Ухвала
від 24.08.2020 по справі 917/1150/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

25.08.2020 Справа № 917/1150/20

м. Полтава

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробіт", вул. Симона Петлюри, 13, оф. 36, м. Полтава, 36000

до Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства "Полтавапаливо", пров. Всіхсвятський, 2-А, м. Полтава, 36039

про стягнення 1 890 000,00 грн.,

Суддя Пушко І.І.

Представники сторін в судове засідання не з`явились.

Суть справи: Розглядається позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Євробіт" до Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства "Полтавапаливо" про стягнення 1 890 000,00 грн. заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням з боку відповідача умов укладеного договору про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020, що стало причиною звернення до суду про стягнення заборгованості.

25.08.2020 від сторін надійшла спільна заява від 21.08.2020 (вх. № 9070) про затвердження мирової угоди, а також текст мирової угоди від 21.08.2020, підписаний сторонами. Зі сторони позивача мирова угода підписана директором ОСОБА_2, зі сторони відповідача мирова угода підписана в.о. директора ОСОБА_1.

Таким чином, сторони досягли домовленості про врегулювання цього спору самостійно шляхом укладення мирової угоди.

Відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Повноваження осіб, якими підписана мирова угода, на вчинення дій щодо мирової угоди судом перевірені.

Умови мирової угоди не суперечать законодавству, не порушують прав та інтересів сторін та будь-яких інших осіб, тому вона підлягає затвердженню судом, а провадження по справі підлягає закриттю на підставі пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Наслідки затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі сторонам зрозумілі, про що вони зазначили в тексті мирової угоди.

Керуючись ст.ст. 192, 231 (п. 7 ч. 1), 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

І. Затвердити Мирову угоду наступного змісту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБІТ" (36000, вул. Симона Петлюри, буд.13, оф.36 м. Полтава, код згідно ЄДРПОУ 43643944), в особі директора ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту, що в тексті цієї Мирової угоди іменується як Позивач , та

Полтавське обласне комунальне виробниче-комерційне підприємство "Полтавапаливо" (Пров. Всіхсвятський, буд. 2А, м. Полтава, Полтавська область,36039, код згідно ЄДРПОУ 01882732), в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_1 , який діє на підставі Статуту, що в тексті цієї Мирової угоди іменується як Відповідач ,

і які разом іменуються Сторони , а кожен окремо Сторона , та є сторонами у господарській справі № 917/1150/20, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБІТ" до Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства "Полтавапаливо" про стягнення заборгованості за договором "про надання поворотної фінансової допомоги" № 5 від 09.06.2020 року в загальній сумі 1 890 000,00 (один мільйон дев`яносто тисяч) грн. 00 коп., яку прийнято до розгляду суддею Господарського суду Полтавської області Пушко І.І.

на підставі положень статей 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на рекомендації постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр від 21 серпня 2020 року, попередньо ознайомлені із вимогами діючого законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, у відповідності до власного волевиявлення, за відсутності будь-якого обмеження щодо укладення Мирової угоди, з метою врегулювання спору у господарській справі № 917/1150/20 та закінчення такого шляхом примирення, на підставі взаємних поступок, уклали цю Мирову угоду на наступних умовах:

1. Відповідач визнає, що його заборгованість перед Позивачем за договором "про надання поворотної фінансової допомоги" № 5 від 09.06.2020 року на момент укладення цієї Мирової угоди становить 1 890 000,00 (один мільйон дев`яносто тисяч) грн. 00 коп.

2. Відповідач зобов`язується та гарантує в строк до 01.10.2020 року погасити перед Позивачем свою заборгованість за договором "про надання поворотної фінансової допомоги" № 5 від 09.06.2020 року в сумі 1 890 000,00 (один мільйон дев`яносто тисяч) грн. 00 коп. шляхом сплати вказаної суми коштів на банківський рахунок позивача або передачі у його власність нерухомого майна, яке перебуває на балансі, оперативному управліннї ПОКВКП "Полтавапаливо" та має відповідну оціночну вартість. При цьому, сторони погодили, що погашення заборгованості за рахунок нерухомого майна відповідача можливе виключно після отримання відповідного попереднього погодження від позивача. В іншому випадку, заборгованість має бути погашено виключно шляхом перерахування встановленої суми коштів на банківський рахунок позивача.

Оплата вказаних сум буде здійснюватися Відповідачем на розрахунковий рахунок Позивача за наступними реквізитами: Отримувач: ТОВ "Євробіт", код згідно ЄДРПОУ 43643944, р/р НОМЕР_1 в АТ "Полтава-банк" із зазначенням призначення платежу "Погашення заборгованості договором "про надання поворотної фінансової допомоги" № 5 від 09.06.2020 року на умовах мирової угоди у справі № 917/1150/20".

3. Позивач та Відповідач дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і погодили, що Відповідач сплатить на користь Позивача суму судового збору у розмірі - 14 175,00 грн. (чотирнадцять тисяч сто сімдесят п`ять гривень 00 коп.), що становить 50% від розміру, сплаченого Позивачем при поданні позовної заяви, в строк до 01.10.2020 року. Позивач має право на повернення з державного бюджету - 14 175,00 грн. (чотирнадцяти тисяч сто сімдесяти п`яти гривень 00 коп.), що становить 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України..

4. Відповідач має право достроково виконати свої зобов`язання, передбачені п.2 та п.3 цієї Мирової угоди, а Позивач зобов`язується приймати таке дострокове виконання.

5. Днем виконання Відповідачем зобов`язань, передбачених п. 2 та п. 3 цієї Мирової угоди, вважатиметься день зарахування коштів на банківський рахунок Позивача або день набуття позивачем права власності на нерухоме майна, яке перебуває на балансі ПОКВКП "Полтавапаливо" та має відповідну оціночну вартість.

6. Позивач гарантує, що з моменту підписання цієї Мирової угоди при умові належного, повного та своєчасного її виконання Відповідачем не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.

7. У разі недотримання (порушення) Відповідачем строків оплати заборгованості, передбаченої п. 2 та п.3 цієї Мирової угоди, більше ніж на 3 (три) робочих дні, ухвала суду про затвердження цієї Мирової угоди підлягає виконанню в примусовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. Сторони визнають, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

9. Сторони засвідчують, що дана Мирова угода укладається з метою врегулювання спору у господарській справі № 917/1150/20, не порушує та не обмежує права і охоронювані законом інтереси Сторін.

10. В усьому, що не передбачено умовами цієї Мирової угоди, її Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Дану Мирову угоду укладено при повному розумінні Сторонами прав, обов`язків та наслідків, що породжує підписання такої угоди. Кожна із Сторін підтверджує, що має усі права та повноваження, які є необхідні для підписання цієї угоди.

12. Дану Мирову угоду складено при повному усвідомлені Сторонами її умов та термінології українською мовою в трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Сторони спільною письмовою заявою повідомляють суд у справі №917/1150/20 про підписання цієї Мирової угоди та направляють (подають) один з трьох примірників Мирової угоди разом з заявою Господарському суду Полтавської області. Інші два примірники залишаються у розпорядженні Сторін (по одному примірнику для кожної зі Сторін).

13. Дана Мирова угода вступає в силу з моменту її затвердження господарським судом Полтавської області і діє до повного її виконання Сторонами.

14. Наслідки укладання мирової угоди та закриття провадження у справі, передбачені ст. 130, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, сторонам відомі та зрозумілі.

ІІ. Провадження у справі закрити.

ІІІ. Ухвалу надіслати учасникам справи в порядку, встановленому статтею 242 ГПК України.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Євробіт", вул. Симона Петлюри, 13, оф. 36, м. Полтава, 36000, код ЄДРПОУ 43643944.

Боржник: Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство "Полтавапаливо", пров. Всіхсвятський, 2-А, м. Полтава, 36039, код ЄДРПОУ 01882732.

Строк пред`явлення ухвали до виконання до 26.08.2023 року.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи - з моменту її підписання суддею (суддями) та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом 10 днів з моменту складення повного тексту ухвали (ст.ст.235,255-256 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Пушко Ігор Іванович

Дата ухвалення рішення24.08.2020
Оприлюднено24.08.2020

Судовий реєстр по справі —917/1150/20

Ухвала від 22.03.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 22.03.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 08.03.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 07.03.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Постанова від 07.02.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Ухвала від 08.02.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 06.02.2023

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 18.01.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Ухвала від 13.01.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

Ухвала від 22.12.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Мачульський Г.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні