Ухвала
від 23.02.2020 по справі 19/019-09     
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"24" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 19/019-09

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінонсова компанія горизонт"

про заміну сторони на стадії виконавчого провадження

за позовом Акціонерного банку «Київська Русь»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС+»

про стягнення 24 048 669,48 грн.

Головуючий суддя Карпечкін Т.П.

Суддя Кошик А.Ю.

Суддя Наріжний С.Ю.

Представники:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» (заявник): Афіногенов А.В. (довіреність вих. № 01-10/161219-2 від 16.12.2019 року).

обставини справи:

Господарським судом Київської області розглядалася справа № 19/019-09 за позовом Акціонерного банку «Київська Русь» до Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС+» ) про стягнення 24 048 669,48 грн. заборгованості по кредитним договорам.

Рішенням Господарського суду Київської області № 19/019-09 від 12.05.2009 року позов задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС на користь Акціонерного банку «Київська Русь 20 452 050,00 грн. заборгованості за кредитними договорами, 1199 685,97 грн. заборгованість за відсотками, 2 290 838,68 грн. за несвоєчасне повернення кредиту, 90 090,09 грн. за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту пені, 25 500,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

25.05.2009 року на примусове виконання рішення Господарського суду Київської області від 12.05.2009 року було видано відповідний наказ № 19/019-09.

27.01.2020 року до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінонсова компанія горизонт" надійшла заява № 01-10/220120-7 від 22.01.2020 року про заміну сторони на стадії виконавчого провадження, в якій заявник просить замінити стягувача Акціонерний банк «Київська Русь» , на заявника як правонаступника.

Вищевказану заяву передано для розгляду раніше визначеному складу суду: головуючий суддя Карпечкін Т.П., судді Кошик А.Ю. та Наріжний С.Ю.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 05.02.2020 року заяву прийнято до розгляду та призначено на 24.02.2020 року.

В судове засідання 24.02.2020 року представники стягувача, боржника не з`явились.

Розглянувши в судовому засіданні 24.02.2020 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 19/019-09, заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши подані документи, суд встановлено наступне.

29.10.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» (далі - Новий кредитор) та Акціонерним банком «Київська Русь» (далі -Банк) укладено Договір № UKR-2019-04/ПВ/42 про відступлення права вимоги (далі - Договір про відступлення), відповідно до умов п. 1 якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору (надалі за текстом - Боржники) включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них (надалі за текстом - Права вимоги), згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору (надалі за текстом - Основні договори).

Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначені цим Договором.

За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь- якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Прав вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Сторони домовились, що за відступлення Прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору та з урахуванням купівлі-продажу майнових прав, включених до активів Банку в лоті № UKR-2019-04/ПВ/42 Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 10 032 511,89 грн. без ПДВ (надалі за текстом - Ціна відступлення) (п. 4 Договору про відступлення).

Ціна відступлення сплачена Новим кредитором Банку до моменту укладання цього Договору на підставі протоколу електронних торгів № UKR-2019-04 від 12.09.2019 року, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Наявні у Банку документи, що підтверджують Права вимоги до Боржників, передаються Банком Новому кредитору за відповідним актом не пізніше 5 (п`яти) робочіх днів із дати укладання цього Договору.

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки). Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вносяться в письмовій формі шляхом підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (за наявності) відповідних додаткових договорів до цього Договору (п. 13 Договору про відступлення).

Як вбачається з Додатку № 1 до цього Договору, у Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС+» існує заборгованість перед Акціонерним банком «Київська Русь» , яка виникла на підставі Кредитного договору № 15491-20/5-1 від 17.10.2005 року.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 516 Цивільного кодексу України, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Як визначено ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні у обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, на підставі укладеного Договору про відступлення до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» перейшло право вимоги до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС+» виконання зобов`язань за Кредитним договоом № 15491-20/5-1 від 17.10.2005 року, укладеним між Акціонерним баном «Київська Русь» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВС +» , який був предметом розгляду справи № 19/019-09.

Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно частин 1, 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи, що згідно Додатку № 1 до Договору про відступлення, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» передані позивачем у справі права кредитора у зобов`язанні, що виникло за за Кредитним договоом № 15491-20/5-1 від 17.10.2005 року, позивач у справі (стягувач) - Акціонерним баном «Київська Русь» підлягає заміні його процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» у відповідній частині щодо стягнення 20 452 050,00 грн. заборгованості за кредитними договорами, 1199 685,97 грн. заборгованість за відсотками, 2 290 838,68 грн. за несвоєчасне повернення кредиту, 90 090,09 грн. за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту пені згідно з рішенням Господарського суду Київської області від 12.05.2009 року у справі № 19/019-09.

Між тим, право на відшкодування судових витрат, зокрема 25 500,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, яким наділений Акціонерний банк «Київська Русь» відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 12.05.2009 року № 19/019-09 у даній справі не виникало, у зв`язку з майновим або майново-господарським зобов`язанням, які врегульовані нормами Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, що передбачають право передачі вимоги за відповідними зобов`язаннями, які ними регулюються. Чинне законодавство не передбачає можливості передачі права вимоги особою, на користь якої судові витрати відшкодовані за рішенням суду, іншій особі.

Положення ст. 512 Цивільного кодексу України, які визначають підстави заміни кредитора у зобов`язанні і на підставі яких укладено вищевказані договори відступлення права вимоги, не регулюють відповідні відносини.

Враховуючи зазначене у заміні сторони у виконавчому провадженні у відповідній частині щодо стягнення судових витрат, зокрема державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінонсова компанія горизонт» про заміну сторони у справі № 19/019-09 на стадії виконавчого провадження задовольнити частково.

2. Замінити стягувача за наказом Господарського суду Київської області № 19/019-09 від 25.05.2009 року Акціонерний банк «Київська Русь» (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, код 24214088) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінонсова компанія горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104, код 39013897) в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС» на користь Акціонерного банку «Київська Русь» 20 452 050,00 грн. заборгованості за кредитними договорами, 1199 685,97 грн. заборгованості за відсотками, 2 290 838,68 грн. за несвоєчасне повернення кредиту, 90 090,09 грн. за несвоєчасне повернення відсотків по кредиту пені.

3. В задоволенні заяви щодо заміни стягувача за наказом Господарського суду Київської області № 19/019-09 від 25.05.2009 року Акціонерного банку «Київська Русь» (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, код 24214088) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінонсова компанія горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104, код 39013897) в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС на користь Акціонерного банку «Київська Русь» 25 500,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відмовити.

4. Копію ухвали надіслати сторонам по справі та Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінонсова компанія горизонт» .

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржена в строк та в порядку, передбаченому ст. ст. 256-257 Господарського процесуального кодексу України з врахуванням п. 17.5 розділу ХІ Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Т.П. Карпечкін

Суддя А.Ю. Кошик

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —19/019-09     

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Карпечкін Т.П.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Карпечкін Т.П.

Рішення від 11.06.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Карпечкін Т.П.

Ухвала від 01.03.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Карпечкін Т.П.

Ухвала від 15.02.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Карпечкін Т.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні