ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

"16" лютого 2021 р. Cправа № 902/108/20

Господарський суд Вінницької області у складі судді Матвійчука Василя Васильовича, без виклику представників сторін, розглянувши матеріали справи

за позовом : Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021)

до : Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Пірена" (Комплекс будівель та споруд АРЗ, с. Якушинці, Вінницький район, Вінницька область, 23333)

про стягнення 44 035,20 грн.

В С Т А Н О В И В :

На розгляді Господарського суду Вінницької області перебуває справа № 902/108/20 за позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз" з вимогою до Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Пірена" про стягнення пені у розмірі 24 019,20 грн та 10% штрафу у розмірі 20 016,00 грн.

Ухвалою суду від 13.04.2020 задля дотримання карантинного режиму та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 і убезпечення населення від вказаної особливо небезпечної хвороби, беручи до уваги необхідність дотримання принципу всебічного, повного, об`єктивного дослідження в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, як і необхідність забезпечення реалізації конституційного права на судовий захист шляхом участі у судовому засіданні, та з огляду на неможливість з точністю передбачити строки карантинних заходів, які можуть бути продовжені у випадку подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2 територією держави та зростання захворюваності, продовжено підготовче провадження у справі № 902/108/20 на час запровадження карантину.

Законом України від 30.03.2020 №540-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), зокрема, пунктом 4 розділу Х Прикінцевих положень ГПК України, згідно якого під час дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавіруснох хвороби (COVID-19).

Постановою Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020 Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 500 від 17.06.2020, на усій території України з 22.05.2020 до 31.07.2020, із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні встановлено карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2.

При цьому, урядом неодноразово продовжувалася дія карантину, який на даний час встановлено до 28.02.2021.

Натомість, 17.07.2020 набрав чинності Закон України №731-ІХ від 18.06.2020 відповідно до розділу I якого пункт 4 розділу Х Прикінцеві положення ГПК України доповнено пунктом 4 та викладено в наступній редакції:

"4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином."

При цьому, відповідно до п. 2 розділу ІІ Закону України № 731-ІХ від 18.06.2020, процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу X Прикінцеві положення ГПК України, у редакції 3акону № 540-IX від 30.03.2020 закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

За вказаних обставин, враховуючи вищенаведені положення та дату набрання чинності Закону України № 731-ІХ від 18.06.2020, опубліковано 16.07.2020 у офіційних друкованих виданнях газетах Голос України (№№ 119-120) та Урядовий кур`єр (№ 135), тобто він набув чинності 17.07.2020.

Отже, процесуальні строки, які продовжувались на час дії карантину закінчуються 06.08.2020 незалежно від періоду його дії.

При цьому, суд зауважує, що станом на 11.02.2021 режим карантину в Україні не скасовано.

Разом з тим, частиною 1 статті 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 pоку і набула чинності в Україні 11 вересня 1997 pоку. У ній сформульовано основні права і свободи людини, зокрема право при визначенні її громадянських прав і обов`язків, висуненні проти неї кримінального обвинувачення на справедливий і відкритий розгляд справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону.

Розумність строку визначається окремо для кожної справи. Для цього враховують її складність та обсяг, поведінку учасників судового процесу, час, необхідний для проведення відповідної експертизи (наприклад, рішення Суду у справі G. B. проти Франції), тощо.

Отже, поняття розумний строк є оціночним, суб`єктивним фактором, що унеможливлює визначення конкретних строків судового розгляду справи, тому потребує нормативного встановлення. Точкою відліку часу розгляду цивільної справи протягом розумного строку умовно можна вважати момент подання позовної заяви до суду.

Роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (№51 рішення Європейського суду з прав людини від 30.11.2006 у справі "Красношапка проти України").

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до ч.3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи, що строк підготовчого провадження збігає та з огляду на графік судових засідань, суд вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

З огляду на викладене, з метою забезпечення права сторін на справедливий суд упродовж розумного строку, яке гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вважає за можливе продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та призначити у справі № 902/108/20 підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк підготовчого провадження по справі № 902/108/20 на 30 днів.

2. Призначити підготовче засідання на "11" березня 2021 р. об 11 год 30 хв. , в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, (3-й поверх, зал №5).

3. Зобов`язати учасників справи подати усі наявні у них докази, що стосуються предмету спору в даній справі, в порядку та строки, встановлені судом, не приховувати докази.

4. Встановити учасникам строк для вчинення процесуальних дій до 04.03.2021.

5. Учасникам справи направити в судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

6. Попередити учасників про те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Примірник ухвали направити учасникам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також на наступні електронні адреси: позивачу - forletter@utg.ua ; відповідачу - yurotdelmria@gmail.com .

8. Рекомендувати учасникам справи з метою якісного та своєчасного розгляду справи:

- відстежувати дату призначення розгляду справи в Єдиному державному реєстрі судових рішень, на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/ ;

- отримувати процесуальні документи особисто в приміщенні суду або електронною поштою (попередньо подавши заяву через офіційну електронну адресу inbox@vn.arbitr.gov.ua, через систему Електронний суд або поштою, в якій зазначити адресу своєї електронної скриньки);

- для оперативного отримання інформації про дату, час і місце слухання справи і прийняті судом процесуальні рішення здійснити реєстрацію в системі Електронний суд .

Ухвала набирає законної сили відповідно до приписів ст.235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 16.02.2021.

Суддя Матвійчук В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021)

3 - відповідачу (Комплекс будівель та споруд АРЗ, с. Якушинці, Вінницький район, Вінницька область, 23333)

Дата ухвалення рішення 16.02.2021
Зареєстровано 16.02.2021
Оприлюднено 17.02.2021

Судовий реєстр по справі 902/108/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.06.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.06.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.06.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 06.05.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 06.04.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.03.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.02.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.04.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 19.03.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.03.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.02.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону