ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

УХВАЛА

"01" жовтня 2010 р. Справа № 19-6-34/59-09-1539

За позовом: фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

до відповідача: спільно го підприємства "ЛАЕТ" (товари ство з обмеженою відповідаль ністю)

про розірвання догово ру та стягнення 231000,00 грн.

та за зустрічним позовом: спільного підприємства "Л АЕТ" (товариство з обмеженою в ідповідальністю)

до відповідача за зустрічн им позовом: фізичної особи -підприємця ОСОБА_1

про стягнення 28367,00 грн.

Суддя Петрен ко Н.Д.

Представники:

від позивача: за дов. ОСОБА _2

від відповідача: за дов. П оночовний О.А.

директор Ротнер С.М.

Суть спору: позивач з вернувся до господарського с уду Одеської області з позов ною заявою про стягнення з ві дповідача заборгованості у р озмірі 28367,00 грн.

10 серпня 2009 року СП "ЛА ЕТ" (ТОВ) звернулось до суду з з аявою (вх. №20117, том 1, а.с. 124-128) п ро залучення до участі у спра ві №34/59-09-1539 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - тов ариство з обмеженою відповід альністю "Компанія Сонар" (м. Д ніпропетровськ, бул. Слави , 30, корп. 1, кв. 6) та товарист во з обмеженою відповідальні стю "Телерадіокомпанія Автор ТВ" (51937, м. Дніпродзе ржинськ, пр. Перемоги, буд. 35).

Ухвалою господарсько го суду Одеської області від 05 лютого 2010 року до спільного р озгляду з первісним позовом по справі прийнято зустрічни й позов СП "ЛАЕТ" (ТОВ) до ФОП О СОБА_1 про стягнення 28367,00 грн. б оргу за поставлене обладнанн я.

Згідно положень ст. 27 ГПК України третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору, може бути з алучено до участі у справі на стороні позивача або відпов ідача за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи г осподарського суду, якщо ріш ення з господарського спору може вплинути на їх права та о бов' язки щодо однієї з стор ін.

Враховуючи викладене, з ме тою всебічного та об' єктивн ого з' ясування обставин спр ави

керуючись ст.27, ст.ст. 77, 86 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити товариств о з обмеженою відповідальніс тю "Компанія Сонар" (м. Дніпропетровськ, бу л. Слави, 30, корп. 1, кв. 6, ід ентифікаційний код 32195942) та товариство з обмежен ою відповідальністю "Телерад іокомпанія Автор ТВ" (51937, Дніпр опетровська область, м. Дніпр одзержинськ, пр. Перемоги, буд . 35, ідентифікаційний код 24609237) до участі у справі №19-6-34/59-09-1539 в якос ті третіх осіб, які не заявля ють самостійних вимог на п редмет спору на стороні пози вача.

2. Відкласти розгл яд справи № 19-6-34/59-09-1539 на "18" жовтн я 2010р. о 11:30.

Засідання відбудеться у п риміщенні господарського су ду Одеської області за адрес ою: м. Одеса, пр-т. Шевченка , 29, в залі суд. засідання №10 тел. 8(0482)307-981.

3. Зобов' язати сторони надати:

позивача за первісним по зовом - відповідача за зустрі чним надати: письмові пояс нення щодо перебування 09 лист опада 2007 року інженера СП "ЛАЕТ " (ТОВ) Єфремова Андрія Івано вича в м. Дніпропетровськ з приводу пуско-налагодженн я лазерного обладнання;

відповідача за первісним п озовом - позивача за зустрічн им надати: письмові поясн ення щодо договірних відноси н з поставки лазерного облад нання між ТОВ "Компанія Сонар " та СП "ЛАЕТ" (ТОВ) у т.ч. у 2006 -2007 рок ах з належним документальни м підтвердженням;

третю особу - ТОВ "Компанія С онар": письмові пояснення щ одо договірних відносин з по ставки лазерного обладнання між ТОВ "Компанія Сонар" та СП "ЛАЕТ" (ТОВ) у т.ч. у 2006 -2007 роках з на лежним документальним підтв ердженням;

третю особу - ТОВ "Телерадіо компанія Автор ТВ": письмов і пояснення щодо отримання 02 л истопада 2007 року лазерного ве рстата за накладною серії 01 АИ №667440.

4. Явка представників сторін обов' язкова.

Суддя

Зареєстровано 08.10.2010
Оприлюднено 08.10.2010
Дата набрання законної сили 01.10.2010

Судовий реєстр по справі 19-6-34/59-09-1539

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 03.03.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.02.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2010 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.11.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.11.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.11.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.10.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.10.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.09.2010 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону