ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна , 4/6, тел. 278-43-43

Вн. № < Внутрішній Номер сп рави >

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

30 вересня 2009 року 11:15 № 13/422

Окружний адміністрат ивний суд міста Києва у склад і головуючого - судді Степаню ка А.Г. при секретарі Федорові й О.В. розглянувши справу

за адміністративним позо вом Заступника прокурора Дар ницького району м. Києва в інт ересах держави в особі Держа вної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва

до товариства з обмеженою в ідповідальністю «Юкрейніан девелопмент груп»

про стягнення податковог о боргу.

На підставі ч. 3 ст. 160 К АС України в судовому засіда нні проголошено вступну та р езолютивну частини постанов и. Виготовлення постанови у п овному обсязі відкладено, пр о що повідомлено сторін післ я проголошення вступної та р езолютивної частини постано ви в судовому засіданні з ура хуванням вимог частини 4 стат ті 167 Кодексу адміністративно го судочинства України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги, із урах уванням уточнення, обґрунто вані тим, що товариством з обм еженою відповідальністю «Юк рейніан девелопмент груп»(да лі відповідач) самостійно ви значені суми податку на приб уток, згідно поданих деклара цій від 09.08.2007 року №67253 на суму 30876,00 г рн. та від 20.12.2007 року № 120199, заборго ваність якою відповідачем зм еншена на суму 8855,00 грн., однак у встановлені законодавством строки не сплачена, з зв' язк у з чим позивачем нарахована пеня в розмірі - 695,86 грн. Крім то го, в зв' язку з несплатою узг одженої суми, визначеної від повідачем у поданій декларац ії з податку на додану вартіс ть від 20.08.2007 року, позивачем бул и нарахвані штрафні санкції у вигляді пені в розмірі 118,41 гр н. за період з 31.08.2007 року по 26.12.2007 ро ку. Загальна заборгованість з податку на додану вартість та зподатку на прибуток підп риємства склала - 22835,27 грн.

Відповідач своїм процесуа льним правом не скористався, до суду не з' являвся, хоча бу в належним чином повідомлени й про дату, час та місце судово го розгляд справи, відповідн о до вимог статей 35, 39 Кодексу а дміністративного судочинст ва України. Заперечень проти позову до суду не надавав.

Розглянувши подані позива чем документи і матеріали, за слухавши пояснення представ ника позивача, всебічно і пов но з' ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуєть ся позов, об' єктивно оцінив ши докази, які мають юридичне значення для розгляду справ и і вирішення спору по суті, су д -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмежено ю відповідальністю «Юкрейні ан девелопмент груп»зареєст роване Дарницькою районною а дміністрацією у м. Києві як су б' єкт підприємницької діял ьності 22.03.2007 року, присвоєно іде нтифікаційний код 35030547, і внесе но до Єдиного Державного Реє стру підприємств та організа цій України.

Державною податковою інсп екцією у Дарницькому районі м. Києва відповідача взято на облік як платника податків.

Заборгованість відповіда ча по податку на додану варті сть на суму 118,41 грн. була відпов ідачем задекларована на підс таві поданої декларації від 20.08.2007 року № 27618 в сумі 3 912 грн., сплач ено в сумі 3 915 грн., нарахов ано пені з 31.08.2007року по 26.12.2007року в сумі 121, 41 грн. Оскільки у відпов ідача була переплата в сумі 4 г рн, пеня складає 118,41 грн.

Заборгованість відповід ача по податку на прибуток пі дприємства на суму 22716,86 гр н. була відповідачем задекла рована на підставі поданої д екларації від 09.08.2007 № 67253 на суму 30 876 грн., згідно декларації від 20 .12.2007року №120199 суму податкового з обовязання зменшено на 8 855 грн . та нараховано пеню на загаль ну суму 695. 86 грн.

За результатами невиїзн ої документальної перевірки своєчасності сплати податку на прибуток, складено акт від 19.08.2008року №3454.

На підстав даного акту та у відповідності до пп. 17.1.7. п. 17.1. ст . 17 Закону №2181-ІІІ винесено пода ткове повідомлення-рішення № 0028671501/0/32447 від 20.08.2008 року на суму 8855,00 гр н. Податкове повідомлення-рі шення було направлено ТОВ «Ю крейніан девелопмент груп»р екомендованим листом та було отримано останнім 09.09.2008 року, щ о підтверджується відміткою у повідомленні про вручення поштового відправлення.

Оцінивши докази, які є у спр аві за своїм внутрішнім пере конанням, що ґрунтується на ї х безпосередньому, всебічном у, повному та об'єктивному дос лідженні, суд прийшов до висн овку, що позов належить задов ольнити виходячи з наступног о.

Пунктом 1.3 ст. 1 Закону Украї ни «Про порядок погашення зо бов' язань платників податк ів перед бюджетами та держав ними цільовими фондами»пода тковий борг (недоїмка) визнач ається як податкове зобов'яз ання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), само стійно узгоджене платником п одатків або узгоджене в адмі ністративному чи судовому по рядку, але не сплачене у встан овлений строк, а також пеня, на рахована на суму такого пода ткового зобов'язання.

Направлена на адресу відпо відача перша від 28.08.2007року №1/3577 т а друга від 25.10.2007року №2/2779 податк ові вимоги із зазначенням су ми податкового боргу останні м сплачені не були.

Як зазначає позивач, податк ові зобов' язання відповіда ча не були сплачені в установ леному строки, не оскаржені в установленому законодавств ом порядку, а тому є узгоджени м податковим боргом.

Відповідно до ст. 104 Кодексу а дміністративного судочинст ва України суб'єкт владних по вноважень має право звернути ся до адміністративного суду у випадках, встановлених зак оном.

Згідно п. 2 ст.60 КАС України, п рокурор здійснює в суді пред ставництво інтересів громад янина або держави в порядку, в становленому цим Кодексом та іншими законами, і може здійс нювати представництво на буд ь-якій стадії адміністративн ого процесу.

Підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 стат ті 3 Закону №2181-ІІІ встановлено , що підставою для примусовог о стягнення активів платникі в податків в рахунок погашен ня його податкового боргу є в иключно рішення суду.

На підтвердження позовних вимог позивачем надано необ хідні докази про наявність н есплаченої заборгованості.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку пр о обґрунтованість позовних в имог щодо стягнення з відпов ідача зазначеної заборгован ості, відповідно до Закону Ук раїни «Про порядок погашення зобов' язань платників пода тків перед бюджетами та держ авними цільовими фондами».

Враховуючи ч. 1 ст. 71 КАС Укра їни кожна сторона повинна до вести ті обставини, на яких ґр унтуються її вимоги та запер ечення, крім випадків, встано влених статтею 72 цього Кодекс у.

Доказів, які б спростовувал и доводи Позивача, Відповіда ч суду не надав.

Оскільки спір вирішено на к ористь суб'єкта владних повн оважень, звільненого від спл ати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважен ь, пов'язаних із залученням св ідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (су довий збір) стягненню з відпо відача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 69, 70, 71, 94, 158-163 КАС У країни, адміністративний суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративни й позов задовольнити повніст ю.

2. Стягнути з товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Юкрейніан девелопмент гр уп»(м. Київ, вул. Здолбунівсь ка, 9, кв. 166, код ЄДРПОУ 35030547) в дох ід Державного бюджету Україн и податковий борг: з податку н а додану вартість - 118,41 грн. (ст о вісімнадцять гривень) 41 коп. , з податку на прибуток 31571,86 грн. (тридцять одна тисяча п' ятс от сімдесят одна гривня) 86 коп .

Згідно ст.ст. 185-186 КАС Украї ни сторони та інші особи, які б еруть участь у справі мають п раво оскаржити в апеляційном у порядку Постанову повністю або частково. Заява про апеля ційне оскарження подається п ротягом 10 днів з дня проголоше ння, апеляційна скарга подає ться протягом 20 днів після под ання заяви про апеляційне ос карження. Подаються до апеля ційного суду через суд першо ї інстанції.

Згідно ст. 254 КАС України Пост анова, якщо інше не встановле но КАС України, набирає закон ної сили після закінчення ст року подання заяви про апеля ційне оскарження, якщо таку з аяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна с карга не була подана у строк, п останова суду першої інстан ції набирає законної сили пі сля закінчення цього строку. У разі подання апеляційної с карги судове рішення, якщо йо го не скасовано, набирає зако нної сили після закінчення а пеляційного розгляду справи .

Суддя А. Степанюк

Повний текст постанов и виготовлено та підписано 21.1 0.2009 р.

Дата ухвалення рішення 30.09.2009
Оприлюднено 03.11.2010

Судовий реєстр по справі 13/422

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 14.10.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.10.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 30.09.2009 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 29.07.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 31.03.2008 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 18.10.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Постанова від 16.10.2007 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 31.01.2007 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 31.01.2007 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 27.01.2007 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.01.2007 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.12.2006 Вищий господарський суд України Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 13/422

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону