кодексу України визначає, що штрафні санкції за порушенн я грошових зобов'язань встан овлюються у відсотках, розм ір яких визначається облік овою ставкою Національного банку України за весь час к ористування чужими коштами , якщо інший розмір відсоткі в не передбачено законом аб о договором.

Відповідно до статті 1 Закон у України №543/96-ВР від 22.11.1996року « Про відповідальність за нес воєчасне виконання грошови х зобов'язань» платники гро шових коштів сплачують на к ористь одержувачів цих кошт ів за прострочку платежу пе ню в розмірі, що встановлюєть ся за згодою сторін.

Статтею 3 зазначеного Закон у ( в редакції Закону від 10.01.2002р оку) встановлено, що розмір п ені, передбачений статтею 1 ць ого Закону, обчислюється від суми простроченого платеж у та не може перевищувати под війної облікової ставки На ціонального Банку України, щ о діяла в період , за який спла чується пеня.

При укладенні договору оре нди від 10.04.2009року №1447 сторони пу нктом 3.4 узгодили, що орендна плата, перерахована несвоєч асно або в неповному розмірі , стягується з урахуванням п ені в розмірі подвійної облі кової ставки НБУ яка діяла п ід час прострочки від суми боргу.

З урахуванням вищезазначе них норм закону вимоги проку рора та позивача про стягнен ня з відповідача пені нарах ованої за прострочку перера хування грошових коштів за п еріод з 01.07.2009року по 01.12.2009року в с умі 1.678грн.07коп. також підлягаю ть задоволенню.

Судові витрати відповідно до ст. 49 ГПК України відносять ся на відповідача з вини яког о виник спір.

В засіданні суду за згодою п рокурора та представника поз ивача судом оголошувалася вс тупна та резолютивна частина рішення.

Керуючись ст .ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольн ити.

2. Стягнути з приватного під приємця ОСОБА_1 АДРЕСА_1 р/р НОМЕР_2 в Херсонській філії Західінкомбанк МФО 352327 к од НОМЕР_1 (інші реквізити суду невідомі):

а) на користь управ ління комунальної власності Херсонської міської ради м .Херсон проспект Ушакова, 37 р/р 37112005001703 в Управлінні Державно го казначейства в Херсонські й області МФО 852010 код 25900093 - 35.433г рн.70коп. основного боргу та 1.678грн.07коп. пені;

б) в доход державного бюджету - одержувач управл іння Державного казначейств а у м.Херсоні р/р № 31119095700002 в Голов ному управлінні Державного Казначейства по Херсонській області МФО 852010 код 24104230, код приз начення платежу 22090200 символ зв ітності банку 095 - 371грн.12коп. державного мита.

Наказ надіслати ДПІ у м.Хе рсоні;

в) в доход державного бюдже ту на рахунок р/р 31212259700002 банк ГУ ДКУ в Херсонській області МФО 852010 код ЄДРПОУ 24104230 отримува ч платежу УДК м.Херсона, призн ачення платежу код 22090200 символ звітності банку 259 - 236грн.00коп . за інформаційно-технічне за безпечення судового процесу .

Накази видати після набра ння рішенням законної сили.

Суддя З.І. Ємл енінова

Рішення оф ормлено відповідно до

ст. 84 ГПК України і підписан о 03.03.2010року.

Дата ухвалення рішення 02.03.2010
Зареєстровано 23.03.2010
Оприлюднено 17.12.2010

Судовий реєстр по справі 4/45-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.03.2011 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 17.03.2011 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 24.11.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 18.06.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 02.03.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 16.02.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/45-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону