ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" вересня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2243/18

за заявою ліквідатора приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю ТРУБІЖ АГРОТЕК (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Корольова, буд. 2; код ЄДРПОУ 39732191)

про спростування майнових дій та визнання правочину (договору) недійсним

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до боржника приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2243/18 за заявою ТОВ Спектр-Агро про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" за загальною процедурою в порядку ст. 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі також: Закон про банкрутство ).

Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2019 визнано банкрутом ПП "ТРУБІЖ АГРО" та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

05.08.2019 до суду надійшла заява ліквідатора ПП "ТРУБІЖ АГРО" від 02.08.2019 № 02-33/205 (вх. № 15107/19) до відповідача ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" про спростування майнових дій та визнання правочину (договору) недійсним.

В заяві ліквідатор просить суд спростувати майнову дію та визнати недійсним правочин, на підставі якого 10.04.2017 Боржником відчужено на користь ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" рухоме майно Банкрута в кількості 28 позицій згідно переліку, та застосувати правові наслідки недійсності.

Статтею 9 Закону про банкрутство визначено, що справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону про банкрутство, правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов`язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; боржник прийняв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Концентрація всіх відповідних спорів (визнання правочинів недійсними, витребування майна банкрута у добросовісного набувача або з чужого незаконного володіння, визнання прав власності на майно банкрута, стягнення дебіторської заборгованості тощо) в межах справи про банкрутство забезпечить реалізацію контролю суду в провадженні якого перебуває справа про банкрутство за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси, в тому числі майна, яке безпідставно вибуло з права власності банкрута, та є ефективним засобом юридичного захисту прав як банкрута так і кредиторів та узгоджується з приписами ч. 4 ст. 10 Закону про банкрутство, п. 7 ч. 1 ст. 12, ч. 3 ч. 10 ст. 16 ГПК України.

Аналогічні правові висновки викладені Верховним Судом в постанові від 06.04.2018 у справі № 925/1874/13, яка, відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України, повинна бути врахована господарським судом.

У зв`язку з перебуванням матеріалів справи № 911/2243/18 в суді апеляційної інстанції на час надходження даної заяви, питання щодо розгляду заяви судом не вирішувалось до повернення матеріалів справи № 911/2243/18.

Після повернення 05.09.2019 матеріалів справи № 911/2243/18 до господарського суду Київської області справу було передано для подальшого розгляду судді Наріжному С.Ю.

Дослідивши заяву ліквідатора Банкрута про спростування майнових дій Боржника суд встановив, що поданих матеріалів достатньо для прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження щодо розгляду даної заяви в порядку загального позовного провадження у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

Крім цього ліквідатором Банкрута подано клопотання від 02.08.2019 № 02-33/206 про витребування доказів.

В клопотанні ліквідатор просить суд витребувати у ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" документи, на підставі яких 10.04.2017 відбулось відчуження майна ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

В обґрунтування клопотання ліквідатор посилається на ст. 38, 41 Закону про банкрутство, ст. 81 ГПК України і зазначає, що всупереч вимог Закону про банкрутство керівником Боржника не було передано ліквідатору документацію Банкрута, отже ліквідатор не має змоги надати суду документи, на підставі яких здійснено відчуження майна Боржника.

Листом від 22.07.2019 № 02-33/182 ліквідатор звернувся до ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" з вимогою про надання копій відповідних документів щодо відчуження майна, однак вимога залишена Відповідачем без реагування.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону про банкрутство, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Частинами 3, 6 ст. 41 Закону про банкрутство встановлено, що з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 164 ГПК України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Частиною 4 тієї ж статті визначено, що до заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

Згідно ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

За наслідком розгляду поданого клопотання суд дійшов висновку про його задоволення та витребування від ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" документів, на підставі яких 10.04.2017 відбулось відчуження майна ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

Керуючись ст. 12, 20, 30, 81, 120, 121, 176, 232-235 ГПК України, ст. 20 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора ПП "ТРУБІЖ АГРО" від 02.08.2019 № 02-33/205 (вх. № 15107/19) до відповідача ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" про спростування майнових дій та визнання правочину (договору) недійсним прийняти до розгляду та відкрити провадження щодо розгляду даної заяви у відокремленому провадженні в межах провадження у справі № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

2. Розгляд заяви здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання на 15 жовтня 2019 року об 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

4. Зобов`язати ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали надати суду документи, на підставі яких 10.04.2017 відбулось відчуження майна ПП "ТРУБІЖ АГРО" на користь ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" .

5. Встановити строк Відповідачу для надання суду відзиву в порядку ст. 165 ГПК України на заяву - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали про відкриття провадження. У разі подання відзиву на позов Відповідач зобов`язаний надати суду документи, що підтверджують направлення (надання) відзиву і доданих до нього доказів ліквідатору.

6. Встановити строк ліквідатору для надання суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України - протягом 7 днів з дня отримання відзиву (у разі його отримання). До відповіді на відзив мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) відповіді на відзив Відповідачу.

7. Встановити строк Відповідачу для надання суду заперечень в порядку ст. 167 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі її отримання). До заперечень мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) заперечень ліквідатору.

8. Викликати в судове засідання уповноважених представників сторін.

9. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 ГПК України.

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет ( http://court.gov.ua/fair/ ).

11. Копію ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 12.09.2019.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення 12.09.2019
Зареєстровано 13.09.2019
Оприлюднено 16.09.2019

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.06.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону