ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

08.11.2022Справа № 910/6934/22за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ"

до акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

про стягнення 12 539 922,93 грн

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Токарєва К.К.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС ОЙЛ" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" про стягнення заборгованості за неналежне виконання зобов`язань за договором №УГВ408/13-21 на надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання у розмірі 12 539 922,93 грн, яка складається з 11 359 890,08 грн - суми основного боргу, 14 881,60 грн - пені, 1 042 837,91 грн - інфляційних витрат, 122 313,34 грн - 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2022 відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 31.08.2022.

Протокольною ухвалою суду від 31.08.2022 відкладено підготовче засідання на 28.09.2022.

05.09.2022 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач зазначив, що у зв`язку із прийняттям постанови НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період воєнного стану" відповідачу заборонено здійснювати платежі ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", оскільки засновником останнього є підприємство, зареєстроване в Республіці Білорусь.

Протокольною ухвалою суду від 28.09.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 19.10.2022.

Судове засідання 19.10.2022 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відпустці.

Ухвалою суду від 24.10.2022 призначено судове засідання на 08.11.2022.

У судовому засіданні 08.11.2022 суд заслухав вступне слово представників позивача, які підтримували позовні вимоги, вступне слово представника відповідача, яка заперечувала проти вимог.

Суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази, заслухав пояснення представників сторін як щодо досліджених доказів, так і по суті позовних вимог та заперечень проти позову.

У судовому засіданні 08.11.2022 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

07.10.2021 між Акціонерним товариством "Укргазвидобування" (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" було укладено договір №УГВ408/13-21 на надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" за допомогою комплексу колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання.

Відповідно до п. 1.1 договору, замовник доручає, а виконавець цим зобов`язується виконати власними силами і засобами послугу з промивки, освоєння, гідропіскоструминної перфорації, установки цементних мостів, селективної водоізоляції та інші послуги із застосуванням комплексу колтюбінгового обладнання (гнучкої труби)та азотно-компресорного обладнання (перечувної азотної установки) на свердловинах замовника. Послуги складаються з послідовності технологічних операцій, які виконавець виконує відповідно до Технічного завдання та Виробничої програми.

Відповідно до п. 4.13 договору приймання-передача наданих послуг за договором оформлюється актами приймання-передачі наданих послуг, які готуються, підписуються та завіряються печаткою виконавця та передаються останнім замовнику не пізніше 3 робочого дня місяця наступного за місяцем, в якому надавались послуги, в двох ідентичних примірниках.

Згідно п. 4.14 договору, замовник розглядає надані на підписання акти приймання-передачі виконаних послуг та або підписує такі акти приймання-передачі виконаних послуг та приймає надані послуги, виконані виконавцем, протягом 5 робочих днів з дня отримання від виконавця акту приймання-передачі наданих послуг та всіх документів, перелік яких передбачено п. 3.1.6 договору, або, за наявності зауважень до обсягу, складу, вартості, якості наданих послуг та або/наданих на розгляд документів, відмовляється від прийняття таких наданих послуг шляхом надання мотивованої відмови виконавця в той самий строк.

Пунктом 5.1 договору передбачено, що загальна ціна договору становить 188 000 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20%.

Відповідно до п. 5.2 договору, ціна договору складається із вартості всіх належним чином виконаних виконавцем і прийнятих замовником послуг протягом строку дії договору в сумі, яка визначена виходячи з обсягів фактично виконаних виконавцем та прийнятих замовником послуг за ставками і цінами, вказаними в додатках до договору.

Згідно п. 6.1 договору замовник оплачує надані послуги за цим договором протягом 30 календарних днів з моменту отримання оригіналу рахунку, на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі наданих послуг, грошовими коштами в безготівковому порядку на поточний рахунок виконавця.

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін, за умови надання виконавцем забезпечення виконання своїх зобов`язань по договору, які відповідають вимогам, вказаним у п. 14.2 договору, і діє до 31.12.2022, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що відповідачем допущено неналежне виконання умов договору в частині оплати отриманих послуг внаслідок чого у відповідача утворилася заборгованість.

Заперечуючи проти позову відповідач зазначає, що у зв`язку із прийняттям постанови НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період воєнного стану" відповідачу заборонено здійснювати платежі на користь ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", оскільки засновником останнього є підприємство, зареєстроване в Республіці Білорусь

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, господарський суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач на виконання умов договору надав відповідачу послуги на загальну суму 43 192 911,78 грн, що підтверджується актами приймання-передачі наданих послуг: №1 від 27.10.2021 на суму 5 050 731,77 грн; №2 від 27.10.2021 на суму 1 696 135,51 грн; №3 від 29.10.2021 на суму 1 220 139,38 грн; №4 від 29.10.2021 на суму 1 917 317,04 грн; №5 від 16.11.2021 на суму 3 403 855,58 грн; №6 від 18.11.2021 на суму 1 904 942,21 грн; №7 від 07.12.2021 на суму 4 558 989,94 грн; №8 від 09.12.2021 на суму 2 506 211,48 грн; №9 від 04.01.2022 на суму 816 645,32 грн; №10 від 04.01.2022 на суму 2 931 144,85 грн; №11 від 05.01.2022 на суму 2 466 629,96 грн; №12 від 10.01.2022 на суму 1 422 239,70 грн; №13 від 13.01.2022 на суму 1 665 038,96 грн; №14 від 24.01.2022 на суму 3 108 618,24 грн; №15 від 26.01.2022 на суму 1 693 557,31 грн; №16 від 31.01.2022 на суму 1 514 955,06 грн; №17 від 04.02.2022 на суму 1 927 343,58 грн; №18 від 26.01.2022 на суму 1 388 067,17 грн; №19 від 15.02.2022 на суму 1 727 348,72 грн. Акти приймання-передачі наданих послуг підписані та скріплені печатками контрагентів.

Частиною 1 ст. 903 ЦК України встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Ст. 530 ЦК України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач частково здійснив оплату послуг на загальну суму 31 833 021,70 грн, що підтверджується платіжними дорученнями: №460845 від 25.11.2021 на суму 5 050 731,77 грн; №461243 від 25.11.2021 на суму 1 969 135,51 грн; №461244 від 25.11.2021 на суму 1 220 139,38 грн; №461245 від 25.11.2021 на суму 1 917 317,04 грн; №468558 від 16.12.2021 на суму 3 403 855,58 грн; №468559 від 16.12.2021 на суму 1 904 942,21 грн; №479136 від 13.01.2022 на суму 4 558 989,94 грн; №479135 від 13.01.2022 на суму 2 506 211,48 грн; №488949 від 10.02.2022 на суму 816 645,32 грн; №488950 від 10.02.2022 на суму 2 931 144,85 грн; №488951 від 10.02.2022 на суму 2 466 629,96 грн; №488952 від 10.02.2022 на суму 1 422 239,70 грн; №488953 від 10.02.2022 на суму 1 665 038,96 грн.

Зазначені обставини відповідачем не заперечуються.

Позивач звертався до відповідача із листами за вих. №12/543 від 15.06.2022 та за вих. №12/496 від 09.05.2022 із вимого сплатити заборгованість.

Відповіді на зазначені листи до матеріалів справи не додано.

Таким чином, оскільки матеріали справи не містять доказів оплати відповідачем заборгованості за отримані послуги у розмірі 11 359 890,08 грн, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача основного боргу у розмірі 11 359 890,08 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Щодо тверджень відповідача про заборону здійснювати платежі на користь ТВО "Сервіс Ойл", суд зазначає наступне.

Як вбачається із виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" є ВАТ "Пуховичінафтопродукт" (країна резидентства - Білорусь).

Відповідно до п. 15 постанови Правління НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України певних видів операцій.

Разом з тим, обмежень щодо зарахування на рахунки ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" грошових коштів від компаній-резидентів згадуваною постановою не передбачено.

За таких обставин суд відхиляє заперечення відповідача щодо заборони здійснення розрахунків із відповідачем.

Посилання відповідача на вплив форс-мажорних обставин судом також відхиляються, оскільки матеріали справи не містять доказів повідомлення про настання форс-мажорних обставин та вплив таких обставин на можливість виконання відповідачем своїх зобов`язань.

Крім того, за прострочення виконання грошового зобов`язання за договором позивачем заявлено до стягнення з відповідача пеню у розмірі 14 881,60 грн, інфляційні втрати у розмірі 1 042 837,91 грн та 3% річних у розмірі 122 313,34 грн за період з 18.03.2022 по 26.07.2022.

Судом встановлено, що у відповідності до п. 6.1 договору, надані послуги мали були оплачені за актом приймання-передачі №14 від 24.01.2022 у строк до 23.02.2022 включно, за актом №15 від 26.01.2022 до 25.02.2022 включено, за актом №16 від 31.01.2022 до 02.03.2022, за актом №17 від 04.02.2022 до 06.03.2022, за актом №18 від 26.01.2022 у строк до 25.02.2022, за актом №19 від 15.02.2022 у строк до 17.03.2022 включно.

Відповідно до п. 7.14 договору, за порушення строків оплати замовник сплачує на користь виконавця пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені та дійшов висновку, що він є арифметично правильним, а відтак оскільки заявлений до стягнення розмір пені є вірним, позовна вимога про стягнення з відповідача пені підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом перевірено розрахунок 3% річних та інфляційних втрат у межах заявленого позивачем періоду, та встановлено, що наданий розрахунок є арифметично правильним та обґрунтованим, а відтак вимоги про стягнення 3% річних та інфляційних втрат підлягають задоволенню.

Пункт 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст. 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

З огляду на вищевикладене, всі інші заяви, клопотання, доводи та міркування учасників судового процесу залишені судом без задоволення та не прийняті до уваги як необґрунтовані, безпідставні та такі, що не спростовують висновків суду.

Як встановлено ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 ст. 78 ГПК визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрат по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" - задовольнити повністю.

2. Стягнути з акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28, код ЄДРПОУ - 30019775) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" (36000, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17, код ЄДРПОУ - 38516938) 11 359 890 (одинадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто) грн 08 коп. - суми основного боргу, 14 881 (чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят одна) грн 60 коп. - пені, 1 042 837 (один мільйон сорок дві тисячі вісімсот тридцять сім) грн 91 коп. - інфляційних втрат, 122 313 (сто двадцять дві тисяч триста тринадцять) грн 34 коп. - 3% річних та 188 098 (сто вісімдесят вісім тисяч дев`яносто вісім) грн 84 коп. - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 18.11.2022.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата ухвалення рішення 08.11.2022
Оприлюднено 21.11.2022

Судовий реєстр по справі 910/6934/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.12.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 30.11.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.11.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 08.11.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.10.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.08.2022 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/6934/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону