Ухвала
від 23.02.2020 по справі 910/1750/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

24.02.2020Справа № 910/1750/20

Суддя Мандриченко О.В., розглянувши позовну заяву Державної організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав"; вул.Хрещатик, 44, поверх 3, м. Київ, 01001;

до Громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (відповідач 1); вул. Богдана Хмельницького, буд.41 А, приміщ. 1-3,м. Київ, 01030;

Romanian Musical Perfoming and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA) (відповідач 2); Ostasilor street no.12,sector 1,Bucharest,010205,Romania;

про визнання правочину недійсним.

ВСТАНОВИВ:

Державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав" звернулось Господарського суду міста Києва з позовом до Громадської організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (відповідач 1) та Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA) (відповідач 2), в якому просить визнати недійсним договір про заміну сторони до договору про взаємне представництво інтересів від 01.09.2014 укладеного між позивачем та відповідачами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2020 позовну заяву залишено без руху та надано позивачеві строк для усунення її недоліків.

До господарського суду від Державної організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав" надійшла заява про усунення недоліків.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що колишній керівник позивача перевищив повноваження передавши безоплатно на користь відповідача-1 права і обов`язки за Договором про взаємне представництво прав Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA).

Згідно з ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку, що справа підсудна Господарському суду міста Києва та враховуючи предмет та підстави позову, з метою справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору, а також ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, зважаючи на те, що з огляду на наявні у справі № 910/1750/20 матеріали, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Судом, враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України №1-5/45 від 25 січня 2006р., у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

При цьому, судом встановлено, що відповідач-2 - Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA) є нерезиденом України та не має зареєстрованих на території України представництв.

Як вбачається з позовної заяви та доданих до неї документів, місцезнаходженням Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA) є м. Бухарест, Румунія.

За приписами ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 365 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно зі ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Румунія є учасниками Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15 листопада 1965 року в м. Гаага, до якої приєдналась Україна згідно з Законом України "Про приєднання України" до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19 жовтня 2000 року № 2052-ІІІ.

Повідомлення іноземних суб`єктів про розгляд справи судами України здійснюється в порядку, визначеному Конвенцією.

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Згідно зі статтею 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Вручення судових документів на території Румунії здійснює Відділ судової співпраці у цивільних та комерційних справах Департаменту міжнародного права та договорів Міністерства юстиції Румунії.

Пунктом 6 Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19 жовтня 2000 року № 2052-III встановлено, що якщо всі умови, зазначені у частині 2 статті 15 Конвенції виконано, суддя незалежно від положень частини 1 статті 15 Конвенції може винести рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку документів.

Відповідно до частини 2 статті 15 зазначеної Конвенції кожна Договірна Держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини 1 цієї статті може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, в разі коли виконані всі нижчеперелічені умови:

a) документ передано одним із способів, передбачених Конвенцією;

b) з дати направлення документа сплинув строк, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців;

c) не отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Таким чином, однією з вимог, при виконанні якої суддя може постановити рішення у справі, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, є закінчення строку з дати направлення документа, який суддя визначив як достатній для даної справи і який повинен становити щонайменше шість місяців.

Враховуючи викладене, з метою належного повідомлення відповідача 2 про дату, час і місце розгляду даної справи, враховуючи норми статей 3, 10 Конвенції відправлення судових документів здійснюється шляхом направлення Центральному Органу запитуваної Держави (Румунія) прохання згідно з формуляром.

Крім того, судом розглянуто клопотання позивача про витребування в Громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав" письмового доказу у вигляді Договору про заміну сторони до Договору про одностороннє представництво прав від 01.09.2014, укладеного між Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA), Громадською організацією "Українська агенція з авторських та суміжних прав" та Державною організацією "Українське агентство з авторських та суміжних прав".

Як вказує заявник, у позовній заяві ДО "УААСП" заявляло про відсутність у неї копії (або оригіналу) тристороннього Договору про заміну сторони до Договору про одностороннє представництво прав від 01.09.2014.

Перш за все, суд звернув увагу позивача на те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Так, згідно з ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

З огляду на пояснення позивача, з урахуванням предмету позову, суд дійшов висновку, що заявлені до витребування докази мають суттєве значення для вирішення спору, а тому заява про витребування доказів підлягає задоволенню.

Також, у позовній заяві визначено ОСОБА_1 третьою особою без самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Проте, суд не вбачає підстав для залучення останнього до участі у справі, передбачених ст. 50 ГПК України.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів

Оскільки суд повинен належним чином повідомити відповідача-2 про дату, час та місце розгляду справи, а також враховуючи положення Конвенції та приписи ст.ст. 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення прав учасників справи, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 176, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 17.09.20 о 10:40 . Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 2.

4. Витребувати у Громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав" письмовий доказ у вигляді Договору про заміну сторони до Договору про одностороннє представництво прав від 01.09.2014, укладеного між Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA), Громадською організацією "Українська агенція з авторських та суміжних прав" та Державною організацією "Українське агентство з авторських та суміжних прав".

5. Зобов`язати Громадську організацію "Українська агенція з авторських та суміжних прав"надати суду витребувані документи в строк до 27.03.2020.

6. Зобов`язати позивача в строк до 27.03.2020 року надати господарському суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на офіційну мову Румунії з нотаріальним засвідченням його вірності - ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі та судового доручення про вручення документів у трьох примірниках.

7. Зобов`язати Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA) надати суду оформлений відповідно до міжнародних угод документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

8. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

9. Встановити відповідачам строк, який становить п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали, для подачі до суду:

- обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство;

- усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

- доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивачів (уповноваженого представника позивачів).

10. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

11. Встановити позивачу строк, який становить п`ять днів з дня вручення відзиву на позов, для подачі до суду: відповіді на відзив на позов та доказів направлення останньої на адреси інших учасників справи.

10. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

12. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

13. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

14. Звернутися до уповноваженого Центрального органу Румунії з проханням про вручення судових документів відповідачу-2 у справі № 910/1750/20 - Romanian Musical Performing and Mechanical Rights Society (UCMR-ADA).

15. Зупинити провадження у справі до 17.09.2020 року.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Мандриченко

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено10.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/1750/20

Ухвала від 01.12.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 23.11.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 04.10.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 14.09.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 22.07.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 23.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 15.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 28.05.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 28.04.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Доманська М.Л.

Ухвала від 25.04.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Шапран В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні