КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

09 червня 2021 року м. Кропивницький Справа № 340/2794/21

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Черниш О.А.

розглянула матеріали адміністративного позову

позивач: товариство з обмеженою відповідальністю "ОВК - Технолоджі" (25013, м. Кропивницький, проспект Правди, 14/22, кв. 40, код ЄДРПОУ 39761660)

відповідач: Головне управління ДПС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, код ЄДРПОУ 43995486)

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень, -

В С Т А Н О В И Л А:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВК - Технолоджі" звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДПС у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень Головного управління ДПС у Кіровоградській області:

- форми "Р1" №000016470701 від 12.05.2021 року, яким йому зменшено суму податкового зобов`язання на 256 667 грн. та податкового кредиту на суму 274 490 грн., які задекларовані в податковій декларації з ПДВ за лютий 2021 року;

- форми "В4" №000016480701 від 12.05.2021 року, яким йому зменшено розмір від`ємного значення суми ПДВ в розмірі 17 823 грн.

Переданий на вирішення суду спір згідно зі статтею 19 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів. Справа відповідно до статей 20, 22, 25 КАС України підсудна Кіровоградському окружному адміністративному суду.

Позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161 КАС України. Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі, передбачених статтями 169, 170 КАС України, не встановлено.

Разом із позовною заявою позивач подав до суду клопотання, в якому просив залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Грайф Флексібл Україна" (код ЄДРПОУ 20428705), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВЕКО ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 43459442), товариство з обмеженою відповідальністю "Аенпі Сиситем" (код ЄДРПОУ 42699912), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІАЛ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 43402904) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42459085). Вказане клопотання обґрунтоване тим, що рішення у цій справі може безпосередньо вплинути на права та обов`язки цих суб`єктів господарювання щодо невизнання задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту із застосуванням штрафних санкцій, як це передбачено Податковим кодексом України.

Вирішуючи вказане клопотання, суд виходить з того, що статус третіх осіб як учасників справи визначений у статті 49 КАС України.

Частинами 2, 4 статті 49 КАС України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Відповідно до статті 50 КАС України якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

На стадії відкриття провадження у цій справі суд не встановив підстав для залучення цих юридичних осіб приватного права до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Згідно з частинами 1, 2 статті 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до пункту 10 частини 6 статті 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Частинами 1, 2 статті 257 КАС України передбачено, що за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до частини 5 статті 262 КАС України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Вказана справа не відноситься до переліку справ, які підлягають розгляду виключно за правилами загального позовного провадження, є справою незначної складності (п.10. ч. 6 ст.12 КАС України), а тому її слід розглядати за правилами спрощеного позовного провадження. Характер спірних правовідносин та предмет доказування у даній справі вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Відповідно до частини 8 статті 262 КАС України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення.

Керуючись статтями 49, 50, 171, 174, 248, 256, 260-262, 294 КАС України, суддя -

У Х В А Л И Л А:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

3. Відмовити у задоволенні клопотання позивача про залучення до участі у справі третіх осіб.

4. Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 7 липня 2021 року о 10:00 год. у приміщенні Кіровоградського окружного адміністративного суду за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40, 6 поверх, зал судових засідань №5.

5. У судове засідання викликати учасників справи.

6. Встановити відповідачу порядок та строки для виконання процесуальних дій :

6.1. протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі:

- подати до суду відзив на позов (щодо його визнання чи заперечення) у порядку, передбаченому статтями 162, 175 КАС України, та наявні докази (якщо вони не надані позивачем) у порядку, передбаченому статтею 79 КАС України,

- одночасно направити копії відзиву та письмових доказів позивачу;

- разом з відзивом подати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

6.2. у разі отримання відповіді позивача на відзив - протягом 5 днів від дня його отримання:

- подати до суду заперечення у порядку, передбаченому статтею 164 КАС України, та додаткові докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення;

- одночасно направити копії заперечення та додаткових письмових доказів позивачу;

- разом з запереченням подати до суду документи, що підтверджують надіслання заперечення і доданих до нього доказів позивачу.

7. Встановити позивачу порядок та строки для виконання процесуальних дій :

7.1 у разі отримання відзиву відповідача на позов - протягом 5 днів з дня його отримання:

- подати до суду відповідь на відзив у порядку, передбаченому статтею 163 КАС України, та додаткові докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь;

- одночасно направити копії відповіді на відзив та додаткових письмових доказів відповідачу;

- разом з відповіддю на відзив подати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) цієї відповіді і доданих до неї доказів відповідачу.

7. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

8. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

9. Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud1170/.

10. Копію ухвали надіслати учасникам справи. Відповідачу надіслати також копію адміністративного позову разом із доданими до нього документами. Позивачу повернути копії позовної заяви та доданих до неї документів для третіх осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровоградського окружного

адміністративного суду О.А. Черниш

Дата ухвалення рішення 09.06.2021
Зареєстровано 13.06.2021
Оприлюднено 14.06.2021

Судовий реєстр по справі 340/2794/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.01.2022 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.12.2021 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.11.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.10.2021 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.09.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.09.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.09.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.06.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону