ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИ Й ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

______________________________________________________________________________________________ ___________

ПОСТАНОВА

07.06.10 Справа № 18/91-1697

Львівський апеляційний г осподарський суд в складі ко легії

головуючого - судді - О .Л. Мирутенко

суддів - Г .М. Гнатюк

- Н.М . Кравчук

Розглянувши апеляційну скаргу ТзОВ «Озон ЛХЗ»

на рішення господарськ ого суду Тернопільської обл асті від 26.11.2009 року.

у справі № 18/91-1697

за позовом: ВАТ «Агропро мтехніка»

до 1: ТзОВ «Озон ЛХЗ»

до 2: Бучацької районно ї державної адміністрації

до 3: Підзамочківської сі льської ради

третья особа без самостійн их вимог на предмет спору: Бучацький районний відділ земельних ресурсів

про: скасування розпоря джень Бучацької районно ї державної адміністрації, в изнання недійсним договору о ренди земельної ділянки

З участю представників :

від позивача - Максимов ич В.В. - представник (довір еність №3 від 29.01.2010р.)

Оринник О.М. - директор.

від відповідача 1 - Пр імєрова Н.Г. - представник (до віреність №б/н від 01.12.2009р.)

від відповідача 2, 3 - не з ' явилися.

від третьої особи без само стійних вимог на предмет спо ру - не з' явився.

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 26.11.2009р., суддя Охотницька Н.В ., позов ВАТ «Агропромтехніка »було задоволено. Скасовано розпорядження Бучацької районної державної адмініс трації від 29.11.2005 р. №622 “Про затве рдження проекту землеустрою щодо відведення земельної д ілянки в оренду терміном на 49 років ТзОВ “Озон ЛХЗ”. Визнано недійсним договір оренди землі укладений між т овариством з обмеженою відпо відальністю “Озон ЛХЗ” та Пі дзамочківською сільською ра дою від 28.02.2006 р. Відмовлено ВАТ « Агропромтехніка»в задоволе нні позовних вимог про скасу вання розпорядження Бучац ької районної державної ад міністрації від 30.03.2004 р. №137 “Про надання дозволу на збір мате ріалів попереднього погодже ння місця розташування ринку торгівлі непродовольчими то варами” та скасув ання розпорядження Бучаць кої районної державної адм іністрації від 03.08.2004 р. №321 “Про з атвердження матеріалів попе реднього погодження місця ро зташування земельних діляно к”. Стягнуто з ТзОВ “ Озон ЛХЗ” на користь ВАТ “Агр опромтехніка” 85 державного м ита та 312,50 (триста дв анадцять) грн. 50 коп. витрат на і нформаційно - технічне забе зпечення судового процесу.

З даним рішенням не погоди вся відповідач-1 - ТзОВ «Озон Л ХЗ»і оскаржив його в апеляці йному порядку в частині задо волення позовних вимог, оскі льки вважає, що судом в цій час тині порушено норми матеріал ьного та процесуального прав а, а висновки суду не відповід ають обставинам справи.

Сторони були повідомлені н алежним чином про час та місц е судового розгляду, що підтв ерджується реєстром Львівсь кого апеляційного господарс ького суду на відправлення р екомендованої кореспонденц ії за 21.04.2010р.

Розглянувши матеріали спр ави, оцінивши докази, колегія суддів прийшла до висновку, щ о апеляційну скаргу слід зад овольнити повністю, а рішенн я господарського суду Терноп ільської області від 26.11.2009р. у с праві №18/91-1697 скасувати в частин і задоволення позовних вимог , враховуючи наступне.

Відповідно до ст.. 104 ГП К України, підставами для ска сування рішення місцевого го сподарського суду є невідпов ідність висновків, викладени х в рішенні, обставинам справ и та неправильне застосуванн я норм матеріального чи проц есуального права. Порушення або неправильне застосуванн я норм процесуального права може бути підставою для скас ування або зміни рішення лиш е за умови, якщо це порушення п ризвело до прийняття неправи льного рішення.

Як вбачається з матеріалі в справи, ВАТ “Агропромтехні ка” згідно державного акту І -ТР № 000325 від 03.05.1999р. була надана у п остійне користування для вир обничих потреб земельна діля нка, площею 13,03 га.

Рішенням третьої сесії чет вертого скликання Підзамочі вської сільської ради від 18.09.20 02р. №25 за клопотанням ВАТ «Агро промтехніка»від 15.08.2002р. про над ання згоди на вилучення земе льної ділянки було надано зг оду на вилучення земельної д ілянки площею 2 га (забудовані землі) у Бучацького ВАТ « Агропромтехніка»в зв' язку з відсутністю виробничої не обхідності та надано згоду н а надання даної земельної ді лянки ТзОВ «Озон ЛХЗ»для вла штування ринку(а.с.82).

На умовах договору купівлі - продажу колективного майн а № 18 від 28.12.2002 р. відкрите акціон ерне товариство “Агропромте хніка” продало товариству з обмеженою відповідальністю “Озон ЛХЗ” площадку розміро м 20 т.м2, яка знаходиться в м. Буч ач вул. Чортківська, 55 на земел ьній території відкритого ак ціонерного товариства “Агро промтехніка”, загальною площ ею 2га (п. 1.2. договору).

Згідно акту прийому-переда чі проданого майна від 31.12.2002р. В АТ «Агропромтехніка»(продав ець) в особі голови правління Гуляка С.О. передало, а ТзО В «Озон»(покупець) в особі дир ектора Крушельницького В.Т . прийняло площадку розміро м (272,1х73,5) - 2 га за ціною продажу 1 6857,60 грн.

Листом Бучацького відкри того акціонерного товариств а “Агропромтехніка”№ 117 від 11.06 .2003 р. адресованого сільському голові с. Підзамочок, позивач просив вилучити земельну ді лянку з користування площею 1,800 га, продану згідно договору купівлі- продажу колективн ого майна № 18 від 28.12.2002 р. Від ВАТ “ Агропромтехніки”лист № 117 від 11.06.2003 р. підписано головою прав ління С.О. Гуляк (а.с.21).

Бучацьке товариство з обме женою відповідальністю “Озо н ЛХЗ” листом № 3 від 24.01.2004 р. звер нулось до сільського голови с. Підзамочок, з проханням над ати дозвіл на підготовку мат еріалів погодження місця роз ташування ринку по торгівлі непродовольчими товарами, ор ієнтовною площею 1,800 га за адре сою м. Бучач, вул. Чортківська, 55 на території Підзамочківсь кої сільської ради (за межами населеного пункту).

Рішенням сесії Підзамочкі вської сільської ради від 24.02.20 04 р. № 151 “Про надання згоди на ви бір земельних ділянок” було дано згоду на вибір земельно ї ділянки Бучацькому тов ариству з обмеженою відповід альністю “Озон ЛХЗ”орієнтов ною площею 1,800 га для влаштуван ня ринку по торгівлі товарам и промислової групи та виріш ено просити Бучацьку райдерж адміністрацію надати дозвіл Бучацькому товариству з обмеженою відповідальністю “Озон ЛХЗ”на вибір земельно ї ділянки орієнтовною площею 1,800 га для влаштування ринку по торгівлі товарами промислов ої групи за адресою м. Бучач на території Підзамочківської сільської ради (за межами нас еленого пункту).

23.03.2004 р. комісією райдержадмі ністрації було складено та п ідписано акт вибору земельно ї ділянки під влаштування ри нку по торгівлі товарами неп родовольчої групи на територ ії ВАТ “Агропромтехніка” в м . Бучач, вул. Чортківська, 55. Дан ий акт складений та підписан ий із скріпленням підписів в ідтисками печаток, створеною комісією, в тому числі голово ю правління ВАТ “Агропромтех ніка” (а.с.56-57).

30.03.2004 р. розпорядженням голов и Бучацької районної дер жавної адміністрації № 137 “Про надання дозволу на збір мате ріалів попереднього погодже ння місця розташування ринку торгівлі непродовольчими то варами” було надано товарист ву з обмеженою відповідальні стю “Озон ЛХЗ”дозвіл на збір матеріалів попереднього пог одження місця розташування р инку по торгівлі непродоволь чими товарами, орієнтовною п лощею 1,8 га, за рахунок земель в ідкритого акціонерного това риства “Агропромтехніка”(зе млі громадського призначенн я, графа 43, форма 6-ЗЕМ) розташов аних на території Підзамочкі вської сільської ради (за меж ами населених пунктів), за юри дичною адресою м. Бучач, вул. Ч ортківська, 55 та приступити до використання земельної діля нки до встановлення її меж у н атурі (на місцевості) та одерж ання документу, що посвідчує право на неї, та його державно ї реєстрації заборонено.

03.08.2004 р. розпорядженн ям голови Бучацької райо нної державної адміністраці ї № 321 “Про затвердження матер іалів попереднього погоджен ня місця розташування земель них ділянок”було затверджен о матеріали попереднього пог одження місця розташування з емельної ділянки ТОВ “Озон Л ХЗ”для розташування ринку по торгівлі товарами промислов ої групи 1,8 га на території Під замочківської сільської рад и, згідно з якими земельна діл янка пропонується до передач і в оренду терміном на 49 років , а також дано дозвіл на вигото влення проекту відведення зе мельної ділянки.

23.08.2004 р. між суб' єктом підпр иємницької діяльності - фіз ичною особою ОСОБА_8 як ви конавцем та ТОВ “Озон ЛХЗ” як замовником, було укладено до говір на виконання комплексу робіт по розробці технічної документації, що посвідчує п раво на земельну ділянку. За ц им договором замовник доруча є, а виконавець приймає на себ е виконання робіт по об' єкт у: Розробка проекту землеуст рою щодо відведення земельно ї ділянки для обслуговування ринку по торгівлі непродово льчими товарами за адресою: П ідзамочська с/рада Бучацьког о району: а) комплексні інжене рно- геодезичні вишукуванн я в масштабі 1:500 (площа зйомки - 1,80 га); б) розробка проекту земл еустрою щодо відведення земе льної ділянки (п. 1.1. договору).

Проект відведення земельн ої ділянки виконавець погодж ує із землевласником або зем лекористувачем, органом земе льних ресурсів, природоохоро нним органом, санітарно-епід еміологічною службою, органо м містобудування і архітекту ри та охорони культурної спа дщини (п. 9 Постанова КМ Україн и, від 26.05.2004, № 677 “Про затвердженн я Порядку розроблення проект ів землеустрою щодо відведен ня земельних ділянок”).

Виготовлений проект був по годжений, про що також зазнач ено у висновку державної екс пертизи землевпорядної доку ментації від 30.11.2004 р. № 120.

У цьому ж висновку вказано, що проект землеустрою підгот овлений згідно вимогам чинно го законодавства, в основном у відповідає встановленим ст андартам, нормам і правилам, о цінюється позитивно за умови виправлення зауважень (пого джується).

Розпорядженням голови Бу чацької районної ради від 2 0.09.2004р. №113 було погоджено відвед ення земельної ділянки ТзОВ «Озон»площею 1,8 га під будівни цтво ринку та торгівлю непро довольчими товарами за адрес ою вул.. Чортківська, 55 у м. Буча ч на території Підзамочівськ ої сільської ради. Зобов' яз ано затвердити дане розпоряд ження на черговій сесії Буч ацької районної ради(а.с.43).

29.11.2005 р. розпорядженням Буча цької районної державної а дміністрації № 622 “Про затверд ження проекту землеустрою що до відведення земельної діля нки в оренду терміном на 49 рок ів ТзОВ “Озон ЛХЗ” було затве рджено проект землеустрою що до відведення земельної діля нки площею 1,8 га в оренду термі ном на 49 років для влаштування ринку по торгівлі товарами п ромислової групи (комерційно го використання гр. 42 Ф-6 ЗЕМ) ТО В “Озон ЛХЗ”за рахунок земел ь запасу Підзамочківської сі льської ради (за межами насел еного пункту); приступати до в икористання земельної ділян ки до встановлення її меж у на турі (на місцевості) до одержа ння документу, що посвідчує п раво на неї, та державної реєс трації заборонено; делегован ого повноваження по укладенн ю договору оренди земельної ділянки виконкому Підзамочк івської сільської ради.

28.02.2006 р. на підставі розпорядж ення голови Бучацької ра йдержадміністрації від 29.11.2005 № 622 між Підзамочківською сільс ькою радою Бучацького району Тернопільської області, в ос обі сільського голови Слюс арчука Павла Павловича (оре ндодавець) та ТОВ “Озон ЛХЗ”в особі директора Крушельни цького Володимира Теодозійо вича (орендар) було укладен о договір оренди землі за яки м орендодавець надає, а оренд ар приймає в строкове платне користування земельну ділян ку несільськогосподарськог о призначення- заасфальтов ану площадку на території Пі дзамочківської сільської ра ди, за межами населеного пунк ту (п. 1 договору).

Площа переданої земельної ділянки становить 1,8 га (п. 2 дог овору).

Договір укладено на термін 49 років з дня державної реєст рації договору (п. 8 договору).

Передача земельної ділянк и орендарю здійснюється у ти жневий строк після державної реєстрації цього договору (п . 20 договору).

Даний договір був зареєстр ований у книзі записів реєст рації договорів оренди земел ьних ділянок за № 040664600390 від 07.03.2006 р . по Бучацькому районі(а.с .10-15).

Відповідач 1 фактично прист упив до використання земельн ої ділянки, що не заперчуєтьс я ним, зокрема орендував її дл я використання в комерційних цілях, для влаштування ринку по торгівлі товарами промис лової групи, а також сплачува в орендну плату. Періоди спла ти відповідачем 1 та розмір ор ендної плати відображено у д овідці Бучацької МДПІ № 28 від 24.09.2009 р. Також, згідно розпор ядження голови Бучацької районної державної адмініс трації № 446 від 27.07.2007 р. було затве рджено державну приймальну к омісію від 11.07.2007 р. про прийнятт я в експлуатацію закінченого І-ї черги будівництва ринку п о торгівлі промисловими това рами по вул. Ген. Шухевича в м. Б учачі.

Відкрите акціонерне товар иство “Агропромтехніка” зве рнулося до господарського су ду Тернопільської області з позовом до відповідачів - т овариства з обмеженою відпов ідальністю “Озон ЛХЗ” та Бу чацької районної державно ї адміністрації, Підзамочків ської сільської ради про:

- скасування розп орядження Бучацької рай онної державної адміністрац ії від 30.03.2004 р. №137 “Про надання до зволу на збір матеріалів поп ереднього погодження місця р озташування ринку торгівлі н епродовольчими товарами”;

- скасування розпо рядження Бучацької райо нної державної адміністраці ї від 03.08.2004 р. №321 “Про затверджен ня матеріалів попереднього п огодження місця розташуванн я земельних ділянок”;

- скасування розпо рядження Бучацької райо нної державної адміністраці ї від 29.11.2005 р. №622 “Про затверджен ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк и в оренду терміном на 49 років ТзОВ “Озон ЛХЗ”;

- визнання недійсн им договору оренди землі укл аденого між товариством з об меженою відповідальністю “О зон ЛХЗ”та Підзамочківською сільською радою від 28.02.2006 р.

Суд першої інстанції задовольнив даний позов час тково щодо скасування розпор ядження Бучацької район ної державної адміністрації від 29.11.2005 р. №622 “Про затвердженн я проекту землеустрою щодо в ідведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років Т зОВ “Озон ЛХЗ” та визнання не дійсним договору оренди земл і укладеного між товариством з обмеженою відповідальніст ю “Озон ЛХЗ” і Підзамочківсь кою сільською радою від 28.02.2006 р. з тих підстав, що вказана земе льна ділянка не була вилучен а з користування відкритого акціонерного товариства “Аг ропромтехніка”, рішення про її вилучення власником не пр иймалося, а також відсутньою була згода попереднього зем лекористувача - відкритого акціонерного товариства “Аг ропромтехніка” на її вилучен ня.

Однак апеляційний су д не погоджується з таким вис новком суду першої інстанції з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 141 Земельн ого кодексу України (в редакц ії 05.06.2003р.) добровільна відмова від права користування земел ьною ділянкою є підставою дл я припинення права постійног о користування земельною діл янкою. При цьому, власник земе льної ділянки на підставі за яви землекористувача прийма є рішення про припинення пра ва користування земельною ді лянкою, про що повідомляє орг ани державної реєстрації.

Як встановлено апеляційн им судом, позивач - ВАТ “Агропр омтехніка” двічі (15.08.2002р. та 11.06.2003р .) звертався з клопотанням до П ідзамочківської сільської р ади про вилучення в нього з по стійного користування земел ьної ділянки площею 1,800 га (площ адка для стоянки автомобілів ). Лист № 117 від 11.06.2003 р. ВАТ “Агропр омтехніка” адресований сіль ському голові с. Підзамочок, н аявний в матеріалах справи, є згодою землекористувача на вилучення земельної ділянки . Згідно цього листа ВАТ “Агро промтехніка” просить вилучи ти земельну ділянку площею 1,80 0 га (площадка для стоянки авто мобілів) згідно договору № 18 к упівлі- продажу колективно го майна від 28.12.2002 р. Рішенням Пі дзамочківської сільської ра ди “Про надання згоди на нада ння земельної ділянки” №26 від 18.09.2002 р., сільська рада орган, яки й в 1998р. передав позивачу в пост ійне користування земельну д ілянку, надала згоду на вилуч ення земельної ділянки площе ю 2 га (забудовані землі) у Бу чацького ВАТ «Агропромтех ніка»в зв' язку з відсутніст ю виробничої необхідності.

Відповідно до договору куп івлі-продажу колективного ма йна від 28 грудня 2002 року укладе ного між Бучацьким ВАТ «А гропромтехніка»(продавець) т а ТзОВ «Озон ЛХЗ»(покупець), по купцю було передано у власні сть майно - площадку розміром 20 т. м.кв., яка знаходиться в м. Бу чач вул.Чортківська,55 на земел ьній території ВАТ «Агропром техніка», загальною площею 2 г а. Згідно акту прийому-переда чі від 31.12.2002 р. дана площадка пер едана ТзОВ «Озон ЛХЗ».

Статтею 120 Земельного кодек су України передбачено, що до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду , переходить право власності на земельну ділянку, на якій в они розміщені, без зміни ціль ового призначення, у розміра х визначених договором.

Якщо договором про відчуже ння житлового будинку, будів лі або споруди розмір земель ної ділянки не визначено, до н абувача переходить право вла сності на ту частину земельн ої ділянки, яка зайнята житло вим будинком, будівлею або сп орудою, та на частину земельн ої ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.

Відповідно до п.3.4.2 рекоменда цій Президії Вищого Господар ського суду України від 02.02.2010 №0 4-06/15 правочини, що тягнуть пере хід права власності на об'єкт нерухомості, одночасно є під ставою для переходу права на землю, проте оформлення тако го права здійснюється у вста новленому законом порядку.

Згідно листа Управління Де ржкомзему у Бучацькому р айоні Тернопільської област і №02/6-08/282 від 10.03.2010р. при складанні звіту про наявність земель т а їх розподілу серед власник ів землі і землекористувачів станом на 01.01.2006р. вказана земел ьна ділянка площею 1,8 га була в илучена із користування ВАТ «Агропромтехніка»і не викор истовувалась при складанні р озрахунку земельного податк у. Земельна ділянка площею 1,8 г а, яка перебуває в оренді ТзОВ «Озон ЛХЗ»згідно з договоро м оренди від 28.02.2006р. із землекор истуванням ВАТ «Агропромтех ніка»не накладається.

Згідно листа Бучацького районного відділу Тернопі льської регіональної філії Д П «Центр державного земельно го кадастру»№5-15/099 від 09.04.2010р. авто матизована система ведення Д ЗК не містить даних про земел ьні ділянки, що перебувають у власності чи користуванні В АТ «Агропромтехніка»на тери торії Бучацького району Терн опільської області.

Відповідно до листа Управл іння Держкомзему у Бучацьк ому районі Тернопільської області №02/6-08/385 від 09.04.2010р. станом на 01.01.2010р. згідно з даними держа вного земельного кадастру (ф орма 6-зем) у постійному корист уванні ВАТ «Агропромтехніка »перебуває земельна ділянка загальною площею 5,8062 га.

Згідно витягу з бази даних а втоматизованої системи веде ння державного земельного ка дастру серії ААА «450128 від 09.04.2010р. з а ТзОВ «Озон ЛХЗ»закріплена земельна ділянка площею 1,8 га з кадастровим номером земель ної ділянки 6121285400:01:0010012.

Згідно витягу з бази даних а втоматизованої системи веде ння державного земельного ка дастру серії ААА «450127 від 09.04.2010р. з а ТзОВ «Озон ЛХЗ»закріплена земельна ділянка площею 1,8721 га з кадастровим номером земел ьної ділянки 6121285400:01:0010006.

Таким чином апеляційним су дом встановлено, що позивач д обровільно відчужив відпов ідачу-1 заасфальтовану площа дку площею 2,0 га згідно догово ру купівлі-продажу колективн ого майна від 28 грудня 2002 року, а тому не може фактично викори стовувати земельну ділянку, що знаходиться під даною пло щадкою, або ж претендувати на таке землекористування. Поп ереднє керівництво позивача двічі відмовлялось від спір ної земельної ділянки, про що інформувало Підзамочківськ у сільську раду у встановлен ому законом порядку. Зміна ке рівництва позивача не скасов ує ні вказані звернення до сі льської ради, ні укладений пр авочин про відчуження майна. За даними Управління Держко мзему у Бучацькому район і Тернопільської області - у повноваженого державного ор гану, станом на 01.01.2010р. згідно з д аними державного земельного кадастру (форма 6-зем) у постій ному користуванні ВАТ «Агроп ромтехніка»перебуває земел ьна ділянка загальною площею 5,8062 га, яка не накладається на з емельну ділянку ТзОВ «Озон Л ХЗ». Відповідно до вимог ст..193 З К України та ст.34 ГПК України д ані державного земельного ка дастру є єдиним доказом прав а користування або власності на земельну ділянку.

За таких обставин справи ап еляційний суд приходить до в исновку, що права та майнові і нтереси позивача оскаржуван ими розпорядженнями та уклад еним правочином не порушені, розпорядження Бучацької районної державної адмініс трації прийняті в межах повн оважень та згідно порядку, вс тановленого чинним законода вством, а тому в позові слід ві дмовити за безпідставністю.

З огляду на викладене, кол егія Львівського апеляційно го господарського суду вважа є, що рішення місцевого госпо дарського суду в частині зад оволення позовних вимог вине сене з неповним дослідженням обставин справи, з грубим пор ушенням вказаних норм матері ального права, а тому підляга є скасуванню.

Апеляційний суд постанов ляє нове рішення в цій частин і, яким в позові ВАТ «Агропром техніка» про скасування розп орядження Бучацької рай онної державної адміністрац ії від 29.11.2005 р. №622 “Про затвердже ння проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянк и в оренду терміном на 49 років ТзОВ “Озон ЛХЗ” та визнан ня недійсним договору оренди землі укладеного між товари ством з обмеженою відповідал ьністю “Озон ЛХЗ” та Підзамо чківською сільською радою ві д 28.02.2006 р. відмовляє повністю.

Керуючись ст.ст. 101,103,104,10 5 ГПК України Львівський апел яційний господарський суд

Постановив:

Апеляційну скаргу ТзОВ “Озон ЛХЗ” задовольнити повн істю.

Рішення господарського су ду Тернопільської області ві д 26.11.2010 року у справі №18/91-1697 скасув ати в частині задоволення по зовних вимог.

Постановити нове рішення, я ким відмовити повністю в поз ові ВАТ «Агропромтехніка» пр о скасування розпорядження Бучацької районної держа вної адміністрації від 29.11.2005 р. №622 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду т ерміном на 49 років ТзОВ “Озон ЛХЗ” та визнання недійсн им договору оренди землі укл аденого між товариством з об меженою відповідальністю “О зон ЛХЗ” та Підзамочківською сільською радою від 28.02.2006 р.

В іншій частині рішення зал ишити без змін.

Судові витрати покласти на позивача. Стягнути з ВАТ «Агр опромтехніка»на користь ТзО В “Озон ЛХЗ” 42,50 грн. в повернен ня сплаченого державного мит а.

Постанову може бути оскарж ено в касаційному порядку.

Матеріали справи скерува ти в господарський суд Львів ської області.

Головуючий-суддя О.Л. М ирутенко

Судді: Г.М. Гнатюк

Н.М. Кравчук

Дата ухвалення рішення 07.06.2010
Оприлюднено 24.09.2010

Судовий реєстр по справі 18/91-1697

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.06.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 07.06.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 19.04.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.02.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.12.2009 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 26.11.2009 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91-1697

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону