Рішення
від 23.02.2020 по справі 902/1037/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р. Cправа № 902/1037/19

за позовом :Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс - Агромаркет" (вул. Костянтинівська, буд. 2А, м. Київ, 04071; вул. Деревлянська, буд. 8, оф. 82, м. Київ, 04119)

до :Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" (вул. Миколи Леонтовича,буд. 67, м. Тульчин, Вінницька обл, 23600)

про стягнення 1 869 811,78 грн

Суддя Яремчук Ю.О.

Секретар судового засідання Резніченко Ю.В.

за участю представників:

позивача: Хмарська Я.В.

відповідача: не з`явився

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс - Агромаркет" звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" про стягнення 1 869 811,78 грн

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями матеріали позовної заяви (з присвоєним єдиним унікальним номером судової справи № 902/1037/19) передано на розгляд судді Яремчуку Ю.О.

Ухвалою суду від 06.11.2019 р. відкрито провадження у справі № 902/1037/19. Визначено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 13.01.2020 р.

Ухвалою суду від 13.01.2020 р. підготовче засідання у справі відкладено на 03.02.2020 р. Встановлено учасникам справи строк для вчинення процесуальних дій до 03.02.2020 р.

На визначену дату судом в судове засідання з`явився представник позивача. Представник відповідача не з`явився, про дату, час та місце судового засідання належним чином повідомлений ухвалою суду від 13.01.2020 р.

За результатами проведеного судового засідання 03.02.2020 р. суд ухвалив закрити підготовче провадження та призначити справу для розгляду по суті, як наслідок судом винесено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 03.02.2020 р. повідомлено учасників справи про розгляд справи по суті, що відбудеться 24.02.2020 р.

На визначену дату судом в судове засідання з`явився представник позивача.

Представник відповідача не з`явився, про дату, час та місце судового засідання належним чином повідомлений, про що свідчить поштове повідомлення, яке наявне в матеріалах справи.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено права та обов`язки учасників судового процесу, зокрема учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази тощо.

Крім того, частиною 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Також суд зазначає, що відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997 р. (Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97 - ВР), кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Перебіг строків судового розгляду у цивільних справах починається з часу надходження позовної заяви до суду, а закінчується ухваленням остаточного рішення у справі, якщо воно не на користь особи (справа "Скопелліті проти Італії" від 23.11.1993 р.), або виконанням рішення, ухваленого на користь особи (справа "Папахелас проти Греції" від 25.03.1999 р.).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду неефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (параграфи 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 р. у справі "Смірнова проти України").

Суд нагадує, що роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (&51 рішення Європейського суду з прав людини від 30.11.2006 р. у справі "Красношапка проти України").

Суд нагадує, що це роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (див.рішення Суду у справі Шульга проти України, no. 16652/04, від 02.12.2010).

До того ж організація провадження таким чином, щоб воно було швидким та ефективним, є завданням саме національних судів (див. рішення Суду у справі Білий проти України, no. 14475/03, від 21.10.2010).

Відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України, ч.2 ст.178 ГПК України визначено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно із ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Враховуючи положення ст.ст. 13, 74 ГПК України якими в господарському судочинстві реалізовано конституційний принцип змагальності судового процесу, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та заперечень та здійснені всі необхідні дії для забезпечення сторонами реалізації своїх процесуальних прав, а тому вважає за можливе розглядати справу за наявними в ній матеріалами і документами без явки в судове засідання представника відповідача.

Розгляд справи здійснювався з фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі.

Розгляд справи здійснювався з фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Відповідно до ст. 219 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті.

Розглянувши подані документи і матеріали даної справи, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті судом встановлено наступне.

В якості заявлених позовних вимог позивач зазначає наступне: між Товариством з обмеженою відповідальністю Сервіс-Агромаркет та Товариством з обмеженою відповідальністю Ремонтник було укладено договір поставки № 128 від 31.08.2018 р.

Згідно п.1.1. договору позивач зобов`язувався поставити у власність відповідача товар, вказаний в Специфікації (додатку) та/або видатковій накладній, а відповідач, в свою чергу, прийняти такий товар та своєчасно здійснити його оплату.

Відповідно до п.1.3. договору поставка товару здійснюється партіями. Під партією слід розуміти ту кількість товару, яка зазначена у Специфікації (додатку) та/або у видатковій накладній.

Найменування товару, умови його поставки та оплати були узгоджені позивачем та відповідачем у відповідних специфікаціях, а фактичне відвантаження Товару підтверджується видатковими накладними, зокрема:

Специфікація №128/1 від 14.03.2019 р. на суму 944 000,64 грн - з передоплатою 50% (472000,32 грн ) до 14.03.2019 р., та відстроченим платежем 50% (472000,32 грн) до 01.10.2019 р.: поставка товару підтверджується видатковою накладною: № 294 від 28.04.2019 р. на суму 944 000,64 грн (довіреність на отримання ТМЦ № 18 від 28.03.2019 р.); передоплата здійснена відповідачем платіжним дорученням № 103 від 25.03.2019 р. на суму 472 000,32 грн.

Специфікація №128/2 від 29.03.2019 р. на суму 435 600,00 грн - з переоплатою 30% (130 680,00 грн) до 29.03.2019 р. та відстроченим платежем 70% (304 920,00 грн) до 15.10.2019 р.: поставка товару підтверджується видатковою накладною №433 від 17.04.2019 р" на суму 435 600,00 грн (довіреність на отримання ТМЦ №22 від 17.04.2019 р.) передоплата здійснена відповідачем платіжним дорученням № 59 від 29.03.2019 р на суму 130 680,00 грн та часткова оплата платіжним дорученням № 60 від 29 03 2019 р. на суму 200 000,00 грн.

Специфікація №128/3 від 11.04.2019 р. на суму 769 513,50 грн - з передоплатою 30% (230 854,05 грн) до 11.04.2019р. та відстроченим платежем 70% (538 659,45 грн) до 31.10.2019 р.: поставка товару підтверджується видатковою накладною №601 від 17.04.2019р. на суму 769 513,50 грн. (довіреність на отримання ТМЦ№ 22 від 17.04.2019р.); передоплата згідно умов специфікацій покупцем не здійснювалася.

Специфікація №128/4 від 24.05.2019 р. на суму 52 144,56 грн - з передоплатою 20% (10 428,91 грн) до 30.05.2019 р. та відстроченим платежем 80% (41 715,65 грн) до 01.11.2019 р.; поставка товару підтверджується видатковою накладною №1219 від 24.05.2019 р. на суму 52 144,56 грн; передоплата згідно умов специфікацій покупцем не здійснювалася.

Специфікація №128/5 від 28.05.2019 р. на суму 64 800,00 грн, з відстроченим платежем 100% (64 800,00 грн) до 15.10.2019 р.: поставка товару підтверджується видатковою накладною №1244 від 28.05.2019 р. на суму 64 800,00 грн; передоплата згідно умов специфікацій покупцем не здійснювалася.

Специфікація №128/7 від 07.06.2019 р. на суму 29 499,36 грн. з передоплатою 20% (5 899,87 грн) до 07.06.2019 р. та відстроченим платежем 80 % (23 599,49 грн.) до 02.09.2019р.; поставка товару підтверджується видатковою накладною №1562 від 19.06.2019р. на суму 29 499,36 грн; передоплата здійснена відповідачем платіжним дорученням № 208 від 13.06.2019 р. на суму 9 091,36 грн (сума передоплати 5 899,87 грн).

Специфікація № 128/8 від 10.06.2019 р. на суму 15 957,43 грн - з передоплатою 20% (З 191,49 грн) до 10.06.2019 р. та відстроченим платежем 70% (12 765,94 грн) до 02.09.2019 р.; поставка товару підтверджується видатковою накладною №1517 від 14.06.2019 р. на суму 15 957,43 грн; передоплата здійснена відповідачем платіжним дорученням № 208 від 13.06.2019 р. (сума передоплати 3 191,49 грн).

Специфікація № 128/9 від 20.06.2019 р. на суму 28 800,00 грн - з відстроченим 100% платежем (без здійснення передоплати) до 01.11.2019 р.: поставка товару підтверджується видатковою накладною №1626 від 27.06.2019 р. на суму 28 800,00 грн.

З врахуванням викладеного позивач зазначає, що сума заборгованості за поставлений товар на користь відповідача складає 1 528 543,81 грн.

Крім того позивач стверджує, що п.6.2. договору між сторонами було погоджено, що у разі прострочення грошового зобов`язання Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного грошового зобов 'язання за кожен день прострочення виконання за весь період прострочки Крім того, при простроченні оплати Товару тривалістю більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково нараховує штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від неоплаченої в установлений строк вартості товару.

Позивач вважає що відповідач порушив договорні зобов`язання, а тому просить суд стягнути борг 1 528 543,81 грн з урахуванням пені 73 145,27 грн, 48 % річних 111 453,89 грн, штрафу 152 853,91 грн збитків від інфляції 3 814,90 грн.

Непроведення відповідачем розрахунків з позивачем і стало підставою звернення позивача з позовом до суду.

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Судом встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю Сервіс-Агромаркет та Товариством з обмеженою відповідальністю Ремонтник було укладено договір поставки № 128 від 31.08.2018 р.

Відповідно до умов договору позивач зобов`язувався поставити у власність відповідача товар, вказаний в Специфікації (додатку) та/або видатковій накладній, а відповідач, в свою чергу, прийняти такий товар та своєчасно здійснити його оплату. (п.п. 1.1 Договору)

З моменту укладення сторонами договору між ними виникли зобов`язання, які мають правову природу договору поставки.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

В силу ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін (ст. 632 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України)

Відповідно до ст. 527 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна зі сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання умов договору та Специфікацій №128/1 від 14.03.2019 р.; №128/2 від 29.03.2019 р.; №128/3 від 11.04.2019 р.; №128/4 від 24.05.2019 р.; №128/5 від 28.05.2019 р.; №128/7 від 07.06.2019 р.; №128/8 від 10.06.2019 р.; №128/9 від 20.06.2019 р. відбулась поставка товару, що підтверджується відповідними видатковими накладними, які містяться в матеріалах справи на суму 2 340 315,49 грн.

При цьому, як стверджується матеріалами справи відповідач частково погасив кошти за поставлений товар в сумі 811 771,68 грн, що підтверджується виписками банку, які наявні в матеріалах справи, тому сума заборгованості за поставлений товар на користь відповідача складає 1 528 543,81грн.

З урахуванням встановлених обставин суд приходить до переконливого висновку про наявність факту порушення відповідачем прав позивача за захистом яких останній звернувся, позаяк матеріалами справи підтверджено факт передачі позивачем товару відповідачу та відсутність повної та своєчасної оплати зі сторони останнього за отриманий товар.

Стаття 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За змістом ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Всупереч наведеним вище нормам відповідач не подав до суду жодних доказів в спростування позовних вимог позивача щодо стягнення заборгованості в розмірі 1 528 543,81 грн, в тому рахунку доказів проведення розрахунків (платіжні доручення, виписки банківських установ щодо руху коштів, квитанції до прибуткових касових ордерів).

За таких обставин, суд дійшов висновку про задоволення позову в частині стягнення суми основного боргу в розмірі 1 528 543,81 грн в повному обсязі.

Крім того позивачем заявлено до стягнення 73 145,27 грн пені, 111 453,89 грн 48 % річних; 152 853,91 грн штрафу, 3 814,90 грн інфляційних втрат.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно із ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до п.п. 3, 4 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки та відшкодування збитків.

Відповідно до ч.1 ст.546 ЦК України та ст.230 ГК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, крім іншого, неустойкою.

Частиною першою ст.548 ЦК України встановлено, що виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

У відповідності до ст.549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно із ч.1 ст.550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до п.6.2. Договору передбачено, що у разі прострочення грошового зобов`язання Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного грошового зобов 'язання за кожен день прострочення виконання за весь період прострочки. Крім того, при простроченні оплати Товару тривалістю більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково нараховує штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від неоплаченої в установлений строк вартості Товару.

Згідно п. 6.3 Договору покупець на вимогу постачальника у випадку прострочення виконання грошових зобов`язань сплачує на користь постачальника проценти в розмірі 48% річних з простроченої суми та відшкодовує інфляційні втрати.

Таким чином, здійснивши перевірку правильності нарахування 48 % річних, інфляційних втрат та пені, штрафу згідно доданого розрахунку із врахуванням положень ч.5 ст.254 ЦК України, за допомогою калькулятора інформаційно-правової системи "ЛІГА:ЗАКОН" судом не виявлено помилок, в зв`язку з чим, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 73 145,27 грн пені, 111 453,89 грн 48 % річних; 152 853,91 грн штрафу, 3 814,90 грн інфляційних втрат є правомірними та обґрунтованими.

Відповідач не скористався своїм правом та не подав до суду відзив на позовну заяву чи докази, які б спростовували заявлені позовні вимоги та свідчили б про відсутність у нього обов`язку сплатити заявлені до стягнення нарахування.

З огляду на вищевикладене, оцінивши подані докази, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог повністю.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати з судового збору покладаються на відповідача.

24.02.2020 р. в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частину рішення суду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42 45, 46, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1 . Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" (вул. Миколи Леонтовича,буд. 67, м. Тульчин, Вінницька обл, 23600, код ЄДРПОУ 23101525) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс - Агромаркет" (вул. Костянтинівська, буд. 2А, м. Київ, 04071; вул. Деревлянська, буд. 8, оф. 82, м. Київ, 04119, код ЄДРПОУ 38050723) 1 528 543,81 грн сума основного боргу; 73 145,27 грн пені, 111 453,89 грн 48 % річних; 152 853,91 грн штрафу, 3 814,90 грн інфляційних втрат та 28 047, 17 грн витрат зі сплати судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Згідно з приписами ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

5. Згідно з положеннями ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

6. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повне рішення складено 04 березня 2020 р.

Суддя Яремчук Ю.О.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Костянтинівська, буд. 2А, м. Київ, 04071; вул. Деревлянська, буд. 8, оф. 82, м. Київ, 04119)

3 - відповідачу ( АДРЕСА_1 Вінницька обл, АДРЕСА_2

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/1037/19

Судовий наказ від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 15.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні