ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа №4-1148/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2010 року м. Киї в

Печерський районний суд м. К иєва в складі:

головуючої - судді Та расюк К.Е.,

при секретарі Про тасенко М.М.,

за участю прокурора Шве дока Ж.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві с каргу ОСОБА_1 від 21.02.2010р. та д оповнення до неї від 08.06.2010р. на п останову старшого прокурора відділу нагляду за розсліду ванням кримінальних справ сл ідчими органів прокуратури С У прокуратури м. Києва Швед ока Ж.О. від 27.02.2010р. про відмову в порушенні кримінальної сп рави стосовно ст. слідчого пр окуратури Дніпровського рай ону м. Києва ОСОБА_3 за ст.ст . 356,364,365,366,367,382 КК України за відсутн істю в його діях складу злочи ну, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_1 звернувся до с уду із скаргою від 21.02.2010р. на пос танову старшого прокурора ві дділу нагляду за розслідуван ням кримінальних справ слідч ими органів прокуратури СУ п рокуратури м. Києва Шведока Ж.О. від 27.02.2010р. про відмову в по рушенні кримінальної справи стосовно ст. слідчого прокур атури Дніпровського району м . Києва ОСОБА_3 за ст.ст. 356,364,365, 366,367,382 КК України за відсутністю в його діях складу злочину. Вв ажав оскаржувану постанову т акою, що винесена без виконан ня всіх вимог, викладених у по передніх постановах районн их судів м. Києва від 12.05.2008р., 10.09.2008р ., 27.01.2009р., а також ухвалах апеляці йного суду м. Києва від 29.10.2008р., 15.05 .2009р., у зв`язку з чим зазначив, що прокурором була проведена н еповна перевірка. Послався н а те, що слідчий ОСОБА_3 під час проведення досудового с лідства по кримінальній спра ві, порушеній по факту скоєнн я керівниками АКБ «ОлБанк» з лочину за ст.364 ч.2 КК України, жо дного разу не допитав ОСОБА _1 по фактах злочинів, виклад ених у його неодноразових зв ерненнях до правоохоронних о рганів, не повідомив про прий няті слідчим рішення, в тому ч ислі про незаконне закриття кримінальної справи, а тому, в діях останнього вбачав наяв ність ознак складу злочинів, передбачених ст.ст. 256, 364 ч.2, 367 ч.2, 38 2 ч.2 КК України.

В судовому засіданні ОСО БА_1 скаргу підтримав і прос ив її задовольнити за обстав ин, викладених в її змісті. Крі м того, ОСОБА_1 направив до суду письмові доповнення до скарги від 08.06.2010р., в яких деталь но зазначив про підстави нез аконності оскаржуваної ним п останови.

Прокурор просив відмовити в задоволенні скарги, послав шись на те, що ним була проведе на повна, всебічна перевірка звернень ОСОБА_1, за резул ьтатами якої прокуратура м. К иєва дійшла висновку про те, щ о в діях слідчого ОСОБА_3 є склад дисциплінарного право порушення, а не умисних посад ових злочинів, про які зазнач ав ОСОБА_1, не надавши дост атніх доказів в підтвердженн я цього. Зауважив, що посиланн я скаржника виключно на факт и неодноразових скасувань по станов про відмову в порушен ні кримінальної справи щодо ОСОБА_3 не можуть бути безу мовною підставою для визнанн я наявності в діях останньог о складу злочинів, а докази ОСОБА_1 про загальну тягани ну при розгляді порушеної за його зверненнями кримінальн ої справи №54-0231 стосуються не т ільки дій слідчого ОСОБА_3 , в провадженні якого криміна льна справа перебувала лише 11.10.05р. по 23.12.05р. та з 16.05.07р. по 25.04.08р. Сво ю постанову вважав законною і обґрунтованою.

Суд, вислухавши думку учасн иків судового розгляду, досл ідивши матеріали судової сп рави №4-1148/10, матеріали прокурор ської перевірки в 1 томі, на пі дставі якої винесено постано ву про відмову в порушенні кр имінальної справи, дійшов ви сновку, що скаргу ОСОБА_1 т а доповнення до неї слід зали шити без задоволення з насту пних підстав.

Згідно ст. 94 КПК України спра ва може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатн і дані, які вказують на наявн ість ознак злочину.

Відповідно до ст. 97 КПК Украї ни у разі необхідності прово диться перевірка поданої за яви або повідомлення про зло чин.

Судом було встановлено, що у хвалою апеляційного суду м. К иєва від 20.01.2010р. постанову Печер ського районного суду м. Києв а від 21.12.2009р., якою була залишена без задоволення скарга ОСО БА_1, було скасовано разом з п остановою ст. прокурора прок уратури м. Києва від 27.10.2009р. про в ідмову в порушенні криміналь ної справи стосовно слідчого прокуратури Дніпровського р айону м. Києва ОСОБА_3 за ст .ст.356,364,365,366,367,382 КК України, а матері али направлені до прокуратур и м. Києва для організації про ведення додаткової перевірк и. (а.м. 214-216)

За результатами додатково ї перевірки, постановою стар шого прокурора відділу нагля ду за розслідуванням криміна льних справ слідчими органів прокуратури СУ прокуратури м. Києва ОСОБА_2 від 27.02.2010р. бу ло відмовлено в порушенні кр имінальної справи стосовно с т. слідчого прокуратури Дніп ровського району м. Києва О СОБА_3 за ст.ст. 356,364,365,366,367,382 КК Укра їни за відсутністю в його дія х складу злочину.(а.м. 261-265).

Перевіряючи виконання про курором Шведоком Ж.О. вимог, ви кладених в ухвалі апеляційно го суду м. Києва від 20.01.2010р., судом було встановлено, що прокуро ром були вчинені наступні ді ї:

1. 17.02.2010р. опитаний заявник ОСОБА_1 (а.м.232-234), який надав поя снення, аналогічні його попе реднім поясненням працівник ам прокуратури м. Києва під ча с проведення перевірок (а.м. 58-61 , 95-97, 178-182), зазначивши, що прокурат урою Дніпровського району мі ста Києва 04.11.2002 року, за результ атами розгляду його зверненн я, порушено кримінальну спра ву за фактом зловживання слу жбовим становищем службовим и особами АКБ «ОЛБанк» за озн аками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У подальшом у, вказану кримінальну справ у необгрунтовано закрито слі дчим ОСОБА_3 на підставі п .2 ст.6 КПК України, оскільки він не допитав його у справі та не перевірив фінансову спромож ність АКБ «ОЛБанк» про сплат у до державного бюджету кошт ів на виконання рішень госпо дарського суду м.Києва за поз овами НВФ «Скала» та НВФ «ЗІГ ФРІД» до АКБ «ОЛБанк». Він нео дноразово звертався до проку ратури Дніпровського району м.Києва із заявами про скоєнн я злочинів керівниками АКБ « ОЛБанк», зокрема стосовно ти мчасового адміністратора ба нку ОСОБА_4, ліквідатора б анку ОСОБА_5 При цьому, над авав копії документів, які с відчили про скоєння злочині в вищезазначеними особами, а також керівниками банку. Так ож надавав заяви до прокурат ури за №1732 від 28.05.08р., №212 від 23.01.08р., №3 6 від 09.02.08р., №211 від 23.01.07р., №1601 від 13.06.07р ., №644 від 14.03.07р., №728 від 19.05.07р. та інш. С лідчий ОСОБА_3 за вказаним и заявами, під час розслідува ння кримінальної справи, про цесуальні рішення не приймав , письмових відповідей на йог о адресу не направляв. Врахов уючи викладене, він змушений був звернутися до Дніпровсь кого районного суду міста Ки єва з приводу скасування нез аконних постанов про закритт я кримінальної справи №54-0231. По становами райсуду від 01.06.06р. та 03.05.07р. постанови про закриття з азначеної кримінальної спра ви скасовувались. Однак, ОС ОБА_3 не виконав вказівки су ду від 01.06.06р., у зв'язку з чим він з вернувся з позовом до суду пр о визнання протиправними без діяльність щодо розгляду йог о заяв про скоєння злочинів, н е проведення перевірки за вк азаними у заявах фактами та н еприйняття відповідних ріше нь. Дніпровським районним су дом міста Києва 26.09.06р. задоволе но його вимоги до ОСОБА_3 т а зобов'язано провести перев ірки за викладеними у його за явами фактами, прийняти проц есуальне рішення та надати в ідповідь. Зазначене рішення суду також не виконано ОСОБ А_3 У зв'язку з чим він повтор но звернувся до суду з позово м щодо визнання неправомірно ю бездіяльність слідчого О СОБА_3 Судом 19.09.07р. задоволено позов і зобов'язано прокурат уру району розглянути його з аяви, виконати рішення суду в ід 26.09.06р. та надати відповідь. ОСОБА_1 пояснив, що у зв'язку з невиконанням ОСОБА_3 су дових рішень, він у Дніпровсь кому районному суді міста Ки єва отримав виконавчий докум ент на виконання рішення суд у від 26.09.06р., який направив до Го ловного управління юстиції у місті Києві. Головним управл інням юстиції у місті Києві в ідкрито виконавче проваджен ня, а після отримання листа з п рокуратури Дніпровського ра йону міста Києва, зазначене в иконавче провадження закрит о. У подальшому, він звернувся до прокурора м.Києва з прохан ням витребувати та передати зазначену кримінальну справ у з прокуратури Дніпровськог о району м.Києва до слідчого у правління ГУ МВС України в мі сті Києві. Його заяву було зад оволено, справу направлено д ля подальшого розслідування до слідчого управління ГУМВ С України в місті Києві. Крім ц ього, ОСОБА_1 пояснив, що у п ровадженні ОСОБА_3 перебу вала кримінальна справа №54-1571 з а фактом скоєння злочину тим часовою адміністрацією АКБ « ОЛБанк». З цього приводу він т акож звертався до прокуратур и Дніпровського району із за явами про скоєння злочину О СОБА_4 Відповіді про резуль тати перевірки та прийняте р ішення не отримав. Також, він з вертався з проханням передат и до слідчого відділу Прокур атури міста Києва для належн ого розслідування криміналь ну справу №54-1571. Його заяву було задоволено. Підсумовуючи ви кладене, вважав що у діях слід чого ОСОБА_3 вбачаються оз наки злочинів, передбачені с т.ст.356, 364, 365, 366, 367, 382 КК України;

2. 24.02.2010р. опитаний ст.слідчий п рокуратури Дніпровського ра йону м. Києва ОСОБА_3 (а.м. 235-236 ), який підтвердив свої попере дні пояснення, дані працівни кам прокуратури м. Києва під ч ас проведення перевірок (а.м.75 ,103-105, 183-188), додавши, що рішення про закриття кримінальної справ и №54-0231, яку порушено 04.11.02р. прокур атурою Дніпровського району міста Києва за фактом зловжи вання службовим становищем с лужбовими особами АКБ «ОЛБан к» за ознаками злочину, перед баченого ч.2 ст.364 КК України, ві н приймав, враховуючи всі об'є ктивні дані, які були встанов лені під час розслідування з азначеної справи. Крім цього пояснив, що кримінальну спра ву №54-0231 ним прийнято до провад ження 11.10.05р.. У період часу з 04.11.02р . по 11.10.05р. ОСОБА_1 було декіль ка разів допитано як свідка с лідчими, у провадженні яких р аніше перебувала зазначена с права. На його внутрішнє пере конання, як слідчого, ОСОБА _1 у період часу з 04.11.02р. по 11.10.05р. б ув допитаний максимально пов но, тому підстав для його дода ткового допиту у нього не бул о. Також, ОСОБА_3 пояснив, що при проведенні досудового с лідства, за результатами доп итів службових осіб ГУ НБУ у м істі Києві та Київській обла сті, оцінки рішень ГУ НБУ у міс ті Києві та Київській област і з приводу діяльності АКБ «О ЛБанк», а також інших слідчих дій ним перевірявся стан фін ансової спроможності АКБ «ОЛ Банк» з приводу виконання зо бов'язань перед фізичними та юридичними особами, у тому чи слі перед НВФ «Скала» та НВФ « Зігфрид». Встановлено, що ста н фінансової неспроможності АКБ «ОЛБанк» виник внаслідо к певних об'єктивних обстави н, що не залежало від можливих умисних дій керівництва АКБ «ОЛБанк». Крім цього, доводи ОСОБА_1 з приводу незаконн их дій керівників АКБ «ОЛБан к» -тимчасового адміністрато ра Шкінделя Ю.П., ліквідатора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перев ірялись під час розслідуванн я кримінальної справи №54-0231, св ого підтвердження не знайшли , у зв'язку з чим було прийнято рішення про відмову в поруше нні кримінальної справи та п овідомлено заявника. До прок уратури Дніпровського район у міста Києва надходили заяв и та скарги ОСОБА_1, який бу в свідком у справі, про вчинен ня службовими особами АКБ «О ЛБанк» злочинів. За результа тами розгляду зазначених зая в ОСОБА_1 прокуратурою Дні провського району міста Києв а надавались відповіді про т е, що доводи, викладені у заява х будуть перевірені слідчим шляхом у кримінальній справі . Зокрема, прокуратурою район у надавались відповіді на ск арги та заяви вх.№ 1601 від 13.06.07р., вх . №№ 211 та 212 від 23.01.08р., вх.№36 від 09.01.08р., вх.№1466 від 30.05.07р., вх.№807 від 23.03.07р., вх. №1732 від 28.05.08р., вх.№664 від 14.03.07р., вх.№1440 від 25.05.07р. та інш. Виконати вказі вки Дніпровського районного суду міста Києва від 01.06.06р. в пе ріод з 01.06.06р. по 26.09.06р. у нього не бу ло можливості, оскільки крим інальна справа №54-0231 перебувал а у його провадженні з 11.10.05р . по 23.12.05р. та з 16.05.07р. по 25.04.08р..

3. долучені до матеріалів пе ревірки копії необхідних док ументів та судових рішень, як і мають відношення до з`ясува ння обставин, викладених у за явах ОСОБА_1, тощо.

Посилання скаржника на те , що прокурор Шведок Ж.О. не про вів очних ставок з метою усун ення протиріч у поясненнях м іж заявником ОСОБА_1 про с коєні злочини та обвинувачен им - слідчим ОСОБА_3 судом в важаються незаконними, оскіл ьки проведення такого роду с лідчих дій згідно вимог чинн ого КПК України можливо лише після порушення кримінально ї справи щодо ОСОБА_3, чого за результатами перевірки з роблено не було.

Твердження ОСОБА_1 про т е, що прокурором Шведоком Ж.О. необґрунтовано зазначено у о скаржуваній постанові про те , що за результатами розгляду звернень ОСОБА_1 прокурат урою Дніпровського району м. Києва проводились перевірки , надавались відповіді та при ймались процесуальні рішенн я, судом перевірялись і визна ні безпідставними, оскільки спростовуються листами, наяв ними у матеріалах перевірки: від 18.02.07р. №444-вх-07 (а.м.73), від 03.04.08р. №1500- вх-08 (а.м.99); ксерокопією книги о бліку наглядових проваджень прокуратури, заведених за зв ерненням громадян (а.м.106-108); а та кож постановами ст. слідчого прокуратури Дніпровського р айону м. Києва ОСОБА_3: від 1 6.05.07р. про відмову в порушенні к римінальної справи за заявою Голови Страйкового Комітету АКБ «ОЛБанк» ОСОБА_1 від 01. 08.05р. за фактом вчинення службо вими особами НБУ будь-якого з лочину у зв`язку з ліквідаціє ю АКБ «ОЛБанк» на підставі п.2 ст.6 КПК України (а.м.257-258), та від 03.0 4.08р. про відмову в порушенні кр имінальної справи за заявами ОСОБА_1 щодо ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБ А_10 за фактом вчинення ними з лочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4, 191 ч.4, 192 ч.2, 219, 220, 364 ч.2 КК України у з в`язку з відсутністю в їх діях складів злочинів (а.м.259-260), тощо . При цьому, законність винесе ння цих постанов не є предмет ом цього судового розгляду, а на думку суду лише підтвердж ує факт реагування слідчим ОСОБА_3 відповідними проце суальними документами на зве рнення ОСОБА_1 про вчиненн я злочинів.

Твердження скаржника про т е, що прокурор Шведок Ж.О. не до слідив документи, на які посл ався у постанові, з дотриманн ям вимог КПК України, не може б ути прийнято судом до уваги, о скільки воно не підтверджено відповідними доказами.

Посилання ОСОБА_1 у скар зі на те, що прокурор Шведок Ж. О. в своїй постанові від 27.02.10р. н е надав правової оцінки неза конному, на думку скаржника, з акриттю 16.05.07р. кримінальної сп рави №54-0231 в частині обвинуваче ння Голови правління АКБ «ОЛ Банк» ОСОБА_9 за ст.202 ч.2 КК У країни є також безпідставним и, оскільки прокурором вчиня лись дії виключно в межах про ведення додаткової перевірк и за заявами ОСОБА_1 про фа кти вчинення відносно нього злочинів слідчим ОСОБА_3 в порядку ст.97 КПК України, а не р озглядалась скарга на постан ову слідчого про закриття кр имінальної справи.

Доводи скаржника про те, що оскільки слідчий ОСОБА_3 ж одного разу не допитав його п о кримінальній справі №54-0231, як а була порушена за заявою О СОБА_1, не розглянув письмов і заяви останнього, не надав п исьмових відповідей на них, н е повідомив про прийняття пр оцесуальних рішень, були пре дметом перевірки прокуратур и м. Києва і за обставин, викла дених у неодноразових зверне ннях ОСОБА_1, Наказом в.о. пр окурора м. Києва ОСОБА_11 №11 11 від 16.07.08р. (а.м.101-102) за неналежне в иконання своїх службових обо в`язків під час розслідуванн я кримінальної справи №54-0231 за фактом зловживання службови м становищем службовими особ ами АКБ «ОЛБанк», допущену не повноту досудового слідства та грубі порушення вимог КПК України при розгляді заяв і п овідомлень про злочин в поря дку ст.97 КПК України ст.слідчо му прокуратури Дніпровськог о району м. Києва ОСОБА_3 ог олошено догану.

Враховуючи викладене, суд п огоджується з поясненнями пр окурора у справі ОСОБА_2 п ро те, що в діях слідчого ОСО БА_3 є встановлений склад ди сциплінарного правопорушен ня, проте доказів, які б переко нливо свідчили про наявність умислу у останнього на вчине ння посадових злочинів щодо заявника ОСОБА_1, не встан овлено.

Підсумовуючи вище викладе не, приймаючи до уваги вимоги , викладені у постанові Печер ського районного суду м. Києв а від 10.09.08р. (а.м.88), ухвалі апеляці йного суду м. Києва від 29.10.08р. (а.м .89-90), постанові Печерського рай онного суду м. Києва від 27.01.09р. (а .м.141), ухвалі апеляційного суду м. Києва від 15.05.09р. (а.м.133-134), суд дій шов висновку про те, що прокур атурою м. Києва були дотриман і вимоги ст.99 КПК України, була проведена повна, всебічна до даткова перевірка звернень ОСОБА_1, під час якої були о питані необхідні особи, долу чені додаткові докази, зібра ним матеріалам дана належна оцінка, на підставі чого прий нято правильне процесуальне рішення.

За таких обставин, суд дійшо в висновку, що постанова стар шого прокурора відділу нагля ду за розслідуванням криміна льних справ слідчими органів прокуратури СУ прокуратури м. Києва ОСОБА_2 від 27.02.2010р. пр о відмову в порушенні кримін альної справи стосовно ст. сл ідчого прокуратури Дніпровс ького району м. Києва ОСОБА _3 за ст.ст. 356,364,365,366,367,382 КК України за відсутністю в його діях ск ладу злочину, є законною і обг рунтованою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 97, 99, 99-1, 236-1, 236-2 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_1 від 21.02.2010р . та доповнення до неї від 08.06.2010р . на постанову старшого проку рора відділу нагляду за розс лідуванням кримінальних спр ав слідчими органів прокурат ури СУ прокуратури м. Києва Шведока Ж.О. від 27.02.2010р. про від мову в порушенні кримінально ї справи стосовно ст. слідчог о прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_3 за с т.ст. 356,364,365,366,367,382 КК України за відс утністю в його діях складу зл очину, - залишити без задовол ення.

На постанову прокурором, ос обою, яка подала скаргу, протя гом семи діб з дня її винесенн я може бути подана апеляція д о Апеляційного суду міста Ки єва через Печерський районни й суд м. Києва.

Суддя К.Е. Тарас юк

Дата ухвалення рішення 02.07.2010
Оприлюднено 20.07.2010

Судовий реєстр по справі 4-1148/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.12.2010 Залізничний районний суд м. Сімферополя Кримінальне
Постанова від 05.10.2010 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області Кримінальне
Постанова від 30.08.2010 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Постанова від 02.07.2010 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-1148/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону