ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.09.2020Справа № 910/8933/20

Суддя Господарського суду міста Києва Гулевець О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Приватного підприємства "Аскед"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Константа-комбікорм"

про стягнення 559 419, 88 грн.

без виклику (повідомлення) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Аскед" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Константа-комбікорм" про стягнення 559 419, 88 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором №18/54 від 22.10.2019 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2020 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

13.07.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про усунення недоліків, допущених при поданні до суду даного позову.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 22.07.2020 прийняв вказану позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі №910/8933/20, постановив розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (без проведення судового засідання).

11.08.2020 через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позов.

Розглянувши відзив відповідача та додані до них документи, суд дійшов висновку про нижченаведене.

Частиною 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства є: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін; 5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов`язковість судового рішення; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках; 10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (ч.3 ст.2 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий розгляд його справи.

Право на справедливий судовий розгляд, що гарантується Статтею 6 § 1, має здійснюватися відповідно до норм закону, що передбачають наявність у сторін судового розгляду ефективного судового захисту з метою захисту їх цивільних прав (Рішення Європейського суду з прав людини у справі Белеш та інші проти Ческьої Республіки).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Клінік дез Акація та інші проти Франції вказано, що сторонам повинна бути надана можливість повідомити будь-які докази, необхідні для успіху скарги.

У ст.11 Міжнародного пакту про політичні та громадянські права, який ратифіковано Указом №2148-08 від 19.10.1973р. Президії Верховної Ради Української РСР, кожен має право при визначенні його прав і обов`язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.

У рішенні 15-рп/2004 від 02.11.2004 Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м`якого покарання) визначено, що справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом і засобах, що обираються для їх досягнення.

Значення принципів справедливості та добросовісності поширюється не тільки на сферу виконання зобов`язань, а і на сферу користування правами, тобто, такі засади здійснення судочинства виступають своєрідною межею між припустимим використанням права (як формою правомірного поводження) та зловживанням правами (як формою недозволеного використання прав).

З огляду на наведені сторонами пояснення та докази подані позивачем в обґрунтування своїх вимог та відповідачем, в обґрунтування своїх заперечень, виходячи з предмету та підстав позовних вимог, а також поданих сторонами доказів по справі, суд зазначає, що з огляду на правила вирішення спору у порядку спрощеного позовного провадження, повне та всебічне з`ясування всіх обставин справи та справедливе вирішення спору не вбачається за можливе без проведення підготовчого провадження.

З метою дотримання основних засад господарського судочинства, справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору, маючи на меті забезпечення дійсного вирішення правового спору між сторонами, суд дійшов висновку щодо доцільності постановлення ухвали про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, починаючи зі стадії відкриття провадження.

Згідно з приписами ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Водночас, у відповідності до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи наявні в матеріалах справи докази, оскільки між Приватним підприємством "Аскед", Товариством з обмеженою відповідальністю "Константа-комбікорм" та товариством з обмеженою відповідальністю "ГЛІНКОР ІНВЕСТ" укладено договір №0305-19 від 03.05.2019 про відступлення прав вимоги за договором поставки №18/54 від 22.10.2018, суд дійшов висновку, що рішення у цій справі може вплинути на права та обов`язки товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛІНКОР ІНВЕСТ", у зв`язку і чим суд вважає за необхідне залучити до участі у справі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛІНКОР ІНВЕСТ" як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні на стороні відповідача.

Також, у відповідності до ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Згідно із ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Також, слід звернути увагу, що згідно з п. 1 та 2 ч. 1 ст. 277 Господарського процесуального кодексу України неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, а також недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, є підставами для скасування або зміни судового рішення.

Таким чином, з метою повного та всебічного розгляду справи, суд прийшов до висновку про необхідність витребування в учасників справи оригінал договору №0305-19 від 03.05.2019 про відступлення прав вимоги.

З урахуванням наведеного, враховуючи наявні в матеріалах справи докази надані відповідачем, відсутність відповіді позивача на відзив, необхідність залучення третьої особи та витребування оригіналів документів, суд прийшов до висновку про необхідність здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання у справі.

Керуючись ст. 12, 50, 80, 177, 178, 181, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

УХВАЛИВ:

1.Розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження.

2. Призначити підготовче засідання у справі на 13.10.20 о 12:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16 .

3. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛІНКОР ІНВЕСТ" (54042, місто Миколаїв, вулиця ПІВДЕННА, будинок 37, кімната 101, ідентифікаційний код 41712874).

4. Зобов`язати Приватне підприємство "Аскед" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Константа-комбікорм" надати суду у строк до 13.10.2020:

оригінал договору №0305-19 від 03.05.2019 про відступлення прав вимоги, укладений між Приватним підприємством "Аскед", Товариством з обмеженою відповідальністю "Константа-комбікорм" та товариством з обмеженою відповідальністю "ГЛІНКОР ІНВЕСТ" для огляду у судовому засіданні;

5. Позивачу подати до суду відповідь на відзив, а відповідачу- заперечення протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання відповіді на відзив. У випадку подання відповіді на відзив / заперечень - подати суду докази надіслання (надання) їх та доданих до них доказів іншим учасникам справи.

6. Третій особі протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження, але не пізніше закінчення підготовчого провадження письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи; у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву, але не пізніше закінчення підготовчого провадження надати суду письмові пояснення щодо відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи. Пояснення щодо позову та щодо відзиву надати з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України.

7. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

8. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 13.10.2020 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Дата підписання ухвали: 25.09.2020.

Суддя О.В. Гулевець

Дата ухвалення рішення 25.09.2020
Зареєстровано 27.09.2020
Оприлюднено 28.09.2020

Судовий реєстр по справі 910/8933/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону