ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна , 4/6, тел. 278-43-43

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

02 грудня 2008 року 13:01 № 14/69

Окружний адміністративни й суд міста Києва у складі суд ді Літвінової А.В при секрета рі Руденко Н.В., за участю пред ставників сторін:

від позивача: Пєчковськ ої Ольги Віталіївни

від відповідача: не з' явив ся

від третьої особи: не з' яви вся

розглянувши у відкритому судовому засіданні адмініст ративну справу

за позовом Державної податкової інсп екції у Оболонському районі міста Києва

до Суб' єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_2

третя особа Оболонська районна у міст і Києві державна адміністрац ія

про припинення (скасування) під приємницької діяльності,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державна податкова ін спекція у Оболонському район і міста Києва звернулась до с уду з позовом про припинення (скасування) підприємницько ї діяльності - фізичної особ и ОСОБА_2.

Свої позовні вимоги позив ач обґрунтовує тим, що відпов ідач з ІІІ кварталу 2002 року не п одає до Державної податкової інспекції у Оболонському ра йоні міста Києва звітність п ро фінансово-господарську ді яльність.

Позивач зазначає про поруш ення відповідачем статті 9 За кону України „Про систему оп одаткування”, згідно якої пе редбачено обов' язки платни ків податків і зборів (обов' язкових платежів) вести бухг алтерський облік, складати з вітність про фінансово-госпо дарську діяльність і забезпе чувати її зберігання у термі ни, встановлені законами, под авати до державних податкови х органів та інших державних органів відповідно до закон ів декларації, бухгалтерськ у звітність та інші документ и і відомості, пов' язані з об численням і сплатою податків і зборів (обов' язкових плат ежів), сплачувати належні сум и податків і зборів (обов' яз кових платежів) у встановлен і законами терміни.

Пунктом 2 статті 46 Закону Укр аїни „Про державну реєстраці ю юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” передба чено, що неподання протягом р оку органам державної податк ової служби податкових декла рацій, документів фінансової звітності відповідно до зак ону є підставою для постанов лення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-п ідприємця.

Виклик відповідача здійс нено в порядку статті 39 Кодекс у адміністративного судочин ства України через оголошенн я в газеті «Голос України»ві д 22.10.2008 №201 (4451).

Відповідач до суду не з' яв ився, заперечень проти позов у не надавав.

Розглянувши подані позив ачем документи і матеріали, з аслухавши пояснення його пре дставника, всебічно і повно з ' ясувавши всі фактичні обст авини, на яких грунтується по зов, об' єктивно оцінивши до кази, які мають юридичне знач ення для розгляду справи і ви рішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Суб' єкт підприємниц ької діяльності - фізична ос оба ОСОБА_2 (ідентифікацій ний номер НОМЕР_1) зареєст рована Оболонською районною у місті Києві державною адмі ністрацією як суб' єкт підпр иємницької діяльності без ст ворення юридичної особи 06.04.1999, с відоцтво №11545. Державною подат ковою інспекцією взятий на о блік 06.04.1999. Остання декларація п ро доходи була подана відпов ідачем до державної податков ої інспекції за ІІІ квартал 200 2 року.

Відповідно до статті 9 Закон у України „Про систему опода ткування” платники податкі в і зборів (обов'язкових п латежів) зобов'язані:

1) вести бухгалтерський облі к, складати звітність про фін ансово-господарську діяльні сть і забезпечувати її збері гання у терміни, встановлені законами;

2) подавати до державних по даткових органів та інших де ржавних органів відповідно д о законів декларації, бухгал терську звітність та інші до кументи і відомості, пов'язан і з обчисленням і сплатою под атків і зборів (обов'язкових п латежів);

3) сплачувати належні суми п одатків і зборів (обов'язков их платежів) у встановлені за конами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових орган ів до обстеження приміщень, щ о використовуються для одерж ання доходів чи пов'язані з у триманням об'єктів оподатку вання, а також для перевіро к з питань обчислення і сп лати податків і зборів (обов 'язкових платежів).

Пунктом 17 статті 11 Закону Укр аїни „Про державну податкову службу в Україні” встановле не право органів державної п одаткової служби звертатися у передбачених законом випа дках до суду з заявою (позовно ю заявою) про скасування держ авної реєстрації суб'єкта пі дприємницької діяльності.

Згідно із статтею 247 Господа рського кодексу України у ра зі здійснення суб'єктом госп одарювання діяльності, що су перечить закону чи установчи м документам, до нього може б ути застосовано адміністрат ивно-господарську санкцію у вигляді скасування державно ї реєстрації цього суб'єкта т а його ліквідації.

Відповідно до статті 46 Зако ну України „Про державну реє страцію юридичних осіб та фі зичних осіб - підприємців” ре єстрація припинення підприє мницької діяльності фізично ї особи - підприємця проводит ься, зокрема, у разі постановл ення судового рішення про пр ипинення такої діяльності з підстав неподання протягом р оку органам державної податк ової служби податкових декла рацій, документів фінансової звітності відповідно до зак ону.

Відтак, датою вчинення прав опорушення, за яке може бути з астосовано адміністративно -господарську санкцію у вигл яді скасування державної реє страції, слід вважати наступ ний день після спливу річног о терміну з моменту неподанн я відповідних податкових дек ларацій та іншої фінансової звітності.

Як свідчать матеріали спра ви, згідно довідки державної податкової інспекції в Обол онському районі міста Києва від 23.11.2007 №411/М/17-111 відповідач не по дає документи податкової та фінансової звітності з ІІІ к варталу 2002 року, заборгованос ті перед бюджетом не має.

Відповідно до частин 1 та 6 ст атті 59 Господарського кодекс у України припинення діяльно сті суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його лік відації за рішенням суду з пі дстав скасування державної р еєстрації такого суб'єкта го сподарювання.

Враховуючи, що відповідаче м більше року не подаються ор ганам державної податкової с лужби документи фінансової з вітності, а також право орган ів державної податкової служ би звертатися до суду з заяво ю (позовною заявою) про скасув ання державної реєстрації су б' єкта підприємницької дія льності, суд вважає позовні в имоги обґрунтованими та таки ми, що підлягають задоволенн ю.

Керуючись статтями 39, 69, 70, 71, 158-163 Кодексу адміністративного с удочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Позов задовольнити.

2.Припинити підприємницьку діяльність суб' єкта підпри ємницької діяльності - фізи чної особи ОСОБА_2 (іденти фікаційний номер НОМЕР_1) та скасувати її державну реє страцію.

3.Постанову надіслати держа вному реєстратору Оболонськ ого району міста Києва для вн есення до Єдиного державного реєстру запису про судове рі шення та для здійснення захо дів з припинення підприємниц ької діяльності фізичної осо би у встановленому законом п орядку.

Постанова відповідно д о статті 254 Кодексу адміністра тивного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання з аяви про апеляційне оскаржен ня.

Постанова може бути оскарж ена до суду апеляційної інст анції за правилами, встановл еними статтями 185-187 Кодексу адм іністративного судочинства України.

Суддя А.В. Літвінова

Зареєстровано 10.06.2010
Оприлюднено 09.09.2010
Дата набрання законної сили 02.12.2008

Судовий реєстр по справі 14/69

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.12.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.12.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.10.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 17.09.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.09.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.08.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 05.08.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 17.06.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.05.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Постанова від 02.12.2008 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.11.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 30.09.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 22.09.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 10.09.2008 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 15.05.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 07.05.2008 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 17.04.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.03.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 25.02.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону